Jobmonitor. Search results for Others, Legal, social and cultural professionals

17 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Legal, social and cultural professionalsx
Displaying 1-17 of 17 results.
 • Company Harku Vallavalitsus in Harku
  08.08.2020 Updated on: 10.08.2020

  Tähtajaline ametikoht lapsehoolduspuhkuse asendamise ajaksTööülesanded: •lastekaitsetöö korraldamine;•vanemliku hoolitsuseta lastele abi tagamine.Täpsemate tööülesannetega saab tutvuda lastekaitse ametijuhend.Omalt poolt pakume: •häid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks;•täiendkoolitusi;•spordikompensatsiooni;•puhkust 35 kalendripäeva; •haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast;•toetavat meeskonda.Muud nõuded: • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;• koostöövalmidus, algatusvõime, kõrge vastutustunne, analüütiline mõtlemine, kõrgestressitaluvus;• varasem lastekaitse spetsialistina töötamise kogemus;• kohtus esindamise kogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Põlva Kool in Other
  08.08.2020 Updated on: 10.08.2020

  Tööülesanded: Õpilaste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega.Omalt poolt pakume: Eneseteostusvõimalust suures põhikoolis, toetavat meeskonda.Muud nõuded: vastavus kvalifikatsiooninõuetele; nõustamisoskus, arusaam kaasavast haridusest; heasuhtlemis- ja koostöövalmidus; arvutikasutamisoskusKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Haridus- ja Noorteamet in Läste
  07.08.2020 Updated on: 10.08.2020

  Tööülesanded: Laste psühholoogiline hindamine, vajaduste ja võimaluste välja selgitamine.Hindamistulemuste analüüsimine, tagasiside andmine ja nõustamiskokkuvõtete koostamine.Lapsele sobivate tugiteenuste, võimetekohase õppekava, -vormi, -materjali ja õpistrateegiate soovitamine, täiskasvanute nõustamine lapse arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel.Piirkondlikus võrgustikutöös osalemine, teavitustegevuse läbiviimine.Arendustegevustes osalemine.Omalt poolt pakume: Haridus- ja Noorteametis on hea töötada, sest väärtustame paindlikku töökorraldust ja pakume 56 päeva põhipuhkust. Peame oluliseks meie töötajate arengut, tervist, perekonda, tunnustamist ning häid töövahendeid ja -keskkonda.Ootame tööle osalise tööajaga psühholoogi, kes teenindaks eelkõige Rajaleidja Võru ja Põlva piirkonda.Muud n...

 • Company Tallinna Vangla in Juba
  07.08.2020 Updated on: 10.08.2020

  Taasühiskonnastamise valdkondTööülesanded: Ametikoha peamiseks eesmärgiks on kinnipeetavatele isikutele ja kriminaalhooldusalustele psühholoogilise abi osutamine, õiguskuulekale käitumisele suunamine ja kriminogeensete riskide vähendamine läbi taasühiskonnastavate tegevuste. Sotsiaalprogrammide läbiviimine kinnipeetavatele ja kriminaalhooldusalustele.Omalt poolt pakume: • töötasu 1500 eurot kuus (bruto)• huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd• sõbralikku ja toetavat kollektiivi• sisse-elamisperioodil töökohal juhendamist• arenemis- ja koolitusvõimalusi• 35 päeva põhipuhkust• haigushüvitist alates teisest haiguspäevast• soodne toitlustus personalikohvikus• tasuta sportimisvõimalusi vanglas kohapealMuud nõuded: • omad erialast kõrgharidust• oled valmis läbi viima psühholoogilisi nõustamisi•...

 • Company Jõgeva Vallavalitsus in Läste
  05.08.2020 Updated on: 09.08.2020

  Ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseksTööülesanded: Lastekaitse vanemspetsialisti töö eesmärk on lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.Lastekaitse vanemspetsialisti peamised tööülesanded on:•lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine;•lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;•abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine;•perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine;•lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ning laste, lastega perede ja lapsi kasvatavate ...

 • Company Lahe Tervis OÜ in Plaani
  05.08.2020 Updated on: 09.08.2020

  lastele ja täiskasvanuteleTööülesanded: Sotsiaaltöötaja teenus.Rehabilitatisiooni plaani koostamine, planeerimine, dokumenteerimine.Nõustamine (informeerimine, juhendamine, jõustamine, motiveerimine) ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, et toetada/soodustada isiku edaspidist funktsioneerimist, tegevusja osalusvõimet. Isiku lähivõrgustiku aktiveerimine, kogukonna ressursside vahendamine, avalike teenuste osutajate ja teiste formaalse võrgustiku liikmete (tööandjad, haridustöötajad, Töötukassa juhtumikorraldajad) konsulteerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.Omalt poolt pakume: - toetav ja sõbralik meeskond- paidlik töögraafik- enesetäiendamisvõimalusi- motiveerivat töötasuKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Rae Noortekeskus in Jüri
  04.08.2020 Updated on: 09.08.2020

  Noorsootöötaja Jüri NoortekeskusesseTööülesanded: 1. Noorte vaba aja sisukas korraldamine2. Noorte arengu toetamine3. Projektide algatamine ja läbiviimine4. Kultuuri edendamine ja läbiviimine5. Noortekeskuse allüksuse igapäevase tegevuse juhtimineOmalt poolt pakume: Nooruslikku ja toetavat meeskonda, meeleolukaid ühisüritusi, paindlikku töögraafikut, Muud nõuded: Noortemeelne, hea suhtleja, meeskonnamängija, kasuks tuleb noorsootöö erialane haridusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Saaremaa Vallavalitsus in Saaremaa
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Tööülesanded: Saaremaa Vallavalitsuse teenistujate ning vallavalitsuse hallatavate asutuste juriidiline nõustamine, sh õigusaktide ja lepingute koostamine ning Saaremaa valla kohtus esindamine. Tööülesannete kirjeldus on leitav Omalt poolt pakume: •enesetäiendamise võimalusi, sh erialaseid koolitusi;•paindlikku töökorraldust;•huvitavat ja vastutusrikast tööd; •kindlat palka;• meeldivaid ja abivalmis töökaaslasi.Muud nõuded: •õigusalast kõrgharidust;•vähemalt 2-aastast erialast töökogemust; •eesti keele valdamist kõrgtasemel;•head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust, tahet ja oskust meeskonnatööks;•algatus- ja analüüsivõimet ning iseseisvust;•loovaid mõtteid ning soovi aidata kaasa Saaremaa valla arengule. Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Tallinna Linnaplaneerimise Amet in Other
  03.08.2020 Updated on: 08.08.2020

  järelevalve osakonna koosseisusTööülesanded: •järelevalve osakonna poolt läbi viidavate riikliku järelevalve menetlustes antavate haldusaktide jms koostamine ning nende õigusaktidele vastavuse tagamine •kirjadele, avaldustele, kaebustele, järelpärimistele jms vastuste ja algatuskirjade, hoiatuste, täitmisavalduste jmt koostamine ning vaidemenetluses ameti seisukoha kujundamine •ameti/osakonna töötajate ja vajadusel riikliku järelevalve raames kodanike õigusnõustamine•järelevalve osakonna menetluses olevate riikliku järelevalve objektide infosüsteemi haldamine ja selle põhjal statistika tegemineOmalt poolt pakume: •Mitmekesist ja vastutusrikast tööd•arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi•toetavat ja sõbralikku meeskonda •kaasaegset töökeskkonda•töökohta südalinnas•põhipuhkust 35 kalendripä...

 • Company Tartu Vangla in Other
  03.08.2020 Updated on: 08.08.2020

  Tööülesanded: Sotsiaaltöötaja põhiülesandeks on sõltuvushäiretega kinnipeetavate taasühiskonnastamine läbi sotsiaalprogrammide, toetavate tegevuste ja eneseabirühmade rakendamise.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd pere- ja töötajasõbralikus asutuses; töötasu 1400 eurot (bruto); professionaalset ja toetavat meeskonda ning meeleolukaid ühisüritusi; väärtuslikku kogemust, võimalust enesearenguks ning laias valikus koolitusi; vähemalt 35 päeva põhipuhkust; spordikulude hüvitamist.Muud nõuded: Erialane kõrgharidus (sotsiaaltöö, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika); eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasemel erialase sõnavara valdamisega; hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas; iseseisvus töös, hea analüüsi- ja tulemuste prognoosimis...

 • Company Lahe Tervis OÜ in Poole
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Eesti keelsetele patsientidele, lastele ja täiskasvanuteleTööülesanded: Psühholoogi töövaldkondade hulka kuulub lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine (testimine,vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüsimine, probleemi kontseptualiseerimine),nõustamine, konsulteerimine, koostöö vanemate ja teiste spetsialistidega, temaatiliste loenguteläbiviimine õpilastele. Vastavalt oma ettevalmistusele võib psühholoog viia läbi koolitusi haridusasutusepersonalile ja vanematele.Psühholoog nõustab õpilasi individuaalselt ja grupiviisiliselt abistades:- valikute ja otsuste tegemisel;- eneseteadvuse kujunemisel;- isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel;- suhtlemisoskuste omandamisel;- enesehinnangu korrigeerimisel;- kriisisituatsioonist välajatulemisel (vastava väljaõpp...

 • Company Laste Hoolekande Asutus Lootus in Läste
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Sotsiaaltöötaja teostab kasvatuslikku ja hariduslikku tööd tagamaks kasvandike igakülgset arengut ning valmistades neid ette iseseisvaks eluks. Jälgib laste koolikohustuse täitmist. Teeb igakülgset koostööd kasvandike koolide ja teiste haridusasutuste personaliga, (sh. huvikoolid, spordiringid jne) tagamaks kasvandike jõudsa ja positiivse arengu nende hariduskäigul. Koostab asutuse laste kohta käivad avaldused, iseloomustused, teabenõuded, tegeleb märgukirjade lahendamisega tema pädevusse kuuluvates küsimustes jne. Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi. Enesetäiendamisvõimalusi. Motiveerivat töötasu. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kuressaare Haigla Sihtasutus in Läste
  28.07.2020 Updated on: 09.08.2020

  Tööülesanded: Töö toimub laste, noorukite ja täiskasvanutega.Omalt poolt pakume: Meie meeskond•väärtustab Sinu kutsealast arengut•julgustab omandama uusi teadmisi•pakub paindlikku tööaega•pakub lisapuhkust 5 kalendripäevaMuud nõuded: Kandideeri, kui Sul on kliinilise psühholoogi kutse või see on omandamiselKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Viru Vangla in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Psühholoogi põhiülesanded on kinnipeetavatele psühholoogilise abi osutamine, toimetuleku parandamine, õiguskuuleka käitumise motiveerimine ning resotsialiseerimise protsessi soodustamine läbi kriminogeensete riskide maandamise.Omalt poolt pakume: •töötasu 1500 eurot kuus•35 päeva põhipuhkust aastas•huvitavat ja vastutusrikast tööd•arenemis- ja koolitusvõimalusi•toetavat ja nooruslikku meeskonda•hüvitist alates teisest haiguspäevast •tasuta sportimisvõimalusi (jõusaal, jooga jne)•turvalist ja nüüdisaegset töökeskkondaMuud nõuded: OOTAME SIND KANDIDEERIMA, KUI:•Sul on erialane kõrgharidus (psühholoogia)•valdad eesti keelt kõrgtasemel (C1) ja vene keelt suhtlustasemel•Sul on hea suhtlusoskus ning väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus•oled tolerantne, empaatiline, usal...

 • Company Lasnamäe Linnaosa Valitsus in Läste
  28.07.2020 Updated on: 03.08.2020

  Tööülesanded: Laste õiguste ja huvide kaitsmine;perede nõustamine ja teenustele suunamine;juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, probleemide lahendamisse sotsiaalvõrgustikku kuuluvate asutuste ja isikute kaasamine;vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine;perede nõustamine laste kasvatamisega seotud vanematevahelistes vaidlustes.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd;arenguvõimalusi;täiendkoolitusi;sõbralikku ja toetavat kollektiivi;35 kalendripäeva puhkust.Muud nõuded: Iseseisvus, analüüsivõime, pingetaluvus ja kohusetunne;hea suhtlemisoskus, organiseerimis- ja algatusvõime ning meeskonnatöö oskused;kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning asjaajamiskorra tundmineKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Eesti Töötukassa in Other
  28.07.2020 Updated on: 09.08.2020

  Tööülesanded: Juhtumikorraldaja nõustab tööotsingul inimesi, kelle tööle saamine on raskendatud. Ta aitab selgitada välja töötamist soodustavad ja takistavad asjaolud ning püstitada kliendil töö leidmiseks jõukohaseid eesmärke. Juhtumikorraldaja hindab teenuste vajadust ning tagab kliendile vajaliku abi osutamise, suhtleb aktiivselt tema tugivõrgustikuga ning teeb koostööd erinevate sidusgruppidega.Omalt poolt pakume: Töötukassas töötades on Sul võimalus teha tähendusega tööd, panustades ühiskonnale olulises valdkonnas. Meie tegevustel on selged eesmärgid, tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid. Meil on tänapäevane töökeskkond ja hoolime töötajate tervisest. Meil on 7 kalendripäeva lisapuhkust. Pakume uue töötaja koolitusprogrammi ning tööalaseid täiendkoolitusi. Muud nõuded: Oo...

 • Company Eesti Töötukassa in Other
  28.07.2020 Updated on: 09.08.2020

  Tööülesanded: Juhtumikorraldaja II nõustab vähenenud töövõimega inimesi tööotsinguil. Selleks selgitab ta välja, mis takistab või soodustab töö leidmist, aitab püstitada töö leidmiseks jõukohaseid eesmärke, koostab koostöös kliendiga individuaalse tööotsimise kava.Juhtumikorraldaja hindab kliendi teenuste vajadust ning tagab vajaliku abi osutamise. Kliendi toetamiseks teeb juhtumikorraldaja aktiivset koostööd võrgustikupartnerite ja lähivõrgustikuga.Omalt poolt pakume: Töötukassas töötades on Sul võimalus teha tähendusega tööd, panustades ühiskonnale olulises valdkonnas. Meie tegevustel on selged eesmärgid, tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid. Meil on tänapäevane töökeskkond ja hoolime töötajate tervisest. Meil on 7 kalendripäeva lisapuhkust. Pakume uue töötaja koolitusprogra...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Legal, social and cultural professionals Edit filters