Jobmonitor. Search results for Legal, social and cultural professionals

47 Jobs found for Legal, social and cultural professionals in Estonia

Used filters:
 • Legal, social and cultural professionalsx
Displaying 1-47 of 47 results.
 • Company Jõelähtme Vallavalitsus in Other
  19.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Tööülesanded: Lastekaitsespetsialisti põhilisteks ametiülesanneteks on1) lapsevanemate nõustamine, vajadusel abivajajate probleemide lahendamine;2) lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse abistamiseks meetmete pakkumine ja vajadusel juhtumikorralduse algatamine;3) lapsesse puutuvate vanemate vaheliste vaidluste lahendamine;4) andmete sisestamine ja juhtumite menetlemine andmeregistris STAR;5) eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine, s.h lastekaitsealaste kohtudokumentide ettevalmistamine ja arvamuste esitamine ning eestkosteasutuse esindamine kohtus;6) oma töövaldkonda puudutavate vallavalitsuse õigusaktide ettevalmistamine;7) lastekaitsealane preventiivne töö: programmide ja projektide väljatöötamine lapsi ohustavate riskide ennetamiseks ja vähenda...

 • Company Eesti Rahva Muuseum in Uhe
  19.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaksTööülesanded: Lugejateenindus, päringutele vastamine; raamatufondi korrashoid; raamatukogu teavikute kirjeldamine ja raamatukogunduslik töötlemine; bibliografeerimine; raamatukogu komplekteerimine.Omalt poolt pakume: Häid töötingimusi perspektiivses töö- ja kultuurikeskkonnas; erialast enesetäiendamist vastavalt muuseumi võimalustele; sõbralikku kollektiivi; 38 kalendripäeva puhkust.Muud nõuded: Kandideerimise eelduseks on: kõrgharidus; vastutustundlikkus, analüüsi- ja otsustusvõime, rutiinitaluvus; iseseisva ja meeskonnatöö oskus; arvutioskus (teksti ja tabelitöötlus); vähemalt ühe võõrkeele oskus.Kasuks tuleb: varasem töökogemus raamatukogus; integreeritud raamatukogusüsteemi Sierra kasutuskogemus; rahvusvaheliste kirjestandardite ja kataloogimisreeglite tun...

 • Company Loksa Linnavalitsus in Läste
  19.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Loksa linnavalitsus pakub tööd lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialistileTööülesanded: Ametniku tööülesanneteks on: jälgida laste õigusi kaitsvate seaduste täitmist Loksa linnas ja vajadusel lapse heaolu tagamiseks sekkuda ning esindada seadustest tulenevalt Loksa linna lastega seotud probleemide ja vaidluste lahendamisel laste huve; sotsiaaltoetuste määramise ettepaneku tegemine vastavalt õigusaktides sätestatud pädevusele ja korrale; sotsiaalteenuste osutamise korraldamine vastavalt õigusaktides sätestatud pädevusele ja korrale; riiklike ja kohalike sotsiaalabiprogrammide välja töötamisele ja teostamisele kaasa aitamine; elanike informeerimine sotsiaalküsimustes; eestkosteasutuste ülesannete täitmine; kodanike kaebuste ja avalduste lahendamine.Spetsialisti ametikoha põhieesmärgiks elanik...

 • Company ABSTRA MTÜ in Other
  19.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  kliiniline psühholoog või psühhoterapeutTööülesanded: - kuriteo ohvrite nõustamine terviseolukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks;- isiku psühholoogiliste probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamine; - isiku potentsiaali ja valmisoleku arendamine eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks elamiseks; Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja kokkuhoidvat kollektiivi, kaasaegset töökeskkonda, korralikku palka, koolitusvõimalusi ja erinevaid arenemisvõimalusi.Muud nõuded: Psühholoogilise abi osutaja peab olema Terviseametis tervishoiutöötajana või kutseregistris kliinilise psühholoogina või koolipsühholoogina registreeritud isik või psühhoterapeut Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Häädemeeste Eakate Kodu in Kõdu
  19.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Peagi avatavasse Eakate Kodu juurdeehituse uues osasTööülesanded: Hooldusjuhi põhitööülesanneteks on Eakate Kodus hooldustöötajate töö koordineerimine, juhendamine, kvaliteedi tagamine. Hooldusplaanide koostamine.Omalt poolt pakume: Ajakohast töökeskkonda, püsivat tööd. Huvitavat tööd ja meeldivat kollektiivi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Saku Vallavalitsus in Läste
  19.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Tööülesanded: Laste ja perede nõustamine;lastega seotud vaidluste lahendamine;riskiperedele ning abivajavatele ja hädaohus olevatele lastele abi ja teenuste korraldamine;juhtumite dokumenteerimine ning menetlemine sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris;alaealisi puudutavates tsiviilasjades kohtule arvamuse andmine;osalemine valdkonnaga seotud projektide väljatöötamises ja rakendamises;valdkonna statistiliste andmete kogumine.Omalt poolt pakume: Mitmekülgset ja vastutusrikast tööd,ametialase täiendkoolituse võimalusi,väga toetavat kollektiivi,puhkust 35 päeva ja väga paindlikku puhkuse kasutamise võimalust,nõutavast paremaid sotsiaalseid garantiisid.Muud nõuded: Täiendavalt eeldame, et kandidaat: orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oska...

 • Company mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus in Teenuse
  19.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Rehabilitatsioonimeeskonda psühholoogTööülesanded: Klientide hindamine, rehabilitatsiooniplaanide koostamine; teenuse osutamine individuaal- või grupitundidena; tugivõrgustiku nõusatmine; meeskonnatöös osalemine.Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega, osalise või täiskoormusega;huvitavat ja vaheldusrikast tööd; enesearendamise ja koolitusvõimalusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Harju Maakohus in Other
  19.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaksTööülesanded: Kohtumenetlusega seotud asjaajamise sujuva ja korrektse toimimise eest hoolitsemine;kohtuistungite protokollimine;menetlusosalistega suhtlemine;kohtunike ja kohtujuristide igakülgne abistamine nende igapäevatöös.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja arendavat tööd ning erialaseid koolitusi; võimalust töötada mainekas riigiasutuses koos õigusvaldkonna tippspetsialistidega;uut ja kaasaegset töökeskkonda.Muud nõuded: Kasuks tuleb:varasem töö- või praktikakogemus kohtusüsteemis;õigusalase kutse- või kõrghariduse omandamineKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mustamäe Päevakeskus in Läste
  19.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Tööülesanded: Laste, perede, töötajate nõustamine, tegevus lastega.Omalt poolt pakume: Kindel töötasu, puhkus 35 päeva.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lääne-Nigula Vallavalitsus in Other
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaksTööülesanded: Sotsiaalosakonna sotsiaaltöö spetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on elanike seadusega tagatud õiguste kaitse ja heaolu kindlustamine toetamise ning mõjutamise kaudu.Tööülesanneteks on sotsiaaltoetuste määramise ettepaneku tegemine vastavalt õigusaktides sätestatud pädevusele ja korrale; sotsiaalteenuste osutamise korraldamine vastavalt õigusaktides sätestatud pädevusele ja korrale; riiklike ja kohalike sotsiaalabiprogrammide välja töötamisele ja teostamisele kaasa aitamine; elanike informeerimine sotsiaalküsimustes; eestkosteasutuste ülesannete täitmine; kodanike kaebuste ja avalduste lahendamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd, võimalust eneseteostuseks, sõbralikku ja toetavat meeskonda.Muud nõuded: Erialane kõrgharidus. V...

 • Company Sotsiaalkindlustusamet in Tallinn
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Tööülesanded: Oma igapäevatöös nõustad ja juhendad nii inimest õige teenuseni jõudmisel kui ka teenusepakkujat teenuse osutamisel. Teed koostöös inimesega kindlaks sotsiaalse rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuse vajaduse, jõuad kaalutletud otsuseni ning selgitad seda lihtsas ja selges keeles inimesele.Omalt poolt pakume: Sinu tulevane töökoht asub Tallinnas, töö piirkonnaks on Harjumaa. Meie organisatsioonikultuuri iseloomustab kaasaegne paindlik töökorraldus. Pakume 35 kalendripäeva puhkust, kolme tervisepäeva, tasustatud 2. ja 3. päeva haigushüvitist ja teisi suure orga¬nisatsiooni hüvesid ja arenguvõimalusi.Muud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui Sul on kõrgharidus (sotsiaaltöö, psühholoogia, eripedagoogika, logopeedia, tegevusteraapia, arstiteadus) ja varasem töökogemus rehabi...

 • Company Sotsiaalkindlustusamet in Narva
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Tööülesanded: Oma igapäevatöös nõustad ja juhendad nii inimest õige teenuseni jõudmisel kui ka teenusepakkujat teenuse osutamisel. Teed koostöös inimesega kindlaks sotsiaalse rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuse vajaduse, jõuad kaalutletud otsuseni ning selgitad seda lihtsas ja selges keeles inimesele.Omalt poolt pakume: Sinu tulevane töökoht asub kas Jõhvis või Narvas, töö piirkonnaks on Ida- Virumaa. Meie organisatsioonikultuuri iseloomustab kaasaegne paindlik töökorraldus. Pakume 35 kalendripäeva puhkust, kolme tervisepäeva, tasustatud 2. ja 3. päeva haigushüvitist ja teisi suure orga¬nisatsiooni hüvesid ja arenguvõimalusi.Muud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui Sul on kõrgharidus (sotsiaaltöö, psühholoogia, eripedagoogika, logopeedia, tegevusteraapia, arstiteadus) ja varasem t...

 • Company Põhja-Tallinna Valitsus in Uhe
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Tööülesanded: Põhja-Tallinna piirkonna lastega perede nõustamine nende õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest, abi osutamine konkreetsete probleemide lahendamisel; vanemliku hoolitsuseta ja väärkoheldud lastele abimeetmete korraldamine oma ametikoha volituste piires; alaealisi puudutavates tsiviilasjades kohtule arvamuse andmine, vajadusel lapse eraldamine perekonnast, eestkoste seadmise ja hooldusõiguse piiramise algatamine kohtus.Omalt poolt pakume: •Huvitavat tööd ja toetavat kollektiivi.•Enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.•Puhkust 35 kalendripäeva.•Palk 1500 eurot (bruto)Muud nõuded: Sotsiaaltööalane kõrgharidus.Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest.Sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus.Eesti keele oskus ...

 • Company Pärnu Linnavalitsus in Raeküla
  16.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Tööülesanded: Ametniku peamisteks tööülesanneteks on Mai ja Raeküla piirkonna sotsiaalset abi vajavatele isikutele ja peredele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.Omalt poolt pakume: Erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd; eneseteostamise ja –täiendamise võimalust antud valdkonnas; avaliku teenistuse seadusega ettenähtud soodustusi.Muud nõuded: Nõudmised kandidaadile:kõrgharidus, soovitavalt sotsiaaltööalane; väga hea suhtlemis-, väljendusoskus, iseseisvus, täpsus ja kohusetunne;väga hea pingetaluvus, algatus-,otsustus- ja vastutusvõime;hea arvutioskus. Kasuks tuleb: varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas ja/ või avalikus teeni...

 • Company Tallinna Linnaplaneerimise Amet in Other
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  ehitusosakonna koosseisusTööülesanded: •sundvalduse seadmise taotluste lahendamine•ehituslubade ja -teatiste ning kasutuslubade ja -teatiste menetlemisega seotud haldusaktide eelnõude ettevalmistamine ja õiguspärasuse tagamine•kirjadele, avaldustele, kaebustele, järelpärimistele jms vastuste ja algatuskirjade koostamineOmalt poolt pakume: •Mitmekesist ja vastutusrikast tööd•arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi•toetavat ja sõbralikku meeskonda •kaasaegset töökeskkonda•töökohta südalinnas•põhipuhkust 35 kalendripäeva.Muud nõuded: Teadmised haldusmenetlusest;oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus;kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.Kasuks tuleb varasem töökogemus avalikus teenistuses, planeerimis- ja ehitusalast...

 • Company Mittetulundusühing Tabasalu Ujumisklubi in Tabasalu
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Tööülesanded: Tabasalu ujumisklubi otsib juurde alates märtsist toredat ja aktiivset ujumistreenerit, kes viiks lastele läbi ujumistreeninguid Tallinnas ja/või Tabasalus.Omalt poolt pakume: Tingimused kokkuleppel.Muud nõuded: Kasuks tuleb kehakultuurialane haridus või ujumistreeneri kutse;täpsemad tingimused kokkuleppelKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Rae Noortekeskus in Peetri
  15.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  Peetri NoortekeskusTööülesanded: 1. Noorte vaba aja sisukas korraldamine2. Noorte arengu toetamine3. Projektide algatamine ja läbiviimine4. Kultuuri edendamine ja läbiviimine5. Noortekeskuse allüksuse igapäevase tegevuse juhtimineOmalt poolt pakume: Nooruslikku ja toetavat meeskonda, meeleolukaid ühisüritusi, paindlikku töögraafikut, Muud nõuded: Noortemeelne, hea suhtleja, meeskonnamängija, kasuks tuleb noorsootöö erialane haridusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Pärnu Linnavalitsus in Pärnu
  12.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks Tööülesanded: Ametniku peamisteks tööülesanneteks on jälgida laste õigusi kaitsvate seaduste täitmist Pärnu linnas ja vajadusel lapse heaolu tagamiseks sekkuda ning esindada seadustest tulenevalt Pärnu linna lastega seotud probleemide ja vaidluste lahendamisel laste huve.Omalt poolt pakume: Erialaselt huvitavat, vastutus- ja vaheldusrikast tööd; eneseteostamise ja –täiendamise võimalust antud valdkonnas; avaliku teenistuse seadusega ettenähtud soodustusi.Muud nõuded: Kõrgharidus (sotsiaaltöö alane); väga hea suhtlemis-, väljendusoskus; algatus-, otsustus- ja vastutusvõime, iseseisvus; väga hea pingetaluvus; täpsus ja kohusetunne; hea arvutioskus.Kasuks tuleb varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas ja/või avalikus teenistuses Kodus töötamise võimalus: ...

 • Company Maardu Linnavalitsus in Läste
  12.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Laste õiguste ja huvide kaitsmine;Perede nõustamine, teenustele suunamine ja kodukülastuste läbiviimine;Hädaohus ja abi vajavate laste kohta laekunud informatsiooni menetlemine ning vajaliku abi korraldamine;Vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine;Arvamuste ja avalduste esitamine kohtule ja linnavalitsuse esindamine kohtus.Omalt poolt pakume: võimalusi eneseteostamiseks;vaheldusrikast tööd;35 kalendripäeva põhipuhkust;sõbralikku ja toetavat meeskonda;enesetäiendus- ja koolitusvõimalusiMuud nõuded: Sotsiaaltööalane kõrgharidus (soovitavalt lastekaitsele spetsialiseerumisega);tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;heal tasemel eesti ja vene keele valdamineametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;hea suhtlemis-, ene...

 • Company Viru Maakohus in Rakvere
  12.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja võtab tööle tõlgiTööülesanded: Suuline tõlge kohtuistungitel eesti keelest vene keelde ja vastupidi Kohtulahendite ja muude kohtudokumentide kirjalik tõlge.Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda ja meeskonna tuge. Toetame Sinu enesetäiendamise võimalusi Töötasu peale katseaega 1100 eurot Paindliku töökorralduse, 35 päeva puhkust aastas ja tervise edendamiseks 3 tervisepäevaSoodsaid sportimisvõimalusi Virumaa spordiklubides.Muud nõuded: Vähemalt keskharidus Eesti ja vene keele valdamine kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas Arvuti kasutamise oskus Oskus edukalt töötada pingeolukorras.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Jõgeva Vallavalitsus in Läste
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Lastekaitse spetsialisti töö eesmärk on kindlustada lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu. Selleks spetsialist:- nõustab vanemaid laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides;- abivajavast lapsest teada saamisel hindab viivitamata lapse abivajadust ja leiab lahendusi lapse abistamiseks;- leiab vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivaid lahendusvariante koostöös teiste spetsialistidega (võrgustikutöö);- täidab eestkostja ülesandeid valla eestkostel olevate laste osas;- aitab kaasa vanematevahelisele lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele;- teeb osakonnajuhatajale ettepanekuid sotsiaalteenuste ja –toetuste võimaldamiseks lastele ja lastega peredele.Omalt poo...

 • Company Prokuratuur in Viru
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asenduskohtTööülesanded: dokumentide (sh menetlusdokumentide) ettevalmistamine ja nõuetekohane vormistamine;prokuröri abistamine menetlustoimingute ettevalmistamisel;kaebuste, avalduste, teabenõuete ja märgukirjade vastuste projektide koostamine;kohtu- ja prokuratuuripraktika analüüsimine ja üldistamine;õiguslikes küsimustes Viru Ringkonnaprokuratuuri seisukohtade ja arvamuste ettevalmistamineOmalt poolt pakume: •mitmekesist ja vastutusrikast tööd; •võimalusi erialaseks täiendkoolituseks•põhipuhkust 35 kalendripäevaMuud nõuded: •Sul on juriidiline kõrgharidus (võib olla omandamisel)•Sa valdad kõrgtasemel eesti keelt ning kesktasemel vene keelt; kasuks tuleb inglise keele oskus•Sul on hea analüüsivõime, oled oma tegemistes kohuse- ja vastutustundlik, täpn...

 • Company Prokuratuur in Other
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  lapsehoolduspuhkuse asendajaTööülesanded: Dokumentide ettevalmistamine ja nõuetekohane vormistamine; prokuröri abistamine menetlustoimingute ettevalmistamisel; kaebuste, avalduste, teabenõuete ja märgukirjade vastuste projektide koostamine; kohtu- ja prokuratuuripraktika analüüsimine ja üldistamine.Omalt poolt pakume: Mitmekesist ja vastutusrikast tööd; võimalusi erialaseks täiendkoolituseks; põhipuhkust 35 kalendripäeva.Muud nõuded: Oled sobiv kandidaat, kui:•Sul on juriidiline kõrgharidus;•Sa valdad kõrgtasemel eesti keelt; kesktasemel vene ja inglise keele oskus;•Sul on hea analüüsivõime, oled oma tegemistes kohuse- ja vastutustundlik, täpne, iseseisev;•oled hea suhtleja ja oskad ennast hästi väljendada nii suuliselt kui ka kirjalikultKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Prokuratuur in Viru
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: dokumentide (sh menetlusdokumentide) ettevalmistamine ja nõuetekohane vormistamine;prokuröri abistamine menetlustoimingute ettevalmistamisel;kaebuste, avalduste, teabenõuete ja märgukirjade vastuste projektide koostamine;kohtu- ja prokuratuuripraktika analüüsimine ja üldistamine;õiguslikes küsimustes Viru Ringkonnaprokuratuuri seisukohtade ja arvamuste ettevalmistamineOmalt poolt pakume: •mitmekesist ja vastutusrikast tööd; •võimalusi erialaseks täiendkoolituseks•põhipuhkust 35 kalendripäevaMuud nõuded: •Sul on juriidiline kõrgharidus (võib olla omandamisel)•Sa valdad kõrgtasemel eesti keelt ning kesktasemel vene keelt; kasuks tuleb inglise keele oskus•Sul on hea analüüsivõime, oled oma tegemistes kohuse- ja vastutustundlik, täpne, iseseisev•Oled hea suhtleja ja oskad ennast...

 • Company Mamta Catering OÜ in Other
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Aasia köökTööülesanded: Hiina, Tai ja India toitude valmistamine.Omalt poolt pakume: Head palka ja stabiilset töödMuud nõuded: Vajalik erialane ettevalmistus, varasem töökogemus Hiina, Tai ja India toitude valmistamises, meeskonnatööle orienteeritus ja lojaalsus, kohusetundlikkus, ausus, professionaalsus, kõrge pingetaluvus, paindlikkus tööülesannete täitmiselKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kiigemetsa Kool in Other
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Pühholoogi töövaldkondade hulka kuulub lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine (testimine, vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüsimine, probleemi kontseptualiseerimine), nõustamine, konsulteerimine, koostöö lapsevanemate ja teiste spetsialistidega, temaatiliste loengute läbiviimine õpilastele. Omalt poolt pakume: Eneseteostamise võimalust.Toredat ja toetavat töökollektiivi.Võimalust töötada lisaks ka rehabilitatsiooni teenust osutavas meeskonnas.Muud nõuded: Haridustase: ootame kandideerima ka bakalaureusekraadi omavat ja hetkel magistriõppes õppiva tudengitKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Asian Food OÜ in Koogi
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Aasia köögisTööülesanded: Hiina, India ja Tai toitude valmistamine, kogu köögi töö organiseerimine, menüü koostamineOmalt poolt pakume: head palkaMuud nõuded: Vajalik erialane ettevalmistus, varasem töökogemus Aasia toitude valmistamises, meeskonnatööle orienteeritus ja lojaalsus, kohusetundlikkus, ausus, professionaalsus, kõrge pingetaluvus, paindlikkus tööülesannete täitmiselKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Hõbe Taldrik OÜ in Koogi
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Aasia köökTööülesanded: Hiina, India ja Tai toitude valmistamine; kogu köögi töö organiseerimine; menüü koostamine.Omalt poolt pakume: Toredat kollektiivi, head palka.Muud nõuded: Vajalik erialane ettevalmistus; India, Hiina ja Tai toitude valmistamise oskus; meeskonnatööle orienteeritus ja lojaalsus; kohusetundlikkus; ausus; professionaalsus; kõrge pingetaluvus; paindlikkus tööülesannete täitmiselKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ McKenzie Invest in Koogi
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: India, hiina ja tai toitude valmistamine, kogu köögi töö organiseerimine, menüü koostamine.Omalt poolt pakume: Head palka; tööd graafiku järgi.Muud nõuded: Vajalik erialane ettevalmistus; india, hiina ja tai toitude valmistamise oskus; meeskonnatööle orienteeritus ja lojaalsus; kohusetundlikkus, ausus, professionaalsus, kõrge pingetaluvus, paindlikkus tööülesannete täitmiselKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Ringkonnakohus in Other
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  alaline ametikohtTööülesanded: Kohtujuristi peamisteks teenistusülesanneteks on kohtuasja lahendamist ettevalmistavate toimingute tegemine ja iseseisev menetlemine kohtumenetluse seaduses ettenähtud ulatusesOmalt poolt pakume: Huvitavat ja arendavat tööd koos valdkonna spetsialistidega, erialaseid koolitusi, konkurentsivõimelist töötasuMuud nõuded: Kandideerimise eelduseks on õiguse suunal omandatud magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ametisse asumise ajal, eesti keele valdamine keeleseaduses sätestatud C1 tasemel või sellele vastaval tasemel ning kõrged kõlbelised omadused. Lisaks ootame kandidaadilt väga häid õigusalaseid teadmisi, head väljendus- ja argumenteerimisoskust, analüüsivõimet, iseseisvust, vastutustunnet, arvuti kasutamise oskust, korrektsust ja täpsust. Kasuks t...

 • Company Tallinna Ringkonnakohus in Other
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  1 ajutine koht lapsehoolduspuhkusel olija asendamiseksTööülesanded: Kohtujuristi peamisteks teenistusülesanneteks on kohtuasja lahendamist ettevalmistavate toimingute tegemine ja iseseisev menetlemine kohtumenetluse seaduses ettenähtud ulatusesOmalt poolt pakume: Huvitavat ja arendavat tööd koos valdkonna spetsialistidega, erialaseid koolitusi, konkurentsivõimelist töötasuMuud nõuded: Kandideerimise eelduseks on õiguse suunal omandatud magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ametisse asumise ajal, eesti keele valdamine keeleseaduses sätestatud C1 tasemel või sellele vastaval tasemel ning kõrged kõlbelised omadused. Lisaks ootame kandidaadilt väga häid õigusalaseid teadmisi, head väljendus- ja argumenteerimisoskust, analüüsivõimet, iseseisvust, vastutustunnet, arvuti kasutamise osk...

 • Company Tallinna Vangla in Haapsalu
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Haapsalu esindus Tööülesanded: Ametikoha põhieesmärgiks on kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise kontrollimine ning kriminaalhooldusaluste sotsiaalse kohanemise soodustamine eesmärgiga mõjutada neid hoiduma süütegude toimepanemisest.Omalt poolt pakume: • töötasu alates 1100 eurot kuus (bruto) • huvitavat ja vastutusrikast tööd• arengu- ja koolitusvõimalusi• haigushüvitist teise ja kolmanda haiguspäeva eest• toetavat ja sõbralikku kollektiivi ning meeldejäävaid ühisüritusi• 35 päeva puhkustMuud nõuded: • akadeemilist või rakenduskõrgharidust sotsiaaltöö, sotsiaalteenuste, psühholoogia, kasvatusteaduste, korrektsiooni - või õiguse valdkonnas• eesti keele oskust C1 tasemel• vene keele oskust suhtlustasemel• riigi põhikorra, avaliku ha...

 • Company Lasnamäe Linnaosa Valitsus in Läste
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Puudega lastega perede nõustamine ja huvide kaitsmine;puudega lastega peredele sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja muu abi andmine;juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, probleemide lahendamisse sotsiaalvõrgustikku kuuluvate asutuste ja isikute kaasamine;puudega laste abivajaduse ja hooldusvajaduse hindamine, tegevuskava ja hooldajatoetuse määramise otsuste koostamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd;arenguvõimalusi;täiendkoolitusi;sõbralikku ja toetavat kollektiivi;35 kalendripäeva puhkust.Muud nõuded: Iseseisvus, analüüsivõime, pingetaluvus ja kohusetunne;hea suhtlemisoskus, organiseerimis- ja algatusvõime ning meeskonnatöö oskused;kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning asjaajamiskorra tundmine.Kodus töötamise ...

 • Company Mittetulundusühing SVSS in Other
  09.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Sotsiaaltöötaja, kutseõpetaja, psühholoog, personaalitöö nõustajaTööülesanded: Töötute abistamine tööle rakendumisel või õppimisel.Omalt poolt pakume: 3 kuud kindel palk, head töötingimused, võimalus tööd jätkata ka teistes Eesti regioonides.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 4 päeva nädalas...

 • Company Mittetulundusühing SK ZENIT in Läste
  09.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Tööülesanded: Jalgpallitreeningute korraldamine ja läbiviimine koolieelsetele lastele.Omalt poolt pakume: Konkurentsvõimelist töötasu;tugi ja sõbraliku töökeskkonda;täiendkoolituste võimalust.Muud nõuded: Valmidus läbida treeneri koolitus ja omandada EJL D litsents edaspidiseks arenguks. Lapsed on eesti- ja venekeelsed, keeleoskus suhtlustasandil kohustuslik. Kandidaadil peab olema hea suhtlemisoskus, soov suhelda lastega ja pingetaluvus. Samuti peab olema valmis meeskonnatööksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tartu Vallavalitsus in Other
  09.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Tööülesanded: Kohaliku omavalitsuse üksusele sotsiaalhoolekande seadusega ülesandeks pandud sotsiaalteenuste kaardistamine, arendamine ja korraldamine;vallakodanike nõustamine sotsiaalhoolekandelistes küsimustes.Nimetatud töökoha ülesanneteks on ka erinevate vallavalitsuse jaoks vajalike abitööde tegemine Piirissaarel asuvates vallavalitsuse ametiruumides, kogukonnaköögi korrashoid jm.Omalt poolt pakume: Meeldivat töökeskkonda.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,6...

 • Company Tartu Vallavalitsus in Tartu
  09.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Tööülesanded: Tartu Vallavalitsus otsib enda töökasse kollektiivi sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakonna juhatajat. Osakonna juhataja ametiülesandeks on osakonna töö korraldamine ja juhtimine. Omalt poolt pakume: Eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas; nüüdisaegset organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalustega; huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris; konkurentsivõimelist palka.Muud nõuded: Eelnev vähemalt kaheaastane juhtimiskogemus sotsiaal-, haridus- või kultuurivaldkonnas; kõrgharidus, soovitavalt sotsiaaltöö või kultuurikorralduse alal; väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus; hea pingetaluvus, kriitiline mõtlemine; kohusetunne ja korrektsusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Räpina Vallavalitsus in Räpina
  09.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Tööülesanded: Noorsootöötaja ülesandeks on Räpina noortekeskuse juhtimine, noorsootöö korraldamine ja koordineerimine piirkonnas, koostöö arendamine kohalike noorte, Räpina valla asutuste ning erinevate noorteorganisatsioonidegaOmalt poolt pakume: •vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid;•häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks;•koolitus- ja arenguvõimalusiMuud nõuded: •kõrgharidus (soovitavalt noorsootööalane, võib olla omandamisel);•hea suhtlemis-, kuulamis- ja planeerimisoskus;•positiivsus, paindlikkus ja hea kohanemisvõime;•vastutustunne, täpsus ja korrektsus;•õpi- ja otsustusvõime;•kasuks tuleb varasem töökogemus noortegaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Koosa Noorteklubi in Other
  09.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Tööülesanded: Vahetu töö noorte ja noortegruppidega. Noorte arenguks sobivate tingimuste loomine. Noorte erinevatesse tegevustesse kaasamine, noortega usaldusliku suhte loomine ning noorte omaalgatuse ja vastutuse arendamine. Lisaks abistamine väiksemate kultuurisündmuste ettevalmistamises ja läbiviimises. Seoses ürituste korraldamisega tuleb valmis olla paindlikuks tööajaks (õhtud, nädalavahetused). Noortekeskuse ruumide korrashoidmine. Omalt poolt pakume: Meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda, toetavat juhtkonda, arengu- ja koolitusvõimalusi. Võimalust läbi viia huviringe. Muud nõuded: Ootame omaalgatusvõimet, head suhtlemisoskust ja valmidust meeskonnatööksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tartu Vallavalitsus in Aluste
  09.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Tööülesanded: Kultuurivaldkonna kureerimine;kultuuritöö aluste väljatöötamine, arendamine ja rakendamine;valla kultuurialast tegevust reguleerivate haldus- ja õigusaktide väljatöötamises osalemine;kultuuriprojektidele eelarvete koostamine ja nendest tulenevate taotluste vormistamine;mittetulundustegevuseks vallaeelarvest antavate toetuste taotluste läbivaatamise koordineerimine;ülevallaliste traditsiooniliste ja tähtsündmuste koordineerimine;valla kultuurikalendri haldamine;koostöö korraldamine kultuuriasutustega ja valdkondlike MTÜ-dega, esindusürituste korraldamine.Omalt poolt pakume: Meeldivat töökeskkonda.Muud nõuded: Omab erialaseid teadmisi, orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes; tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte; suudab koostada oma...

 • Company Lasnamäe Linnaosa Valitsus in Läste
  08.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  Tööülesanded: Laste õiguste ja huvide kaitsmine;perede nõustamine ja teenustele suunamine;juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, probleemide lahendamisse sotsiaalvõrgustikku kuuluvate asutuste ja isikute kaasamine;vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine;perede nõustamine laste kasvatamisega seotud vanematevahelistes vaidlustes.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd;arenguvõimalusi;täiendkoolitusi;sõbralikku ja toetavat kollektiivi;35 kalendripäeva puhkust.Muud nõuded: Iseseisvus, analüüsivõime, pingetaluvus ja kohusetunne;hea suhtlemisoskus, organiseerimis- ja algatusvõime ning meeskonnatöö oskused;kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning asjaajamiskorra tundmineKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Viru Vangla in Other
  08.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Kliiniline psühholoogTööülesanded: Kliinilise psühholoogi peamised ülesanded kinnipeetavate isikute psüühilise distressi, psüühika- ja käitumishäirete, vaegurluse ja riskikäitumise hindamine, leevendamine ja ennetamine, määratud ravi psühholoogiline toetamine.Omalt poolt pakume: töötasu alates 2500 eurot kuus35 päeva põhipuhkust aastastoetavat ja nooruslikku meeskondaarenemis- ja koolitusvõimalusi ning huvitavat jaarendavat töödhüvitist alates teisest haiguspäevasttasuta sportimisvõimalusi (jõusaal, jooga jne)turvalist ja nüüdisaegset töökeskkondaMuud nõuded: •meditsiinialane kõrgharidus•oled läbinud vaimse tervise õenduse õppe•eesti keele oskus kõrgtasemel (C1) ning vene keele oskus kesktasemel erialase sõnavara valdamisega•väga hea probleemikäsitlus-, eneseväljendus- ja suhtlusoskus•tole...

 • Company Tallinna Vangla in Other
  08.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Tööülesanded: Ametikoha põhieesmärgiks on tagada välisriigi kodanikest kinnipeetavate ja kriminaalhooldusaluste juhtumikorraldus vanglas.Omalt poolt pakume: • töötasu alates 1400 eurot• eneseteostuse võimalust• huvitavat, väljakutseid pakkuvat ja vastutusrikast tööd• toetavat ja sõbralikku meeskonda• arenemis- ja koolitusvõimalusi• haigushüvitist alates teisest haiguspäevast• 35 päeva põhipuhkust• tasuta sportimisvõimalusi• soodne toitlustus personalikohvikusMuud nõuded: • kõrgharidust• eesti keele oskust kõrgtasemel, vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil• head arvuti kasutamise oskust• väga head analüüsivõimet ja kriitilist mõtlemist• head pingetaluvust ning enesekehtestamisoskust• head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust kõnes ja kirjas• valmisolekut vastutusrikkaks tööks• valmisole...

 • Company Tallinna Vangla in Uhe
  08.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  Tööülesanded: Ametikoha põhieesmärgiks on kohtlemismudeli alusel kõrge ja väga kõrge kohtlemisvajadusega kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise kontrollimine ning kriminaalhooldusaluste sotsiaalse kohanemise soodustamine eesmärgiga mõjutada neid hoiduma süütegude toimepanemisest.Omalt poolt pakume: • töötasu alates 1350 eurot kuus (bruto)• huvitavat ja vastutusrikast tööd• arengu- ja koolitusvõimalusi• haigushüvitist alates teisest haiguspäevast• meeldivat ja sõbralikku kollektiivi ning meeldejäävaid ühisüritusi• 35 kalendripäeva puhkustMuud nõuded: • laitmatut tausta• kriminaalhooldusametniku tööstaai koos katseaja eduka läbimisega vähemalt 8 kuud kolme aasta jooksul• akadeemilist või rakenduskõrgharidust sotsiaaltöö, sotsiaalteenu...

 • Company aktsiaselts Kuma in Other
  08.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  Tööülesanded: Kaupade müümine, tellimuste vastuvõtmine, fotolaborist piltide väljaprintimine, pilditöötlus, pildistamine fotostuudios ja välitöödel (koolid, lasteaiad,lõpupeod, sünnipäevad jm üritused)Omalt poolt pakume: Häid töötingimusi, huvitavat ja vaheldusrikast tööd, tööalast väljaõpetMuud nõuded: Kandidaadilt ootame kohusetundlikkust, väga head suhtlemis -ja eneseväljendusoskust.Kasuks tuleb eelnev pildistamiskogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Vangla in Other
  08.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  AsenduskohtTööülesanded: Ametikoha põhieesmärgiks on kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise kontrollimine ning kriminaalhooldusaluste sotsiaalse kohanemise soodustamine eesmärgiga mõjutada neid hoiduma süütegude toimepanemisest.Omalt poolt pakume: • töötasu alates 1200 eurot kuus (bruto)• huvitavat ja vastutusrikast tööd• arengu- ja koolitusvõimalusi• toetavat ja sõbralikku kollektiivi ning meeldejäävaid ühisüritusi• haigushüvitist alates teisest haiguspäevast• 35 päeva põhipuhkustMuud nõuded: • akadeemilist või rakenduskõrgharidust sotsiaaltöö, sotsiaalteenuste, psühholoogia, kasvatusteaduste, korrektsiooni - või õiguse valdkonnas• eesti keele oskust C1 tasemel• vene keele oskust suhtlustasemel• riigi põhikorra, avaliku halduse org...

 • Company Konkurentsiamet in Other
  08.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  Tööülesanded: menetlustoimingute kavandamine ja läbiviimine, otsuste ja määruste koostamine, samuti kogutud tõendite uurimine ja vajadusel analüüside teostamine. Omalt poolt pakume: arendavat ja mitmekülgset tööd toredas meeskonnas, enesetäiendamise võimalusi, osalemist rahvusvahelises koostöös ja kaasaegseid töötingimusi Tallinna kesklinnas. Meil on 35-päevane põhipuhkus ning paindlik tööaeg (osaline kaugtöö võimalus).Muud nõuded: •õigusalane või muu kõrgharidus (nt politseiline)•eesti keele oskus ning üldine eneseväljenduse oskus kõrgtasemel•inglise keele oskus tasemel, mis võimaldab töötamist erialase kirjandusega•algatus- ja otsustusvõime ning hea analüüsioskusKasuks tulevad uurimisalane töökogemus majandus-, maksu- või korruptsioonikuritegude valdkonnast, võimekus juhtida läbiotsimis...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal, social and cultural professionals Edit filters