Jobmonitor. Search results for Legal, social and cultural professionals

28 Jobs found for Legal, social and cultural professionals in Estonia

Used filters:
 • Legal, social and cultural professionalsx
Displaying 1-28 of 28 results.
 • Company Haridus- ja Noorteamet in Läste
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Laste psühholoogiline hindamine, vajaduste ja võimaluste välja selgitamine.Hindamistulemuste analüüsimine, tagasiside andmine ja nõustamiskokkuvõtete koostamine.Lapsele sobivate tugiteenuste, võimetekohase õppekava, -vormi, -materjali ja õpistrateegiate soovitamine, täiskasvanute nõustamine lapse arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel.Piirkondlikus võrgustikutöös osalemine, teavitustegevuse läbiviimine.Arendustegevustes osalemine.Omalt poolt pakume: Haridus- ja Noorteametis on hea töötada, sest väärtustame paindlikku töökorraldust ja pakume 56 päeva põhipuhkust. Peame oluliseks meie töötajate arengut, tervist, perekonda, tunnustamist ning häid töövahendeid ja -keskkonda.Ootame tööle osalise tööajaga psühholoogi, kes teenindaks eelkõige Rajaleidja Võru ja Põlva piirkonda.Muud n...

 • Company Tallinna Vangla in Juba
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Taasühiskonnastamise valdkondTööülesanded: Ametikoha peamiseks eesmärgiks on kinnipeetavatele isikutele ja kriminaalhooldusalustele psühholoogilise abi osutamine, õiguskuulekale käitumisele suunamine ja kriminogeensete riskide vähendamine läbi taasühiskonnastavate tegevuste. Sotsiaalprogrammide läbiviimine kinnipeetavatele ja kriminaalhooldusalustele.Omalt poolt pakume: • töötasu 1500 eurot kuus (bruto)• huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd• sõbralikku ja toetavat kollektiivi• sisse-elamisperioodil töökohal juhendamist• arenemis- ja koolitusvõimalusi• 35 päeva põhipuhkust• haigushüvitist alates teisest haiguspäevast• soodne toitlustus personalikohvikus• tasuta sportimisvõimalusi vanglas kohapealMuud nõuded: • omad erialast kõrgharidust• oled valmis läbi viima psühholoogilisi nõustamisi•...

 • Company Türi Muuseum in Läste
  05.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: •Haridusprogrammide ja ekskursioonide ettevalmistamine ja läbiviimine;•õppematerjalide koostamine ja ettevalmistamine (esitlused, töölehed, esemelised materjalid, töötubade materjalid jms);•osalemine muuseumi ürituste ja näituste korraldamises;•fondiesemete arvele võtmine ja osalemine muuseumimaterjalide kogumistöös.Omalt poolt pakume: •Huvitavat ja vaheldusrikast tööd;•meeldivat kollektiivi;•kaasaegset ja loomingulist töökeskkonda;•koolitus- ja arenguvõimalusi.Muud nõuded: Kandidaadilt ootame:huvi ajaloo ja muuseumitöö vastu;laste ja noortega töötamise kogemust;väga head suhtlemisoskust ja koostöövalmidust;algatusvõimet ja ettevõtlikkustKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Jõgeva Vallavalitsus in Läste
  05.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseksTööülesanded: Lastekaitse vanemspetsialisti töö eesmärk on lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.Lastekaitse vanemspetsialisti peamised tööülesanded on:•lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine;•lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;•abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine;•perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine;•lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ning laste, lastega perede ja lapsi kasvatavate ...

 • Company Lahe Tervis OÜ in Plaani
  05.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  lastele ja täiskasvanuteleTööülesanded: Sotsiaaltöötaja teenus.Rehabilitatisiooni plaani koostamine, planeerimine, dokumenteerimine.Nõustamine (informeerimine, juhendamine, jõustamine, motiveerimine) ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, et toetada/soodustada isiku edaspidist funktsioneerimist, tegevusja osalusvõimet. Isiku lähivõrgustiku aktiveerimine, kogukonna ressursside vahendamine, avalike teenuste osutajate ja teiste formaalse võrgustiku liikmete (tööandjad, haridustöötajad, Töötukassa juhtumikorraldajad) konsulteerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.Omalt poolt pakume: - toetav ja sõbralik meeskond- paidlik töögraafik- enesetäiendamisvõimalusi- motiveerivat töötasuKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Rae Noortekeskus in Jüri
  04.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Noorsootöötaja Jüri NoortekeskusesseTööülesanded: 1. Noorte vaba aja sisukas korraldamine2. Noorte arengu toetamine3. Projektide algatamine ja läbiviimine4. Kultuuri edendamine ja läbiviimine5. Noortekeskuse allüksuse igapäevase tegevuse juhtimineOmalt poolt pakume: Nooruslikku ja toetavat meeskonda, meeleolukaid ühisüritusi, paindlikku töögraafikut, Muud nõuded: Noortemeelne, hea suhtleja, meeskonnamängija, kasuks tuleb noorsootöö erialane haridusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ TULIK INVEST in Luua
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Peatselt avatava WOW elamuskeskuse kohviku juhtTööülesanded: Alustava kohviku meeskonna loomine lähtuvalt kontseptsioonist ja vajadusest;Meeskonna juhtimine ja töö planeerimine;Menüü ja tellimuste vormistamine Compucashi kassasüsteemis ning vajadusel elamuskeskuses toimuvate ürituste teenindamine.Omalt poolt pakume: Väga häid töötingimusi kaasaegse tehnikaga avatud köögis;Võimalust luua oma visiooni järgi elamuskeskuse kohvik;Motiveerivat töötasu.Muud nõuded: Suudad olla juht ja samal ajal meeskonnatöötaja ning oskad väärtustada ühtehoidvat kollektiivi. Pead lugu kohalikust toorainest, suudad ja tahad kaasa rääkida teemal “kaasaegne ja tervislik eesti köök” ning sind ei hirmuta sõna „mänguline“.Ausus, kohusetundlikkus ja täpsus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ TULIK INVEST in Läste
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  WOW elamuskeskuse külastusjuht. Suunab ja abistab elamuskeskuse külastajaid atraktsioonide ja multimeedia ekraanide kasutusel. Jälgib külastajate ohutuse ja majareeglite täitmist.Tööülesanded: Külastajate juhendamine ja abistamine atraktsioonide ning multimeediaekraanide kasutamisel; Atraktsioonide korrasoleku ja ohutuse ning majareeglite täitmise jälgimine;Erinevate tegevuste läbiviimine – eriüritused, sünnipäevad jms.Omalt poolt pakume: Inspireerivat kogemust põnevas keskkonnas;Võimalust ühe ametikoha raames täita erinevaid rolle;Võimalust kaasa rääkida ühe erilise meelelahutus- ja turismiobjekti arenguteel;Kogemuste vahetust ja õpet samalaadses elamuskeskuses;Konkurentsivõimelist töötasu.Muud nõuded: Eeldame, et oled rõõmsameelne ja avatud külastajate teenindamisel; Kasuks tuleb vara...

 • Company Saaremaa Vallavalitsus in Saaremaa
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Tööülesanded: Saaremaa Vallavalitsuse teenistujate ning vallavalitsuse hallatavate asutuste juriidiline nõustamine, sh õigusaktide ja lepingute koostamine ning Saaremaa valla kohtus esindamine. Tööülesannete kirjeldus on leitav Omalt poolt pakume: •enesetäiendamise võimalusi, sh erialaseid koolitusi;•paindlikku töökorraldust;•huvitavat ja vastutusrikast tööd; •kindlat palka;• meeldivaid ja abivalmis töökaaslasi.Muud nõuded: •õigusalast kõrgharidust;•vähemalt 2-aastast erialast töökogemust; •eesti keele valdamist kõrgtasemel;•head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust, tahet ja oskust meeskonnatööks;•algatus- ja analüüsivõimet ning iseseisvust;•loovaid mõtteid ning soovi aidata kaasa Saaremaa valla arengule. Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Tallinna Linnaplaneerimise Amet in Other
  03.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  järelevalve osakonna koosseisusTööülesanded: •järelevalve osakonna poolt läbi viidavate riikliku järelevalve menetlustes antavate haldusaktide jms koostamine ning nende õigusaktidele vastavuse tagamine •kirjadele, avaldustele, kaebustele, järelpärimistele jms vastuste ja algatuskirjade, hoiatuste, täitmisavalduste jmt koostamine ning vaidemenetluses ameti seisukoha kujundamine •ameti/osakonna töötajate ja vajadusel riikliku järelevalve raames kodanike õigusnõustamine•järelevalve osakonna menetluses olevate riikliku järelevalve objektide infosüsteemi haldamine ja selle põhjal statistika tegemineOmalt poolt pakume: •Mitmekesist ja vastutusrikast tööd•arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi•toetavat ja sõbralikku meeskonda •kaasaegset töökeskkonda•töökohta südalinnas•põhipuhkust 35 kalendripä...

 • Company Tartu Vangla in Other
  03.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Sotsiaaltöötaja põhiülesandeks on sõltuvushäiretega kinnipeetavate taasühiskonnastamine läbi sotsiaalprogrammide, toetavate tegevuste ja eneseabirühmade rakendamise.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd pere- ja töötajasõbralikus asutuses; töötasu 1400 eurot (bruto); professionaalset ja toetavat meeskonda ning meeleolukaid ühisüritusi; väärtuslikku kogemust, võimalust enesearenguks ning laias valikus koolitusi; vähemalt 35 päeva põhipuhkust; spordikulude hüvitamist.Muud nõuded: Erialane kõrgharidus (sotsiaaltöö, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika); eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasemel erialase sõnavara valdamisega; hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas; iseseisvus töös, hea analüüsi- ja tulemuste prognoosimis...

 • Company Kiigemetsa Kool in Läste
  03.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Kasvataja abi öösel vastutab õpilaste elu, tervise ja turvalisuse eest õpilaskodus ööbimise ajal ja ei jäta kunagi õpilasi järelvalveta.Tööülesanded:1.Tagab õpilaskodus kehtiva tegevus- ja päevakava järgimise, öörahu ja õpilaste pideva järelevalve. Saadab õpilasi hommikusöögil.2.Abistab õpilasi igapäevatoimingutes. Jälgib ja vajadusel abistab õpilasi enesehügieenitoimingute tegemisel õhtul ja hommikul. Jälgib ja suunab õpilaste riietumist. 3.Potitab öö jooksul enureesiahaiged õpilased ja vajadusel korraldab voodipesu vahetuse.4.Tagab voodite ja ruumide hügieeninõuetele vastavuse.5.Teeb sissekanded kasvatustööpäevikusse.6.Laste haigestumise või õnnetusjuhtumi korral kutsub välja kiirabi.Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi, enesearendamise võimalusi ja väljakutsete ro...

 • Company Tallinna Vangla in Other
  03.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Ametikoha põhieesmärgiks on kohtlemismudeli alusel kõrge ja väga kõrge kohtlemisvajadusega kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise kontrollimine ning kriminaalhooldusaluste sotsiaalse kohanemise soodustamine eesmärgiga mõjutada neid hoiduma süütegude toimepanemisest.Omalt poolt pakume: • töötasu 1315-1450 eurot kuus (bruto)• huvitavat ja vastutusrikast tööd• arengu- ja koolitusvõimalusi• haigushüvitist alates teisest haiguspäevast• meeldivat ja sõbralikku kollektiivi ning meeldejäävaid ühisüritusi• 35 kalendripäeva puhkustMuud nõuded: • laitmatut tausta• kriminaalhooldusametniku tööstaai koos katseaja eduka läbimisega vähemalt 8 kuud kolme aasta jooksul• akadeemilist või rakenduskõrgharidust sotsiaaltöö, sotsiaalteenust...

 • Company Lahe Tervis OÜ in Poole
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Eesti keelsetele patsientidele, lastele ja täiskasvanuteleTööülesanded: Psühholoogi töövaldkondade hulka kuulub lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine (testimine,vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüsimine, probleemi kontseptualiseerimine),nõustamine, konsulteerimine, koostöö vanemate ja teiste spetsialistidega, temaatiliste loenguteläbiviimine õpilastele. Vastavalt oma ettevalmistusele võib psühholoog viia läbi koolitusi haridusasutusepersonalile ja vanematele.Psühholoog nõustab õpilasi individuaalselt ja grupiviisiliselt abistades:- valikute ja otsuste tegemisel;- eneseteadvuse kujunemisel;- isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel;- suhtlemisoskuste omandamisel;- enesehinnangu korrigeerimisel;- kriisisituatsioonist välajatulemisel (vastava väljaõpp...

 • Company Digiruum OÜ in Other
  29.07.2020 Updated on: 04.08.2020

  Tööülesanded: Seoses Huvikooli laienemisega võtame tööle uusi juhendajaid. Juhendada ja organiseerida robootika huvikooli tunde. Tutvustada lastele, vanuses 5-10 aastat, robootika ja programmeerimise põhitõdesi ning erinevaid haridusroboteid. Innustada lapsi robootikaga tegelemisest rõõmu tundma.Omalt poolt pakume: Mitmekülgset ja huvitavat tööd graafiku alusel. Väljaõpet kohapeal.Häid töötingimusi, eneseteostamise võimalusi, koolitusi, motiveerivat töötasu, ühisüritusi, sporditoetust.Muud nõuded: Väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, vastutustunne, korrektsus ja täpsus. Huvi digitehnoloogija ja robootika vastu.Kasuks tuleb varasem kogemus pedagoogilise töö (õpetamine, juhendamine) vallas. Valmisolek liikuvaks tööksKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0.25...

 • Company Vara Põhikool in Other
  29.07.2020 Updated on: 04.08.2020

  Tööülesanded: Menüüde ja kalkulatsioonide koostamine. Toitlustusega seotud dokumentatsiooni korrashoid. Maitsva koolitoidu valmistamine.Omalt poolt pakume: Arendavat, pingelist, huvitavat ja vaheldusrikast tööd ning meeldivat kollektiivi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Laste Hoolekande Asutus Lootus in Läste
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Sotsiaaltöötaja teostab kasvatuslikku ja hariduslikku tööd tagamaks kasvandike igakülgset arengut ning valmistades neid ette iseseisvaks eluks. Jälgib laste koolikohustuse täitmist. Teeb igakülgset koostööd kasvandike koolide ja teiste haridusasutuste personaliga, (sh. huvikoolid, spordiringid jne) tagamaks kasvandike jõudsa ja positiivse arengu nende hariduskäigul. Koostab asutuse laste kohta käivad avaldused, iseloomustused, teabenõuded, tegeleb märgukirjade lahendamisega tema pädevusse kuuluvates küsimustes jne. Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi. Enesetäiendamisvõimalusi. Motiveerivat töötasu. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mittetulundusühing Tabasalu Ujumisklubi in Tabasalu
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Huvikool Tabasalu Ujumisklubi otsib olemasolevatele treeneritele lisaks juurde toredat ja aktiivset ujumistreenerit, kes viiks lastele ja noortele läbi ujumistreeninguid Tallinnas.Omalt poolt pakume: Tingimused kokkuleppel.Muud nõuded: Vajalik on kehakultuurialane haridus, ujumistreeneri kutse, läbitud vastavad koolitused või töökogemus ujumistreenerina. Täpsemad tingimused kokkuleppelKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kuressaare Haigla Sihtasutus in Läste
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Töö toimub laste, noorukite ja täiskasvanutega.Omalt poolt pakume: Meie meeskond•väärtustab Sinu kutsealast arengut•julgustab omandama uusi teadmisi•pakub paindlikku tööaega•pakub lisapuhkust 5 kalendripäevaMuud nõuded: Kandideeri, kui Sul on kliinilise psühholoogi kutse või see on omandamiselKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Igapäevaselt tegeleb juristi assistent erinevatele päringutele (kohtutäiturid, notarid jne) vastamisega, nõudeavalduste ja tsiviilhagide koostamisega ning erinevate ametkondadega suhtlemisega. Omalt poolt pakume: Väljaõpet kohapeal, häid eneseteostus- ja arenguvõimalusi ettevõtte siseselt, kiirelt arenevat rahvusvahelist töökeskkonda, vahvat kollektiivi ja konkurentsivõimelist töötasu. Meeldivaks boonuseks on tasuta puuviljad kontoris. Katseaja edukal läbimisel lisanduvad igakuiselt tulemustasu ja sporditoetus.Muud nõuded: TF Banki halduri assistendiks sobib särasilmne ja ambitsioonikas meeskonnamängija, kes hindab täpsust ja korrektsust. Edukas kandidaat omab varasemat kogemust antud valdkonnas. Vajalik on iseseisvus, täpsus ja initsiatiivikusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company aktsiaselts Kuma in Vara
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Kaupade müümine, tellimuste vastuvõtmine, fotolaborist piltide väljaprintimine, pilditöötlus, pildistamine fotostuudios ja välitöödel (koolid, lasteaiad,lõpupeod, sünnipäevad jm üritused)Omalt poolt pakume: Häid töötingimusi, huvitavat ja vaheldusrikast tööd, tööalast väljaõpetMuud nõuded: Kandidaadilt ootame autosõiduoskust, kohusetundlikkust, iseseisvust, väga head suhtlemis -ja eneseväljendusoskust Valmisolekut pildistamispäevadel koolides ja lasteaedades alustada tööpäeva hommikul vara ning ürituste pildistamist õhtusel ajal.Kasuks tuleb eelnev pildistamiskogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Viru Vangla in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Psühholoogi põhiülesanded on kinnipeetavatele psühholoogilise abi osutamine, toimetuleku parandamine, õiguskuuleka käitumise motiveerimine ning resotsialiseerimise protsessi soodustamine läbi kriminogeensete riskide maandamise.Omalt poolt pakume: •töötasu 1500 eurot kuus•35 päeva põhipuhkust aastas•huvitavat ja vastutusrikast tööd•arenemis- ja koolitusvõimalusi•toetavat ja nooruslikku meeskonda•hüvitist alates teisest haiguspäevast •tasuta sportimisvõimalusi (jõusaal, jooga jne)•turvalist ja nüüdisaegset töökeskkondaMuud nõuded: OOTAME SIND KANDIDEERIMA, KUI:•Sul on erialane kõrgharidus (psühholoogia)•valdad eesti keelt kõrgtasemel (C1) ja vene keelt suhtlustasemel•Sul on hea suhtlusoskus ning väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus•oled tolerantne, empaatiline, usal...

 • Company Jaama Kohvik OÜ in Koogi
  28.07.2020 Updated on: 07.08.2020

  Ettevõtte sööklasTööülesanded: Seoses ettevõtte laienemisega vajame kokka. Sinu tööks on ettevalmistuste tegemine, toidu valmistamine, serveerimine, kauba tellimine, nädalamenüüde koostamine. Köögi ja oma töökoha korrashoid.Omalt poolt pakume: Meeldivat töökeskkonda, tasuta lõunasööki, erialast täiendkoolitust ja arenemisvõimalust.Muud nõuded: Eeldame, et omad erialast haridust ja/või töökogemust, oled töökas ja kohusetundlik, pead lugu kvaliteetsest söögist, oled huvitatud kokakunstist ja valmis pingutama ühise eesmärgi nimelKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Albatros Textile OÜ in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Klientide teenindamine, hinnapakkumiste koostamine, projektide juhtimine, koostöö projekti osalejatega, töökoha korrashoid.Omalt poolt pakume: Kohv, telefon ja auto firma poolt;sõbralik ja abivalmis töökollektiivMuud nõuded: Stiili tunnetus ja erialane haridus tuleb kasuksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lasnamäe Linnaosa Valitsus in Läste
  28.07.2020 Updated on: 03.08.2020

  Tööülesanded: Laste õiguste ja huvide kaitsmine;perede nõustamine ja teenustele suunamine;juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, probleemide lahendamisse sotsiaalvõrgustikku kuuluvate asutuste ja isikute kaasamine;vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine;perede nõustamine laste kasvatamisega seotud vanematevahelistes vaidlustes.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd;arenguvõimalusi;täiendkoolitusi;sõbralikku ja toetavat kollektiivi;35 kalendripäeva puhkust.Muud nõuded: Iseseisvus, analüüsivõime, pingetaluvus ja kohusetunne;hea suhtlemisoskus, organiseerimis- ja algatusvõime ning meeskonnatöö oskused;kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning asjaajamiskorra tundmineKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company SAMAARIA EESTI MISJON in Ivaste
  28.07.2020 Updated on: 04.08.2020

  Toetab, abistab, juhendab hooldekodu elanikke elamistoimingutes ja osaleb kvaliteetse hooldusteenuse pakkumisel hooldekodus Tööülesanded: Abistab hoolealuseid elamistoimingutes ja viib läbi hooldusplaani kohased hooldustegevused. Elamistoiminguteks on: turvalise keskkonna säilitamine, suhtlemine, hingamine, söömine ja joomine, eritamine, isiklik puhtus ja riietumine, kehatemperatuuri kontroll, füüsiline aktiivsus, töötamine ja mängimine, seksuaalsuse väljendamine, magamine, suremine.Juhendab hoolealuseid elamistoimingutes, lähtudes igaühe seisundist (füüsilistest, psüühilistest ja sotsiaalsetest vajadustest) ning meeskonnasisestest kokkulepetest. Hooldusteenuse kvaliteedi tagamiseks osaleb tegevustes, millest sõltub hoolealuse heaolu, kuid mis ei ole otseselt hooldusplaanis kirjeldatud – s...

 • Company Eesti Töötukassa in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Juhtumikorraldaja nõustab tööotsingul inimesi, kelle tööle saamine on raskendatud. Ta aitab selgitada välja töötamist soodustavad ja takistavad asjaolud ning püstitada kliendil töö leidmiseks jõukohaseid eesmärke. Juhtumikorraldaja hindab teenuste vajadust ning tagab kliendile vajaliku abi osutamise, suhtleb aktiivselt tema tugivõrgustikuga ning teeb koostööd erinevate sidusgruppidega.Omalt poolt pakume: Töötukassas töötades on Sul võimalus teha tähendusega tööd, panustades ühiskonnale olulises valdkonnas. Meie tegevustel on selged eesmärgid, tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid. Meil on tänapäevane töökeskkond ja hoolime töötajate tervisest. Meil on 7 kalendripäeva lisapuhkust. Pakume uue töötaja koolitusprogrammi ning tööalaseid täiendkoolitusi. Muud nõuded: Oo...

 • Company Eesti Töötukassa in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Juhtumikorraldaja II nõustab vähenenud töövõimega inimesi tööotsinguil. Selleks selgitab ta välja, mis takistab või soodustab töö leidmist, aitab püstitada töö leidmiseks jõukohaseid eesmärke, koostab koostöös kliendiga individuaalse tööotsimise kava.Juhtumikorraldaja hindab kliendi teenuste vajadust ning tagab vajaliku abi osutamise. Kliendi toetamiseks teeb juhtumikorraldaja aktiivset koostööd võrgustikupartnerite ja lähivõrgustikuga.Omalt poolt pakume: Töötukassas töötades on Sul võimalus teha tähendusega tööd, panustades ühiskonnale olulises valdkonnas. Meie tegevustel on selged eesmärgid, tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid. Meil on tänapäevane töökeskkond ja hoolime töötajate tervisest. Meil on 7 kalendripäeva lisapuhkust. Pakume uue töötaja koolitusprogra...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal, social and cultural professionals Edit filters