Jobmonitor. Search results for seli-tervisekeskus

147 Jobs found

Used filters:
 • seli-tervisekeskusx
Displaying 1-100 of 147 results.
 • Company Kohtla-Järve Linnavalitsus in Kohtla-Järve
  21.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Tööülesanded: Kohtla-Järve Slaavi Põhikool on vene õppekeelega põhikool, kus töötavad ka keelekümblusklassid. Võtame tööle direktori, kelle tööülesanneteks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldine areng. Omalt poolt pakume: Puhkust 56 kalendripäeva. Muud nõuded: Kandidaadile esitatavad nõuded:• Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;• Juhtimiskompetentsus ja-kogemus;• Riigikeele oskus C1 tasemel Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Rahandusministeerium in Luua
  21.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik Tööülesanded: Otsime regionaalhalduspoliitika osakonna meeskonda energilist ja teotahtelistNÕUNIKKUkelle peamiseks ülesandeks riigi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse poliitika analüüsimise, kujundamise ja elluviimise koordineerimises osalemine ning selleks:1. seisukohtade ettevalmistamine osakonnale saadetud regionaalhalduse ja kohalike omavalitsuste korraldust puudutavate õigusaktide eelnõude, kirjade ja muude dokumentide osas;2. regionaalhaldust ja kohalikke omavalitsusi puudutavate uuringute ja analüüside koostamine, sh läbiviidud haldusreformi ja maavalitsuste tegevuse lõpetamise tulemuste hindamine. Omalt poolt pakume: Meie motivatsioonipaketti kuuluvad erinevad koolitused ja enesetäiendamisvõimalused, 35-kalendripäevane põhipuhkus, 3 ...

 • Company Narva-Jõesuu Linnavalitsus in Kooli
  20.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Tööülesanded: Direktori põhiülesanne on tagada kooli töökorraldus, juhtida kooli õppe- ja kasvatustegevust ning majandus- ja finantstegevust, vajadusel koostöös linnapeaga või teda asendava teenistujaga. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd, ametialase täiendkoolituse võimalust, sõbralikku töökollektiivi. Muud nõuded: Vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. aasta määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõike 1 nõuetele;- eelnev juhtimiskogemus;- teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest ning eelarvelise asutuse majandamise alustest;- eesti keele oskus kõrgtasemel;- vene keele ning ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;- tahe ja oskus arvestada kogukonna vaja...

 • Company Sillamäe Lasteaed Pääsupesa in Sillamäe
  20.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Tööülesanded: Sillamäe Lasteaed Pääsupesa kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja (1,0) ametikoha täitmiseks. Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda, enesetäiendamise võimalusi. Muud nõuded: Vajalik on:• õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavus,• eesti keele oskus kõrgtasemel.Kasuks tuleb:• varasem töökogemus lasteaiaõpetajana, • heade organisatoorsete võimete olemasolu,• hea suhtlemisoskus lastega, lapsevanematega kui ka töökaaslastega Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lääne-Nigula Vallavalitsus in Läste
  20.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Tööülesanded: Sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on laste seadusega tagatud õiguste kaitse ja laste heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu. Lastekaitsetöö korraldamine Lääne-Nigula vallas, eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine, lastele ja lastega peredele suunatud riiklike ning kohalike toetuste ja teenuste korraldamine, erivajadustega laste hoolekande korraldamine, laste ja perede nõustamine, tugiteenuste võrgu väljaarendamise jätkamine ning koostöö lasteasutuste vastavate spetsialistidega. Laste heaolu ja huvide hindamine ning esindamine. Hädaohus ja abivajavate laste kohta laekunud informatsiooni menetlemine. Olukorra hindamine ja vajalike sekkumiste kavandamine. Abivajavate laste tugite...

 • Company Viru-Nigula vallavalitsus in Aseri
  20.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Aseri noorsootöötaja (1,0) ja Kunda noorsootöötaja (1,0) Tööülesanded: Noorsootöötaja põhiülesanne on korraldada avatud noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut läbi erinevate projektide, sündmuste ja igapäevase avatud noorsootöö tegevuste noortekeskustes ja kogu Viru-Nigula vallas. Omalt poolt pakume: Võimalusi eneseteostuseks stabiilset ja rutiinivaba tööd meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda koolitusi enesetäiendamiseks stabiilset põhipalka võimalust kaasa rääkida kogu valla noorsootöö arendamises võimalust osaleda erinevates kohalikes ja rahvusvahelistes projektides väga palju lahedaid emotsioone Muud nõuded: Noortega töötamise soov, kasuks tuleb ka varasem noorsootöö kogemuseesti keele valdamine kõnes ja kirjas, kasuks tuleb võõrkeelte oskus ( vene keel, inglise keel)valmisol...

 • Company Keskkonnaamet in Luua
  20.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaks Tööülesanded: Sisekommunikatsiooni peaspetsialistilt ootame, et ta seisab hea Keskkonnaameti sisekommunikatsiooni toimimise eest ning aitab luua sõbraliku ja toetava õhustikuga organisatsioonikultuuri. Ametikoha täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, mis on kättesaadav Keskkonnaameti kodulehelt: . Omalt poolt pakume: Toetavaid kolleege, kellega üheskoos saad ka Sina panustada hea elukeskkonna loomisesse ja hoidmisesse.Selgeid eesmärke ja kindlat palgasüsteemi!Arendavaid koolitusi ja paindlikku tööaega, mis võimaldab paremini ühildada tööd ja vaba aega (Keskkonnaamet on Kaugtöö tegija 2018).Kaasaegset tehnoloogiat oma töö tegemiseks!35 kalendripäeva puhkust aastas (tavapärase 28 päeva asemel).Terviseedendamise kulude hüvitamist, sest me hoolime om...

 • Company NP autod OÜ in Ala
  20.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Tööülesanded: Autode müügieelne ettevalmistus. Sõidukite väli- ja sisepesu. Keemiline puhastus, poleerimine, vahatamine, värvitööd pintsliga. Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja toetavat kollektiivi. Kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid. Muud nõuded: NP AUTOD OÜ autopesijad on oma ala professionaalid, motiveeritud ja teadlikud inimesed, keda iseloomustab soov areneda ja anda endast alati parim Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Maanteeamet in Laeva
  19.07.2018 Updated on: 23.07.2018

  sõidukite registreerimiseelne ülevaataja Tööülesanded: Põhiülesanneteks on büroo põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine sõiduki, mootorsõiduki, haagise, maastikusõiduki, väikelaeva, alla 12-meetrise laeva ja jeti registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrollimisel ja sõidukitega seotud registritoimingute teostamisel. Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töövahendeid- ja metoodikaid ning enesearendamise võimalust üle-eestilises liiklemise ja transpordi erinevaid tegevusvaldkondi koondavas riigiasutuses. Asjatundlik ja toetav meeskond aitab saavutada parimaid tulemusi ning tehtud töö saab väärilise tunnustuse. Muud nõuded: Kasuks tuleb keskeriharidus autode ja nende ehituse erialal.Tulevaselt kolleegilt ootame ausust, täpsust, korrektsust, koostööoskust ja soovi tagada head kliendite...

 • Company Mittetulundusühing Tabasalu Ujumisklubi in Tabasalu
  19.07.2018 Updated on: 23.07.2018

  Tööülesanded: Tabasalu ujumisklubi otsib juurde alates 2018/2019 õppeaastast toredat ja aktiivset ujumistreenerit, kes viiks lastele läbi ujumistreeninguid Tallinnas ja/või Tabasalus. Omalt poolt pakume: Tingimused kokkuleppel. Muud nõuded: Kasuks tuleb kehakultuurialane haridus või ujumistreeneri kutse;täpsemad tingimused kokkuleppel Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Linnaplaneerimise Amet in Linna
  19.07.2018 Updated on: 23.07.2018

  õigusosakonna koosseisus Tööülesanded: • Õigusalane töö linnaplaneerimise ja ehituse küsimustes • kirjadele, avaldustele, teabenõuetele vastamine, ameti teenistujate nõustamine• kohtuasjade ettevalmistamine ja linna esindamine kohtus. Omalt poolt pakume: • Mitmekesist ja vastutusrikast tööd• arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi• toetavat ja sõbralikku meeskonda • kaasaegset töökeskkonda• töökohta südalinnas• põhipuhkust 35 kalendripäeva. Muud nõuded: Kohtus esindamise kogemus;oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus;kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.Kasuks tuleb varasem töökogemus avalikus teenistuses, planeerimis- ja ehitusalaste riiklike ja Tallinna õigusaktide tundmine Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Järva Vallavalitsus in Naha
  19.07.2018 Updated on: 23.07.2018

  Tööülesanded: • Valdkonna riigihangete läbiviimine;• maamaksu arvestuse pidamine ja andmete edastamine;• aadressandmete korrastamine;• notarile maa andmeid sisaldavate tõendite koostamine ja väljastamine;• maaga seonduvate küsimuste lahendamine, konsultatsioonid maa küsimustes, statistiliste jt andmete väljastamine;• maale isikliku kasutusõiguse- ja kasutusvalduse seadmisega seotud õigusaktide projektide ettevalmistamine, eelnev kooskõlastamine ja esitamine vallavalitsuse istungile;• maa hindamistööde korraldamises osalemine;• valitsuse ja volikogu komisjonidele maad puudutavate materjalide ettevalmistamine, osalemine volikogu komisjonide koosolekutel ja valitsuse istungitel, kus käsitletakse maaga seonduvaid küsimusi;• avaldustele vastamine või vastuste koostamine eelpool loetletud küsimu...

 • Company MAXIMA Eesti OÜ in Türi
  19.07.2018 Updated on: 23.07.2018

  Türi Maximas Tööülesanded: Kauba vastuvõtmine ja paigutamine laoruumi; kaubaaluste transportimine laost kaupluse müügisaali; kaupluses tekkivate paberjäätmete ettevalmistamine äraveoks. Omalt poolt pakume: Tööalast väljaõpet ja koolitusi, karjäärivõimalusi, tööd graafiku alusel, erinevaid motivatsioonipakette ja ettevõtte poolt organiseeritud lõunasööki. Muud nõuded: Oled valmis füüsiliseks tööks, oled aus, kohusetundlik ja korrektne; omandad uusi teadmisi ja oskusi kiirelt ning oled töökas; oled hea pingetaluvusega Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Perepäevahoid in Läste
  19.07.2018 Updated on: 23.07.2018

  Tööülesanded: Otsime oma nooruslikku ja tegusasse kollektiivi lapsehoidjat, kes hakkab tööle omaette rühmas, kuid graafikuga koos kahe paarilisega kuni 3-aastaste laste päevahoius. Tööülesanneteks on alates 1 aastaste väikelaste eest hoolitsemine, arendamine, igapäevane õues käimine, toidu serveerimine, lastega suhtlemine, mängimine ja paarilistega hea läbisaamine, lisaks lapsevanematega suhtlemine, koristamine. Töö on graafiku alusel, rühm on avatud E-R kell 7.30-17.30. Vajame esialgu kuni kaheks aastaks töötajat, kes on väljaõppinud lapsehoidja või pedagoog, armastab lapsehoidja tööd, on rahulik, paindlik, rõõmsameelne ja töökas. Meie kollektiiv on noor ja aktiivne, kes naudivad iga tööpäeva väikeste laste seltsis. Omalt poolt pakume: Meie nägemus lapsehoidja tööst on meeldiv ja arendav ...

 • Company MAXIMA Eesti OÜ in Türi
  19.07.2018 Updated on: 23.07.2018

  Türi Maximas Tööülesanded: Kaupluse meeskonna igapäevase töö organiseerimine; töötajate juhendamine ja toetamine; sujuva klienditeeninduse tagamine kaupluses; vajadusel kaupade planeerimine ja tellimine. Omalt poolt pakume: Tööalast väljaõpet ja koolitusi, karjäärivõimalusi, tööd graafiku alusel, erinevaid motivatsioonipakette ja ettevõtte poolt organiseeritud lõunasööki. Muud nõuded: Omad varasemat töökogemust klienditeenindajana; oled hea suhtleja ja valmis meeskonnatööks; oskad kasutada kontoritarkvara; oled kohusetundlik ja hea pingetaluvusega; kasuks tuleb inglise keele oskus Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company MAXIMA Eesti OÜ in Türi
  19.07.2018 Updated on: 23.07.2018

  Türi Maximas Tööülesanded: Kauba vastuvõtmine ja kontrollimine; kauba hinnasiltidega varustamine; mahaarvamiste ja allahindlustega tegelemine; vajadusel kauba tellimine ja inventuuride läbiviimine. Omalt poolt pakume: Tööalast väljaõpet ja koolitusi, karjäärivõimalusi, tööd graafiku alusel, erinevaid motivatsioonipakette ja ettevõtte poolt organiseeritud lõunasööki. Muud nõuded: Omad varasemalt töökogemust klienditeenindajana; oled tähelepanelik ja täpne; kontoritarkvara kasutamine ei tekita Sulle probleeme; oled hea rutiini- ja pingetaluvusega; oled valmis vahetustega tööks Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company MAXIMA Eesti OÜ in Türi
  19.07.2018 Updated on: 23.07.2018

  Türi Maximas Tööülesanded: Klientidele meeldiva ostuelamuse pakkumine letis; klientide nõustamine ning abistamine; kaupade müügiks ettevalmistamine ja paigutamine müügisaali. Omalt poolt pakume: Tööalast väljaõpet ja koolitusi, karjäärivõimalusi, tööd graafiku alusel, erinevaid motivatsioonipakette ja ettevõtte poolt organiseeritud lõunasööki. Muud nõuded: Soovid pakkuda viisakat ja kliendisõbralikku teenindust, naudid erinevaid suhtlussituatsioone, omandad uusi teadmisi ja oskusi kiirelt ning oled töökas Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Viljandi Vallavalitsus in Tarvastu
  18.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Ajutiselt äraoleva töötaja asendaja Tööülesanded: Mustla Rahvamaja sisuliste tegevuste planeerimine ja elluviimine; Mustla Rahvamaja projektitegevuse koordineerimine; Mustla Rahvamaja eelarveliste vahendite planeerimine ja kasutamise jälgimine (sh aruannete esitamine); Tarvastu piirkonna noorsootöö edendamine (sh projektitegevus), noorte suunamine ja omaalgatusliku tegevuse toetamine; Tarvastu Avatud Noortekeskuse töö korraldamine (sh eelarveliste vahendite planeerimine ja kasutamise jälgimine); noortesündmuste korraldamine; noorteühendustega suhtlemine ja noorteinfo vahendamine. Omalt poolt pakume: 1,0 ametikoht koosneb 0,5 noorsootöötaja ja 0,5 kultuuritöötaja ametikohast. Huvitavat ja vaheldusrikast tööd; häid eneseteostusvõimalusi; enesetäiendamise võimalusi. Muud nõuded: erialane kõrg...

 • Company Keskkonnaamet in Uhe
  18.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Tööülesanded: Põhiülesandeks on keskkonnakaitselubade andmine merel toimuvateks tegevusteks. Saad värske pilguga üle vaadata, kuidas panna load keskkonna heaks tööle ja seeläbi ellu viia keskkonnapoliitikat. Lisaks erialateadmistele saad rakendada oma läbirääkimisoskusi kui saada tugevamaks õigusvaldkonnas. Mõistad, et lubade andmine on vaid üks võimalus merd kaitsta ja oled ise initsiatiivikas valdkonna arendamisel. Sobid seltskonda, kui nõuad endalt rohkem kui tööandja. Omalt poolt pakume: Keskkonnaametis töötades oled:- Sõbralikus ja toetavas meeskonnas, kes üheskoos panustab hea elukeskkonna loomisesse ja hoidmisesse. - Meie juures saad sa puhata aastas 35 kalendripäeva ning me hoolime töötajate tervisest. - Meil on selged eesmärgid ja kindel palgasüsteem. Tunnustame häid töötulemusi j...

 • Company Saaremaa Vallavalitsus in Pärsama
  18.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Tööülesanded: Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridusministri 26.08.2002 määrusenr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” §-s 3 sätestatud koolieelselasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded.Tööülesanded: asutuse juhtimine koostöös omavalitsuse, personali ning kohaliku kogukonnaga; asutuse toimimise tagamine vastavalt õigusaktidele, põhimäärusele ja ametijuhendile; asutuse õppe- ja majandustegevuse korraldamine. Omalt poolt pakume: motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd. Muud nõuded: Ootused kandidaadile: erialane kõrgharidus ning pedagoogilised- ja juhtimiskompetentsid; vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staa; teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest; analüüsi- ja planeerimisoskus; väga hea suuline ja kirjalik enes...

 • Company Viljandi Vallavalitsus in Uusna
  18.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Tööülesanded: Uusna Raamatukogu töö korraldamine ja juhtimine; Uusna Raamatukogu eelarveliste vahendite planeerimine ja kasutamise jälgimine (sh aruannete esitamine); ürituste korraldamine; keskraamatukogu poolt korraldatavatel õppepäevadel osalemine. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd; kaasaegset töökeskkonda. Muud nõuded: Raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus või muu kõrgharidus koos raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni kuuenda astmega; kohanemis- ja algatusvõime; väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus; valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine. Kandideerimisel tuleb kasuks: raamatukogus töötamise kogemus; projektide kirjutamise kogemus; raamatukoguprogramm Urram kasutamise oskus; isikliku sõiduauto kasutamise võimalus Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Luua Metsanduskool in Kooli
  18.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Tööülesanded: Turundusspetsialist vastutab kooli turundustöö kavandamise ja elluviimise eest, koostab koostöös kooli juhtkonnaga turundusplaanid ja eelarved, korraldab mainekujunduslikke üritusi ning vastutab turunduskanalite haldamise eest. Peamised tööülesanded: kooli turundamine erinevatele sihtgruppidele (vt kooli kommunikatsioonistrateegia), õppimisvõimaluste tutvustamine (sotsiaal-) meedia ja üritusturunduse tegevuste kaudu (messid, koolikülastused jms üritused) tulevastele õpilastele, turundusmaterjalide väljatöötamine (mainetrükised, meened, videoklipid jms), mainekujundusprojektide koostamine ja koordineerimine, kooli kodulehe haldamine.Turundusjuht on loovisik, kellelt ootame oskust pakkuda häid ja uuenduslikke ideid eesmärgiga viia omavahel kokku tulevane õppija, koostööpartner ...

 • Company Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus in Naha
  18.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Infoturbe osakond Tööülesanded: Infoturbe osakonna spetsialistina Sinu ülesandeks on kaitsta ministeeriumi valitsemisala teenuseid ja nendes olevaid andmeid läbi infourbestandardite (sh ISKE) rakendamise, infoturbealaste kordade ja juhiste väljatöötamise ja värskendamise, infoturbealase järelkontrolli teostamise ning kasutajate infoturbalase nõustamise ning koolitamise üle terve valitsemisala. Omalt poolt pakume: • Inimestele väärtust loovat mitmekesist tööd arenevas organisatsioonis;• töökohta Tallinna kesklinnas koos parkimisvõimalusega;• paindlikku töökorraldust ja arenguvõimalusi;• puhkust 35 päeva aastas;• spordikompensatsiooni;• toetavat ja asjatundlikku tiimi Muud nõuded: Oled sobiv kandidaat, kui omad kõrgharidust (soovitavalt IT-alast), vähemalt 2-aastast töökogemust IT või õigus...

 • Company Sotsiaalministeerium in Läste
  18.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Laste ja perede osakonna nõunik (asenduskoht) Tööülesanded: • Edendada lastekaitse valdkonda;• töötada välja laste- ja perepoliitika valdkonna strateegilisi suundi, õigusakte, kontseptsioone ja meetmeid; • esindada Eestit lapse õiguste valdkonnas rahvusvahelisel tasandil. Omalt poolt pakume: • Areneda, õppida ja kaasa rääkida riigile olulises valdkonnas;• kujundada inimese vajadusest lähtuvaid lahendusi koos tippspetsialistidest koosneva pühendunud ja avatud meeskonnaga;• osaleda rahvusvahelises koostöös. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Digital Sputnik Lighting OÜ in Lao
  18.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Tööülesanded: Kauba vastuvõtmine; lao korrashoid; inventuur; kauba väljasaatmine; transport (kauba järel käimine). Omalt poolt pakume: Kohapealset väljaõpet; uuendustele avatud keskkonda, kus hinnatakse algatusvõimet ja vastutuse võtmist. Muud nõuded: Otsime oma meeskonda entusiastlikku ja pühendunud töötajat Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Valga Avatud Noortekeskus in Luua
  18.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Tõlliste piirkonnas Tööülesanded: Planeerida ning läbi viia noortega tegevusi (sündmused, töötoad, ekskursioonid, huviringid). Noortele isiklikuks, sotsiaalseks ja loovaks arenguks soodsa arengukeskkonna loomine, noorte omaalgatuse ja initsiatiivi toetamine. Otsida keskuse töö korraldamiseks lisavõimalusi ja vahendeid nii kohalikest-, riigi-, kui ka rahvusvahelistest programmidest ja projektidest. Osaleda laste- ja noortelaagrite ning malevate korraldamises. Luua noorte ning kohalike asutustega kontakt. Omalt poolt pakume: Paindlikku töögraafikut. Sõbralikku ja toetavat meeskonda. Võimalust end arendada noorsootöövaldkonnas. Muud nõuded: Hea suhtlemise ja koostööoskus. Erialane ettevalmistus. Valmisolek täiendada end noorsootööalaselt. Noorsootöö valdkonna tundmine Kodus töötamise võimalus...

 • Company Valga Avatud Noortekeskus in Karula
  18.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Karula piirkonnas Tööülesanded: Planeerida ning läbi viia noortega tegevusi (sündmused, töötoad, ekskursioonid, huviringid). Noortele isiklikuks, sotsiaalseks ja loovaks arenguks soodsa arengukeskkonna loomine, noorte omaalgatuse ja initsiatiivi toetamine. Otsida keskuse töö korraldamiseks lisavõimalusi ja vahendeid nii kohalikest-, riigi-, kui ka rahvusvahelistest programmidest ja projektidest. Osaleda laste- ja noortelaagrite ning malevate korraldamises. Luua noorte ning kohalike asutustega kontakt. Omalt poolt pakume: Paindlikku töögraafikut ning täiskohaga tööd. Sõbralikku ja toetavat meeskonda. Võimalust end arendada noorsootöövaldkonnas. Muud nõuded: Hea suhtlemise ja koostööoskus. Erialane ettevalmistus. Valmisolek täiendada end noorsootööalaselt. Noorsootöö valdkonna tundmine Kodus...

 • Company Otepää Vallavalitsus in Otepää
  18.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Lapsehoolduspuhkuse ajaks Tööülesanded: Lastekaitsetöö korraldamine Otepää vallas, eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine, lastele ja lastega peredele suunatud riiklike ning kohalike toetuste ja teenuste korraldamine; erivajadustega laste hoolekande korraldamine; laste ja perede nõustamine; tugiteenuste võrgu väljaarendamise jätkamine ning koostöö lasteasutuste vastavate spetsialistidega. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd, koolitus- ja arenemisvõimalusi, sõbralikku kollektiivi, konkurentsivõimelist palka. Muud nõuded: Kõrgharidus (eelistatult sotsiaal- või käitumisteadused). Ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil. Laitmatu renomee. Iseseisvus ja analüüsivõime, empaatiavõime, pingetaluvus, kohusetunne. Hea suhtlemisoskus, organiseerimis- ja algatusvõime, ...

 • Company Illuka Kool in Läste
  18.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Tööülesanded: Õppetöö planeerimine ja juhendamine, laste arengu toetamine lähtudes nende tasemest, võimetest ja vajadustest ning arvestades riiklikes õppekavades seatud eesmärke. Omalt poolt pakume: Stabiilset töötasu;kaasaegset töökeskkonda;meeldivat ja sõbralikku kollektiivi. Muud nõuded: Erialast haridust;eesti keele oskust vähemalt C1-tasemel;koostööoskust ja väga hea suhtlemisoskust.Kasuks tuleb eelnev töökogemus vastaval ametikohal Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 1,0...

 • Company Tõrva Vallavalitsus in Otepää
  18.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Tööülesanded: Tõrva Vallavalitsuse poolt läbiviidava hoolduse koordinatsiooni mudeli piloteerimise raames võetakse tööle hoolduskoordinaator, kelle tööülesandeks on tagada hooldusvajadusega inimese abivajaduse hindamine InterRAI kontakthindamise instrumendi abil. Eesmärgiks on koostada inimese terviklikke vajadusi hõlmav hooldus- ja tervishoiuteenuste plaan. Omalt poolt pakume: Võimalust anda oma panus uudse teenuse väljaarendamisse. Muud nõuded: Väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus. Väga hea suhtlemisoskus ning empaatiavõime. Oskus orienteeruda tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna teenustes. Valmisolek osaleda Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatavatel koolitustel. Valmisolek teha koostööd piirkonnas tegutsevate sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenuste osutajatega. Isikliku auto...

 • Company OÜ ZOO PLANET in Muuga
  18.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Muuga Maxima Tööülesanded: Klientide sõbralik teenindamine, abistamine ja nõustamine; kaupade vastuvõtt, väljapanek ja müük;kaupluse korrashoid;töö arvutiga, kassaga. Omalt poolt pakume: Tööd graafiku alusel; tööalast väljaõpet kohapeal; toetavat ja sõbralikku meeskonda; põhi- ja tulemuspalka; ühisüritusi; ettevõte töötajatele mõeldud soodustuspakette;karjäärivõimalust. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Ökokoristus OÜ in Kõdu
  18.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Tallinnas ja selle ümbruses Tööülesanded: Kodukoristaja tööks on Tallinnas ja selle ümbruses asuvate kodude regulaarne koristamine. Kodukoristaja on nagu kodu hea haldjas, kes aitab korra majja lüüa ja heast kodukoristajast saab sageli pere hea sõber. Meie toredate klientide jaoks on oluline, et kodu saaks puhtaks karmi keemiata.Su head tööd oskavad vääriliselt hinnata nii meie kliendid kui ka meie. Omalt poolt pakume: Korralikku väljaõpet ja kaasaegseid töövahendeid;täis- või osalise tööajaga töötamise võimalust;firma auto kasutamise võimalust või kütusekompensatsiooni oma auto kasutamisel;sõbralikku ja toetavat kollektiivi. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Perekonnaseisuamet in Uhe
  14.07.2018 Updated on: 21.07.2018

  Üks ametikoht tähtajatu, teine ametikoht tähtajaline ajutiselt äraoleva ametniku asendajana Tööülesanded: Tallinna Perekonnaseisuamet otsib oma meeskonda kahte VANEMSPETSIALISTI (ühe tähtajatule ametikohale, teise ajutiselt äraoleva ametniku asendajana). Otsime püsivat inimest, keda huvitab perekonnaõigus, kes on hea suhtleja ning kes väärtustab huvitavat tööd.Ühe vanemspetsialisti põhiülesanneteks on perekonnaseisutoimingute teostamine, sealhulgas rahvastikuregistritoimingute tegemine (andmete väljastamine registrist, elukoha registreerimine, isikukoodide moodustamine, asutuse dokumendihalduse infosüsteemi haldamine (Postipoiss).Teise vanemspetsialisti põhiülesanneteks abielude sõlmimine ja sellega seotud tegevuse korraldamine, perekonnaseisutoimingute teostamine (sünni ja abielulahutuse ...

 • Company Uulu Põhikool in Kooli
  14.07.2018 Updated on: 20.07.2018

  Tööülesanded: Huvialase tegevuse korraldamine koolis. Kooli ürituste planeerimine, ette valmistamine ja läbiviimine. Huviringide juhendajate leidmine ja ringijuhtide töö koordineerimine. Õpilasesinduse töö juhendamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd, arengu- ja koolitusvõimalust, kaasaegset töökeskkonda ja toetavat kollektiivi. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 0,8 ametikohta...

 • Company Keskkonnaamet in Uhe
  14.07.2018 Updated on: 20.07.2018

  tööpiirkond Ida-Virumaa Tööülesanded: Ametikoha peamine tööülesanne on seadusest tulenevate riiklike kohustuste täitmine maapõue valdkonnas. Spetsialist menetleb põhiülesandena põlevkivi maavara geoloogilise uuringu ja maavara kaevandamise loa taotlusi ning valmistab ette lubade eelnõud ja sisestab need asjakohasesse andmekogusse. Ametikoha täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, mis on kättesaadav Keskkonnaameti kodulehelt. Omalt poolt pakume: Keskkonnaametis töötades oled:Sõbralikus ja toetavas meeskonnas, kes üheskoos panustab hea elukeskkonna loomisesse ja hoidmisesse. Meie juures saad sa puhata aastas 35 kalendripäeva ning me hoolime töötajate tervisest. Meil on selged eesmärgid ja kindel palgasüsteem. Tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid.Pakume arendavaid koo...

 • Company Saarde Vallavalitsus in Saarde
  14.07.2018 Updated on: 20.07.2018

  Tööülesanded: Ametikoha põhieesmärkKommunikatsioonispetsialisti töökoha eesmärk on Saarde Vallavalitsuse avalike suhete korraldamine ja valla maine loomine, mis toetab asutuse motiveerivat tööõhkkonda ning vallavalitsuse poolt hallatavates veebikanalites süstemaatilise, aja- ja asjakohase sisu esitamist.Peamised tööülesandedSaarde valla ajalehe Saarde Sõnumid regulaarse väljaandmise korraldamine; valla veebilehe ja sotsiaalmeediakonto sisu haldamine, sealhulgas informatsiooni tegelikkusele vastavuse jälgimine, ajakohastamine ja täiendamine; vallavalitsuse esindamine suhtluses meediaga, pressiteadete koostamine; valla sümboolika ja identiteedi kujundamise ning kasutamise korraldamine, valla tunnustusavalduste väljatöötamine; asutuste vahelise infovahetuse arendamine ja soodustamine Omalt po...

 • Company SVERRESSON OÜ in Luua
  14.07.2018 Updated on: 20.07.2018

  Erivajadusega lastele Tööülesanded: Lapsega töötav tugiisik õpetab last enda eest hoolitsema, julgustab igapäevaelus toime tulema; aitab kaasa sotsiaalsete suhete ning kontaktide loomisele ja hoidmisele; aitab kaasa lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele; abistab ja juhendab last haridusasutuses arendus- ja õppeprotsessis osalemisel; aitab luua tingimused võimalikult iseseisvaks toimetulekuks. Omalt poolt pakume: Võimalus töötada osalise tööajaga. Muud nõuded: Kõrge pingetaluvus, oskus ja võime lähtuda ning kinni pidada konfidentsiaalsuse reeglist. Kasuks tuleb varasem kokkupuude erivajadusega lastega Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Rahandusministeerium in Aru
  13.07.2018 Updated on: 19.07.2018

  Tööülesanded: Sinu vastutada on Euroopa Liidu ja teiste välistoetuste planeerimine riigieelarvesse, ning nende kasutamise jälgimine ja analüüs.Samuti ootame sinult ettepanekuid ja muudatuste elluviimist, et muuta tänast praktikat tõhusamaks ja paremaks. Omalt poolt pakume: Meie motivatsioonipaketti kuuluvad erinevad koolitused ja enesetäiendamisvõimalused, 35-kalendripäevane põhipuhkus, 3 tasustatud „puhka ja saa terveks“ päeva, osalemine põnevatel ühisüritustel ja väga head sportimisvõimalused kontorihoones ning selle vahetus läheduses. Muud nõuded: Omad kogemust finantsplaneerimises? Julged ja oskad oma seisukohti esitada, põhjendada ja kaitsta? Oled orienteeritud meeskonnatööle? Oskad kuulata ja aru saada partnerite vajadustest, probleemide otsimise asemel pakud lahendusi?Jääd rahulik...

 • Company Põhja-Tallinna Valitsus in Läste
  13.07.2018 Updated on: 19.07.2018

  Tööülesanded: Põhja-Tallinna piirkonna erivajadustega laste probleemide ennetamine ning konkreetsete probleemide lahendamine ja puuetega laste perede nõustamine.Puuetega lapsed (kõik bioloogilises peres kasvavad kuni 18-aastased, kellele on määratud puudeaste). Erivajadustega lapsed (7 kuni 18-aastased) on antud käsitluses koolikohustust mittetäitvad lapsed, kasvatuslike erivajadustega ja käitumisraskustega lapsed, sõltuvusprobleemidega ja kriminaalse taustaga lapsed. Omalt poolt pakume: • Huvitavat tööd ja toetavat kollektiivi.• Enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.• Puhkust 35 kalendripäeva.• Palka 1325 eurot (bruto)• Tööle asumise aeg 01. september 2018 Muud nõuded: • Pedagoogiline, noorsoo- või sotsiaaltööalane kõrgharidus.• Tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide tundmine, nende r...

 • Company Tartu Vallavalitsus in Tabivere
  13.07.2018 Updated on: 19.07.2018

  Tabivere Rahvamajas Tööülesanded: Tabivere rahvamaja tegevuse juhtimine; ürituste organiseerimine; huvialategevuse korraldamine; projektide kirjutamine; rahvamaja töös vajalike dokumentide koostamine ja aruannete esitamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd; enesetäienduse ja -teostuse võimalusi; erialast täiendkoolitust; paindlikku tööaega. Muud nõuded: Omab erialaseid teadmisi, omab väga head sõnalise eneseväljenduse oskust; omab organiseerimise ja koordineerimise oskust; oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme; omab head suhtlemisoskust ja kohusetunnet. Kasuks tuleb eelnev töökogemus kultuurivaldkonnas Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Järva Vallavalitsus in Koigi
  13.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Koigi kool Tööülesanded: Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. Omalt poolt pakume: - head töökeskkonda - sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda- eneseteostust kooli arendamisel. Muud nõuded: Vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetaja ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 2 lõige 1 nõuetele;juhtimiskogemus; haridusvaldkonna õigusaktide tundmine; koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda; hea eneseväljendamise ja avaliku esinemise oskus Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Keskkonnaamet in Narva
  13.07.2018 Updated on: 19.07.2018

  Jõhvi või Harju kontor, võimalusel ka mõnes muus Põhja regiooni kontoris (Palmse, Narva) Tööülesanded: Töökoha peamine tööülesanne on seadusest tulenevate riiklike kohustuste täitmine välisõhu valdkonnas. Spetsialist tegeleb põhiliselt õhusaastelubade taotluste menetlemisega, sh saastelubade eelnõude ettevalmistamine ning nende asjakohastesse andmekogudesse sisestamisega. Ametikoha täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, mis on kättesaadav Keskkonnaameti kodulehelt: Omalt poolt pakume: Keskkonnaametis töötades oled:- sõbralikus ja toetavas meeskonnas, kes üheskoos panustab hea elukeskkonna loomisesse ja hoidmisesse. - Meie juures saad sa puhata aastas 35 kalendripäeva ning me hoolime töötajate tervisest. - Meil on selged eesmärgid ja kindel palgasüsteem. Tunnustame häid töötul...

 • Company CV-Online Estonia OÜ in Juba
  13.07.2018 Updated on: 20.07.2018

  Transport Partners Eesti OÜ kuulub Transport Partners SIA alla, mille emaettevõte asub Lätis Tööülesanded: Seoses laienemisega Eesti turule otsib ettevõtte meeskonda uusi töötajaid.Sinu igapäeva töö on transportida kaup jaekaubandusketi kogumispaigast klientidele Tallinna piires. Omalt poolt pakume: Ettevõte pakub vahetustega tööd, stabiilset töökohta arenevas ettevõttes, töövahendina uue ametiauto, tööriided ning lisaks 1000 eurose bruto põhipalgale pakume tulemustasu. Transport Partners Eesti OÜ kuulub Transport Partners SIA alla, mille emaettevõte asub Lätis. Transport Partners SIA loodi 1999. aastal ning on tegutsenud Balti laevanduse transpordi valdkonnas juba 19 aastat. Lätis teeb Transport Partners koostööd rahvusvaheliste klientidega. Muud nõuded: Tööks on vajalikud järgmised os...

 • Company AS G4S Eesti in Otepää
  13.07.2018 Updated on: 18.07.2018

  Otepää, kaubandus Tööülesanded: Turvatöötajana on Sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus. Turvatöötajana satud erinevatesse olukordadesse ja annad omapoolse panuse nende lahendamiseks. Omalt poolt pakume: Ausaid töösuhteid (õigeaegseid palgamakseid, vastavalt seadusele ületundide ja riigipühadel töötamise tasustamist); graafiku alusel töötamise võimalust, päevased vahetused; tööks vajalikke praktilisi erialakoolitusi; võimalust arenguks ja ettevõttesiseseks edasiliikumiseks; värbamispreemiat 130 eurot; sportimisvõimalusi läbi G4S Spordiklubi. Muud nõuded: Tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt suhtlustasemel Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company PAADIPOOD OÜ in Elva
  13.07.2018 Updated on: 19.07.2018

  Work tasks: Tööks on klaasfiiber materjalidega toodete valmistamine. Klaasriide ja vaikude lamineerimine vormidesse, selle immutamine vaiguga, kinni rullimine, värvimine ja lõikamine. Detailid viimistletakse ja komplekteeritakse lisadetailidega. Otsime meeskonda ausat ja töökat inimest. Kuna meie valdkonnas tulevad kogemused ajaga siis loodame, et tahad meie juures töötada pikemalt. Asume Tartust 2km kaugusel, Elva mnt ääres, kuhu käib ka Elva tunnibuss. We offer: Tööks on klaasfiiber materjalidega toodete valmistamine. Klaasriide ja vaikude lamineerimine vormidesse, selle immutamine vaiguga, kinni rullimine, värvimine ja lõikamine. Detailid viimistletakse ja komplekteeritakse lisadetailidega. Otsime meeskonda ausat ja töökat inimest. Kuna meie valdkonnas tulevad kogemused ajaga siis lood...

 • Company AS ISS Eesti in Anne
  13.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Anne Selveris Tööülesanded: Põhiliseks tööülesandeks on puhastusteenuse osutamine kaubanduspinnal. Omalt poolt pakume: Tööks vajalikku väljaõpet, mugavat ja korralikku tööriietust, kaasaegseid töövahendeid ning erinevaid ettevõttepoolseid soodustusi. Lisaks kindlat töötasu ja sotsiaalset garantiid. Tublimatele arengu- ja karjäärivõimalusi. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kaitsevägi in Auaste
  12.07.2018 Updated on: 16.07.2018

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaks Tööülesanded: Esmaabi osutamine, meditsiiniväljaõppe läbiviimine ning meditsiinirühma väljaõppe varade ja varustuse haldamine. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut.Põhipuhkust 35 päeva aastas. Toetavat ja sõbralikku meeskonda.Arenguvõimalusi ja täiendõpet.Vajadusel transporti Tallinn-Ämari-Tallinn. Muud nõuded: Läbitud vanemallohvitseride kursus (VAPK).Läbitud vanemparameediku kursus või kõrgem meditsiinialane haridus.Vähemalt nooremveebli auaste.Eelise annab C kategooria juhiloa olemasolu.Vajaliku kontoritarkvara ja andmebaaside kasutamise oskus.Kandidaadilt ootame:väga head suhtlemisoskust;meeskonnatööle orienteeritust;korrektsust ja täpsust Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sillamäe Gümnaasium in Sillamäe
  12.07.2018 Updated on: 18.07.2018

  Tööülesanded: Huvijuht - üldpädevuste koordinaator korraldab ja koordineerib gümnaasiumi õpilaste tegevusi üldpädevuste arendamiseks lähtudes GRÕK-is ja Sillamäe Gümnaasiumi õppekavas sätestatud üldpdevuste kirjeldusele ja eesmärkidele. Huvijuht on juhtkonna liige, teeb koostööd aineõpetajate, õppesuundade ja õppetoolide juhtidega. Huvijuht koordineerib õpilasesinduse tegevust, korraldab kooli traditsioonilisi üritusi, korraldab koostööd Sillamäe linna kultuuri- ja haridusasutustega. Omalt poolt pakume: Arendavat töökeskkonda, koolitusi, väärilist töötasu.Mitmekesist tööd, heatahtlikku kollektiivi, motiveeritud õpilasi, kaasaegseid töötingimusi, normaalset juhtkonda:)Juhul kui kavatsete Sillamäele tulla tööle kaugemalt kui 50 km, saame Teile linnalt taotleda korterit või ühiselamukohta. Mu...

 • Company Elva Vallavalitsus in Elva
  11.07.2018 Updated on: 18.07.2018

  Tööülesanded: Elva Vallavalitsus võtab tööle sotsiaaltööspetsialisti, kelle ülesandeks on sotsiaaltöö koordineerimine Elva vallas. Täpsemad tööülesanded on sätestatud ametijuhendis. Ametijuhend on kättesaadav: . Omalt poolt pakume: Võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse; huvitavat ja vastutusrikast tööd; toredaid ja toetavaid kolleege; erialast täienduskoolitust. Muud nõuded: Sul on kõrgharidus (soovitavalt erialane); omad varasemat töökogemust avalikus sektoris või sotsiaaltöö valdkonnas; tunned tööks vajalikke õigusakte; Sulle meeldib töötada meeskonnas; oled hea pingetaluvusega, empaatiline, kohusetundlik ja initsiatiivikas; Sul on hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; oskad väga hästi eesti keelt ja vähemalt ühte võõrkeelt kõnes ja kirjas Kodus töötamise võimal...

 • Company Solis BioDyne OÜ in Tartu
  11.07.2018 Updated on: 18.07.2018

  Marketing specialist Work tasks: olis Biodyne is a well-established, dynamic and innovative biotechnology company based in Estonia, in a cosy, international academic town Tartu. We are focused on the development and production of molecular biology reagents. Since 1995 we have been exporting to more than 100 countries worldwide. We stand for high quality and sustainability; we build open relationships and pursue constant growth. These values drive and empower our 22-member team while working towards goals set with our customers and business partners.We invite you to join our team as a Marketing Specialist to expand our company brand and awareness globally and support our R&D, Production and Sales Teams with your expert knowledge and experience in Marketing in the Life Science segment. Respo...

 • Company Tartu Hansa Kool in Kooli
  11.07.2018 Updated on: 18.07.2018

  Lapsehoolduspuhkuse ajaks Tööülesanded: Koolipsühholoogi põhitöö on õpilaste abistamine nende suhtlemise, käitumise, õppimise ning emotsionaalsete probleemide puhul. Koolipsühholoog tegeleb peamiselt õpilastega, aga ka lastevanemate ja õpetajatega. Omalt poolt pakume: Uuenduslikku töökeskkonda ja häid töötingimusi; meeskonnatöö kogemusi ja toetavat kollektiivi; võimalust panustada kooli arengusse; võimalusi enesearenduseks ning konkurentsivõimelist töötasu. Muud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui Sul on täidetud või täitmisel haridus- ja teadusministri kehtestatud kvalifikatsiooninõuded; visioon kaasavast haridusest tavakoolis ja selle väljakutsetega toimetulemisest; tahe toetada iga õppijat talle võimetekohase arengu saavutamisel; usku õppijakesksesse õppesse ja selle teostavusse; head...

 • Company Tapa Vallavalitsus in Lehtse
  11.07.2018 Updated on: 18.07.2018

  Tööülesanded: Koristaja peamiseks tööülesandeks on Lehtse alevikus Rägavere tee 19 asuva Lehtse Keskuse kompleksi (hoones paiknevate hallatavad asutuste Lehtse Kool, Lehtse Kultuurimaja ja ühiskasutavate ruumide) ja välisterritooriumi korrashoid ja puhtuse tagamine. Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi; vajadusel erialast väljaõpet. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sotsiaalkindlustusamet in Linna
  10.07.2018 Updated on: 16.07.2018

  saab ise valida, millise linna SKA kontoris töötab Tööülesanded: Ametikoha eesmärgiks on riikidevaheliste sotsiaalkindlustuslepingute ning Euroopa Liidu sotsiaalkindlustusalaste õigusaktide rakendamine ja kehtivatest õigusaktidest lähtuvalt isikute kindlustajariigi määramine. Peamised tööülesanded on kirjavahetuse pidamine välisriigi ja Eesti ametiasutustega; füüsiliste ja juriidiliste isikute nõustamine ning päringutele vastamine; dokumentide (taotlused, tühistamise avaldused jne) hindamine ja kontrollimine, vajadusel lisapäringute tegemine; dokumentide alusel andmete sisestamine infosüsteemi; tõendite/otsuste vormistamine ja allkirjastamine ning avalduste menetlemine. Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast tööd ja eneseteostust uuenevas ning arenevas organisatsioonis ning võimalust panustada...

 • Company Keskkonnaamet in Uhe
  10.07.2018 Updated on: 16.07.2018

  lapsehoolduspuhkuse asendaja Tööülesanded: Seadusest tulenevate riiklike kohustuste täitmine maapõue valdkonnas. Spetsialist menetleb maavara geoloogilise uuringu ja maavara kaevandamise loa taotlusi ning valmistab ette lubade eelnõud ja sisestab need asjakohasesse andmekogusse. Ametikoha täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, mis on kättesaadav Keskkonnaameti kodulehelt: Omalt poolt pakume: Keskkonnaametis töötades oled:Sõbralikus ja toetavas meeskonnas, kes üheskoos panustab hea elukeskkonna loomisesse ja hoidmisesse. Meie juures saad sa puhata aastas 35 kalendripäeva ning me hoolime töötajate tervisest. Meil on selged eesmärgid ja kindel palgasüsteem. Tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid.Pakume arendavaid koolitusi ja paindlikku tööaega, mis võimaldab paremini...

 • Company Rakvere Kultuurikeskus in Rakvere
  10.07.2018 Updated on: 16.07.2018

  Tööülesanded: • Traditsiooniliste ja uute kultuurisündmuste algatamine ning eestvedamine; • Koostöö arendamine linnas tegutsevate ühenduste, seltside ja teiste valdkonnaga seotud organisatsioonidega, nende nõustamine ja abistamine projektide läbiviimisel; • Kultuurivaldkonna teavitus- ja turundusalane tegevus;• Rakvere Kultuurikeskuse kodulehe ja kommunikatsioonikanalite arendamine. Omalt poolt pakume: Vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat töökeskkonda; toetavat meeskonda; erialast täiendkoolitust; püsivat ja stabiilset tööd. Muud nõuded: • loomingulisus, innovaatilisus ja lai silmaring;• algatus- ja otsustusvõime; • hea suhtlemisoskus, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;• valmisolek nii iseseisvaks kui meeskonnatööks, • kasuks tuleb projektide juhtimise kogemus;• kasuks...

 • Company Sotsiaalkindlustusamet in Teenuse
  10.07.2018 Updated on: 16.07.2018

  Tööülesanded: Asendushoolduse teavituse ja nõustamise koordineerimine ning korraldamine piirkonnas; koostöö KOV-ide, teenuseosutajate ja teiste võrgustikuliikmetega; eestkoste-, hooldus- ja lapsendajaperede nõustamine, sh telefoni- ja internetinõustamise teenuse osutamine; projekti aruandluse pidamine, sh mõjuanalüüsiks vajalike andmete kogumine ja analüüsimine. Omalt poolt pakume: Eneseteostust ja väljakutseid pakkuvat tööd arenevas organisatsioonis ja võimalust panustada organisatsiooni ühistesse eesmärkidesse koos professionaalse ja toetava meeskonnaga. Muud nõuded: Eelnev töökogemus sotsiaal- või lastekaitsetöötajana, sotsiaalpedagoogina, psühholoogina, perenõustajana või mõnel muul lähedasel erialal viimase 6 aasta jooksul; orienteerud hästi asendushoolduse süsteemis ning Sul on kogem...

 • Company Keskkonnaamet in Rakvere
  10.07.2018 Updated on: 16.07.2018

  töö asukoht Harju kontor või Jõhvi, Rakvere, Palmse kontor Tööülesanded: Veespetsialisti peamine tööülesanne on seadusest tulenevate riiklike kohustuste täitmine veekasutuse valdkonnas Põhja regioonis. Spetsialist tegeleb vee erikasutuslubadega ja osaleb keskkonnakomplekslubade menetluses ning iga-aastasel käitiste ning loa nõuete ülevaatamisel oma valdkonna ulatuses. Ametikoha täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, mis on kättesaadav Keskkonnaameti kodulehelt: . Omalt poolt pakume: Keskkonnaametis töötades oled:Sõbralikus ja toetavas meeskonnas, kes üheskoos panustab hea elukeskkonna loomisesse ja hoidmisesse. Meie juures saad sa puhata aastas 35 kalendripäeva ning me hoolime töötajate tervisest. Meil on selged eesmärgid ja kindel palgasüsteem. Tunnustame häid töötulemusi ja ...

 • Company Alutaguse Huvikeskus in Kurtna
  10.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Tööülesanded: Alutaguse Huvikeskuse noorsootöö juhi eesmärgiks on Alutaguse valla noorsootöö juhtimine ja koordineerimine.Põhiülesanded:• Noorsootöö valdkonna juhtimine ja arendamine vallas. • Noorsootöö valdkonda puudutavate projektide koostamine ja esitamine, eelarveliste vahendite taotlemine.• Kurtna noortekeskuse töö korraldamine.• Asutuse esindamine noorsootöövaldkonnas ja koostöö tegemine teiste organisatsioonidega.• Võimaluste loomine noorte vaba aja sisustamiseks. Omalt poolt pakume: • Kaasaegseid töötingimusi;• sõbralikku meeskonda;• huvitavat ja vastutusrikast tööd;• motiveerivat palka;• eneseteostamise ja -täiendamise võimalust antud valdkonnas Muud nõuded: Eeldused kandideerimiseks:• kõrgharidus, soovitavalt noorsootöö, kasvatusteaduse või sotsiaaltöö erialal• teadmised noorsoo...

 • Company Viljandi Linnavalitsus in Viljandi
  10.07.2018 Updated on: 16.07.2018

  Viljandi Lasteaed Männimäe Tööülesanded: Viljandi Lasteaed Männimäe juhtimine vastavalt asutuse põhimäärusele ja seadustele. Omalt poolt pakume: Töökohast lähtuvatel koolitustel osalemist. Muud nõuded: Pedagoogiline- ja juhtimiskompetentsus, teadmised personalitöö ja asjaajamise korraldamisest, eelarve koostamise oskus, soovitavalt erivajadustega lastega töötamise kogemus ja väga hea suhtlemis-, esinemis- ja koostööoskus Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company osaühing Dorpat in Soe
  10.07.2018 Updated on: 16.07.2018

  Tööülesanded: Meie uus meeskonnaliige teab, mida tähendab esmaklassiline teenindus, on abivalmis, viisakas, soe ja sõbralik ning hindab korrektsust ja täpsust. Tema põhitööks on pakkuda kõrgetasemelist teenindust Dorpat hotelli restoranis. Eeldame, et teenindaja oleks aktiivne suhtleja, paindlik, aus ja korralik kõigis oma ametit puudutavates küsimustes. Lisaks klientide teenindamisele kuuluvad hea kelner/restorani teenindaja kohustuste hulka restorani teenindusala üleüldine korrashoid ja ettevalmistustööd teenindamiseks. Omalt poolt pakume: Oled meile oodatud, kui soovid leida tööd sõbralikus kollektiivis; oled valmis töötama graafiku alusel, sh ka nädalavahetustel. Pakume arenemisvõimalust, sõbralikku kollektiivi, kindlat ja pikaajalist töökohta, häid töötingimusi, kaasaegset töökeskkond...

 • Company Valga Vallavalitsus in Taheva
  10.07.2018 Updated on: 19.07.2018

  Tööülesanded: Otsime koduhooldustöötajat Valga linna, Karula piirkonda ja Taheva piirkonda.Töötaja ametikoha peamiseks eesmärgiks on:1. osutada koduteenuseid hooldust vajavale isikule, tagamaks kliendi parim võimalik toimetulek koduses keskkonnas. 2. täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.Koduhooldustöötaja abistab klienti järgmistes valdkondades: koristamine või kõrvalabi osutamine koristamistoimingutel; toiduainete, ravimite ja esmaste majapidamistarvete kliendile toimetamine; abistamine isikliku hügieeni toimingutel; pesu pesemise organiseerimine; vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine veevärgi puudumisel; küttepuude tuppa toomine, abistamine ahju kütmisel; arstiabi organiseerimine; abi osutamine ...

 • Company Heli Juhkamsoo in Õle
  10.07.2018 Updated on: 16.07.2018

  Tööülesanded: Tööülesandeks on Kilingi- Nõmme Vabaajakeskuse ja muusikakooli kütmine, puude ladumine, majade heaperemehelik hoidmine, inventari hooldamine. Talvel lume lükkamine. Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja toetavat meeskonda, huvitavat ja väljakutseid pakkuvat töökeskkonda. Oma tegemistesse on võimalus kaasata noori, kasuks tuleb hea suhtlemisoskus, omaalgatuslik ellusuhtumine. Muud nõuded: Kui füüsiline töö ei ole Sulle probleemiks, oled sõbralik ja abivalmis, meeldib koostöö noortega, siis oled oodatud Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuse sõbraliku ja toetava meeskonna liikmeks Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Centennial Hospitality OÜ in Muru
  10.07.2018 Updated on: 16.07.2018

  Kreutzwald Hotell ja Centennial Hotell kesklinnas Tööülesanded: Teritooriumi välikoristus, väliprügikastide ja tuhatooside tühjendamine.Prügikonteinerite aedikute korrashoid.Suveperioodil - lillede ja taimede kastmine, terrassi hooldus, muru niitmine.Sügisel - lehtede riisumine.Talveperioodil - käsitsi (labidaga) lumekoristus ja libedusetõrje sissepääsude ümbruses. Omalt poolt pakume: Töövahendeid ja tööriietust.Tööd graafiku alusel.Ettevõttesiseseid soodustusi. Muud nõuded: Õues töötamise sobivus.Füüsilise koormuse taluvus Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 0,5 - 0,75...

 • Company Elisa Eesti AS in Valga
  07.07.2018 Updated on: 13.07.2018

  Valga (lapsehoolduspuhkuse asendaja, osaline tööaeg) Tööülesanded: Kliendibaasi kasvatamine läbi aktiivse müügi ja osavõtliku teeninduse. Omalt poolt pakume: Paindlik tööaeg, võimalus ise oma töötasu suurendada, sporditoetus, tasuta mobiilne internet. Vaata lisa too.elisa.ee Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet in Uhe
  07.07.2018 Updated on: 13.07.2018

  Tööülesanded: Sisekommunikatsiooni peaspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on PRIA sisekommunikatsiooni projektide juhtimine, tegevusplaanide koostamine ja elluviimine. Tööülesannete hulka kuuluvad asutuse ürituste korraldamine, siseblogi administreerimine ja sisustamine haaravate lugude ning artiklitega, siseveebi haldamine ja arendamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd, väljakutseid ning eneseteostusvõimalust; õppimis-ja arenemisvõimalusi; toredat meeskonda; 35 päeva põhipuhkust. Muud nõuded: Ootame oma meeskonda inimest, kes omab kõrgharidust (soovitatavalt kommunikatsiooni- või turunduse valdkonnas); kommunikatsiooni- või turundusalast töökogemust; teenindusvalmidust ja kliendikeskset hoiakut; ürituste korraldamise kogemust; väga head eneseväljendusoskust nii kõnes kui kirjas; ar...

 • Company Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet in Uhe
  07.07.2018 Updated on: 13.07.2018

  määratud ajaks Tööülesanded: Peaspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on PRIA praeguse kodulehe igapäevane haldamine, arendamine ja sisu loomine ning organisatsiooni uue kodulehe väljaarendamise projekti juhtimine. Lisaks kuulub tööülesannete hulka osalemine PRIA kliendiportaali e-PRIA asutuse siseste ja välise teavituste ning turunduse korraldamises. Vajadusel e-PRIA abitekstide ja juhendmaterjalide toimetamine. Töö eeldab väga heade kliendisuhete loomist nii sise- kui väliskliendi vaates. Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd, väljakutseid ning eneseteostusvõimalust; õppimis-ja arenemisvõimalusi; toredat meeskonda; koostööd Eesti parimate disaini- ja veebiagentuuridega uue kodulehe loomisel; 35 päeva põhipuhkust. Muud nõuded: Ootame oma meeskonda inimest, kes omab kõrgharidust (soovitaval...

 • Company Liinihoolduse Varad OÜ in Õle
  07.07.2018 Updated on: 13.07.2018

  täiskohaga 100% ametlik töökoht Tööülesanded: Kaitsevööndi raietööd kett- ja võsasaega. Omalt poolt pakume: Kindlal kuupäeval laekuvat töötasu: tööde arvestust peetakse kuupõhise arvestus metoodika alusel ning seda kolme põhilise ühiktöö alusel (võsa lõikus 170€/ha, trassi laiendus 600€/ha, võsa lõikamine 0,4kV õhuliinide kaitsevööndis jooksev meeter 150€/lkm ning ajaline töö 7€/h).Kõik tööriistad, transport ja lähetuses viibides elamine on ettevõtte poolt. Muud nõuded: Vajalik on töökogemus raietöölisena metsaraietel või hooldusraiete teostamisel. Kasuks tuleb raietööline tase 2 või tase 3 kutsetunnistus. Tegemist on spetsiifilisi oskusi nõudva tööga ning antud tööd pole võimalik pakkuda inimesele, kellel on lihtsalt huvi metsandusega tegeleda.Tööle soovijal oleks vaja korraldada oma doku...

 • Company Lääne-Nigula Vallavalitsus in Kooli
  07.07.2018 Updated on: 13.07.2018

  Nõva Kool Tööülesanded: Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Nõva Kooli direktori ametikohale Omalt poolt pakume: Eneseteostust kooli arendamisel. Muud nõuded: Kandidaadile esitatavad nõuded: vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuetele – magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid; vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus; teadmised tänapäevasest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest; heal tasemel arvuti kasutamise ja dokumentide koostamise oskus; vastutustunne, korrektsus, täpsus, laitmatu maine; väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus; õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüs...

 • Company Otepää Vallavalitsus in Otepää
  07.07.2018 Updated on: 18.07.2018

  Otepää Avatud Noortekeskus (asenduskoht) Tööülesanded: Otepää Avatud Noortekeskuse igapäevatöö juhtimine ja haldamine; noori arendavate tegevuste planeerimine ja läbiviimine; noorsootöö alaste projektide kirjutamine ja läbiviimine; koostöö tegemine teiste noortega tegelevate asutuste ja maakondlike noorsootöö organisatsioonidega; noorte suunamine ja omaalgatuste toetamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega; võimalus ellu viia oma noortega seotud ideid; koolitus- ja arenemisvõimalusi. Muud nõuded: Erialane haridus või selle omandamine (noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, kultuuri või rekreatsiooni alal); eelnev noortega töötamise kogemus; valmisolek õhtuseks tööks ning vajadusel ka nädalavahetustel (laagrid, väljasõidud); väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus nin...

 • Company Tori Vallavalitsus in Uhe
  07.07.2018 Updated on: 13.07.2018

  Hoolduse koordinatsiooni mudeli piloteerimiseks tähtajalisele töökohale Tööülesanded: Peamiseks tööülesandeks on hooldust vajavate täisealiste inimeste hooldusvajaduse väljaselgitamine, esmase toe pakkumine ning vajalikele teenustele suunamine. Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi. Muud nõuded: Sotsiaaltöö- või õendusalast kõrgharidust ja vähemalt ühe aastast töökogemust sotsiaaltöö või õenduse erialal, valmisolekut osaleda Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatavatel koolitustel, valmisolekut teha koostööd sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenuste osutajatega, sh korraldada võrgustikukohtumisi Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Setomaa Vallavalitsus in Värska
  07.07.2018 Updated on: 13.07.2018

  Värska Gümnaasiumis Tööülesanded: Direktori ülesandeks on Värska Gümnaasiumi tegevuse juhtimine ja arendamine. Omalt poolt pakume: • Võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd Setomaal • head töökeskkonda • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda. Muud nõuded: Kandidaadile esitatavad nõuded on kehtestatud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määrusega nr 30. Sobival kandidaadil on lisaks otsustus- ja vastutusvõimele: • juhtimiskogemus ja hea meeskonnatöö oskus; • väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus; • algatusvõime ja hea eestvedamise suutlikkus; • tahe ja oskus arvestada kogukonna vajadusi ja ootusi, teha tulemuslikku koostööd kõikide osapooltega;• vähemalt ühe võõrkeele oskus Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tartu Vangla in Uhe
  07.07.2018 Updated on: 18.07.2018

  Tööülesanded: Kinnipeetavate õiguskuulekale käitumisele suunamine ning kinnipeetavate esmaste vangistuse ja sotsiaalse toimetulekuga seonduvate küsimuste lahendamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat ning vastutusrikast tööd; toetavat ja sõbralikku meeskonda; arengu- ja koolitusvõimalusi; tasuta sportimisvõimalusi; 35 päeva põhipuhkust; haigushüvitist teise ja kolmanda kalendripäeva eest; töötasu 1378 eurot (bruto). Muud nõuded: Sisekaitselises rakenduskõrgkoolis omandatud rakenduskõrgharidusega vangla- või politseiametniku erialal; eesti keele oskusega C1 tasemel ning ühe võõrkeele oskusega kesktasemel, sealhulgas ametialase sõnavara tundmisega; väga hea suhtlemisoskusega (sh eneseväljendus- ja kuulamisoskusega); hea arvuti kasutamise oskusega; suulise ja kirjaliku informatsiooni loogilise j...

 • Company Selver AS in Õle
  07.07.2018 Updated on: 09.07.2018

  uues avatavas T1 Selveris Tööülesanded: Kalatoodete valmistamine vastavalt retseptidele ja juhenditele; kala ja -toodete lettidesse paigutamine ning klientide teenindamine;valmistoodangu üle arvestuse pidamine ja tellimisettepanekute tegemine;seirelehtede täitmine ja kvaliteedi kontrollimine. Omalt poolt pakume: Garanteeritud stabiilset sissetulekut; väljaõpet kohapeal; paindlikku töögraafikut; võimalusel töötamist osalise tööajaga; toetavaid kolleege; tasuta koolitusi;soovi korral häid arengu- ja karjäärivõimalusi;hulgaliselt toetusi, soodustusi, kompensatsioone;võimalust liituda Spordiseltsi ja Kultuuriklubiga;kokkuleppel hüvitame osaliselt sõidukulud. Muud nõuded: Vanust vähemalt 18-aastat (ülemist vanusepiiri ei ole); eesmärkide seadmise oskus, otsustamisjulgus, meeskonnatöö oskus;hea ...

 • Company Osaühing Saaremaa Lihatööstus in Viimsi
  07.07.2018 Updated on: 09.07.2018

  Viimsi Delice Toidupoe lihalett Tööülesanded: • Toodete tellimine, vastuvõtt ja ladustamine.• Toodete ettevalmistamine müügiks ja väljapanek müügiletti.• Liha- ja kanatoodete grillimine.• Toodete realiseerimistähtaegade jälgimine.• Müügilettide ja töökoha korrashoid.• Vajaliku dokumentatsiooni täitmine. Omalt poolt pakume: Heale töötajale väga head töötasu, tööd stabiilses ettevõttes ja ühisüritusi. Muud nõuded: Ootused kandidaadile:• Sõbralikkus, viisakus, abivalmidus• Väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus• Ausus, kohusetundlikkus, täpsus, korrektsus Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Selver AS in Tartu
  07.07.2018 Updated on: 12.07.2018

  Tartu Selveritesse Tööülesanded: Kõrgetasemeline teenindamine kassas, letis ja müügisaalis ning kaupade väljapanek. Omalt poolt pakume: Garanteeritud stabiilset sissetulekut, väljaõpet kohapeal, paindlikku töögraafikut; võimalusel töötamist osalise tööajaga, toetavaid kolleege, tasuta koolitusi; soovi korral häid arengu- ja karjäärivõimalusi, hulgaliselt toetusi, soodustusi, kompensatsioone; võimalust liituda Spordiseltsi ja Kultuuriklubiga; kokkuleppel hüvitame osaliselt sõidukulud. Muud nõuded: Vanus alates 18-aastat (ülemist vanusepiiri ei ole), soov ja tahe töötada klienditeeninduse valdkonnas, kohusetunne, viisakus ja ausus Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company MAXIMA Eesti OÜ in Keila
  07.07.2018 Updated on: 12.07.2018

  Keila Maximas Tööülesanded: Klientidele meeldiva ostuelamuse pakkumine kassas ja müügisaalis; klientide nõustamine ning abistamine; kaupade müügiks ettevalmistamine ja paigutamise müügisaali. Omalt poolt pakume: Tööalast väljaõpet ja koolitusi, karjäärivõimalusi, tööd graafiku alusel, erinevaid motivatsioonipakette ja ettevõtte poolt organiseeritud lõunasööki. Muud nõuded: Töö sobib Sulle, kui soovid pakkuda viisakat ja kliendisõbralikku teenindust, naudid erinevaid suhtlussituatsioone, omandad uusi teadmisi ja oskusi kiirelt ning oled töökas Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company AS G4S Eesti in Raja
  07.07.2018 Updated on: 09.07.2018

  13.-15. juulil toimuval Rally Estonia Tööülesanded: 13.-15. juuli toimub Eesti autospordi populaarne motospordivõistlus Rally Estonia. G4S STAFFi ülesandeks on rallisõitjate ja tuhandete pealtvaatajate ohutuse tagamine kiiruskatsetel. Kui soovid anda panust ralli turvalisemaks muutmisel, siis ootame Sind kandideerima. G4S STAFF on mõnus seltskond inimesi, kes pakuvad meelelahutus- ja spordisündmustele ning teistele avalikele üritustele parimaid turvalahendusi. Meie abikäed kuluvad ära kõikjal: alates piletikontrollist ja parkimise korraldamisest kuni korravalveni. Omalt poolt pakume: Töötasu 5,8 eurot tunnis. Tasuta majutust, transporti ja toitlustust. Rallijulgestaja koolitust. Huvi ja sobivuse korral tööd ka teistel objektidel ja üritustel. Muud nõuded: Oled vähemalt 18 aastane ja kohtu...

 • Company Selver AS in Saare
  07.07.2018 Updated on: 09.07.2018

  Saare Selveris Tööülesanded: Kõrgetasemelise teeninduse ja klientide rahuolu tagamine ning peakassa haldamine; valdkonna personali töö korraldamine; inventeerimine ja enesekontrollisüsteemi järgimine; seadmete töökorra jälgimine ja tekkivate probleemide lahendamine; partnerkrediitkaardi väljastamine. Omalt poolt pakume: - Garanteeritud stabiilset sissetulekut; - väljaõpet kohapeal; - paindlikku töögraafikut; - toetavaid kolleege; - tasuta koolitusi;- soovi korral häid arengu- ja karjäärivõimalusi;- hulgaliselt toetusi, soodustusi, kompensatsioone;- võimalust liituda Spordiseltsi ja Kultuuriklubiga;- kokkuleppel hüvitame osaliselt sõidukulud. Muud nõuded: Oled eesmärkide seadmise oskusega, iseseisev, otsustamisjulgusega ning koostööd hindav inimene. Sul on meeskonna juhtimise kogemus, hea r...

 • Company Selver AS in Õle
  07.07.2018 Updated on: 12.07.2018

  Saare Selveris Tööülesanded: kõrgetasemeline teenindamine kassas, letis ja müügisaalis ning kaupade väljapanek. Omalt poolt pakume: - garanteeritud stabiilset sissetulekut; - väljaõpet kohapeal; - paindlikku töögraafikut; - võimalusel töötamist osalise tööajaga; - toetavaid kolleege; - tasuta koolitusi;- soovi korral häid arengu- ja karjäärivõimalusi;- hulgaliselt toetusi, soodustusi, kompensatsioone;- võimalust liituda Spordiseltsi ja Kultuuriklubiga;- kokkuleppel hüvitame osaliselt sõidukulud. Muud nõuded: - vanus alates 18-aastat (ülemist vanusepiiri ei ole);- soov ja tahe töötada klienditeeninduse valdkonnas;- kohusetunne, viisakus ja ausus Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company MAXIMA Eesti OÜ in Maardu
  07.07.2018 Updated on: 12.07.2018

  Maardu Maximas Tööülesanded: Sinu tööks on klientidele meeldiva ostuelamuse pakkumine müügisaalis; klientide nõustamise ning abistamise; kaupade müügiks ettevalmistamise ja paigutamise müügisaali. Omalt poolt pakume: Pakume Sulle tööalast väljaõpet ja koolitusi, karjäärivõimalusi, tööd graafiku alusel, erinevaid motivatsioonipakette ja ettevõtte poolt organiseeritud lõunasööki. Muud nõuded: Töö sobib Sulle, kui soovid pakkuda viisakat ja kliendisõbralikku teenindust, naudid erinevaid suhtlussituatsioone, omandad uusi teadmisi ja oskusi kiirelt ning oled töökas Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus in Mäha
  07.07.2018 Updated on: 12.07.2018

  Lapsehoidja 8-kuusele poisile Tööülesanded: 8-kuune arengus maha jäänud pisipoiss vajab ööpäevaringset kõrvalabi, juhendamist ja järelvalvet. Poisile meeldib, kui temaga tegeletakse: mängitakse, pannakse roomama, tehakse erinevaid võimlemisharjutusi ehk kõike seda, mis üht 8 kuu vanust last tegevuses hoiaks. Laps vajab rohkem tähelepanu. Temaga oleks vaja viibida võimalikult palju vabas looduses; lisaks käia võimlemas ja füsioteraapias. Omalt poolt pakume: Toredat ja toetavat perekonda, kes on lapse juhendamisel toeks ja abiks. Muud nõuded: Lapsehoidja puhul nõutav kehtiv tervisetõend ja 36-tunnise esmaabikoolituse tõend. Ootame positiivset ja rahulikku ellusuhtumist; kohusetundlikkust, kannatlikkust ning valmisolekut toetada erivajadusega last Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetus...

 • Company Selver AS in Saku
  07.07.2018 Updated on: 12.07.2018

  Saku Selveris Tööülesanded: Kõrgetasemeline teenindamine kassas, letis ja müügisaalis ning kaupade väljapanek. Omalt poolt pakume: Garanteeritud stabiilset sissetulekut; väljaõpet kohapeal; paindlikku töögraafikut; võimalusel töötamist osalise tööajaga; toetavaid kolleege; tasuta koolitusi;soovi korral häid arengu- ja karjäärivõimalusi;hulgaliselt toetusi, soodustusi, kompensatsioone;võimalust liituda Spordiseltsi ja Kultuuriklubiga;kokkuleppel hüvitame osaliselt sõidukulud. Muud nõuded: Vanus alates 18-aastat (ülemist vanusepiiri ei ole);soov ja tahe töötada klienditeeninduse valdkonnas;kohusetunne, viisakus ja ausus Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus in Kõdu
  07.07.2018 Updated on: 09.07.2018

  Tööülesanded: 14-aastane liitpuudega tütarlaps, kelle abivajadus tuleneb autismispektrihäirest ning raskendatud liikumisest, vajab tugiisiku tuge ja juhendamist kooli-ja koduvälistes tegevustes, päevasel ajal. Transport kooli ja koju, arendavad tegevused väljaspool kodu, vaba aja sisustamine ja samuti vastavalt etteantud graafikule füsioterapeudi ja muudele rehabilitatsiooniteenustele saatmine. Omalt poolt pakume: Lapse ema igakülgset toetust lapsega tegelemiseks ja juhendamiseks. Muud nõuded: Tütarlaps ootab enda kõrvale sõbralikku täiskasvanut, kes on usaldusväärne, tasakaalukas ning on valmis aitama erivajadusega last.Lisaks peab tugiisikul olema auto kasutamise võimalus (kulud kompenseeritakse) Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: vastavalt pere vajadusele...

 • Company OÜ INCASSOR in Õle
  07.07.2018 Updated on: 11.07.2018

  klienditeenindaja-müüja-kassapidaja Tööülesanded: Laenukontori klientide teenindamine (pandi-müü-osta), lepingute koostamine, laenusaajate tuvastamine, pantvarade hindamine ja müümine; töö arvutiga kassas (kassaprogramm); laenudokumentide korraldamine, laenu väljastamine; laenude tagastamine; pantavarade müümine, teabe vahetamine, dokumendihaldus. Omalt poolt pakume: Koolitust, väljaõpet, koostöötamist laenukontoris koos asjatundlike töökaaslastega, arengu- ja enesetäiendamise võimalusi, võimalust aidata kaasa firma arengule. Huvitavat tööd. Muud nõuded: Hea organiseerimisvõime, hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus, empaatiline, täpne, korrektne, kohusetundlik, aus. Kasuks tuleb eelnev müüja-klienditeenindaja töökogemus, inglise ja vene keele oskus (aga see ei ole nõutav) Kodus tööt...

 • Company Selver AS in Peetri
  07.07.2018 Updated on: 12.07.2018

  Peetri Selveris Tööülesanded: Kõrgetasemelise teeninduse ja klientide rahuolu tagamine ning peakassa haldamine; valdkonna personali töö korraldamine; inventeerimine ja enesekontrollisüsteemi järgimine; seadmete töökorra jälgimine ja tekkivate probleemide lahendamine; partnerkrediitkaardi väljastamine. Omalt poolt pakume: - Garanteeritud stabiilset sissetulekut; - väljaõpet kohapeal; - paindlikku töögraafikut; - võimalusel töötamist osalise tööajaga;- toetavaid kolleege; - tasuta koolitusi;- soovi korral häid arengu- ja karjäärivõimalusi;- hulgaliselt toetusi, soodustusi, kompensatsioone;- võimalust liituda Spordiseltsi ja Kultuuriklubiga;- kokkuleppel hüvitame osaliselt sõidukulud. Muud nõuded: Oled eesmärkide seadmise oskusega, iseseisev, otsustamisjulgusega ning koostööd hindav inimene. ...

 • Company MAXIMA Eesti OÜ in Kuressaare
  07.07.2018 Updated on: 13.07.2018

  Kuressaare Maximas Tööülesanded: Klientidele meeldiva ostuelamuse pakkumine kassas ja müügisaalis; klientide nõustamine ning abistamine; kaupade müügiks ettevalmistamine ja paigutamise müügisaali. Omalt poolt pakume: Pakume Sulle tööalast väljaõpet ja koolitusi, karjäärivõimalusi, tööd graafiku alusel, erinevaid motivatsioonipakette ja ettevõtte poolt organiseeritud lõunasööki. Muud nõuded: Töö sobib Sulle, kui soovid pakkuda viisakat ja kliendisõbralikku teenindust, naudid erinevaid suhtlussituatsioone, omandad uusi teadmisi ja oskusi kiirelt ning oled töökas Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ INCASSOR in Õle
  07.07.2018 Updated on: 09.07.2018

  klienditeenindaja-müügikonsultant Tööülesanded: Klientide teenindamine (pandi-müü-osta), lepingute koostamine, laenusaajate tuvastamine, pantvarade hindamine ja müümine; töö arvutiga kassas (programm); laenudokumentide korraldamine, laenu väljastamine; laenude tagastamine; pantvarade müümine, teabe vahetamine, dokumendihaldus, Facebooki haldamine. Omalt poolt pakume: Koolitust, väljaõpet, koostöötamist laenukontoris koos asjatundlike töökaaslastega, arengu- ja enesetäiendamise võimalusi, võimalust aidata kaasa firma arengule. Huvitavat tööd. Head tasu. Muud nõuded: Hea organiseerimisvõime, hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus, empaatiline, täpne, korrektne, kohusetundlik, aus. Kasuks tuleb eelnev müüja-klienditeenindaja töökogemus, inglise ja vene keele oskus (aga see ei ole nõutav)...

 • Company Selver AS in Pärnu
  07.07.2018 Updated on: 11.07.2018

  Tööülesanded: Kõrgetasemeline teenindamine kassas, letis ja müügisaalis ning kaupade väljapanek. Omalt poolt pakume: Garanteeritud stabiilset sissetulekut; väljaõpet kohapeal; paindlikku töögraafikut; võimalusel töötamist osalise tööajaga; toetavaid kolleege ja tasuta koolitusi; soovi korral häid arengu- ja karjäärivõimalusi; hulgaliselt toetusi, soodustusi, kompensatsioone sh. võimalust liituda Spordiseltsi ja Kultuuriklubiga; kokkuleppel hüvitame osaliselt sõidukulud. Muud nõuded: Täisealine; soov ja tahe töötada klienditeeninduse valdkonnas; kohusetunne, viisakus ja ausus Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ ZOO PLANET in Peetri
  07.07.2018 Updated on: 20.07.2018

  Peetri Selver Tööülesanded: Klientide sõbralik teenindamine; klientide abistamine ja nõustamine; kaupade vastuvõtt;kaupade väljapanek; kaupade müük; kaupluse korrashoid; müügisaali eest hoolitsemine;töö arvutiga, kassaga. Omalt poolt pakume: Tööd graafiku alusel; tööalast väljaõpet kohapeal; toetavat ja sõbralikku meeskonda; põhi- ja tulemuspalka; ühisüritusi; ettevõte töötajatele mõeldud soodustuspakette; karjäärivõimalust. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company MAXIMA Eesti OÜ in Türi
  07.07.2018 Updated on: 22.07.2018

  Türi Maximas Tööülesanded: Klientidele meeldiva ostuelamuse pakkumine kassas ja müügisaalis; klientide nõustamine ning abistamine; kaupade müügiks ettevalmistamine ja paigutamine müügisaali.Töötada on võimalik kassas, saalis või letis. Omalt poolt pakume: Tööalast väljaõpet ja koolitusi, karjäärivõimalusi, tööd graafiku alusel, erinevaid motivatsioonipakette ja ettevõtte poolt organiseeritud lõunasööki. Muud nõuded: Soovid pakkuda viisakat ja kliendisõbralikku teenindust, naudid erinevaid suhtlussituatsioone, omandad uusi teadmisi ja oskusi kiirelt ning oled töökas Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company AS ISS Eesti in Veeriku
  07.07.2018 Updated on: 09.07.2018

  Veeriku kaubanduspinnal Tööülesanded: Põhiliseks tööülesandeks on puhastusteenuse osutamine masinal Veeriku kaubanduspinnal. Omalt poolt pakume: Tööks vajalikku väljaõpet, mugavat ja korralikku tööriietust, kaasaegseid töövahendeid ning erinevaid ettevõttepoolseid soodustusi. Lisaks kindlat töötasu ja sotsiaalset garantiid. Tublimatele arengu- ja karjäärivõimalusi. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Botaanikaaed in Muru
  07.07.2018 Updated on: 09.07.2018

  hooajaline töö Tööülesanded: Botaanikaaia ekspositsioonialal muru niitmine ja trimmerdamine. Omalt poolt pakume: • Tähtajalist lepingut • Meeldivat kollektiivi• Kaunist ja stressivaba töökeskkonda• Töövahendeid• Pesemisvõimalusi Muud nõuded: Hea rutiinitaluvus.Ausus ja korrektsus.Kohusetundlikkus.Soovitav füüsiline vastupidavus Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company osaühing Almar Puit in Kasti
  07.07.2018 Updated on: 09.07.2018

  Tööülesanded: Halupuude pakendamine võrkkotti või kasti. Töö toimub vahetustes. Meeskonnatöö. Omalt poolt pakume: Tööriided, puhkus juunis ja detsembris, suvepäevad, töökas ja nooruslik kollektiiv; tasu tükitöö alusel. Korteri võimalus. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Selver AS in Õle
  07.07.2018 Updated on: 12.07.2018

  Tallinna Selverites Tööülesanded: Kaupluses puhtuse ja korra hoidmine sh müügisaali põranda pesemine; lettide, riiulite pesemine ja tolmu pühkimine; kontori- lao- ja olmeruumide korrashoid; ostukorvide ja –kärude puhtuse tagamine; prügi käitlemine. Omalt poolt pakume: Garanteeritud stabiilset sissetulekut; väljaõpet kohapeal; paindlikku töögraafikut; võimalusel töötamist osalise tööajaga; toetavaid kolleege; tasuta koolitusi;soovi korral häid arengu- ja karjäärivõimalusi;hulgaliselt toetusi, soodustusi, kompensatsioone;võimalust liituda Spordiseltsi ja Kultuuriklubiga;kokkuleppel hüvitame osaliselt sõidukulud. Muud nõuded: Vanus alates 18-aastat (ülemist vanusepiiri ei ole);soov ja tahe töötada klienditeeninduse valdkonnas;kohusetunne, viisakus ja ausus Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Selver AS in Tartu
  07.07.2018 Updated on: 12.07.2018

  Tartu Selverites Tööülesanded: Sinu tööks on kaupluses puhtuse ja korra hoidmine, sh müügisaali põranda pesemine, lettide, riiulite pesemine ja tolmu pühkimine, kontori, lao ja olmeruumide korrashoid, ostukorvide ja kärude puhtuse tagamine, prügi käitlemine. Omalt poolt pakume: Garanteeritud stabiilset sissetulekut, väljaõpet kohapeal, paindlikku töögraafikut, võimalusel töötamist osalise tööajaga, toetavaid kolleege, tasuta koolitusi. Soovi korral häid arengu- ja karjäärivõimalusi, hulgaliselt toetusi, soodustusi, kompensatsioone; võimalust liituda Spordiseltsi ja Kultuuriklubiga. Kokkuleppel hüvitame osaliselt sõidukulud. Muud nõuded: Vanus alates 18-aastat (ülemist vanusepiiri ei ole);soov ja tahe töötada klienditeeninduse valdkonnas; kohusetunne, viisakus ja ausus Kodus töötamise võima...

 • Company Selver AS in Tartu
  07.07.2018 Updated on: 12.07.2018

  Tartu Selverites Tööülesanded: Kaubaaluste (euroaluste) transportimine laoruumist kaupluse müügisaali (roklaga); kaupade ladustamine ja komplekteerimine; kaupade väljapanek müügisaalis; klientide teenindamine (nõustamine ja suunamine müügisaalis). Omalt poolt pakume: Garanteeritud stabiilset sissetulekut; väljaõpet kohapeal; paindlikku töögraafikut; võimalusel töötamist osalise tööajaga; toetavaid kolleege; tasuta koolitusi; soovi korral häid arengu- ja karjäärivõimalusi; hulgaliselt toetusi, soodustusi, kompensatsioone; võimalust liituda Spordiseltsi ja Kultuuriklubiga. Muud nõuded: Vanust vähemalt 18 aastat (ülemist vanusepiiri ei ole); soov ja tahe töötada klienditeeninduse valdkonnas; kohusetunne, viisakus, ausus ja füüsiline vastupidavus Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Selver AS in Pärnu
  07.07.2018 Updated on: 09.07.2018

  Pärnu Suurejõe Selveris Tööülesanded: Kaupluses puhtuse ja korra hoidmine sh. müügisaali põranda pesemine; lettide, riiulite pesemine ja tolmu pühkimine; kontori- lao- ja olmeruumide korrashoid; ostukorvide ja –kärude puhtuse tagamine; prügi käitlemine. Omalt poolt pakume: Garanteeritud stabiilset sissetulekut; väljaõpet kohapeal; paindlikku töögraafikut; võimalusel töötamist osalise tööajaga; toetavaid kolleege; tasuta koolitusi; soovi korral häid arengu- ja karjäärivõimalusi; hulgaliselt toetusi, soodustusi, kompensatsioone;võimalust liituda Spordiseltsi ja Kultuuriklubiga;kokkuleppel hüvitame osaliselt sõidukulud. Muud nõuded: Vanust vähemalt 18-aastat (ülemist vanusepiiri ei ole); puhtuse- ja korraarmastus; võime taluda pinget ja soov teha füüsilist tööd; kohusetunne, viisakus ja ausus...

 • Company AS ISS Eesti in Tartu
  07.07.2018 Updated on: 11.07.2018

  Muruniitjad, trimmerdajad. Tööülesanded: Tartu linna haljasaladel niitmis- ja trimmerdamistööde teostamine. Omalt poolt pakume: Tööks vajalikku väljaõpet, mugavat ja korralikku tööriietust, kaasaegseid töövahendeid ning erinevaid ettevõttepoolseid soodustusi. Lisaks kindlat töötasu ja sotsiaalset garantiid. Tublimatele arengu- ja karjäärivõimalusi. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company osaühing Megafort in Soome
  06.07.2018 Updated on: 08.07.2018

  Goldtime Auriga Tööülesanded: Klientidele kaubavaliku tutvustamine ja neile parima lahenduse leidmine. Omalt poolt pakume: Toetavat ja sõbralikku tiimi.Uusi teadmisi.Täistööajaga tööd graafiku alusel. Muud nõuded: Särav suhtleja, saad hakkama ka inglise keeles.Kasuks tuleb soome ja vene keel.Hea pingetaluvus.Kohusetundlik ja hakkaja.Sõbralik.Tulemustele orienteeritud Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Keskkonnaministeerium in Ala
  06.07.2018 Updated on: 09.07.2018

  ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks Tööülesanded: Nõuniku ülesandeks on toetada Keskkonnaministeeriumi valitsemisala 2020. aastaks tegevuspõhisele eelarvele üleminekut strateegilise planeerimise korrastamise kaudu.Peamisteks tööülesanneteks on:ministeeriumi vastutusvaldkondades 2020+ strateegiate ja programmide koostamise ja aruandluse koordineerimine;ministeeriumi vastutusvaldkondade ja teiste valdkondade strateegiliste dokumentide, Euroopa Liidu strateegiliste dokumentide ja õigusaktide sidustamine;ministeeriumi esindamine suhetes koostööpartnerite, huvipoole ja avalikkusega;ministeeriumi ja valitsemisala asutuste nõustamine strateegilise planeerimise küsimustes. Omalt poolt pakume: Vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid;võimalust panustada valdkonna edendami...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
seli-tervisekeskus Edit filters