Jobmonitor. Search results for Läste

24 Jobs found

Used filters:
 • Lästex
Displaying 1-24 of 24 results.
 • Company Tallinna Kullatera Lasteaed in Läste
  20.09.2020

  Tööülesanded: Õpetaja abistamine rühmategevuste läbiviimisel, lastega ja õpetajatega koos õues viibimine, osalemine õppekäikudel ja rühma ühisüritustel, rühmaruumide korrasoleku ja puhtuse tagamine, rühma laste toitlustamine, toidunõude pesemine nõudepesumasinaga.Omalt poolt pakume: Toiduhügieenikoolitust, täiendkoolitust oma ametikoha piires, toredaid lapsi, häid õpetajaid ja tegusat kollektiivi.Muud nõuded: Nõutav tervisetõendi olemasolu;eesti keele oskus kõrgtasemel, lapsesõbralikkus, koostöövalmidus, meeskonnatöö oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tapa Vallavalitsus in Läste
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Lastekaitsespetsialisti ametikoha põhieesmärk on lastekaitsetöö koordineerimine ja korraldamine, vanemliku hoolitsuseta laste kaitse ja abi tagamine Tapa vallas, sh. abivajavate lastega perede sotsiaalset heaolu suurendavate võimaluste loomine ja lapse seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.Omalt poolt pakume: •huvitavat, vastutusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd•võimalusi osaleda erialastel täiendkoolitustel ja toetame tasemeõppes osalemist•põhipuhkust 35 kalendripäeva•maksame haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevastMuud nõuded: •erialane ettevalmistus ja kõrgharidus ning valmidus kahe aasta jooksul alates teenistusse asumisest omandada sotsiaaltöötaja kutse...

 • Company Tallinna Sikupilli Lasteaed in Läste
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Laste toitlustamine, rühma koristamine, õpetaja abistamine lastega tegelemisel.Omalt poolt pakume: Töökat ja sõbralikku kollektiivi.Muud nõuded: Kasuks tuleb: töökogemus, arvutioskus, võõrkeeledKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mittetulundusühing SK ZENIT in Läste
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Jalgpallitreeningute korraldamine ja läbiviimine koolieelsetele lastele.Omalt poolt pakume: Konkurentsvõimelist töötasu;tugi ja sõbraliku töökeskkonda;täiendkoolituste võimalust.Muud nõuded: Valmidus läbida treeneri koolitus ja omandada EJL D litsents edaspidiseks arenguks. Lapsed on eesti- ja venekeelsed, keeleoskus suhtlustasandil kohustuslik. Kandidaadil peab olema hea suhtlemisoskus, soov suhelda lastega ja pingetaluvus. Samuti peab olema valmis meeskonnatööksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus in Läste
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Lapsehoidja/tugiisiku ülesandeks on õpilaskodus laste vaba aja sisustamine eakohaste tegevustega (mängud, laulmine, joonistamine, jalutamine jne), laste hügieeni eest hoolitsemine ning abistamine/juhendamine riietamisel-pesemisel, koos lastega söögi valmistamine, poes käimine, vajadusel söötmine, lastele ravimite manustamine ja õpilaskodu korrashoid. Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume uusi kogemusi ja eneseteostamise võimalusi, meeldivat töökeskkonda, toetavat meeskonda, enesetäiendamise võimalusi.Muud nõuded: Ootame kandideerima rõõmsaid, avatuid, korrektseid, tugeva vastutustunde ja hea pingetaluvusega inimesiKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company RealMedvedev OÜ in Läste
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Meeste, naiste ja laste juukselõikus.Omalt poolt pakume: Head töökeskkonda kesklinnas, uues ilusalongis;töövahendeid;paindlikku töögraafikut;lisaväljaõpet;palka vastavalt tulemustele.Muud nõuded: Erialane haridus ja/ või läbitud koolitus; punktuaalsus ja kohusetundlikkus;valmidus aktiivseks tööeluks (väljaõpe, ilumessid, sotsiaalmeedia kanalite kasutamine)Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühing in Läste
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Tööülesanded: Sinu ülesanne on koolielu igapäevaselt administreerida, juhtida ühingu majandustegevust, hoida ja arendada üksteisemõistmist ministeeriumi ja kohalike omavalitsustega ning koostöös lastevanemate, õpetajate kolleegiumi ja eestseisusega kanda hoolt motiveeriva õpikeskkonna loomise ja hoidmise eest.Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume võimalust liituda tegusa ja motiveeritud kooliperega, olulist ja huvitavat tööd, mõistlikku palka ja soovi korral lastele kohta meie lasteaias või koolis.Muud nõuded: Oled hea tegevjuhi kandidaat, kui Sa:•oled hakkaja ja lahendustele suunatud;•oled empaatiline ja hindad meeskonnatööd;•oled sihikindel, kuid samas tasakaalukas eesmärgi saavutamiseks tehtavas koostöös;•lood keskkonna, mis on su kolleegidele motiveeri;•talud pinget ja oskad seda maan...

 • Company Lars Laj Eesti OÜ in Läste
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Tööülesanded: Laste mänguväljakute paigaldamine, turvaaluste ehitamine, pinnase ettevalmistustööd ning muud ehitus- ja paigaldustööd soovitud eesmärgi saavutamiseks. Omalt poolt pakume: Väljaõpet; huvitavat, vaheldusrikast ja stabiilset tööd; motiveerivat palka; arenguvõimalust liikumaks teisele ametikohale.Muud nõuded: Sul on hea meeskonnatöövõime ja pingetaluvus; eelnev töökogemus ehitustööde valdkonnas; tahe, huvi ja motivatsioon teha tööd antud töökohal; iseseisev mõtlemine ja Sa oled hoolas. Sul on jooniste lugemise oskus; Sa soovid anda oma panuse ettevõttes, kus tehakse asju, mis saavad avalikku tähelepanu ja tunnustust; Sa oled valmis liikuvaks tööks üle EestiKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Türi Lasteaed in Läste
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Tööülesanded: 1.Lasteaia territooriumi korrashoidmine vastavalt ametijuhendile. (niitmine, trimmerdamine, lehtede riisumine, kõnniteede korrastamine, lillepeenarde, puude ja põõsaste hooldamine, teede liivatamine, lume lükkamine, jää eemaldamine peauste juurest, varjualuse puhtana hoidmine).2.Oma töövahendite ja seadmete heaperemehelik kasutamine.Omalt poolt pakume: Palju rohelust ja laste rõõmu.Muud nõuded: •On töökas ja kohusetundlik.•Oskab oma töid ja tegemisi planeerida.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,75...

 • Company Türi Lasteaed in Läste
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Tööülesanded: 1.Lasteaia territooriumi korrashoidmine vastavalt ametijuhendile. (Niitmine, trimmerdamine, lehtede riisumine, kõnniteede korrastamine, lillepeenarde, puude ja põõsaste hooldamine, teede liivatamine, lume lükkamine, jää eemaldamine peauste juurest, varjualuse puhtana hoidmine).2.Oma töövahendite ja seadmete heaperemehelik kasutamine.Omalt poolt pakume: Palju rohelust, laste rõõmu.Muud nõuded: •On töökas ja kohusetundlik.•Oskab oma töid ja tegemisi planeerida.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,25...

 • Company Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus in Läste
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Tööülesanded: Lastekaitsespetsialisti ülesanneteks on lastekaitseseadusega antud ülesannete täitmine, lastega perede toimetuleku soodustamine, ennetustöö teostamine, lastekaitsevaldkonna edendamine ning last kasvatavate isikute toetamine laste õiguste ja heaolu tagamisel Põhja-Pärnumaa vallas Vändra Halduskeskuse piirkonnas. Omalt poolt pakume: - mitmekesist ja vastutusrikast tööd;- enesetäiendamise võimalusi;- sõbralikku ja toetavat meeskonda;Muud nõuded: - teadmiste omamine kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtetest ja sotsiaalvaldkonda ning lastekaitsetööd reguleerivatest õigusaktidest;- otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus;- pingetaluvus;- ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistaks ametisse võtmise (§ 15) Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Paide Linnavalitsus in Läste
  13.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Tööülesanded: •Laste ja perede toimetuleku toetamiseks õigusaktidega sätestatud toimingute tegemine.•Lapsi puudutavates küsimustes eestkosteasutuse arvamuse, nõude või taotluse ja sellega kaasnevate lisadokumentide koostamine, alaealise isiku üle seatud eeskoste korraldamine, kohtule aruannete koostamine.•Ametiasutuse esindamine lastega seotud probleemide ning vaidluste lahendamisel ja laste huvide kaitsmisel kohtus ning muudes asutustes.•Lapse ja lapsi kasvatavate/hooldavate isikute nõustamine, koostöö tegemine perekonnaliikmete ja teiste isikutega ning asjaomaste asutustega.•Lastekaitsealase teabe levitamine ning võrgustikutöö koordineerimine lastega seonduvate probleemide lahendamiseks.•Kodukülastuste teostamine abivajajate laste tegeliku olukorra väljaselgitamiseks, sh juhtumiplaanide ...

 • Company Räpina Vallavalitsus in Läste
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Tööülesanded: Abivajavate laste välja selgitamine ja neile vajaliku kaitse, abi ning hoolduse korraldamine. Kodanike sotsiaalnõustamine. Lapsevanemate ja teiste lapse kasvatamisest osavõtvate isikute lepitamine lapse elukorraldust puudutavates vaidlustes. Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivate lahendusvariantide leidmine koostöös teiste spetsialistidega. Eestkosteasutuse esindajana kohtule arvamuse andmine lapsevanemate vahelistes vaidlustes, lapse elukoha määramisel, lahus elava vanema osavõtu kohta lapse kasvatamisel, elatise määramisel ja hooldusõiguse küsimustes ning lapse huvide esindamine kohtus. Eestkostja ülesannete täitmine vallavalitsuse eestkostel olevate laste osas. Puuetega laste hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste vajaduse hindamine. Teeni...

 • Company Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill in Läste
  13.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  haiguslehel oleva töötaja asendajaksTööülesanded: Õpetaja abi:2.1 viib läbi igapäevased koristustööd talle kinnitatud rühmas (tolmu pühkimine, põrandatepesemine, prügi väljaviimine, vaipade puhastamine jms. vastavalt kehtestatud san.nõuetele)2.2 toob toidu õigeaegselt köögist ja jaotab selle lastele, arvestades norme2.3 peseb toidunõud vastavalt instruktsioonile2.4 valmistab ette laste voodid magamiseks ja peale magamist korrastab voodid2.5 peseb treppe ja esikut vastavalt graafikule2.6 markeerib voodipesu ja käterätikuid2.7 teeb rühmas, magalas, garderoobis, tualetis ja trepikojas suurpuhastust vastavalt graafikule2.8 peseb rühma, magala, garderoobi ja tualeti aknaid (vastavalt vajadusele, kuid vähemalt 2x aastas) ja valgusteid2.9 aitab riietada lapsi jalutuskäigule minnes ja tagasi tulle...

 • Company Anija Vallavalitsus in Läste
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Tööülesanded: Peamised tööülesanded tulenevad sotsiaalhoolekande seadusest § 459 lõikest 4: 1) hindab lapse heaolust lähtuvalt asendushooldusteenuse osutamise vajadust; 2) teeb otsuse paigutada laps hooldusperre või lapse olulisi huve arvestades erandina perekodusse või asenduskodusse; 3) katab lapse ülalpidamisega seotud kulud ja tasub teenuseosutajale teenuse eest; 4) külastab asendushooldusel olevat last tema õiguste tagamise ja lapse heaolu hindamise eesmärgil vähemalt kaks korda aastas; 5) kogub ja säilitab asendushooldusel oleva lapse dokumente ning annab hooldusele suunatud lapse asendushooldusteenuse osutamiseks vajalikud dokumendid üle teenuseosutajale; 6) tagab lapse sidemete säilimise vanemate ja kodukohaga ning loob lapsele tingimused sinna tagasitulekuksOmalt poolt pakum...

 • Company OÜ SATIRMO in Läste
  12.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Tööülesanded: Laste sotsiaalsete oskuste arendamine, abistamine, õpetamine, ruumide puhtuse hoidmine.Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja abivalmis kollektiivi.Muud nõuded: Lõpetatud keskharidus või lapsehoidja, noorsootöötaja või lasteaiakasvataja kutsetunnistus. Soov ja oskus töötada lastega. Kehtiv arstitõend ja kehtiv esmaabi koolituse tunnistus (16 h)Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5 ametikohta...

 • Company aktsiaselts "Põlva Haigla" in Läste
  12.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Tööülesanded: Taastusravi osakonnas, rehabilitatsiooni meeskonnas laste ja noorte erivajadustega inimeste eripedagoogiline hindamine ja nõustamine, sh: arenguliste erivajadustega laste õppe ja arengu toetamine eesmärgiga soodustada isiksuse eakohast arengut koostöös lastevanemate ja teiste erialaspetsialistidega;patsientide/klientide raviprotsessi planeerimine ja realiseerimine;tugivõrgustiku nõustamine; meeskonnatöös osalemine.Omalt poolt pakume: osalist või täistööaega; sõbralikku ja toetavat meeskonda; huvitavat ja arendavat tööd tervishoiuasutuses; võimalusi erialaseks täiendkoolituseks; konkurentsivõimelist töötasu, transpordikulude kompensatsiooni; eneseteostusvõimalust.Muud nõuded: erialast kõrgharidust või sellega võrdsustatud haridust;eripedagoogi kutsetunnistus või selle omandami...

 • Company Life Harmony OÜ in Läste
  12.09.2020 Updated on: 13.09.2020

  Tööülesanded: Väikelaste eest hoolitsemine ja nende järelevalve, laste heaolu ja turvalisuse tagamine; laste õpetamine ja arendamine läbi mänguliste tegevuste; lastega õues käimine; loovtegevuste läbiviimine; toidu jagamine, laua katmine ja koristamine; mängu- ja olmeruumide korrashoid. Tööaeg graafiku alusel E-R vahemikus 7.45-18.00. Töö on vastavalt graafikule 2-3 päeva nädalas. Omalt poolt pakume: Stabiilset töösuhet sõbralikus kollektiivis ja kindlat töötasu; vaheldus- ja vastutusrikast tööd; spordikompensatsiooni.Muud nõuded: Tööle kandideerijalt eeldame ametialast kompetentsust, ausust ja kohusetundlikkust; emotsionaalset stabiilsust ja head pingetaluvust; valmisolekut töötamiseks nii meeskonnas kui iseseisvalt. Kasuks tuleb eelnev töökogemus lastega, tegelemine muusika, kunsti või k...

 • Company Valga Perekeskus Kurepesa in Läste
  12.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Ajutiselt äraoleva töötaja asendajaksTööülesanded: Kasvatusperes laste igapäevaelu korraldamine; koos lastega toidu valmistamine, koristamine ja teiste igapäevaste toimetuste läbiviimine; laste vabaaja sisustamine; laste tervisliku seisundi jälgimine. Lapse toetamine ja abistamine õppetöös.Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast loovat tööd. Puhkust 35 kalendripäevaKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Kohtla-Järve Lasteaed Karuke in Läste
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  osaline keelekümbluse rühm (eesti keele osa)Tööülesanded: * Luua mänguline ja turvaline kasvukeskkond, kus lapsed saavad end muretult tunda ja seeläbi areneda;* aredendada lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut;* kujundada suuresti lapse esmased suhtlemis-, õpi- ja koostööoskused;* korraldada laste päeva lasteaias sealhulgas õppe- ja kasvatustegevust mängulises vormis ja lõimivalt;* suhelda lapsevanematega.Omalt poolt pakume: * Vabadust loominguliste ideede teostamiseks;* võimalust õppimiseks ja eneseteostuseks (koolitused, seminarid);* sõbralikku meeskonda ja hubast töökeskkonda;* stabiilset ja motiveerivat töötasu.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Lasteaed Pallipõnn in Läste
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  sõimerühmaTööülesanded: Viib läbi õppekasvatustööd, koostab rühma tegevuskava tulenevalt laste vanusest ja individuaalsusest, koostab lapse arengumapi, kujundab esteetilise ja õppekava toetava rühma keskkonna, hoiab lapsi tähelepanu all, teeb koostööd rühma töötajate, muusika - ja liikumisõpetajaga, logopeedi, lastevanematega lapse arengu toetamiseks, viib läbi lastevanemate nõustamisi, koosolekuid, arenguvestlusi, tegeleb enesetäiendamisega.Omalt poolt pakume: Koostöised, üksteiselt õppivad rõõmsameelsed töötajad, lasteaias olemas üldlogopeed ja eripedagoog.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Jõhvi Vallavalitsus in Läste
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Tööülesanded: Lastekaitse spetsialisti ametikoha eesmärgiks on sotsiaalnõustamise tagamine laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides. Vanemliku hoolitsuseta laste hoolduse korraldamine asenduskodus, hooldus- või eestkosteperes, elluastumisele kaasaaitamine. Eestkostja ülesannete täitmine valla eestkostel olevate laste osas. Vanematevaheliste lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele kaasaaitamine. Koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus. Sotsiaalteenuste korraldamine lastele ja lastega peredele. Lastega ja lastega peredega tegelevate organisatsioonidega koostöö tegemine. Muud nõuded: * Sotsiaaltöö kõrgharidus;* alusteadmised lastekaitsetööst ning valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;* soovitavalt varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas, töös laste ja peredega; * kasuks ...

 • Company Anija Vallavalitsus in Läste
  10.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Peagi avatavasse perekodusse KehrasTööülesanded: Lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine ning turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine koostöös perevanemaga. Asendushooldusteenuse osutamisel perekodus (asukoht Kehras) perevanema abistamine igapäevatoimingutes:1)perevanema töö toetamine;2)laste turvalisuse jälgimine;3)menüüde koostamine ja söögi valmistamine;4)vajadusel ruumide koristamine, puhtuse tagamine ja pesupesemine;5)vajadusel laste saatmine spetsialistide vastuvõttudel või muudel kohtumistel ja üritustel.Omalt poolt pakume: •sõbralikku ja toetavat meeskonda;•motiveerivat töötasu ja abi sisse-elamisel;•vajadusel elamispinda tööl olemise perioodil;•osaajalist töökohta;•töö graafiku alusel, sh nädalavahetustel;•28 kalendripäeva põhipuh...

 • Company Jõgeva Vallavalitsus in Läste
  08.09.2020 Updated on: 12.09.2020

  Ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseksTööülesanded: Lastekaitse vanemspetsialisti töö eesmärk on lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.Lastekaitse vanemspetsialisti peamised tööülesanded on:•lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine;•lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;•abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine;•perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine;•lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ning laste, lastega perede ja lapsi kasvatavate ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Läste Edit filters