Jobmonitor. Search results for Business and administration associate professionals

107 Jobs found

Used filters:
 • Business and administration associate professionalsx
Displaying 1-50 of 107 results.
 • Company Transpordiamet in Other
  28.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Tööülesanded: Ametikoha eesmärgiks on õhusõidukite hooldus-, tootmis-, koolitus- ja jätkuvat lennukõlblikkust korraldavate organisatsioonide sertifitseerimine ja järelevalve.Omalt poolt pakume: - võimalus osa saada ja panustada põnevasse lennundusmaailma;- põnev ja vaheldusrikas töö, mille tulemusi tajume me kõik;- kaasaegsed töötingimused stabiilse ja usaldusväärse tööandja juures ning kindel sissetulek; - kaugtöö võimalus;- väljaõpe kohapeal ja erialased koolitused; - meeleolukad ühisüritused; - igakuine sporditoetus; - 35-päevane põhipuhkus, lisaks 3 tervisepäeva aastas.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Haridus- ja Teadusministeerium in Saksa
  26.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Tegemist on tähtajalise kohaga (välisteenistuses viibiva töötaja asendamine tähtajaliselt kolmeks aastaks)Tööülesanded: Meie juures saad Sa võimaluse kasvatada Eesti head mainet ja mõjukust rahvusvahelisel areenil ning panustada Haridus- ja Teadusministeeriumi vastutusalade strateegiliste eesmärkide saavutamisse läbi rahvusvahelise koostöö. Saad korraldada Euroopa Liidu suunalist tegevust hariduse, noorte- ja keelevaldkonna küsimustes, lähtudes ministeeriumi rahvusvahelise koostöö tervikvaatest, valdkondlikest arengusuundadest ja prioriteetidest ning Eesti välispoliitika eesmärkidest.Omalt poolt pakume: Meie juures on hea töötada, sest peame oluliseks inimeste arengut, tervist ja head töökeskkonda. Sind ootab professionaalne ja ühtehoidev meeskond, kaugtöö võimalus, 35 päeva puhkust, kolm ...

 • Company Eesti Töötukassa in Other
  26.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Tööülesanded: Juhtivkonsultandina on Sinu ülesanneteks:- nõustajate meeskonna igapäevase töö juhtimine;- nõustajate meeskonna töö toetamine, et tiim tegutseks tulemuslikult ja ühtehoidvalt;- meeskonnale eesmärkide seadmine ning nende saavutamiseks tegevuste planeerimine;- erinevates töörühmades ning arendustegevustes osalemine organisatsiooni siseste ja väliste partneritega.Lisaks oma tiimile on Sul võimalik koostööd teha töötukassa erinevate tugiüksuste ja juhtivkonsultantidega üle Eesti. Mitmel korral aastas toimuvad sisukad teabepäevad ning infotunnid, kus kajastatakse olulisemaid muudatusi.Omalt poolt pakume: Sinu uude 7-liikmelisse tiimi kuuluvad töövahenduskonsultandid ja juhtumikorraldajad, kelle tööülesanded on küll mõnevõrra erinevad, kuid kõiki meid ühendab soov viia kokku tööots...

 • Company Toila Vallavalitsus in Toila
  26.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Tööülesanded: Majandusspetsialisti ametikoha eesmärk on Toila Vallavalitsuse ja vajadusel selle hallatavate allasutuste läbi viidavate riigihangete planeerimise ja ettevalmistamise korraldamine ja nende läbiviimise õiguspärasuse tagamine, samuti riigihangete seaduse ja ehitusseadustiku ning muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine, ehitusregistriga seotud tegevused. Omalt poolt pakume: • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd • võimalusi eneseteostuseks • toetavat meeskonda • enesetäiendamise võimalusi valdkonnas • 35 kalendripäeva puhkust • teenistuskohta looduskaunis Toila vallasMuud nõuded: Majandusspetsialisti kandidaadilt ootame: • eriharidust majandusvaldkonns • eelnevat töökogemust ehitusseadustiku, hankemenetluse või avaliku halduse valdko...

 • Company Viru-Nigula vallavalitsus in Naha
  26.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Tööülesanded: Taristuspetsialistina on Sinu peamiseks tööülesandeks korraldada valla teede ja tänavate hooldust (sh tänavavalgustus), teede- ja tehnovõrkude projekteerimist ning ehitust, koostada valla teehoiukava ja järgida selle täitmist. Valla avalikud mänguväljakud ja puhkerajatised kuuluvad ka Sinu töölauale ning oled valmis nende rajamise, arendamise ja hooldamise eest hea seisma. Omalt poolt pakume: Vastutusrikast, mitmekesist ja rohkelt väljakutseid pakkuvat tööd; ambitsioonikat eneseteostusvõimalust; toetavaid kolleege; 35 kalendripäeva puhkust; 3 tervisepäeva kalendriaastas; haigushüvitist alates 2. päevast; võimalusi enesetäiendamiseks; sportimisvõimalusi.Muud nõuded: Oskad näha laiemat pilti ning omad head andmekogumis- ja analüüsioskust; omad kõrgharidust (soovitavalt insener...

 • Company Riter OÜ in Other
  26.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Tööülesanded: Peamisteks tööülesanneteks on uute töötajate värbamine ja administratiivtöö.Omalt poolt pakume: - Kontoritöö Tallinnas- Stabiilne, konkurentsivõimeline töötasu koos edasise kasvu võimalusega- Lõplikud palgatingimused põhinevad küsitluse ja prooviperioodi tulemustelKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kastre Vallavalitsus in Other
  26.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Tööülesanded: Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste õigusalane nõustamine; lepinguprojektide ettevalmistamine ja kooskõlastamine; väärteomenetluse läbiviimine; võlanõuete ja pretensioonide esitamine, vajadusel dokumentide vormistamine kohtusse; kohaliku omavalitsuse tegevust puudutava seadusandluse jälgimine, muudatuste alusel ettepanekute tegemine valla õigusaktides; vallavalitsuse esindamine õiguslikes küsimustes volikogus, kohtus. teistes asutustes; notariaalsete lepingute eelnev kooskõlastamine ning suhtlemine notariga; märgukirjade, selgitustaotluste, teabenõuete ja muude dokumentide menetlemine teenistusülesannetega seotud valdkonnas.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd; erialast täiendkoolitust; 35 päeva põhipuhkust; võimalusi eneseteostamiseks.Muud nõuded: Vastutus...

 • Company Kose Vallavalitsus in Kose
  26.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Tööülesanded: 1.teostab järelevalvet ehitus-, jäätmekäitlus-, heakorra-, kaevetööde-, liiklus- ja keskkonnaalaste ning muude Kose valla ja riiklike õigusaktide täitmise üle;2.lahendab lemmikloomade pidamisega seonduvaid küsimusi, menetleb hulkuvate loomadega seonduvaid juhtumeid;3.teostab kohtuvälise menetluse toiminguid, võtab osa väärteoasja arutamisest kohtus; 4. teeb koostööd vallavalitsuse osakondadega st teostab vajadusel järelevalvet muudes seadusega omavalitsusele pandud valdkondades;5.vastab avaldustele, kaebustele ja teabenõuetele, võtab vastu ja nõustab juriidilisi ja füüsilisi isikuid oma valdkonnas; 6.koostab valdkonna haldusaktide (vallavalituse korraldused, vallavolikogu otsused, määrused) eelnõud;7.osaleb vallavolikogu komisjoni koosolekul, vallavalitsuse ja vallavolikogu i...

 • Company Viljandi Linnavalitsus in Aluste
  24.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Tööülesanded: Kultuuriväärtuste spetsialisti põhieesmärgiks on ajaloolise linnaehitus- ja arhitektuuripärandi kaitse korraldamise tegevusega seotud dokumentide ettevalmistamine ja info haldamine.Kultuuriväärtuste spetsialisti ülesanded:•muinsuskaitseseadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate omavalitsuse kohustuste täitmise korraldamine, muinsuskaitsealaste põhimõtete väljatöötamine ja rakendamise korraldamine;•arhitektuuripärandi uurimiseks ja kaitsmiseks ettepanekute tegemine ja tegevuste koordineerimine;•muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis projekteerimise aluste koostamise korraldamine;•linna huvides arheoloogiliste uuringute, restaureerimistööde ja muinsuskaitselise järelevalve teostamise korraldamine;•restaureerimistoetuste ja restaureerimispreemiatega seonduva tegevuse korr...

 • Company Haridus- ja Noorteamet in Other
  24.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Tööülesanded: Sinu peamisteks ülesanneteks on:Agentuuri sündmuste planeerimine, korraldamine ja läbiviimine;teiste kolleegide abistamine ürituste korraldamisel;meenete tellimine ja haldamine;teiste turundustegevuste toetamine.Omalt poolt pakume: Harnos on hea töötada, sest pakume vastutusega tasakaalus töötasu, paindlikku töökorraldust ja meil on 35 päeva põhipuhkust. Peame oluliseks mitmekesisust, arengut, tervist, tunnustamist ning häid töövahendeid ja -keskkonda. Muud nõuded: Edukale kandidaadile tuleb kasuks:kõrgharidus;varasem töökogemus ürituste korraldamisel; valmisolek kirjutada lühikesi turundustekste sotsiaalmeedias ja kodulehel;vastutustunne, hea pingetaluvus ja oskus töötada nii iseseisvalt kui tiimis;julgus ja pealehakkamine.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Välisministeerium in Other
  24.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Tööülesanded: Peamised tööülesanded:•juurdepääsupiiranguga teabekandjate registri pidamine •juurdepääsupiiranguga teabe liikumise tagamine •juurdepääsupiiranguga teabe kaitset reglementeerivatest juhenditest ning rahvusvahelistest lepingutest tulenevate nõuete täitmine Omalt poolt pakume: Pakume võimalust anda oma panus, et tagada Välisministeeriumi julgeolek. Registripidajana korraldad juurdepääsupiiranguga teabe liikumist ja kaitset, tagad juurdepääsupiiranguga teabe registri efektiivse töö ning nõustad kolleege teabe kaitset puudutavates küsimustes. Võtame teenistusse tähtajatult ning põhipuhkus on 35 päeva + 3 tervisepäeva aastas.Muud nõuded: Eduka kandideerimise eeldused:•kõrgharidus •eelnev töökogemus salastatud teabekandjate registri pidamisel•väga hea suhtlemisoskus, süsteemsus ja...

 • Company Saaremaa Vallavalitsus in Saaremaa
  19.05.2023 Updated on: 19.05.2023

  Tööülesanded: Jäätmehoolduse peaspetsialisti ametikoha eesmärk on jäätmehoolduse korraldamine ja arendamine Saaremaa valla haldusterritooriumil.Omalt poolt pakume: • täiendkoolitusi;• huvitavat ja vastutusrikast tööd;• professionaalset ja toetavat meeskonda;• 35 päeva põhipuhkust aastas;• 4 tervisepäeva aastas;• spordi- ja prillikompensatsiooniMuud nõuded: Kandidaadilt eeldame:• kõrgharidust;• vähemalt 1-aastast töökogemust valdkonnas;• väga head eesti keele oskust;• valdkonna õigusaktidega kursis olemist;• dokumendihalduse põhitõdede tundmist;• arvuti tundmist.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kasak Solutions OÜ in Other
  19.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  Kasak Solutionsi koostööpartneri juuresTööülesanded: Liikuva iseloomuga töö, initsiatiivikas suhtlus ettevõtte erinevatel tasanditel ja koostööpartnerite tööjõuvajaduse väljaselgitamine - tundub midagi just Sinu jaoks?Välisriikidest tööle tulnud inimeste igapäevaste küsimuste jooksev lahendamine pole probleem?Tule kandideeri PERSONALIHALDURI ametikohale Kasak Solutionsi koostööpartneri juures.Omalt poolt pakume: Toetavat kollektiivi Paindlikku tööaega Ametiautot, spordikompensatsiooni ja vahvaid ühisüritusiMuud nõuded: Kandidaadilt ootame: varasemat kogemust või suurt soovi töötada personalivaldkonnas head ajaplaneerimise oskust ja korrektsust eesti ja vene keele oskust suhtlustasandilKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Viljandi Linnavalitsus in Viljandi
  19.05.2023 Updated on: 24.05.2023

  Ajutiselt äraoleva teenistuja asemelTööülesanded: Haridusspetsialisti põhieesmärk on Viljandi linna lastele sobiliku ja parimal viisil lapse vajadusi ja arengut toetava õppe- ja kasvukeskkonna korraldamise koordineerimine.Haridusspetsialisti ülesanded:-valdkonna arengukavade väljatöötamisel, elluviimisel ja arendamisel osalemine, valdkondlikes projektides osalemine, koostöö tagamine koostööpartneritega;-haridus- ja kultuuriameti esindamine alus- ja üldhariduse ja täiskasvanute koolituse küsimustes;-eelkooliealiste laste arvestuse korraldamine, koolieelsete lasteasutuste laste ja üldhariduskoolide õpilaste andmete kontrollimine arvlemiseks teiste omavalitsusega;-koolieelsetesse lasteasutustesse ja üldhariduskooli 1.klassi vastuvõtu korraldamine;-kooliminekutoetuse ja koolieelse lasteasutuse...

 • Company Viljandi Linnavalitsus in Viljandi
  19.05.2023 Updated on: 24.05.2023

  Projektipõhine tähtajaline ametikohtTööülesanded: Eestkoste teenistuse spetsialisti põhieesmärgiks on projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023–2024" ehk „ISTE“ rakendamise tagamine. Eestkostega seonduvate ülesannete täitmine ja muu abi korraldamine, sh Viljandi linna eestkostel olevate eestkostetavatele varaliste ja isiklikke õiguste ning huvide kaitsmine ning kodanike nõustamine eestkoste, sotsiaalteenuste- ja toetuste küsimustes.Spetsialisti põhiülesanded:•ISTE projekti rakendamise koordineerimine sh projektiga seotud dokumentide koostamise korraldamine, projekti elluviimisega seotud isikutele asjakohase info andmine, juhendamine, nõustamine, juhtumite ülene võrgustikutöö ning informatsiooni jagamise korraldamine koostööpartneritele ja ava...

 • Company Viljandi Linnavalitsus in Läste
  19.05.2023 Updated on: 24.05.2023

  Projektipõhine tähtajaline ametikohtTööülesanded: Laste heaolu teenistuse spetsialisti põhieesmärgiks on Noortegarantii tugisüsteemiga (NGTS) seotud ülesannete täitmine. Kodanike nõustamine laste ja noorte heaoluga seonduvates küsimustes, sotsiaaltoetuste ja teenuste saamise võimalustest ning tingimustest. Laste ja noorte heaolu tagamise ja hoolekande korraldamine.Spetsialisti põhiülesanded:•maakonnaüleselt valdkondadeülest NEET-olukorras noorte toetamise ja teenuste koostöömudeli väljatöötamine ja piloteerimine;•NGTS-ga soetud infovahetuse korraldamine, taotluste, dokumentide, aruannete koostamine ja esitamine ning koostöö tagamine erinevate huvipooltega;•STAR-i rakendamine valdkondlikus tegevuses, sh tulemuste dokumenteerimine ning STAR-i IT-lahenduse toimimisele tagasiside andmine;•NGT...

 • Company Aktsiaselts APL Production in Lao
  19.05.2023 Updated on: 24.05.2023

  Tootmiste varustamineTööülesanded: • Tootmiste varustamine (metall, tööriistad, kinnitusvahendid jne)• Komplekteeritud tellimuste tarnimine objektidele• Suhtlemine tarnijatega• Koostöö ettevõtte töölistega materjalide ostmise ja tööriistade liikumise osas• Päringute koostamine ja vormistamine• Jooksvate materjalide või tarvikute ostmine ja objektidele tarnimine• Tööriistade transport objektidele• Enda tööpäeva ja sõiduringi planeerimine• Laoseisu jälgimine ja kontrollimine• Lao korrashoid• Tööriistade korrashoid, hooldus ja remontOmalt poolt pakume: • Konkurentsivõimelist palka• Kaasaegseid töötingimusi • Täistööajaga töökohta• Stabiilset tööd arenevas ettevõttes • Sõbralikku ja toetavat meeskondaMuud nõuded: Sobivalt kandidaadilt ootame: • Hea arusaamine erinevatest metallimaterjalidest ...

 • Company Viljandi Linnavalitsus in Viljandi
  19.05.2023 Updated on: 24.05.2023

  Tööülesanded: Keskkonnaspetsialisti eesmärk on Viljandi linna keskkonna- ja looduskaitselise tegevuse koordineerimine ning jäätmehoolduse korraldamine.Spetsialisti põhiülesanded:-keskkonnateadlikkuse edendamine ja keskkonnaalaste õigusaktide eelnõude väljatöötamine;-keskkonnaalaste konkursside, hangete korraldamine, komisjonide töö organiseerimine, vajaliku järelevalve tagamine ning keskkonnaalaste projektide koostamine välisrahastuse taotlemiseks;-Viljandi maastikukaitseala kaitsekorralduskavaga seatud tegevuste korraldamine; -ametikoha pädevuses erinevate lubade menetlemine;-keskkonnaalaste rikkumiste märkamise korral järelevalvet teostava ametniku informeerimine; -kodanike kirjadele, avaldustele, järelepärimistele ja teabenõuetele vastamise tagamine ning isikute vastuvõtt ja nõustamine ...

 • Company Põhja-Sakala Vallavalitsus in Other
  19.05.2023 Updated on: 24.05.2023

  Tööülesanded: Arendus- ja hankepetsialisti ametikoha eesmärk on valla elanike, ettevõtjate, Põhja-Sakala vallavalitsuse ja hallatavate asutuste teenindamine strateegiliste arengusuundade väljatöötamisel ja elluviimisel; ametiasutuses läbi viidavate hangete planeerimise ja ettevalmistamise korraldamine ja menetluse õiguspärasuse tagamine. Ametiülesanded on kirjas ametijuhendis, mis asub aadressil https://www.pohja-sakala.ee/documents/17894261/18385457/15_Lisa_AJ_arendus-hankespetsialist_230124.pdf/873805d4-0075-46fe-9698-5d2129a45d41Omalt poolt pakume: -mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd;-konkurentsivõimelist palka;-erialast täiendkoolitust;-toetavat ja sõbralikku töökollektiivi;-35 kalendripäeva põhipuhkust ja lisaks aastas 3 tervisepäeva, kui vaim vajab turgutust.Muud nõuded: -...

 • Company Pärnu Linnavalitsus in Pärnu
  19.05.2023 Updated on: 24.05.2023

  Tööülesanded: Menetleja viib läbi kohaliku omavalitsuse pädevusse antud väärteo- ja haldusmenetlusi, sealhulgas teostab nendega seotud õigusaktide nõuete täitmise üle järelevalvet; kontrollib õigusaktide nõuete täitmist ja teostab järelevalvet kogu Pärnu linna haldusterritooriumil Pärnu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna pädevuses; teostab järelevalvet ühistranspordi-, liiklusseaduse-, tubaka-, alkoholi- ja korrakaitseseaduse nõuete täitmise üle Pärnu linna haldusterritooriumil ning tuvastab väärteokoosseisud; viib läbi väärteomenetlusi ja kannab väärteomenetluse menetlustoimingud väärteoasjade registrisse; kogub ja süstematiseerib oma töövaldkonna informatsiooni, edastab ja avalikustab vajaliku informatsiooni.Omalt poolt pakume: Valdkondlikke väljakutseid;otsustusõigust ja vastutust;e...

 • Company Pärnu Linnavalitsus in Linna
  19.05.2023 Updated on: 24.05.2023

  Tööülesanded: Arenguspetsialist koordineerib iga-aastaselt linna arengukava tegevuskava koostamist ja seiret, koostab arengukava kavandamiseks vajalikke statistilisi ülevaateid ning korraldab sotsioloogiliste uuringute läbiviimist. Omalt poolt pakume: Mitmekülgset ja tähendusega huvitavat tööd, enesearengu- ja koolitusvõimalusi, uuendusmeelset ja toetavat meeskonda, 35 kalendripäeva puhkust ja 3 tasustatud tervisepäeva aastas, tervise- ja sporditoetust.Muud nõuded: Ootame Sind, kuiomad kõrgharidust (linnakorralduse, inimgeograafia, sotsioloogia, avaliku halduse, majanduse vms erialal);oled analüütilise mõtteviisiga korrektne ja aktiivne kaasamõtleja, kes on lahendustele orienteeritud;oled osav analüüside koostaja ning esitleja;oled initsiatiivikas meeskonnatöötaja;oled rõõmsameelne ja ava...

 • Company Pärnu Linnavalitsus in Pärnu
  19.05.2023 Updated on: 24.05.2023

  Tööülesanded: Geoinfosüsteemi (GIS) peaspetsialisti peamised tööülesanded on:- Pärnu linna geoinfosüsteemi juurutamine, arendamine ja haldamine; - ruumiandmeid sisaldavates arendusprojektides osalemine; - töövahendina kasutatavate veebirakenduste loomise koordineerimine; - ruumianalüüside ja teemakaartide koostamine ning töövahendina kasutatavate veebirakenduste loomine;- geoinfosüsteemi reaalsus- ja andmemudelite ning metaandmete haldamine; - nii linnavalitsuse kui hallatavate asutuste teenistujate geoinfosüsteemi rakenduste kasutamisega seotud küsimustes nõustamine.Omalt poolt pakume: Sulle pakume: valdkondlikke väljakutseid; otsustusõigust ja vastutust; enesearengu- ja koolitusvõimalusi; 35 kalendripäeva põhipuhkust ja 3 tasustatud tervisepäeva aastas; ühtehoidvat ja toetavat mee...

 • Company Transpordiamet in Laeva
  19.05.2023 Updated on: 24.05.2023

  väikelaevade üksuse juhatajaTööülesanded: Sinu peamiseks tööülesandeks on sertifitseerimise ja riikliku järelevalve korraldamine õigusaktidest tulenevate ohutut veeliiklust ja mereturvalisust ning merekeskkonna kaitset reguleerivate nõuete täitmise üle laevadel ja ettevõtetes.tehniline järelevalve Eesti riigilippu kandvate laevade üle ning meresõiduohutust tõendavate tunnistuste väljastamine ja arvestuse koordineerimine;Eesti sadamaid külastavate välisriigi laevade ja Eesti riigilippu kandvate laevade kontrollimise tagamine;järelevalve ettevõtja tegevuse üle kõigis tegevusloa saanud tegevusvaldkondades ning tegevuslubade üle arvestuse pidamise organiseerimine;järelevalve meresõitu reguleerivate õigusaktide (sealhulgas rahvusvaheliste konventsioonide, millega Eesti Vabariik on ühinenud), ko...

 • Company Transpordiamet in Naha
  19.05.2023 Updated on: 24.05.2023

  väikelaevade üksuse juhatajaTööülesanded: Sinu peamiseks tööülesandeks on sertifitseerimise ja riikliku järelevalve korraldamine õigusaktidest tulenevate ohutut veeliiklust reguleerivate nõuete täitmise üle väike-, sisevee- ja alla 12 m laevadel ning ettevõtetes.väikelaevade, siseveelaevade ja alla 12 meetriste laevade meresõiduohutusalase tehnilise järelevalve korraldamine;järelevalve ettevõtja tegevuse üle kõigis tegevusloa saanud tegevusvaldkondades ning tegevuslubade üle arvestuse pidamise organiseerimine;järelevalve meresõitu reguleerivate õigusaktide täitmise üle; osalemine Euroopa Liidu institutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide töös.Omalt poolt pakume: MEIEGA ON SUL paindlikud töötegemise võimalused; täiendkoolitused nii Eestis kui välismaal; väärtustame Sinu puhkeaega j...

 • Company Transpordiamet in Laeva
  19.05.2023 Updated on: 24.05.2023

  Tööülesanded: Sõiduki, mootorsõiduki, haagise, maastikusõiduki, väikelaeva, alla 12-meetrise laeva ja jeti registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrollimine ning sõidukitega seotud registritoimingute teostamine.Omalt poolt pakume: Meiega on sul :- võimalus pakkuda meie büroosid külastatavatele klientidele sõbralikku ja professionaalset teenindust;- põnev ja vaheldusrikas töö, mille tulemusi tajume kõik;- kaasaegsed töötingimused stabiilse ja usaldusväärse tööandja juures ning kindel sissetulek; - oma ala ekspertidest koosnev äge ja toetav tiim; - väljaõpe kohapeal ja erialased koolitused; - meeleolukad ühisüritused; - igakuine sporditoetus; - 35-päevane põhipuhkus, lisaks 3 tervisepäeva aastas. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Aktsiaselts Herentes in Other
  19.05.2023 Updated on: 24.05.2023

  Tööülesanded: - Rahvusvaheliste autojuhtide otsimine ja värbamine- Kandidaatidega suhtlemine ning intervjuude korraldamine- Värbamiskampaaniate haldus ja analüüs- Töö- ja puhkusegraafikute koostamine ja haldamine- Igapäevane suhtlus olemasolevate autojuhtide ja logistikute meeskonnagaOmalt poolt pakume: - Uut kõigi mugavustega töökeskkonda- Toredat ja kokkuhoidvat kollektiivi- Konkurentsivõimalist töötasuMuud nõuded: -Eesti ja Vene keele oskus nii kõnes kui kirjas-Hea suhtlemisoskus-Algsed arvutialased teadmised (e-mailid, tekstiöötlus programmid ning algne Exceli kasutamise oskus)-Kohusetundlik ning tähtaegadest kinnipidamineKasuks tuleb omada teadmisi ja oskusi personalipoliitika, tööõiguse ja personalihalduse valdkonnas. Kui on eelnev kokkupuude transpordi või rasketehnikaga, siis see t...

 • Company Eesti Töötukassa in Juba
  19.05.2023 Updated on: 24.05.2023

  Tööülesanded: Peamisteks ülesanneteks on:- aktiivne suhtlus tööandjatega- töötukassa teenuste ja toetuste tutvustamine- tööturuinfo vahendamine, tööpakkumiste avaldamine- infotundide ja värbamispäevade korraldamine- koostöö erinevate koostööpartneritega (kohalikud omavalitsused ja allasutused, arenduskeskus jne).Tööandjate konsultandina oled üks töötukassa multitalentidest, kellel on väga lai profiil. Sinu suhtlusrohke töö hõlmab endas nii tööandjatega suhete loomist ja hoidmist kui ka personaliotsingut, potentsiaalsete klientide vahendamist tööandjale ning samuti värbamisürituste korraldamist. Tööandjate konsultandina on Sul võimalik külastada nii suuri tootmisettevõtteid kui väikseid kohvikuid ja salonge. Lisaks tihe koostöö töötukassa kolleegidega leidmaks parimaid lahendusi klientidele...

 • Company Viljandi Vallavalitsus in Uhe
  19.05.2023 Updated on: 24.05.2023

  Tööülesanded: Kogukonnatöö spetsialisti ametikoha eesmärk: Kodanikuühendused ja kogukonnad on kaasatud oma elukeskkonna arendamisse ning kodanikulähedaste igapäevateenuste osutamisse, vallas on silmapaistev, koordineeritud kogukondlik ja turismialane tegevus.Peamised tööülesanded:•valla kogukonnatöö strateegiadokumentide (arengukava, eelarve jms) väljatöötamine;•kogukondadega seotud (sh ettevõtlus- ja turismialaste) arendus- ja koostööprojektide, algatamine/kirjutamine/kokkupanek, juhtimine ja koordineerimine;•kodanikeühenduste nõustamine projektide kirjutamisel, kodanike nõustamine seltside/MTÜ-de loomisel;•koostöö korraldamine kogukondadeüleselt sh turismiettevõtjatega; •valdkonnaga seotud infopäevade ja ürituste korraldamine või nende korraldamise koordineerimine;•valda tutvustavate tur...

 • Company Märjamaa Vallavalitsus in Märjamaa
  19.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Tööülesanded: •tagada keskkonnaalase tegevuse (sh ka jäätmekäitluse) korraldamine Märjamaa valla territooriumil. •Koordineerida ja korraldada vallas keskkonnaalast sh jäätmekäitlusega seotud tegevust. •Viia läbi vee erikasutuslubade, puurkaevude ja lokaalsete puhastusseadmetega seotud menetlustoiminguid. •Metsamaast väljaspool kasvavate üksikute puude raielubade menetlemine. •Maa-ainese kaevandamise ning turba kaevandamise (rabad alla 100 ha) ja teiste maavarade kaevandamise loa taotluste menetlemine. •Keskkonna- ja komplekslubade menetlemine.•Loodus- ja muinsuskaitse objektidega seotud menetluste läbiviimine. •Jäätmekäitlusalase tegevuse arendamiseks vajalike projektide koordineerimine. •Looduskaitsealaste parkide ja muude objektide rekonstrueerimisprojektide koostamise ja arenduse ettepa...

 • Company STALKMET OÜ in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Puhastusteenuste aktiivne müük ja uute klientide leidmineTööülesanded: * Hinnapakkumiste koostamine* Ettevõtte ja selle tegevuste tutvustamine antud regioonis* Olemasolevate klientidega suhtlemine ja kliendisuhte hoidmineOmalt poolt pakume: * Palju huvitavat ja vaheldusrikast tööd arenevas meeskonnas* Võimalust tõusta karjääriredelil ja luua oma müügimeeskond* Motiveerivat palgasüsteemi (põhi- ja tulemuspalk)* Kaasaegset töökohta ja töövahendeidMuud nõuded: * Ootame Sind oma meeskonda, kui omad energiat, kirge, tahet suurte eesmärkide saavutamiseks ning oled valmis tegema rohkelt tööd klientide leidmiseks* Oled hea suhtleja ning saad hakkama ka raskustega* Sul on varasem töökogemus aktiivse müügiesindajana* Kasuks tuleb, kui omad eelnevat töökogemust kinnisvara valdkonnas, puhastusteenuste...

 • Company Keskkonnainspektsioon in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: • Kuritegude kohtueelne menetlemine keskkonna ja loodusvarade kaitse ning kasutamise nõuete rikkumise valdkonnas karistusseadustiku 20. peatüki alusel• oma valdkonnas esitatud avalduste, teabenõuete, selgitustaotluste ja märgukirjade vastuste korrektsuse ja õiguspärasuse tagamine Omalt poolt pakume: • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd • eneseteostusvõimalust kaasaegses ja koostööle orienteeritud meeskonnas• isiklikku mentorit• erialaseid täiendkoolitusi• sõbralikku ja toetavat meeskonda • haigestumise korral hüvitise maksmist alates teisest päevast• ametiauto kasutamist töösõitudeksMuud nõuded: • Politseiline või õigusalane kõrgharidus• töökogemus kuritegude kohtueelse menetlemise valdkonnas vähemalt 3 aastat• põhjalikud teadmised kriminaalmenetlusest...

 • Company Justiitsministeerium in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Põhiülesanne on õiguspoliitiliste otsuste ettevalmistamine avaliku õiguse valdkonnas, eeskätt haldusõiguse üldosa, korrakaitseõiguse ja halduskohtumenetluse küsimustes, sealhulgas:•õigusaktide ja nende rakenduspraktika analüüs•õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ja analüüs•osalemine õigusloomealastes töö- ja ekspertgruppidesOmalt poolt pakume: •huvitavat tööd mainekas riigiasutuses •võimalust panustada Eesti õigussüsteemi arengusse•meeldivat töökeskkonda ja sõbralikke kolleege•eneseteostus- ja koolitusvõimalusiMuud nõuded: Sobivalt kandidaadilt ootame•õigusalast akadeemilist kõrgharidust•põhjalikke teadmisi riigi- ja haldusõigusest•väga head analüüsi- ja tulemuste prognoosimise võimet•iseseisvust töös, algatus- ja otsustusvõimelisust•väga head suhtlemis- ja eneseväljendusos...

 • Company Delamode Estonia OÜ in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Uute klientide otsimine.Müügimaterjalide ettevalmistamine.Müügikampaaniate korraldamine (e-posti ja muude vahendite abil).Suhtlemine klientidega telefoni ja e-kirja teel.Kliendipäringutele ja hinnapakkumistele vastamine.Kiire ja kvaliteetse klienditeeninduse tagamine.Omalt poolt pakume: Stabiilne palk.Spordivõimalused ja ühisüritused.Usaldusväärne rahvusvaheline ettevõte.Muud nõuded: Kohusetundlikkus.Hea organiseerimis- ja läbirääkimisoskus.Analüüsivõime.PaindlikkusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Keskkonnaamet in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Lapsehoolduspuhkusel viibiva ametniku asendajaTööülesanded: maaomanike ja jahimeeste nõustamine; kiskjakahjude hindamine või hindamise korraldamine; jahindusnõukogude ettevalmistamine; jahipiirkonna kasutusõiguse lubade väljastamine ja muutmine; jahipidamise ja ulukite lisasöötmise korraldamine ja kooskõlastamine kaitsealadel; metssea ja suurkiskjate küttimisandmete koondamine; asutuse teiste struktuuriüksuste nõustamine jahinduse küsimustes.Ametikoha täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, mis on kättesaadav Keskkonnaameti kodulehelt.Omalt poolt pakume: Meie trumbiks on meie inimesed! Toetavad jasõbralikud kolleegid on päriselt ka olemas! Meid iseloomustavad selged eesmärgid ja kindelpalgasüsteem - meie tulemusjuhtimise süsteemikiidavad teisedki! Tunnustame häid töötulemusi ...

 • Company Põllumajandusamet in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendajaTööülesanded: Sinu töö eesmärgiks on kaasa aidata sellele, et tarbijal on kasutada efektiivsed ja lubamatut ohtu mitte põhjustavad taimekaitsevahendid ning väetised. Sinu ülesandeks on koordineerida 7-liikmelise taimekaitsevahendite hindamismeeskonna tööd. Tagad, et taimekaitsevahendite turule lubamise või tingimuste muutmiste taotlused on hinnatud ning ekspertarvamused esitatud. Osaled ekspertgruppide töös ja rahvusvahelistel töökohtumistel. Korraldad koostööd huvigruppidega, koostad ja avalikustad valdkonna infomaterjale.Omalt poolt pakume: Pakume Sulle võimalust anda oma panus taimekaitse valdkonna arendamisse. Toetame Sinu erialast arengut läbi täiendkoolituste ja rahvusvaheliste töökohtumiste nii Eestis kui välismaal. Meie juures töötades on ...

 • Company Harmtex Design OÜ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Kardinate müügikonsultant-disainerTööülesanded: Kliendile erinevate kardinalahenduste tutvustamine ja aktiivne pakkumine Tallinna salongis.Mõõdistustööde teostamine objektidel.Kardinate riputamine objektidel.Omalt poolt pakume: Kliendile müügiks kvaliteetseid tooteidEneseteostusvõimalust arenevas ettevõttesSõbralikku ja toetavat professionaalset meeskondaNüüdisaegset töökeskkonda ja konkurentsivõimelist tasustamissüsteemiKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company aktsiaselts SALVEST in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaTööülesanded: Sinu põhiülesandeks on Salvesti müügi suurendamine läbi kauplusetasandi tegevuste Lõuna-Eesti piirkonnas. Sinu igapäevakohustuste hulka kuuluvad poodide külastamine, müügitulemuste analüüs, eriväljapanekute teostamine ning pidev suhtlus kaupluste ja kontori vahel.Omalt poolt pakume: Pakume omalt poolt võimalust kaasa aidata Eesti ühe pikemate traditsioonidega toidutööstusettevõtte arengule, püsivat töösuhet, vaheldusrikast ja huvitavat tööd ning erinevaid ettevõtte soodustusi. Leping sõlmitakse lapsehoolduspuhkusele suunduva töötaja asendamise perioodiks.Muud nõuded: Otsime oma meeskonda Tartusse särasilmset ja initsiatiivikat kolleegi, kes:•omab kogemusi jaekaubanduses ja selget arusaama müügiedendusest;•on kohusetundlik, töökas ja hea suhtleja su...

 • Company JOOGIEKSPERT OÜ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: - täisautomaatsete kohviautomaatide hooldustööd (nii hoolduskeskuses kui ka kliendi juures)- kohviautomaatide rikete kõrvaldamine ja remonttööd- kohviautomaatide paigaldus- ja seadistamistööd- kaubatellimuste komplekteerimine ning kliendi asukohta kohale toimetamine- klientide nõustamine nende kasutuses olevate seadmete kasutuse ja toorainete osasOmalt poolt pakume: - Erialast väljaõpet- Konkurentsivõimelist töötasu- Arenemisvõimalusi tõeliseks professionaaliks- Positiivset ja toetavat kollektiivi -Palju head kohviMuud nõuded: - Hea suhtlemisoskus ja enesedistsipliin-Tehniline taiplikkus- Võime iseseisvalt õigeid otsuseid vastu võtta ja kiirelt tegutseda- Positiivne ellusuhtumine ja tervislikud eluviisidKasuks tuleb varasem töökogemus tehnika ja elektroonikaseadmete remondi j...

 • Company Novem Kinnisvara OÜ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Kinnisvara üüri- ja müügitehingute vahendamine, klientide nõustamine, kliendisuhete hoidmine ja arendamine.Omalt poolt pakume: Võimalust õppida detailselt tundma kinnisvaramaailma; väljaõpet kogenud kolleegide poolt; mentorlust; toetavat ja ambitsioonikat kollektiivi; töökohta kontoris Tartu vanalinnas; võimalust planeerida oma tööaega iseseisvalt; häid, tulemustest sõltuvaid teenimisvõimalusi.Muud nõuded: Sobiv kandidaat on suhtlemisaldis, empaatiavõimeline, avatud meele, aktiivse hoiakuga ja teotahtelineKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Eesti Töötukassa in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Kas Sind huvitab teenuse disain ja kvaliteet? Oled Sa mõelnud, milliseid teenuseid vajaksid tööturule naasmiseks vähenenud töövõimega inimesed? Kui Sul on soov panustada sotsiaalvaldkonna teenuste arendamisse, siis uuri lähemalt, sest töötukassa töövõimet toetavad teenused vajavad juhti.Omalt poolt pakume: Töötukassas töötades on Sul võimalus teha tähendusega tööd, panustades ühiskonnale olulises valdkonnas. Meie tegevustel on selged eesmärgid, tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid. Meil on tänapäevane töökeskkond ja hoolime töötajate tervisest. Meil on 35 kalendripäeva puhkust ning me võimaldame paindlikku tööaega ja vajadusel kodutööpäevi. Pakume uue töötaja koolitusprogrammi ning tööalaseid täiendkoolitusi. Igapäevases töös toetavad Sind sõbralikud, abivalmid...

 • Company Eesti Töötukassa in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Töövahenduskonsultant võtab kliente töötukassas arvele ning on seetõttu töötukassas enamasti ka esmane kontakt inimese jaoks. Ta võtab vastu töötuna registreerimise ja töötushüvitiste avaldusi. Tema ülesandeks on aidata kliendil teha oma soovide, kogemustega ja tööturu võimalustega kooskõlas olevaid töövalikuid. Samuti jagab ta vajalikku infot tööturuolukorra pakkumiste ja toetavate teenuste kohta ning aitab planeerida samme sobiva töö leidmiseks.Töövahenduskonsultandi töö on vaheldusrikas tänu suhtlusele väga erinevate inimestega ning pakub rõõmu teadmisest, et on võimalik neile toeks olla.Omalt poolt pakume: Töötukassas töötades on Sul võimalus teha tähendusega tööd, panustades ühiskonnale olulises valdkonnas. Meie tegevustel on selged eesmärgid, tunnustame häid töötulemusi...

 • Company Rae Vallavalitsus in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: - isikuandmete kaitse üldmääruse ja isikuandmete kaitse põhimõtete järgimise korraldamine vallavalitsuses ja hallatavates asutustes;- andmekaitsealaste mõjuhinnangute, strateegia, juhendite, tegevusplaanide jms koostamine, nende täitmise nõustamine ja täitmise jälgimine;- vallavalitsuse teenistujate ja valla asutuste isikuandmeid töötlevate töötajate teavitamine, nõustamine ja koolitamine andmekaitse valdkonnas;- isikuandmete töötlemise ja andmekogude pidamise nõuete täitmise kontrollimine;- koostöö järelevalveasutustega isikuandmete töötlemise küsimustes ning andmekaitsega seotud juhtumite lahendamine.Omalt poolt pakume: - eneseteostust ja põnevaid väljakutseid- õppimis- ja arenguvõimalusi- tegusat ja sõbralikku kollektiivi- mobiilise töö tegemise võimalust- 35-päevast põhip...

 • Company Rae Vallavalitsus in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: - Rae Vallavalitsuse sisekontrollisüsteemi ja -meetmete välja töötamine;- järelevalve teostamine vallavalitsuse ja hallatavate asutuste tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle;- järelevalve teostamine eelarveliste ja sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite kasutamise üle;- vallavalitsuse ja hallatavate asutuste kasutuses oleva vara kasutamise efektiivsuse ja otstarbekuse kontrollimine;- vajadusel distsiplinaarmenetluste läbiviimine ning teenistujate kohta esitatud kaebuste menetlemine.Omalt poolt pakume: - mitmekülgset ja iseseisvat tööd- õppimis- ja arenguvõimalusi- tegusat ja sõbralikku kollektiivi- mobiilise töö tegemise võimalust- 35-päevast põhipuhkustMuud nõuded: - riigi- ja kohaliku omavalitsuse süsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine;- raamatupidamise, e...

 • Company OÜ FineFloors in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Aktiivne puiduõli müük üle Eesti.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja mitmekülgset tööd. Sõbralikku kollektiivi ja tulemustele orienteeritud palka.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company H&E Kaubad OÜ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Lääne-Eesti piirkondTööülesanded: Noor ettevõte soovib oma kollektiivi võimekaid müügiinimesi. Aktiivne müük, klientide konsulteerimine, nõustamine; kliendisuhete hoidmine ja arendamine, tellimuste vormistamine ja edastamine, toodete müük ja tutvustamine (demonstratsioon), uute klientide leidmine ning nende korrektne teenindamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd, arendavat töökogemust, karjäärivõimalusi, erinevaid müügikoolitusi, liikuvat tööd, tööautot või isikliku auto kasutamise kompensatsiooni, meeldivat ja sõbralikku töökeskkonda,Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing Rotaks-R in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Söödalisandite ja farmikeemia nõuandlik müük. Farmide külastamine ja nõustamine (üle Eesti). Uute kliendisuhete loomine. Olemasolevate klientide hoidmine.Omalt poolt pakume: Võimalust teenida mitmekordset Eesti keskmist palka. Tööks vajalikke vahendeid (auto, telefon, arvuti). Uusi teadmisi ja kogemusi, mis tagavad Sinu positsiooni loomakasvatuse valdkonnas. Välislähetusi.Muud nõuded: Oled aktiivne ja ei karda müügitööd. Omad loomakasvatuslikku haridust või teadmisi loomakasvatusest (kasuks tuleb eelnev töökogemus farmis). Omad B-kategooria juhilube. Omad teadmisi veistele ratsioonide koostamisest. Soovid ennast pidevalt arendada. Saad hakkama inglise keeles suhtlemisegaKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Veterinaar- ja Toiduamet in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  kalapüügi ja turukorralduse osakond, töö asukoht SaaremaalTööülesanded: kelle põhiülesandeks on EL ja Eesti seadusandlusega kehtestatud kutselise kalapüügi korraldamine ning kutselise kalapüügi registri ning selle alamregistrite pidamine, kalapüügiga seonduvate andmete kogumine ning aruandluse esitamine kalapüügil Läänemerel Saare ja Lääne maakonnas ning Saare ja Lääne maakonna siseveekogudel kaluri kalapüügiloa alusel kala püüdvate kalurite püügipiirkonnas ning kala üleandmisel ja esmakokkuostul.Peaspetsialist: võtab vastu ja menetleb püügiloa taotlusi; korraldab püügivõimaluste jaotamist taotlejate vahel ja koostab sellekohased otsused; annab dokumentide alusel taotlejatele kalapüügiload ja registreerib loa kutselise kalapüügi registris; kontrollib esitatud andmeid, kutsetunnistuste ole...

 • Company Scandicon OÜ in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Igapäevase raamatupidamisarvestuse teostamine, ostu-müügireskontro arvestus ning maksete ettevamistamine, algdokumentide (ostu-, müügiarvete) kontroll, põhivara ja palgaarvestus, töölepingute sõlmimine ja lõpetamine, maksudeklaratsioonide ja statistikaaruannete esitamine, aastaaruande koostamine ja esitamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd tootmisettevõttes.Muud nõuded: Eeldame kandidaadilt kohusetundlikkust ning head suhtlemisoskust, algatusvõimet ja avatust muutustele, iseseisvust ja tulemustele orienteeritust. Kasuks tuleb võõrkeelte oskus (inglise, vene)Kodus töötamise võimalus: JahKoormus, vahetused: ca 3 päeva nädalas...

 • Company Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: •kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate õigusaktide täitmise kontroll Narva linna haldusterritooriumil;•osalemine väärteomenetluses linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel ja volitusel oma ametikoha pädevuse piirides seaduses sätestatud korras ja ulatuses;•tõendusteabe kogumine ja talletamine,•väärteotoimikutega tutvumine menetlusalustele isikutele kaebemenetluse võimaldamiseks;•väärteo materjalide säilitamine vastavalt kehtivale seadusandlusele;•kohtuvälise menetleja jõustunud otsuste täitmisele pööramine;•avaliku ürituse loa taotluste menetlemine;•Narva linna avaliku tasulise parkimisala parkimistasu maksuhalduri ülesannete täitmine;•ennetustöö tegemine õigusrikkumiste vältimiseks ning linna õigusaktidega kehtestatud nõudmiste tutvustamine linnakodanikele ja teist...

 • Company Tallinna Vangla in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Finants- ja majandusosakondTööülesanded: Töökoha põhieesmärgiks on kinnipeetavate isikute tööhõive korraldamine ning tööandjatega suhtlemine. Tööhõive spetsialist vastab enda pädevuse piires kinnipeetavate pöördumistele (tööhõive küsimustes).Omalt poolt pakume: • töötasu 933-1000 eurot kuus (bruto)• väljaõpet kohapeal• toetavat ja sõbralikku meeskonda• kindlat töökohta riigiasutuses• 35 päeva puhkust• haiguspäevade hüvitamist alates teisest haiguspäevastMuud nõuded: • ausust ning laitmatut tausta• vähemalt keskharidust• eesti keele oskust kõrgtasemel (C1)• head suhtlemis- ja meeskonnatöö oskust• väga head arvutioskust, sh tööks vajalike teksti- ja tabelitöötlusprogrammide, andmekogude kasutamise oskust• pingetaluvust• erinevate huvigruppide koostöö koordineerimise kogemustKASUKS TULEB:• te...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Business and administration associate professionals Edit filters