Jobmonitor. Search results for Läste

24 Jobs found

Used filters:
 • Lästex
Displaying 1-24 of 24 results.
 • Company AS HOOLEKANDETEENUSED in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Tegevusplaanide kvaliteedi tagamine: kliendi profiili analüüs ning töötajate nõustamine kliendile sobivate tegevuste ja keskkonna valiku osas, tegevusplaanide koostamise koordineerimine ning regulaarne tagasiside andmine kliendile osutatava teenuse kvaliteedi osas;Reorganiseeritavate üksuste klientide kolimise ettevalmistamise suunamine.;Erakorraliste ja probleemsete kliendijuhtumite monitoorimine, analüüs ja lahendamine koostöös üksuse juhtide ja tegevusjuhendajatega;Oma valdkonna piires uute üksuste töötajate koolitamine ja nõustamine.Omalt poolt pakume: - Mitmekülgset ja huvitavat, alati värskust pakkuvat erialast täistööajaga tööd, kus on võimalik ennast teostada ning erialaselt täiendada.- Osalemist erinevates töögruppides üle Eesti;.- Võimalust töötada kodukontoris, vaj...

 • Company Tartu Lasteaed Hellik in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine. Lastele arenguks vaimselt ja füüsiliselt turvalise keskkonna loomine. Laste arengu jälgimine ja analüüsimine. Vajadusel ülemajaliste ühisürituste korraldamine. Koostöö tegemine lastevanemate ning tugispetsialistidega.Omalt poolt pakume: Meeldivat ja sõbralikku kollektiivi, kaasaegseid töövahendeid ja -tingimusi. Töötamine süsteemis 2 õpetajat + õpetaja abi. Täienduskoolitusi.Muud nõuded: Ootame kandideerima avatud ja sõbralikke õpetajaid, kes tahavad teha meekonnatööd ja on valmis pingutama, et luua lastele parim arengukeskkond. Kasuks tuleb ELIIS-keskkonna tundmine.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskus in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Osalise koormusegaTööülesanded: Laste muusikatundide planeerimine ja läbiviimine lähtuvalt lasteaia õppe- ja tegevuskavadest, ürituste korraldamine ja läbiviimine.Omalt poolt pakume: Toetavaid kolleege, vahvaid ühisüritusi, sporditoetust, haigushüvitist haiguse esimesest päevast.Muud nõuded: Ootame Sind, kui oled erialase kõrgharidusega, loov ja rõõmsameelne, analüüsivõimeline ja oskad oma tegevusi planeeridaKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 12 tundi nädalas...

 • Company Sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskus in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Osalise koormusegaTööülesanded: Laste liikumistundide planeerimine ja läbiviimine lähtuvalt lasteaia õppe- ja tegevuskavadest, spordipäevade korraldamine ja läbiviimine.Omalt poolt pakume: Toetavaid kolleege, vahvaid ühisüritusi, sporditoetust, haigushüvitist haiguse esimesest päevast.Muud nõuded: Ootame Sind, kui oled erialase kõrgharidusega, loov ja rõõmsameelne, analüüsivõimeline ja oskad oma tegevusi planeeridaKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 12 tundi nädalas...

 • Company Tallinna Keskraamatukogu in
  01.06.2020 Updated on: 03.06.2020

  Ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaksTööülesanded: Raamatukoguhoidjana teenindad lugejaid, sh lugemisnõustamine ja infopäringutele vastamine; juhendad lugejaid infootsingul, arvuti jt IT-seadmete ja tarkvarade kasutamisel; algatad ja viid läbi raamatukogutunde, koolitusi ja kirjandusüritusi; töötad teavikute ja koguga jne.Omalt poolt pakume: - võimalust mitmekesistada oma teadmisi ja oskusi, - võimalust saada töökogemus Eesti suurimas rahvaraamatukogus, - võimalust rakendada loomingulisust.Muud nõuded: - teenindusvalmidust, rõõmsameelsust ja väga head suhtlemisoskust;- iseseisvust, algatusvõimet ja oskust planeerida oma aega;- väga head organiseerimis- ja läbirääkimisoskust;- väga head meeskonnatöö oskust.Kasuks tuleb:- laste ja noortega töötamise kogemus,- huvi kirjanduse ...

 • Company Valga Vallavalitsus in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Laste õiguste ja huvide kaitsmine; abivajajate (alaealiste ning nende vanemate ja eestkostjate) nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abistamise võimalustest; juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, pere võrgustikku kuuluvate isikute kaasamine; vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine; lastele ja peredele toimetulekuks vajalike sotsiaalteenuste korraldamine; koostöö tervishoiu-, haridus- ja hoolekandeasutustega, omavalitsustega ja era- ning ühiskondlike organisatsioonidega.Omalt poolt pakume: Tänapäevaseid töötingimusi, töökoht asub renoveeritud teenuskeskuse majas; erialase täiendamise ja arenemise võimalust; häid võimalusi tervisliku ja sportliku eluviisi harrastamiseks; vajadusel tööandja eluruumi; töötasu 1150 eurot, põhipuhkust 35 kalend...

 • Company Tartu Lasteaed Kelluke in
  01.06.2020 Updated on: 01.06.2020

  Keelekümblusrühma õpetajaTööülesanded: Peamised tööülesanded on laste süsteemne ja järjepidev arendamine; meeskonnaga rühma tegevuse planeerimine ja korraldamine; vastavalt rühma õppekavale õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine; lastevanematega suhtlemine ja koostöö arendamine.Omalt poolt pakume: Pakume toetavat abi, motiveerivat ja lapsesõbralikku töökeskkonda.Muud nõuded: Kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid. Oled valmis arendama oma teadmisi ja oskusi toetavas keskkonnasKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Põlva Kool in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Tööülesandeks on kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ja nende kõneravi korraldamine.Omalt poolt pakume: Eneseteostusvõimalust suures põhikoolis, toetavat meeskonda.Muud nõuded: vastavus kvalifikatsiooninõuetele; nõustamisoskus, arusaam kaasavast haridusest; heasuhtlemis- ja koostöövalmidus; arvutikasutamisoskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Haapsalu Vanalinna Lasteaiad in
  26.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel; puhtuse ja korra tagamine rühmas; toidu õigeaegne jagamine; laste abistamine riietumisel, söömisel jt. päevareiimi toimingute juures. Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume võimalust enesetäiendamiseks, sõbralikku ja toetavat kollektiivi.Muud nõuded: •Lapsesõbralikkus ja soov töötada lastega; •Hea suhtlemisoskus;•Kohusetundlikkus;•Meeskonnatöö oskus;•Hea pingetaluvus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Kullatera Lasteaed in
  25.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Tööülesanded: Õpetaja abistamine rühmategevuste läbiviimisel, lastega ja õpetajatega koos õues viibimine, osalemine õppekäikudel ja rühma ühisüritustel, rühmaruumide korrasoleku ja puhtuse tagamine, rühma laste toitlustamine, toidunõude pesemine nõudepesumasinaga.Omalt poolt pakume: Toiduhügieenikoolitust, täiendkoolitust oma ametikoha piires, ülitoredaid lapsi ja superõpetajaid.Muud nõuded: Nõutav tervisetõendi olemasolu;kasuks tuleb eesti keele oskus kõrgtasemel, lapsesõbralikkus, koostöövalmidusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Pärnu Lasteaed Mai in
  24.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  PõhitöökohtTööülesanded: Eelkooliealiste laste toitlustamine.Omalt poolt pakume: Oleme toetav ja õppimist soodustav, üksteisest lugupidav ja hooliv asutus.Väärtustame usaldusel põhinevat koostöö kõigil tasanditel.Muud nõuded: Kandidaadilt ootame head meeskonnatöö võimet, positiivsust ja usaldusväärsust.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Alu Kool in
  22.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Tööülesanded: Õpetaja assistent abistab õpetajat igapäevaste õppetegevuste läbiviimisel, osaleb töö planeerimisel, õppekäikudel, pidudel ja muudel ettevõtmistel. Hoiab puhtana rühmaruumid ja inventari, korrastab laste voodid. Õpetaja assistent ei pea täitma päevikut ja koostama tööplaane.Omalt poolt pakume: Meil on uued ja kaunid ruumid, õpetaja assistent ei pea tegelema toidu serveerimisega ja nõudepesuga, selleks on meil söökla.Haigusraha alates 2. päevast, tasuta koolitused, paindlik töökorraldus.Sõbralikud töökaaslased.Muud nõuded: Aus, koostöövalmis, lapsi armastav, hooliv, empaatiline. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Adelion Kids OÜ in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  sõime rühmasTööülesanded: Lastega tegelemine, laste arendamine, suhtlemine lastevanematega. Lasteaed töötab kahesuunalise keelekümbluse metoodikaga. Omalt poolt pakume: Tasuta toitlustamine, võimalusel tööaja graafiku muutmist, sõbralikud ja abivalmis kolleegid, looduslikult kaunis koht ja alati värske õhk.Muud nõuded: Otsime eesti keelt hästi valdavat inimest.Kasuks tuleb:vene keele oskus (aga pole oluline);lapsehoidja kutsetunnistusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Pärnu Lasteaed Trall in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Tööülesanded: Kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ja nende kõneravi korraldamine; laste kõne arenguks soodsa keskkonna loomine; õppekavast lähtuvalt kvalifitseeritud kõneravi ja alushariduse võimaldamine -laste turvalisuse tagamine tegevuste ajal -suhtlemine ja koostöö lapsevanematega; õpetajate ja lapsevanemate nõustamine kõneravi küsimustes.Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi; sõbralikku kollektiivi.Muud nõuded: Logopeedia alane kõrgharidus omandamisel (töö sobib eripedagoogikat ja logopeediat õppivale viimase kursuse tudengile). Valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; koostöövõime ja suhtlemisoskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Hansu ja Grete lastehoid OÜ in
  19.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Tööülesanded: Lastega tegelemine, laste hoidu vastuvõtmine ja üleandmine, suhtlus vanematega, toidu serveerimine lastele, lastehoiu ruumide korrashoid, päeva- ja nädalakava järgimine.Omalt poolt pakume: Hommiku- ja lõunasööki, toetavaid kolleege, huvitavat tööd lastega ja meeldivat töökeskkonda.Muud nõuded: Empaatiavõime, lapsesõbralikkus, ausus, täpsus, vastutustunne, emotsionaalne stabiilsus; loovus, koostöö- ja suhtlemisvalmidus, algatusvõime; kohusetundlikkus ja järjepidevus, pingetaluvus; kuulamis- ja eneseväljendusoskus, meeskonnatööoskus. Eelise kandideerimisel annab läbitud erialane tasemekoolitus või kursus, varasem töökogemus lapsehoidjanaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Koeru Lasteaed Päikeseratas in
  19.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  EripedagoogTööülesanded: Lasteaias töötava eripedagoogi tööülesanneteks on:laste erivajaduste väljaselgitamine õppeaasta alguses;tööplaani koostamine tööks erivajadustega lastega;eesmärkide seadmine lähtuvalt lapse vajadustest;rühmaõpetajate ja lapsevanemate nõustamine ja toetamine;individuaalsete arengukavade koostamine koos rühmaõpetajatega;lasteasutuse juhtkonnaga koostöö tegemine;Omalt poolt pakume: Head töökeskkondaVõimalust erialast tööd tehaKoolitusvõimalaustMeeldivat, koostööle orienteeritud meeskondaKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Koeru Lasteaed Päikeseratas in
  19.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Põhiõpetaja Tööülesanded: Põhiõpetajal on vastutav roll õppe- ja kasvatustegevusekavandamisel ja läbiviimisel- Põhiõpetaja vastutab laste arengu eest- Vastutab laste turvalisuse eest- Annab vanematele tagasisidet- Põhiõpetaja suunab assistenti ja delegeerib ülesandeid- Teeb koostööd igal tasandil- Põhiõpetaja on meeskonna juht, koostöö kavandaja Omalt poolt pakume: Enesearendamise ja koolituse võimalusiLoovat eneseteostustMentori tuge tööle asumiselHuvitavat erialast töödMuud nõuded: Kandidaadilt eeldame lastest hoolimist ja head empaatiavõimet. Oskust suhelda lapsevanematega kasvatusküsimustes.Kandidaadile tuleb kasuks erinevate huvitegevustega tegelemine.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Viisu Lasteaed in
  16.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  Tööülesanded: Liitrühma 1,5-7 aastaste laste muusika-ja liikumistundide andmineOmalt poolt pakume: •kaasaegset töökeskkonda;•meeldivat ja toetavat kollektiivi;•kvalifikatsioonile vastavat töötasu; •erialast täiendkoolitust;•pikka suvepuhkust.Muud nõuded: Nõuded kandidaadile:Edukal kandidaadil on olemas: erialane kõrgharidus või õppimine vastaval erialal; eelnev erialane töökogemus või praktika lastega; valmisolek nii iseseisvaks kui meeskonnatööks;soov pidevaks enesearenduseks; avatus muudatustele.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,25...

 • Company Mittetulundusühing Lotaliisa in
  16.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  LasteaiaõpetajaTööülesanded: Waldorfpedagoogilistest tõekspidamistest lähtudes õppetegevuse planeerimine ja läbiviimine, laste arenguks ja kasvamiseks soodsa keskkonna loomine, laste turvalisuse tagamine ning lastele toidu valmistamine.Omalt poolt pakume: Meil on väike, toetav ja töökas kollektiiv.Muud nõuded: Kehtiva tervisetõendi olemasolu, erialase kõrghariduse puudumisel on vajalik lapsehoidja kutsetunnistuse olemasolu ning hea oleks omada ka tunnistust kahe möödunud aasta vältel läbitud esmaabikoolituse kohta.Pipi Mängumaja näol on tegu waldorfpedagoogilistel põhimõtetel tegutseva lastehoiuga - varasem kokkupuude ja huvi selle haridussuuna vastu on möödapääsmatuks eelduseks töövestluseni jõudmiseksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Krootuse Lasteaed Pesapuu in
  16.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  Tööülesanded: Lasteaiaõpetaja planeerib ja organiseerib tegevusi vastavalt tegevus ja õppekavale; tagab turvalise ja eakohase laste arengu; teeb koostööd meeskonna ja lasteaiakollektiiviga. Omalt poolt pakume: Rõõmsameelseid ja vahvaid lapsi, meeldivat töökeskkonda ning aktiivset ja sõbralikku kollektiivi. Muud nõuded: pedagoogilised kompetentsid; tahe töötada lastegaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Raadiku Lasteaed in
  16.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Tööülesanded: Ülesannete hulka kuulub erirühma laste arenguspektri eale vastavuse jälgimine ja hindamine ning lapse toetamine nende ületamisel. Õppija erivajaduste märkamine, uurimine ja hindamine, toetamine õpieesmärkide seadmisel.Omalt poolt pakume: täiskoormusega töökoht, suuvine puhkus 56 kpKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company sihtasutus Taheva Sanatoorium in
  16.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Asendushooldusteenuse osakondTööülesanded: Eri vanuses lastega tegelemine, alati olemas olemine, abistamine koolitööde tegemisel, suunamine ja toetamine õppetöö välisel ajal, laste psüühilise ja füüsilise tasakaalu toetamine. Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta, paindlikku tööaega graafiku alusel, võimalust töötada nii päevases kui öises vahetuses, tööalast väljaõpet ning koolitusi, puhkust 28 kalendripäeva, head meeskonnatöö kogemust. Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Tallinna Nurmenuku Lasteaed in
  14.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Tööülesanded: Laste toitlustamine.Rühmaruumide koristamine.Laste abistamine õppe- ja kasvatustegevustes.Laste õues viibimisel koostöös õpetajaga laste järelevalve tagamine.Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja avatud kollektiivi, kaasaaegseid töötingimusi ning mitmekesist tööd.Muud nõuded: Vajalik kehtiv tervisetõendKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Jõgeva Lasteaed Rohutirts in
  14.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Jõgeva Lasteaed Rohutirts ootab oma rõõmsasse kollektiivi kandideerima positiivse ellusuhtumisega ning koostööd väärtustavat logopeedi. Logopeed uurib laste suulise kõne arengut ja selgitab välja kõneravi vajavad lapsed. Tegevustes toimub kõnearendus. Ta hindab lapse kõne seisundit aasta jooksul, annab soovitusi ja tagasisidet vanematele ja õpetajatele.Omalt poolt pakume: Tööd lastega rõõmsas ja tegusas töökollektiivis.Kodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Läste Edit filters