Jobmonitor. Search results for Others, Teaching professionals

32 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Teaching professionalsx
Displaying 1-32 of 32 results.
 • Company City Keeltekool OÜ in Other
  10.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  vene ja /või inglise keele baasilTööülesanded: Ootame oma kollektiivi toredat uut eesti keele õpetajat, kelle ülesandeks on eesti keele tundide läbiviimine vene ja/või inglise keele baasil. Tööd pakume grupi põhiselt õpetajale sobivatel aegadel (hommikustel, päevastel ja/või õhtustel aegadel).Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda Tallinna südalinnas, meeldivat töökollektiivi ning motiveerivat töötasu.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: Vastavalt kokkuleppele...

 • Company Tallinna Jaan Poska Lasteaed in Other
  10.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Tööülesanded: Lastega tegelemine, õpetamine, tegevuste ettevalmistus ja läbiviimine. Ürituste korraldamine, lastevanematega suhtlemine.Omalt poolt pakume: Väike ja sõbralik kollektiiv. Koolitusvõimalused, erinevad väljasõidud ja ekskursioonid. Hea asukoht, kesklinn, läheduses asub Kadriorupark. Lasteaial on oma köök, suur hoov. Maja on ajalooline ja kindlate väärtustega.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus in Läste
  10.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Rehabilitatsioonimeeskonna eripedagoogTööülesanded: Klientide hindamine, rehabilitatsiooniplaanide koostamine; teenuse osutamine individuaal- või grupitundidena; tugivõrgustiku nõustamine; meeskonnatöös osalemine.Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega, osalise või täiskoormusega;huvitavat ja vaheldusrikast tööd; enesearendamise ja koolitusvõimalusi.Muud nõuded: Soovitav on arvutioskus (Word, Exel). Valmisolek ja soov töötada raske ja sügava intellektipuudega laste ja noortega,hea suhtlemise ja meeskonnatööoskus, isikuomadused: heatahtlikkus, soojus, empaatilisus, vastutusvõime, hea pingetaluvusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tartu Lasteaed Kelluke in Läste
  08.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Keelekümblusrühma õpetajaTööülesanded: Peamised tööülesanded on laste süsteemne ja järjepidev arendamine; meeskonnaga rühma tegevuse planeerimine ja korraldamine; vastavalt rühma õppekavale õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine; lastevanematega suhtlemine ja koostöö arendamine.Omalt poolt pakume: Pakume toetavat abi, motiveerivat ja lapsesõbralikku töökeskkonda.Muud nõuded: Kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid.Oled valmis arendama oma teadmisi ja oskusi toetavas keskkonnas.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Taebla Lasteaed in Läste
  08.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Tööülesanded: Lastele tervise-ja liikumistegevuste läbiviimine, laste mitmekülgse arendamise eesmärgil koostöös teiste töötajate ja vanematega terviseürituste korraldamine, lasteaia tervisedenduse valdkonna ja tervisedenduse meeskonna juhtimine, koostöös kokaga laste toidumenüü arendustegevuse ja tervisekaitsenõuetega seonduva valdkonnaga tegelemine.Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast tööd, kindlat töötasu, pikka puhkust, sõbralikku meeskonda.Muud nõuded: Positiivne ellusuhtumine, ennastjuhtivus ja valmidus meeskonnatööks.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Tallinna Haridusamet in Läste
  08.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  eripedagoog/tugispetsialist Tööülesanded: -korraldada, suunata ja koordineerida hariduslike erivajadustega laste õpetamist ameti haldusalas;-lastevanemate, pedagoogide ja haridusasutuste nõustamine laste toetamise küsimustes;-koostöö koordineerimine erinevate osapoolte vahel;-tegevuste algatamine ja eestvedamine vastutusvaldkonna arenguks.Omalt poolt pakume: huvitavat, vastutusrikast ning mitmekülgset tööd, kaasaegset töökeskkonda Tallinna kesklinnas ja 35 päeva puhkust.Muud nõuded: Ootame Sind meie meeskonda, kui:•Sul on kõrgharidus soovitavalt eripedagoogika, logopeedia, psühholoogia või sotsiaalpedagoogika erialal;•omad eelnevat töökogemust ametikoha tegevusvaldkonnas;•oskad eesti keelt kõrgtasemel, vene ja inglise keelt kesktasemel; •omad tööks vajalikke arvutikasutamise oskusi;•oled...

 • Company Viru Vangla in Vängla
  08.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Kolmas üksusTööülesanded: Viru Vangla kolmanda üksuse põhiülesanne on korraldada alaealiste vahistatute ning alaealiste ja noorte süüdimõistetute järelevalvet ja vangistuse täideviimist ning valvata üle-eestiliselt alaealiste ja noorte kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu või prokuröri pandud kohustuste täitmise järele ning soodustada kriminaalhooldusaluse sotsiaalset kohanemist eesmärgiga mõjutada neid hoiduma kuritegude toimepanemisest. Sotsiaalpedagoogi põhiülesanne on töötada alaealiste ja noorte kinnipeetavatega, selgitada nende hariduslikke vajadusi, motiveerida hariduse omandamist, kontrollida koolikohustuse täitmist, toetada ja plaanida hariduslikku tegevust, vajaduse korral karjäärinõustamist.Omalt poolt pakume: •töötasu 1290 eurot kuus•35 päeva põhipuhkust aastas•huv...

 • Company Tallinna Mustjõe Gümnaasium in Other
  06.11.2019 Updated on: 10.11.2019

  Tööülesanded: Inglise keele õpetamine põhikoolis ja gümnaasiumiastmes.Omalt poolt pakume: Pakume stabiilset tööd, puhkus kuni 56 kalendripäeva.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Merivälja Lasteaed in Other
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Tööülesanded: Kui otsid põnevat ja väljakutseid pakkuvat tööd, siis ootame Sind kandideerima meie lasteaeda õpetajaks.Õpetaja planeerib, korraldab, arvestab erivajadustega ja vastutab igapäevase õppe- ja kasvatustöö eest rühmas, teeb koostööd lastevanemate ja kolleegidega, aitab kaasa lasteaia arendustegevustele ning vaatab avatud silmadega maailma.Omalt poolt pakume: Arendavat töökeskkonda, meeleolukaid kollektiivi ja ühisüritusi, mitmekülgseid enesearendamise võimalusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sihtasutus Tallinna Erateeninduskool in Juba
  04.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Tööülesanded: Koka eriala õpetamine rühmas päevasel ajal juba olemasoleva programmi alusel. Õppeprotsessi planeerimine ja juhtimine, õpilase juhendamine, tema arengu ja motivatsiooni toetamine, õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ning tagasiside andmine.Omalt poolt pakume: Arengu- ja koolitusvõimalusi; enesetäiendamise võimalusi; huvitavat ja vastutusrikast tööd; motiveeritavat töötasu; sõbralikku kollektiivi.Muud nõuded: Toitlustusega seotud haridus ja vähemalt 2 aastat töökogemust kokana; tahtmine töötada õpilastega; korrektsus tööülesannete täitmiselKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sihtasutus Innove in Other
  04.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Tööülesanded: Sinu igapäevatöö on:•lapse arengu- ja õpioskuste taseme, tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste väljaselgitamine•lapsele sobivate tugiteenuste, võimetekohase õppekava, -vormi, -materjali ja õpistrateegiate soovitamine•täiskasvanute nõustamine lapse arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel•hindamistulemuste analüüsimine ja nõustamiskokkuvõtete koostamine•koolivälise nõustamismeeskonna töös osalemine lapsele sobiva haridusmeetme soovitamiselOmalt poolt pakume: • võimaldame paindlikku tööaega ja osalist kaugtööd • pakume 56 päeva puhkust• toetame sportimist ja tervislikke eluviise• oleme peresõbralik organisatsioon• meil on toetav ja professionaalne meeskond• tunnustame parimaid• pakume võimalust ja väljakutset anda oma panus hariduse valdkonna edendamisse...

 • Company Tartu Lasteaed Tähtvere in Other
  04.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Erirühm (tasandusrühm - kõneravi) Tööülesanded: Koolieelse lasteasutuse tasandusrühma abiõpetaja ülesanded. St, rühmas juhib õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimist eriharidusega rühma õpetaja.Omalt poolt pakume: Kaasaegset, meeldivat töökeskkonda. Puhkust 42 kalendripäeva. Ametialast täiendkoolitust. Vahetustega tööd. Paindlikkust töö ja pereelu ühildamisel. Muud nõuded: Pakutud töökoht on tasandusrühmas. Konkureerima on oodatud kandidaadid, kes on hea kohanemisvõimega, hea suhtlemisoskusega (lapsed, vanemad, töökaaslased), töökas ja kes on õpi- ja enesetäiendamise suhtes väga positiivsed. Kandideerijale peab olema töö südamelähedane, ta peab olema optimistlik, rõõmsameelne.Kasuks tuleb alushariduses töökogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Aktsiaselts SVS-L in Other
  02.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Eesti keeles, tööharjutuse perioodiks Tööülesanded: Nõustab, juhendab ja toetab tööharjutusel osalejaid; viib läbi grupis käsitletavaid teemasid läbi aktiivõppe meetoditel; aitab teenusel osalejal analüüsida enda oskuseid, võimeid jne.Omalt poolt pakume: Arenguvõimalusi, palju huvitavaid ülesandeid ja väljakutseid, väärikat palka.Muud nõuded: Tööharjutuse juhendajal peab olema üks kehtiv kutsetunnistus alljärgnevatest: sotsiaaltöötaja, vähemalt tase 6 (võrdväärne sotsiaaltöötaja tase III), täiskasvanute koolitaja, vähemalt tase 6; kutseõpetaja, vähemalt tase 6 või karjäärispetsialist/karjäärinõustaja, vähemalt tase 6Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mittetulundusühing LAHE in Other
  02.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Eesti keele A,B,C-taseme eksamiks ettevalmistav kursus Tööülesanded: Koolituse lõpuks on õppija motiveeritud ja omandanud vajalikku keeleoskust eesti keele A, B või C -taseme eksami sooritamiseks.Omalt poolt pakume: Kõik tingimused koolituste läbiviimiseksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kuusalu Vallavalitsus in Kuusalu
  02.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Kuusalu keskkoolisTööülesanded: Klassiõpetaja töö Kuusalu keskkoolis.Omalt poolt pakume: Kuusalu Keskkool on "Alustavat õpetajat toetav kool" meeldiva töökollektiivi ning heade töötingimustega.Muud nõuded: Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus või õpid vastaval alal, oled avatud meele ja koostöövõimega ning hea digivahendite kasutamise oskusegaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Adelion Kids OÜ in Läste
  01.11.2019 Updated on: 04.11.2019

  Tööülesanded: Lastega tegelemine, laste arendamine, suhtlemine lastevanematega. Tööaeg esmaspäevast reedeni kella 11-19 . Lasteaed töötab kahesuunalise keelekümbluse metoodikaga. Omalt poolt pakume: Tasuta toitlustamine, võimalusel tööaja graafiku muutmist, sõbralikud ja abivalmis kolleegid, looduslikult kaunis koht ja alati värske õhk.Muud nõuded: Otsime eesti keelt hästi valdavat inimest.Kasuks tuleb:vene keele oskus (aga pole oluline);lapsehoidja kutsetunnistusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company mittetulundusühing Valga Arvutikeskus in Other
  01.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Algtaseme arvutikoolitusedTööülesanded: Arvutikoolituste läbiviimine gruppidele 5-12 inimest. 3-8 tundi päevas.Omalt poolt pakume: Hea palga, huvitava töö eest.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Viljandi Päevakeskus in Other
  01.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Tööülesanded: Eripedagoogi ülesandeks on õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlakstegemine ning tema arengut mõjutavate tegurite ja õpivajaduste väljaselgitamine; õpetajate juhendamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel; õpiabirühma või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine õppeasutuses.Omalt poolt pakume: Pakume meeldivat tööinterjööri ja toredaid töökaaslasi, koolitusvõimalusi, tugispetsialistide toetavat võrgustikku ja puhkust 56 kalendripäeva aastas.Muud nõuded: Teadmisi nii täiskasvanute kui ka lastega tegelemiseks; rõõmsat meelt ja töötahet; motivatsiooni isiklikuks arenguks; kõrgendatud huvi oma erialase töö vastu; soovi osaleda koolitustel ja teabepäevadel ning võtta osa nende korraldamisest; tahet olla osa arenevast meeskonnastKodus töötamis...

 • Company Kammeri Kool in Other
  01.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Tööülesanded: Erivajadustega õpilastele muusikaõpetuse tundide andmineOmalt poolt pakume: Paindlikku tööaega, häid ja toetavaid kolleegeKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company ECOMENGRAD OÜ in Other
  01.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  täikasvanuteleTööülesanded: - oskus õpetada puhastamise aluspõhimõtteid;- igapäevase (jooksva), üldise ja spetsialiseeritud puhastuse määratlemise oskus;- kemikaalide, muude ainete ja seadmete (tööriistad, masinad jne) praktiline kasutamine;- puhastamise analüüsi oskus, kontseptsiooni ja soovituste jagamine;- kogemus erinevate katetega töötamisel ja nende omaduste määramisel;Isiklik kogemus on eeliseks!Õppekeel on vene keel.Omalt poolt pakume: Kaasaegse varustusega loengusaal; võimalus jagada oma kogemusi, teadmisi ja oskusi inimestega, kes sellest tõeliselt huvitatud on. Ja ka edule orienteeritud sõbralik meeskond. Muud nõuded: Pedagoogiline haridus, andragoogi ja puhastusteenindaja juhendaja tase 4 kutsetunnistuse olemasolu, täiskasvanute õpetamise kogemus.Kasuks tuleb oma õppekava ja ma...

 • Company Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill in Other
  01.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Tööülesanded: Muusikategevuste ja muusikaga seotud ürituste läbiviimine 1,5 - 7 aastaste lastega.Omalt poolt pakume: Eraldi muusikasaal, täiendkoolitused.Muud nõuded: Valmisolek täiendõppeksKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,375...

 • Company Mittetulundusühing Akvarellid in Other
  30.10.2019 Updated on: 04.11.2019

  Work tasks: Estonian language teacher.We offer: Option to work from home: NoWorking load, shifts: 0.25...

 • Company Rapla Vallavalitsus in Rapla
  30.10.2019 Updated on: 06.11.2019

  Tööülesanded: Eripedagoogi või logopeedi töökoht kuulub vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus keskastme spetsialistide teenistusgruppi. Eripedagoog või logopeed hakkab tööle Rapla linna munitsipaallasteaedades koos teiste logopeedidega. Omalt poolt pakume: •huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;•tööaega 35 tundi nädalas;•põhipuhkust 56 kalendripäeva;•haigushüvitist haigestumise teisest päevast;•erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;•soodustusi oma tervise hoidmiseks.Muud nõuded: Kandidaadilt eeldame:•vastavust haridus- ja teadusministri 26. augusti 2002. a määruses nr 65 “Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ § 31 ja/või § 32 sätestatud kvalifikatsiooninõuetele;•vastutustunnet, korrektsust ja täpsust;•koostöövõimet, hea suhtlemisoskust ja emp...

 • Company Gelmett Consult Osaühing in Other
  30.10.2019 Updated on: 01.11.2019

  Tööülesanded: Eesti keele õpetamine erinevatel tasemetel ja täiskasvanute ettevalmistamine tasemeeksamiks.Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Gelmett Consult Osaühing in Other
  30.10.2019 Updated on: 04.11.2019

  Tööülesanded: Eesti keele õpetamine erinevatel tasemetel ja täiskasvanute ettevalmistamine tasemeeksamiks.Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Gelmett Consult Osaühing in Other
  30.10.2019 Updated on: 04.11.2019

  Tööülesanded: Eesti keele õpetamine erinevatel tasemetel ja täiskasvanute ettevalmistamine tasemeeksamiks.Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Projektiekspert in Õle
  30.10.2019 Updated on: 04.11.2019

  Tööülesanded: Ülesanded:* koolituste korraldamine (eelarvete koostamine, lektorite ja ruumidega kokkulepete saavutamine, lepingute sõlmimine, arvete koostamine jne)* koolitustehnika haldamine, lihtsamate arvutiprobleemide lahendamine* suhtlemine hankijate ja tellijatega * hankepakkumiste ettevalmistamine koostöös hankespetsialistiga* uute koolituste väljatöötamine* kodulehe haldamine* NB! Töö sisu ei ole koolitamineOmalt poolt pakume: * Edumeelset ja positiivset kollektiivi;* Huvitavat ja vaheldusrikast tööd;* Tööalaseid väljakutseid;* Kaasaegseid töötingimus Tallinna kesklinnas* Tööd E-R 08:30-17:00Muud nõuded: Eeldame:* korrektsust, täpsust* pingetaluvust* väga head suhtlemisoskust* meeskonnatööks orienteeritust* koolituste korraldamise kogemust Kasuks tuleb:* projektijuhtimise kogemus* ...

 • Company Aravete Keskkool in Other
  30.10.2019 Updated on: 04.11.2019

  Tööülesanded: Haridusliku erivajadusega õpilaste väljaselgitamine ning nende õppe ja arengu toetamine.Omalt poolt pakume: Õppetööks vajalikke vahendeid, soodsat lõunasööki ning abi tööle ja koju transpordi korraldamisel.Muud nõuded: Kandidaadilt eeldame entusiasmi ja elurõõmu;soovitavalt eelnevat koolitöö kogemustKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Aravete Keskkool in Other
  30.10.2019 Updated on: 04.11.2019

  Tööülesanded: Eesti keele ja kirjanduse õppetunnid põhikooli- ja gümnaasiumi astmes, soovi korral ka klassijuhataja lisatöö.Omalt poolt pakume: Täistööaega (põhikooli- ja gümnaasiumiastmes); soovi korral lisatööd ja –tasu klassijuhatajana ja/või huviringi juhendajana.Muud nõuded: Vastavus Haridus- ja teadusministri 29.08.2013. a määrusega nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele. Kasuks tuleb eelnev koolitöö kogemusKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,86...

 • Company Mittetulundusühing Kaja Vahi Koolitus in Tartu
  30.10.2019 Updated on: 04.11.2019

  Tööülesanded: Pakume tööd inglise keele õpetajale. Täiskasvanute keelekoolitus, inglise keele tunnid eesti keele baasil. Tunniplaani alusel Minigrupid (2-5 õpil). Paidliku ajagraafikuga - Individuaaltunnid (1 õpil).Algul osaajaliselt - vabakutselisele koolitajale, sõlmime Töövõtulepingu või FIE/OÜ arve esitamisega. Hiljem, soovi ja sobivuse korral - täistööajaga.Omalt poolt pakume: Pakume motiveerivat tunnitasu (töötasu maksmine tunnipõhine).Muud nõuded: Nõutav inglise keele eriala/indlise keele õpetaja kvalifikatsioon - Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool (või muu). Soovitav keeleõppe kogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Aravete Keskkool in Muusika
  30.10.2019 Updated on: 04.11.2019

  Tööülesanded: Põhikooli ning gümnaasiumi lastele muusika tundide korraldamine.Omalt poolt pakume: Õppetööks vajalikke vahendeid, soodsat lõunasööki ning abi tööle ja koju transpordi korraldamisel.Muud nõuded: Kandidaadilt eeldame entusiasmi ja elurõõmu.Soovitavalt eelnev koolitöö kogemusKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,63...

 • Company Aravete Keskkool in Other
  30.10.2019 Updated on: 04.11.2019

  Tööülesanded: Matemaatika õppetunnid gümnaasiumi astmes.Omalt poolt pakume: Osalist tööaega (gümnaasiumiastmes, 12 õppetundi nädalas); sõbralikku ja rahulikku töökeskkonda; soovi korral lisatööd ja –tasu huviringi juhendajana.Muud nõuded: Vastavus Haridus- ja teadusministri 29.08.2013. a määrusega nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele. Kasuks tuleb eelnev koolitöö kogemusKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Teaching professionals Edit filters