Jobmonitor. Search results for Läste

62 Jobs found

Used filters:
 • Lästex
Displaying 1-50 of 62 results.
 • Company Viljandi Linnavalitsus in Läste
  19.09.2021

  Tugiisik lastega peredeleTööülesanded: Tugiisiku töö põhiülesandeks on lastega perede jõustamine, vanemate suunamine ja juhendamine laste eest hoolitsemisel ning laste heaolu ja arengut toetava kasvukeskkonna tagamine.Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume toetavat kollektiivi, 35 päevast puhkust, võimalust enesetäiendamiseks valdkonnaalastel koolitustel ja sportimise toetust.Muud nõuded: Töös tuleb kasuks:1) väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus nii kõnes kui kirjas, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;2) oskus kasutada tööks kontori riist-ja tarkvara; 3) oskus aega efektiivselt kasutada; 4) hea koostöövalmidus, algatusvõime ja loovus;5) oskus otsida ja leida uusi lahendusi, neid ellu rakendada ja iseseisvalt töötada;6) kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, enesekehtestamiseosk...

 • Company SOS Lasteküla Eesti Ühing in Läste
  19.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  See on elustiil koos meie lastega aktiivset ja rutiinivaba elu ning uusi väljakutseid soovivale inimesele.Tööülesanded: Igapäevase pereelu korraldamine:•asendab perevanemaid nende vabade päevade ajal;•tegeleb laste/noortega, suunab ja juhendab ning tagab neile igakülgse hoolitsuse;•hoiab korras perekodu, valmistab toidu jmt;•töötab 10 ööpäeva kuus ning elab sel ajal peremajas kohapeal.Omalt poolt pakume: •tähendusrikast tööd ning mitmekesiseid enesearendamise võimalusi;•13 palka aastas ja tervisetoetust;•tervisekindlustust;•tasuta võimalust koos lastega nautida kultuurisündmusi, puhata aktiivselt jms;•koolitusi, ühisüritusi ja SOS Lasteküla meeskonna toetust.Muud nõuded: Eeldused õnnestumiseks:•soov pühenduda ja panustada laste/noorte arengusse, pakkuda neile hellust ja armastust; •valmis...

 • Company Tartu Lasteaed Kelluke in Läste
  19.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Keelekümblusrühma õpetaja Tööülesanded: Peamised tööülesanded on laste süsteemne ja järjepidev arendamine; meeskonnaga rühma tegevuse planeerimine ja korraldamine; vastavalt rühma õppekavale õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine; lastevanematega suhtlemine ja koostöö arendamine.Omalt poolt pakume: Pakume toetavat abi, motiveerivat ja lapsesõbralikku töökeskkonda.Muud nõuded: Kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid. Oled valmis arendama oma teadmisi ja oskusi toetavas keskkonnasKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kohtla-Järve Lasteaed Tuhkatriinu in Läste
  18.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmasTööülesanded: Eesti keele õpetamine läbi mänguliste tegevuste.Laste kooliks ettevalmistamine.Eesti kultuuri tutvustamine.Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi, kaasaegseid töövahendeid, koolitusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Munitsipaallasteasutus Viimsi Lasteaiad in Läste
  18.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Tööülesanded: Otsime oma kollektiivi tegusaid ja rõõmsameelseid inimesi, kes aitavad laste elu lasteaias teha meeldivaks ning turvaliseks. Igapäevane töö on laste abistamine õppetöös, õues käimine, söögisaalis laudade katmine ja koristamine ning rühmaruumide korrashoid.Omalt poolt pakume: Häid kaasaegseid töötingimusi, puhkust 35 kalendripäeva, stabiilset töökohta.Muud nõuded: Eeldame, et kandidaat on läbimõelnud oma kandideerimise tahte abiõpetaja ametikohale, peab kokkulepetest kinni ja esitab oma kandideerimissoovi vaid juhul kui on huvitatud ka reaalselt töövestlusele ning hiljem meie asutusse tööle tulemisest.Soovime leida töötajaid, kes on huvitatud pikaajalisest koostööstKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kohtla-Järve Linnavalitsus in Läste
  18.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Tööülesanded: Vanemjuristi peamisteks tööülesanneteks on:•linnavalitsuse, sealhulgas õigusrikkumistega seotud laste esindamine kohtus ja teistes õiguskaitseorganites linnapea või linnasekretäri poolt antud volituste piires;•linnavalitsuse sotsiaalvaldkonna alase tegevuse põhiprotsessidega seotud juriidiliste probleemide lahendamine;•õigusalastes küsimustes linnavalitsuse teenistujate, hallatavate asutuste juhtide ja töötajate nõustamine teenistusülesannete täitmisel oma pädevuse piires;•linnavalitsuse poolt sõlmitavate lepingute projektide õiguslik kontroll ja koostamine;•vajadusel õiguslike hinnangute ja arvamuste koostamine konkreetsetes õigusküsimustes;•hagiavalduste ja teiste menetlusdokumentide koostamine ja kohtusse esitamine;•linnavalitsuse õigusaktide vastavuse riigi õigusaktidele ...

 • Company OÜ Kontaktikeskus in Läste
  18.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Telefonimüügi KonsultantTööülesanded: Otsime oma Jõhvi müügitiimi jaoks uusi müügikonsultante, kelle igapäevatöö on müüa eraisikutele telefoni teel erinevaid Eestis tuntud tooteid ja teenuseid, sinna juurde kuulub ka klientide meeldiv ja professionaalne nõustamine. Töö toimub kodus või kontoris ja helistamisi teostatakse arvuti vahendusel.Omalt poolt pakume: Meil on töö, mida saab teha väga paindliku töögraafikuga ja igaühele sobiva koormusega, ühildada väikeste laste või trennide ja miks mitte ka kooliga. Pakume oma töötajatele tõhusaid müügi- ja tootekoolitusi. Anname endast kõik, et tööst huvitatu saaks müügi alal väga heaks.Muud nõuded: Sa ei pelga inimestele helistamist ja kontakti loomist, soovid arendada suhtemisoskust, oled kiire taibuga, aktiivne ja osav suhtleja, sul on positiivn...

 • Company Anija Valla Lasteaiad in Läste
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Õpetaja abi, tugiisik, lapsehoidja, õpetajaTööülesanded: Rühmatöötajate asendamine vastavalt vajadusele kolmes allüksuses Kehras ja Alaveres.Lasteaiarühmas tegevused lastega ning töö vastavalt oma ametikohustustele.Laste arengu ja heaolu tagavate tingimuste loomine rühmas koostöös lasteaia personaliga.Laste arenguks ja kasvamiseks soodsa keskkonna loomine, laste tervise,ohutuse ja turvalisuse tagamine lasteaias oleku ajal. Omalt poolt pakume: •vaheldusrikast ja huvitavat tööd•sõbralikku ja arengule suunatud töökollektiivi•meeldivat töökeskkondaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Kontaktikeskus in Läste
  16.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Telefonimüügi konsultantTööülesanded: Otsime oma Virtuaalsesse müügitiimi uusi müügikonsultante, kelle igapäevatöö on müüa eraisikutele telefoni teel erinevaid Eestis tuntud tooteid ja teenuseid, sinna juurde kuulub ka klientide meeldiv ja professionaalne nõustamine. Töö toimub kodus ja helistamisi teostatakse arvuti vahendusel.Omalt poolt pakume: Meil on töö, mida saab teha väga paindliku töögraafikuga ja igaühele sobiva koormusega, ühildada väikeste laste või trennide ja miks mitte ka kooliga. Pakume oma töötajatele tõhusaid müügi- ja tootekoolitusi. Anname endast kõik, et tööst huvitatu saaks müügialal väga heaks.Muud nõuded: Sa ei pelga inimestele helistamist ja kontakti loomist, soovid arendada suhtlemisoskust, oled kiire taibuga, aktiivne ja osav suhtleja, sul on positiivne enesehinn...

 • Company Tallinna Lasteaed Karikakar in Läste
  14.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Tööülesanded: Koostöös õpetajaga planeeritud ja süsteemse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine lasteaias laste individuaalsust ja eripära arvestades. Tingimuste loomine laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikul lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas koostöös laste ja nende koduga ning teiste lasteasutuse töötajatega. Kvaliteetse puhtuse ja korra tagamine rühmaruumides.Omalt poolt pakume: Puhkust suveperioodil, rõõmsameelset ja koostööd väärtustavat meeskonda, koolitusvõimalust,.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lasteaed Kelluke in Läste
  12.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaksTööülesanded: Lasteaed Kelluke ootab oma kollektiivi tegusat, rõõmsameelset, kohusetundlikku ja hea suhtlemisoskusega õpetajat eesti õppekeelega aiarühma; laste vanus 4-5 aastat.Lasteaia õpetaja korraldab oma rühma õppe– ja kasvatustööd vastavalt riiklikule õppekavale ja lasteaia õppe- ning töökavadele.Omalt poolt pakume: Puhkus suvel 42 päeva.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lasteaed Kelluke in Läste
  12.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Tööülesanded: Lasteaed Kelluke ootab oma kollektiivi tegusat, rõõmsameelset, kohusetundlikku ja hea suhtlemisoskusega õpetajat eesti õppekeelega aiarühma; laste vanus 3-4 aastat.Lasteaia õpetaja korraldab oma rühma õppe– ja kasvatustööd vastavalt riiklikule õppekavale ja lasteaia õppe- ning töökavadele. Lasteaed Kelluke uue hoone ehitamise ajaks rühm töötab asenduspinnal aadressil Lina 8. Omalt poolt pakume: Puhkus suvel 42 päeva.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Jõhvi Lasteaiad in Läste
  12.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Eesti õppekeelega rühma õpetajaTööülesanded: Eelkooliealiste laste igakülgne arendamine, õppe- ja kasvatustöö korraldamine, meeskonnatöö, koostöö lapsevanemate ja kolleegidega. Mänguliste, aktiivsete ja lapsekesksete tegevuste planeerimine ja läbiviimine koolieelses eas lastega.Kohustusliku dokumentatsiooni täitmine.Ühisürituste planeerimises ja korraldamises osalemine.Omalt poolt pakume: toetavat, innustavat, lahendustele keskenduvat ja inspireerivat meeskonda,eneseteostamise võimalust, olles kaasatud lasteaia arengusse,tähenduslikku ja mitmekülgset tööd,erialast enesetäiendamise võimalust,paindlikku töökorraldust.Muud nõuded: Vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 "Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõueteleKodus töötamise võimalus: E...

 • Company Tallinna Lotte Lasteaed in Läste
  12.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Tööülesanded: Tallinna Lotte Lasteaed ootab oma tegusasse kollektiivi õpetaja abi.Õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel, koostöös õpetajaga lastele soodsa ning turvalise õpi- ja kasvukeskkonna loomine, laste toitlustamine ning rühmaruumi korrashoid. Omalt poolt pakume: Rõõmsameelset, aktiivset ning hea huumorimeelega kollektiivi. Kaasaegset ja ilusat töökeskkonda Tallinna keskklinnas. Muud nõuded: Ootused kandidaadile: meeskonnatöö ja puhtuse hindamine, lapsesõbralik, kohusetundlik ning omaks suurt tahet töötada lastegaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Kristiine Lasteaed in Läste
  12.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  Tööülesanded: Kristiine lasteaed ootab oma toredasse kollektiivi rõõmsameelset, lastest hoolivat õpetaja abi. Kes on huvitatud enese ja lasteaia arengust. Kellel on omal huvitavaid mõtteid ja suudab neid realiseerida. Kes suudab ise vastu võtta otsuseid. Märgata ja toetada lapse arengut. Peamisteks tööülesanneteks on koristamine, toidu serveerimine, õpetaja abistamine.Omalt poolt pakume: Erialaseid koolitusi ja motiveerivaid meeskonnaüritusi; sõbralikku ja toetavat meeskonda; toetavat mentorsüsteemi; kaasaegselt sisustatud töökeskkonda ja õppevahendeid; paindlikkust ja avatust; eneseteostusvõimalust.Muud nõuded: Töö on just Sulle, kui otsid loovat ning aktiivset tegutsemist toredate laste ja ühtehoidva meeskonna seltsis; kui oled vastutus- ja kohusetundlik, avatud suhtleja ning hindad k...

 • Company ByPro OÜ in Läste
  12.09.2021 Updated on: 12.09.2021

  sushi baarisTööülesanded: Hubane Amijami Sushi Baar otsib rõõmsameelseid, heatujulisi, energilisi, kliendisõbralikke ja hea pingetaluvusega töötajaid.Töö sisuks on klientide teenindamine kohvikus kohapeal ning tellimuste vastuvõtmine telefoni teel.Omalt poolt pakume: - tööd graafiku alusel ja võimalust ühendada tööd õpingute, laste kasvatamise või hobidega;- stabiilset tööd aastaringselt;- nooruslikku, sõbralikku ja professionaalset kollektiivi;- väljaõpet, uusi oskusi ja kogemusi;- oma töötaja soodustused ja hüved.Muud nõuded: - korrektne välimus;- positiivne ellusuhtumine;- suhtluskeeleks ladus eesti ja vene keel;- eelnev töökogemus on kasuks;- sobiv kandidaat on 18-aastane või vanem.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: ei...

 • Company Tallinna Lotte Lasteaed in Läste
  10.09.2021 Updated on: 12.09.2021

  Tööülesanded: Õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel, koostöös õpetajaga lastele soodsa ning turvalise õpi- ja kasvukeskkonna loomine, laste toitlustamine ning rühmaruumi korrashoid. Ootused kandidaadile: meeskonnatöö ja puhtuse hindamine, lapsesõbralik, kohusetundlik ning omaks suurt tahet töötada lastega.Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume rõõmsameelset, aktiivset ning hea huumorimeelega kollektiivi. Kaasaegset ja ilusat töökeskkonda Tallinna keskklinnas. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Lasteaed Sipsik in Läste
  10.09.2021 Updated on: 12.09.2021

  Tööülesanded: Õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel, koostöös õpetajaga lastele soodsa ning turvalise õpi- ja kasvukeskkonna loomine, laste toitlustamine ning rühmaruumi korrashoid.Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda, tööd särasilmsete laste ja sõbralike kolleegide keskel suurepärase asukohaga lasteaias Tallinna südalinnasMuud nõuded: Ootame tööle õpetaja abi, kes on lapsesõbralik, puhtust armastav, positiivse ja rõõmsameelse ellusuhtumisega ning omab valmisolekut meeskonnatööksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Kontaktikeskus in Läste
  10.09.2021 Updated on: 12.09.2021

  Telefonimüügi konsultantTööülesanded: Otsime oma Paide müügitiimi jaoks uusi müügikonsultante, kelle igapäevatöö on müüa eraisikutele telefoni teel erinevaid Eestis tuntud tooteid ja teenuseid, sinna juurde kuulub ka klientide meeldiv ja professionaalne nõustamine. Töö toimub kodus või kontoris ja helistamisi teostatakse arvuti vahendusel.Omalt poolt pakume: Meil on töö, mida saab teha väga paindliku töögraafikuga ja igaühele sobiva koormusega, ühildada väikeste laste või trennide ja miks mitte ka kooliga. Pakume oma töötajatele tõhusaid müügi- ja tootekoolitusi. Anname endast kõik, et tööst huvitatu saaks müügialal väga heaks.Muud nõuded: Sa ei pelga inimestele helistamist ja kontakti loomist, soovid arendada suhtlemisoskust, oled kiire taibuga, aktiivne ja osav suhtleja, sul on positiivn...

 • Company Valga Priimetsa Kool in Läste
  10.09.2021 Updated on: 12.09.2021

  Tööülesanded: Laste kirjutamis- ja lugemispuuete vähendamine ja kõrvaldamine B- klassides (keelekümblusklassid). Omalt poolt pakume: Sõbralikku töökeskkonda, kaasaegseid töötingimusi renoveeritud koolimajas, huvitavat ja mitmekesist tööd kaasaegses mutlikultuurses keelekümbluskoolis, toetavat ja tugevat meeskonda, arengu- ja koolitusvõimalusi.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0.5...

 • Company Karksi-Nuia Lasteaed in Läste
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  1,0 ametikohagaTööülesanded: Korraldab õppe- ja kasvatustegevust ja metoodilise kabineti tööd, organiseerib metoodiliste materjalide valmistamist, hankimist ja kasutamist koostöös õpetajatega;Juhib ja kontrollib õppe- ja kasvatustöö käiku lasteaias, lähtuvalt õppekavast ning lasteõpetamist ja kasvatamist erineva vanusega laste rühmades;Valmistab ette lasteaia pedagoogilise nõukogu töö;Viib läbi sisehindamist, kontrollib laste teadmisi, ettevalmistust kooliks.Toetab pedagoogide arengut, korraldab/organiseerib lasteaias seminare, lahtisi üritusi,jälgib rühmaõpetajate tööd, leidmaks positiivset ja uuenduslikku ning tutvustab seda teisteleõpetajatele (õppevara, meetodid ja töövõtted).Omalt poolt pakume: Motiveerivat töökeskkonda, kaasaegseid töötingimusi, sõbralikku ja toetavat meeskonda, loo...

 • Company Mittetulundusühing Tartu International School in Läste
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Õpetaja abistamine töös 1,5 kuni 6-aastaste lastegaTööülesanded: Töötaja põhiülesandeks on õpetajate abistamine töös 1,5 kuni 6-aastaste lastega. Tööülesanneteks on näiteks õppetöö läbiviimisel abistamine, iseseisvalt arendavate tegevuste läbiviimine õues ja rühmaruumides; laste abistamine söömisel, riietumisel ja hügieenitoimingutes; rühmaruumide korrashoid ja turvalisuse tagamine; koostöö kolleegidega ja suhtlemine lapsevanematega. Töökeskkond on mitmekultuuriline, vajalik valmisolek inglise keeles suhtlemiseks.Omalt poolt pakume: Koostöist ja meeldivat mitmekultuurilist töökeskkonda, põhipuhkust 28 päeva ja lisapuhkust 10 päeva talvel. Kolleegide ja lapsevanematega suheldes võimalus arendada oma inglise keele oskust.Muud nõuded: Usaldusvääne, kohusetundlik, hea pingetaluvusega, füüsilis...

 • Company Tallinna Loitsu Lasteaed in Läste
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Tööülesanded: Logopeedi tööülesannete hulka kuulub venekeelsete laste arenguvajaduste märkamine ja toetamine, õpetajate ning lapsevanemate nõustamine. Omalt poolt pakume: Sõbralik kollektiiv ja toredad lapsedKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: kokkulepel...

 • Company Kohtla-Järve Linnavalitsus in Läste
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Tähtajatu ametikohtTööülesanded: Lastekaitse vanemspetsialisti peamisteks teenistusülesanneteks on:•pakkuda sotsiaalnõustamist laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides; •korraldada vanemliku hoolitsuseta laste asendushooldust, valmistada ette ja vormistada perekonnas hooldamise leping ja teostada asendushooldusel oleva lapse üle järelevalvet;•korraldada lapse hooldamist hooldus- või eestkosteperes; •hoolitseda erikoolides ja lastekodudest ellu astunud noorte eest; •anda teistele asutustele arvamusi lapse elu- ja kasvutingimuste kohta; •tagada asendushooldusel olnud laste elluastumise toetamine (järelhoolduse ja sotsiaalelamispinna eraldamise korraldamine ning nõustamine sotisaalprobleemide korral);•täita muid vahetu juhi poolt antud ühekordseid teenistusalaseid ülesandeid.Omalt ...

 • Company Lars Laj Eesti OÜ in Läste
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Tööülesanded: Laste mänguväljakute paigaldamine, turvaaluste ehitamine, pinnase ettevalmistustööd ning muud ehitus- ja paigaldustööd soovitud eesmärgi saavutamiseks.Omalt poolt pakume: Väljaõpet; huvitavat, vaheldusrikast ja stabiilset tööd; motiveerivat palka; arenguvõimalust liikumaks teisele ametikohale.Muud nõuded: Sul on hea meeskonnatöövõime ja pingetaluvus; eelnev töökogemus ehitustööde valdkonnas; tahe, huvi ja motivatsioon teha tööd antud töökohal; iseseisev mõtlemine ja Sa oled hoolas. Sul on jooniste lugemise oskus; Sa soovid anda oma panuse ettevõttes, kus tehakse asju, mis saavad avalikku tähelepanu ja tunnustust; Sa oled valmis liikuvaks tööks üle Eesti.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lars Laj Eesti OÜ in Läste
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Tööülesanded: Laste mänguväljakute valatavast kummist turvaaluskatte paigaldamine ning turvaaluste ehitamine ja pinnase ettevalmistustööd soovitud eesmärgi saavutamiseks. Töö on liikuv ja toimub üle Eesti.Omalt poolt pakume: Väljaõpet; huvitavat, vaheldusrikast ja stabiilset tööd; motiveerivat palka; arenguvõimalust paremale ametikohale.Muud nõuded: Sul on hea meeskonnatöövõime ja pingetaluvus; eelnev töökogemus ehitusvaldkonnas; tahe, huvi ja motivatsioon teha tööd antud töökohal; iseseisev mõtlemine ja oled hoolas; soovid anda oma panuse ettevõttes, kus tehakse asju, mis saavad avalikku tähelepanu ja tunnustust; kasuks tuleb eelnev töökogemus krohvimistöödel või betooni silujana - vaja läheb täpset kätt. Kasuks tuleb B-kategooria autojuhtimisõiguse omamine.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Pärnu Lasteaed Mai in Läste
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Tööülesanded: Eelkooliealiste laste toitlustamine.Omalt poolt pakume: Oleme toetav ja õppimist soodustav, üksteisest lugupidav ja hooliv asutus.Väärtustame usaldusel põhinevat koostöö kõigil tasanditel.Muud nõuded: Kandidaadilt ootame head meeskonnatöö võimet, positiivsust ja usaldusväärsust.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Lindakivi Lasteaed in Läste
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Keelekümbluse lasteaiaõpetajaTööülesanded: Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine rühmas keelekümbluse meetodil;laste elu ja tervise eest hoolitsemine lasteasutuses;lasteasutuses käivate laste vanemate nõustamine õppe- ja kasvatusküsimustes;kuulumine lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine;ettenähtud dokumentide koostamine ja täitmine.Omalt poolt pakume: Kaasaegsed töövahendid, sõbralik töökollektiiv, suvepuhkus 42 kalendripäeva.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Jõgeva Vallavalitsus in Läste
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseksTööülesanded: Lastekaitse vanemspetsialisti töö eesmärk on lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.Lastekaitse vanemspetsialisti peamised tööülesanded on:•lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine;•lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;•abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine;•perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine;•lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ning laste, lastega perede ja lapsi kasvatavate ...

 • Company Sihtasutus Tallinna Lastehaigla in Läste
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  OperatsiooniõdeTööülesanded: Professionaalse, lapsesõbraliku ja perekeskse õendusabi osutamine, arvestades lapse individuaalseid vajadusi, ealisi ja sotsiaalseid iseärasusi ning laste õigusi.Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd arenevas haiglas;Esmaväljaõpet kohapeal;Enesetäiendamisvõimalusi;Vahetustega tööd;Pikendatud puhkust (35 kalendripäeva);Starditoetust või õppelaenu põhiosa hüvitamise võimalust;Motivatsioonitasu.Muud nõuded: Soov omandada uusi oskusi ja teadmisi;Korrektsus, kannatlikkus, pingetaluvus, empaatiavõime, meeskonnatöö oskus.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Tallinna Läänemere Lasteaed in Läste
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Tööülesanded: Koostöös rühma õpetajatega laste kasvamiseks ja arenemiseks soodsate tingimuste loomine; puhtuse ja korra tagamine ruumides ning laste toitlustamine.Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi ja puhkust suvel.Muud nõuded: Isikuomadused: puhtusearmastus, vastutustunne, koostöövalmidus, pingetaluvus, taktitunne, sõbralikkusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sihtasutus Tallinna Lastehaigla in Läste
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  TraumatoloogiaõdeTööülesanded: Professionaalse, lapsesõbraliku ja perekeskse õendusabi osutamine, arvestades lapse individuaalseid vajadusi, ealisi ja sotsiaalseid iseärasusi ning laste õigusi.Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd arenevas haiglas;Enesetäiendamisvõimalusi;Vahetustega tööd;Pikendatud puhkust (35 kalendripäeva);Starditoetust või õppelaenu põhiosa hüvitamise võimalust;Motivatsioonitasu.Muud nõuded: Soov omandada uusi oskusi ja teadmisi;Korrektsus, kannatlikkus, pingetaluvus, empaatiavõime, meeskonnatöö oskus.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Sihtasutus Tallinna Lastehaigla in Läste
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  IntensiivraviõdeTööülesanded: Professionaalse, lapsesõbraliku ja perekeskse õendusabi osutamine, arvestades lapse individuaalseid vajadusi, ealisi ja sotsiaalseid iseärasusi ning laste õigusi.Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd arenevas haiglas;Enesetäiendamisvõimalusi;Vahetustega tööd;Pikendatud puhkust (35 kalendripäeva);Starditoetust või õppelaenu põhiosa hüvitamise võimalust;Motivatsioonitasu.Muud nõuded: Soov omandada uusi oskusi ja teadmisi;Korrektsus, kannatlikkus, pingetaluvus, empaatiavõime, meeskonnatöö oskus.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Sihtasutus Tallinna Lastehaigla in Läste
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Erakorralise meditsiini õdeTööülesanded: Professionaalse, lapsesõbraliku ja perekeskse õendusabi osutamine, arvestades lapse individuaalseid vajadusi, ealisi ja sotsiaalseid iseärasusi ning laste õigusi.Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd arenevas haiglas;Enesetäiendamisvõimalusi;Vahetustega tööd;Pikendatud puhkust (35 kalendripäeva);Starditoetust või õppelaenu põhiosa hüvitamise võimalust;Motivatsioonitasu.Muud nõuded: Soov omandada uusi oskusi ja teadmisi.Korrektsus, kannatlikkus, pingetaluvus, empaatiavõime, meeskonnatöö oskus.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Tallinna Kannikese Lasteaed in Läste
  09.09.2021 Updated on: 09.09.2021

  töötamine erirühmasTööülesanded: Koostöös õpetajaga planeeritud ja süsteemse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine lasteaias vastavalt riiklikule õppekavale laste individuaalsust ja eripära arvestades. Tingimuste loomine laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikul lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas koostöös laste ja nende koduga ning teiste lasteasutuse töötajatega. Kvaliteetse puhtuse ja korra tagamine rühmaruumides.Omalt poolt pakume: Võimalus saada oma tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ja informatsiooni,kasutada lasteaias olevaid tehnilisi ja metoodilisi vahendeid õppe- ja kasvatustöö läbiviimiseks, saada täiendkoolitust vastavalt vajadusele.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kehtna Vallavalitsus in Läste
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  PõhikohtTööülesanded: • laste õiguste ja huvide kaitsmine ning lastega perede toimetuleku toetamine;• lastele ja lastega peredele suunatud riiklike ning kohalike toetuste ja teenuste korraldamine;• valdkonna õigusaktide ja dokumentide ettevalmistamine ning täitmise kontroll;• võrgustikutöö teiste omavalitsuste, riigiasutuste ja teiste juriidiliste ning füüsiliste isikutega;• eestkoste teostamine;• kohtusse esitatavate dokumentide koostamine koostöös juristiga ning valla esindamine kohtus lastekaitse küsimustes.Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi, stabiilset ja huvitavad tööd, kaasaegseid töötingimusi, võimalust enesetäiendamiseks, 35 kalendripäeva puhkust.Muud nõuded: Kasuks tuleb kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus lastekaitsespetsialistina, andmeregistri STAR valdamine. Isik...

 • Company Jõgeva Aleviku Lasteaed in Läste
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  Tööülesanded: JÕGEVA ALEVIKU LASTEAED laste kõne arendamine.Omalt poolt pakume: Toitlustust kohapeal.Muud nõuded: Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: koormus 0,2; 5 tundii nädalas ühel või 2,5 tundi nädalas kahel päeval...

 • Company Tartu Lasteaed Tripsik in Läste
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  Tööülesanded: Kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ja nende kõneravi korraldamine; laste kõne arenguks soodsa keskkonna loomine; õppekavast lähtuvalt kvalifitseeritud kõneravi ja alushariduse võimaldamine; koostöö lastevanematega; õpetajate ja lapsevanemate nõustamine kõneravi küsimustes.Omalt poolt pakume: Kaasaaegseid töötingimusi, sõbralikku kollektiivi ja paindlikku tööaega.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tartu Lasteaed Tripsik in Läste
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  Tööülesanded: Eripedagoogi põhitegevus on koostöös teiste spetsialistidega arenguliste/ja või hariduslike erivajadustega laste väljaselgitamine ja igakülgselt tema arengu toetamine eakohasuse suunas, esmase mahajäämuse ületamine, vähendamine ja teise mahajäämuse ennetamine/leevendamine eripedagoogiliste vahenditega/võtetega. Eripedagoog teenindab lapsi vanuses 1,6-7a, kellel on mõni arenguline ja /või hariduslik erivajadus sh muud keelt kõnelevad lapsed.Omalt poolt pakume: Head töökeskkonda: võimalust erialast tööd teha, meeldivat, koostööle orienteeritud meeskonda.Muud nõuded: Erialane kõrgharidus eripedagoogika erialal või sellele vastav kvalifikatsioon (haridus võib olla omandamisel), kasuks tuleb varasem töökogemus; koostöö valmidus, algatus-ja empaatiavõime, usaldusväärsusKodus töötam...

 • Company Mittetulundusühing Minu Tantsukool in Läste
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  lastele ja noorteleTööülesanded: Tantsutreeningute ettevalmistamine ning läbiviimine Tartumaal koolides ning lasteaedades. Näiteks Puhjas, Karlovas, Varikus, Hansa, Sillaotsa koolis/lasteaias. Osalemine tantsukooli esinemistel/võistlustel. Kommunikatsioon e-maili ning telefoni teel.Omalt poolt pakume: Paindlik töögraafik; kokkuhoidev kollektiiv; töösõitude kompenseerimine; töö, mis tagab hea füüsilise vormi ning pakub rõõmu hingele.Muud nõuded: Olema kohusetundlik ning nautima tööd laste ja noortega.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Setomaa Vallavalitsus in Läste
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  Tööülesanded: Lastekaitsespetsialisti ülesandeks on tagada Setomaa vallas laste seadusega tagatud õiguste kaitse, abivajajate laste varajane märkamine, kiire ja tõhus abi osutamine ning selleks vajalike teenuste ja tegevuste kavandamine ja korraldamine.Peamiste ametiülesannete kirjeldus: •elanikkonna teavitamine lastekaitsemeetmetest ja sotsiaalnõustamine lastekaitseküsimustes;•abivajavast lapsest teada saamisel abivajaduse hindamine ja abistamiseks meetmete pakkumine,hädaohus oleva lapse viivitamatu abistamine;•lapse arengu ja toimetuleku parandamiseks vajaliku teabe kogumine;•alaealise isiku üle seatud eeskoste korraldamine, sellega kaasnevate dokumentide koostamine;•asendushooldusteenuse osutamise korraldamine;•juhtumipõhise töö korraldamine ja probleemide lahendamiseks sotsiaalvõrgus...

 • Company Paikuse Lasteaed in Läste
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  AsendajaTööülesanded: Rühmaruumide korrashoid vastavalt koristusplaanile; laste toitlustamine ja lasteaiaõpetaja abistamine õppekasvatustegevustes.Omalt poolt pakume: Nüüdisaegset töökeskkonda; eneseteostuse ja arenguvõimalusi; toetavat ja toredat meeskonda.Muud nõuded: Nõutud kehtiv tervisetõend; soovituslikult võiks eelnevalt olla läbitud õpetaja abi koolitus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Paikuse Lasteaed in Läste
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  Õpetaja asendajaTööülesanded: Töö planeerimine rühmas; õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimine; eneseanalüüs ja oma töö tulemuslikkuse hindamine; laste ohutuse ja turvalisuse tagamine; rühma dokumentatsiooni täitmine; lastevanemate nõustamine õppe- ja kasvatusküsimustes; lapse individuaalne toetamine; ürituste organiseerimine ja ettevalmistamine.Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda; eneseteostuse ja arenguvõimalusi; toetavat kollektiivi.Muud nõuded: Edukas kandidaat vastab lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuetele (kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid); on hea suhtlemis- ja koostöö oskusega; on vastutustundlik ja korrektneKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: Osakoormus...

 • Company Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool in Läste
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  Tööülesanded: Rühmaruumide puhtuse ja korrashoiu tagamine, laste toitlustamine, lasteaiaõpetaja abistamine õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel.Omalt poolt pakume: Kindlat töötasu, nüüdisaegset töökeskkonda, arenguvõimalusi; toetavat meeskonda.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company aktsiaselts "Põlva Haigla" in Läste
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  Taastusravi osakonda laste logopeediTööülesanded: Taastusravi osakonnas kõneravi vajavate patsientide logopeediline nõustamine ja konsulteerimine logopeedilistes küsimustes;patsientide/klientide raviprotsessi planeerimine ja realiseerimine; tugivõrgustikunõustamine; meeskonnatöös osalemine.Omalt poolt pakume: Osalist või täistööaega; sõbralikku ja toetavat meeskonda;huvitavat ja arendavat tööd tervishoiuasutuses; võimalusi erialaseks täiendkoolituseks; konkurentsivõimelist töötasu;transpordikulude kompensatsiooni; eneseteostusvõimalust.Muud nõuded: *erialast kõrgharidust või sellega võrdsustatud haridust; *logopeedi kutsetunnistus või selle omandamist;*väga hea probleemikäsitlus-, eneseväljendus- ja suhtlusoskust; *tolerantsust, empaatilisust, usaldusväärsust; *täpsust, korrektsust ja kohu...

 • Company Osaühing ENTEABOR in Läste
  05.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  pakume elamispindaTööülesanded: Täiskasvanute ja laste hambaravi.Omalt poolt pakume: Täiskohaga tööd kaasaegses töökeskkonnas; motiveerivat töötasu; enesearendamist kodumaistel ja rahvusvahelistel koolitustel; edumeelset ja toetavat kollektiivi. Vähese eesti keele oskuse korral suunab OÜ Enteabor töötaja täiendavale keeleõppele;Ametikorterit MaardusMuud nõuded: Registreeritud tervisetöötaja; teadmised kaasaegsetest ravivõtetest; oskus kasutada tänapäevaseid raviseadmeid; hea suhtlemisoskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Lapserõõm in Läste
  05.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Tööülesanded: Põhiülesandeks on laste hoidmine, juhendamine ja abistamine;laste arenguks ja kasvamiseks soodsa keskkonna loomine, laste turvalisuse tagamine lastehoius oleku ajal;õppe- ja kasvatustöö läbiviimine vastavalt õppe- ning töökavadele;aidata kujundada laste isiksuse arengut, suhtlemis- ja õpioskusi.Omalt poolt pakume: Väikest töökollektiivi;häid töötingimusi ja kaasaegseid töövahendeid;konkurentsivõimelist töötasu;väikseid rühmi;toredaid lapsi ja lapsevanemaid.Muud nõuded: vähemalt keskharidus;kasuks tuleb 16h esmaabi koolitus;hea vaimne ja füüsiline tervis;soovi ja oskust töötada meeskonnas;oskust mõista ja suunata laste arendusvajadusi;empaatiavõime;initsiatiiv ja suhtlemisoskus, probleemide lahendamise oskus;korrektsus, kohusetundlikkus ja paindlikkusKodus töötamise võimalus: ...

 • Company Viking Window AS in Läste
  05.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  tootmistöölineTööülesanded: Komponentidest akende ja/või välisuste koostamine (sh puitdetailide monteerimine, klaasimine, suluste monteerimine.Omalt poolt pakume: - Põhjalik väljaõpe töökohal.- Lisaks põhipalgale tulemustasu tootmismahu pealt.- Õnnetusjuhtumikindlustus ja täiendav ravikindlustus.- Kaasaegne töökeskkond.- Võimalus kaasa lüüa ühisüritustel kolleegidega (suvepäevad, jõulupidu, laste jõulupidu, Viking Window töötajate klubi korraldatud üritused).- Täiendavad soodustused 5+ aastase staaiga töötajatele.Mäo tööstusküla territooriumil tegutseb söögituba, kus on konkurentsivõimelise hinnatasemega lõunasöögi võimalus. Samuti on töötajatele sisustatud 3 kööki, kus on võimalik soovi korral toimetada oma söögiga.Muud nõuded: Viking Window’s edukaks hakkama saamiseks peab montaatööline...

 • Company MTÜ Vahtramägi in Läste
  04.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Tööülesanded: 1. Ruumide: bürooruumid, trepid, fuajee, saunaruumid, lasteperede hügieeniruumid, töötajate hügieeniruumide igapäevane koristamine ja suurpuhastuse teostamine. Oskab kasutada koristusvahendeid ja - masinaid.2. Territooriumi korrashoid vastavalt aastaajale ja ilmastikust tingitud oludele ning vajadustele: prahist pühkimine, lehtede riisumine, lume ja jää eemaldamine, liivatamine, lehtede riisumine ja kogumine, muru niitmine, haljastuse ja lillede hooldamine: rohimine, kastmine, pügamine. Oskab kasutada hoolduseks vajalikke töövahendeid ja masinaid.Omalt poolt pakume: Iseseisva otsustuspädevusega paindlik tööaeg, rahulik asukoht kesklinna lähistel, kodune töökeskkond, väike kollektiiv, meeskonna koostöö ja traditsioonid, koostöö igas vanuses laste ja täiskasvanutega.Kodus tööt...

 • Company Narva Linna Sotsiaalabiamet in Läste
  02.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Tööülesanded: Laste õiguste ja huvide esindamine kohtumenetlustes; juhtumimenetluse korraldamine; lastele ja peredele teenuste ja toetuste korraldamine; lastehoolekande ennetavate tegevuste korraldamine ja planeerimine; lastekaitsealase info kogumine, analüüsimine ja vahendamine; koostöö teiste ametiasutustega, organisatsioonidega jm. juriidiliste ja füüsiliste isikutega.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja mitmekesist tööd ning võimalust ennast täiendada ja teostada; professionaalset ja sõbralikku kollektiivi; konkurentsivõimeline palk; 35 päeva puhkust.Muud nõuded: - Kõrgharidus sotsiaaltöö erialal või sellele lähedasel erialal;- Eesti kodakondsus;- eesti keele oskus kõrgtasemel;- vene keele oskus suhtlustasandil; - pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vas...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Läste Edit filters