Jobmonitor. Search results for Business and administration associate professionals

110 Jobs found

Used filters:
 • Business and administration associate professionalsx
Displaying 1-50 of 110 results.
 • Company Haljala Vallavalitsus in Haljala
  03.12.2022

  Tööülesanded: Toetuste spetsialisti hoolde usaldame sotsiaal- ja haridusvaldkonna toetuste taotluste menetlemine ja toetuste arvestamisega seotud toimingute teostamine, kodanike nõustamise toetustega seotud küsimustes, sotsiaaltranspordi korraldamine ja sotsiaalhoolekandealase aruandluse koostamine.Täpsemad tööülesanded on toodud ametijuhendi projektis, mis on leitav Haljala valla veebilehelt: . Omalt poolt pakume: Sind ootab meie juures ees- Väljakutset pakkuv töö Haljala vallavalitsuses, kus panustad iga päev meie valla arengusse ja seeläbi vallaelanike rahulolusse. - Saad töötada arenevas meeskonnas, kus väärtustame head koostööd, enesetäiendamist, rõõmsat meelt ja üksteisest hoolimist. - Sinu põhipuhkuse kestvus on 35 päeva aastas ning lisaks ootab Sind meie juures 7 tasutatud tervisep...

 • Company Viru Vangla in Viru
  03.12.2022

  Viru VanglasTööülesanded: *Vanglasse saabuva paberposti ja perioodikaväljaannete vastu võtmine ja jaotamine*Välja saadetava paberposti vormistamine*Dokumentide registreerimine dokumendihaldussüsteemis*Arhivaalide korrashoid*Dokumentide nõuetekohane säilitamine ja hävitamineOmalt poolt pakume: *Töötasu alates 1100 eurot*Motiveeritud kolleege*Kaasaegseid töövahendeid*Põhipuhkust 35 päeva*Tasuta sportimisvõimalusiKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Viru Vangla in Other
  03.12.2022

  Tallinna VanglasTööülesanded: *Vanglasse saabuva paberposti ja perioodikaväljaannete vastu võtmine ja jaotamine*Välja saadetava paberposti vormistamine*Dokumentide registreerimine dokumendihaldussüsteemis*Arhivaalide korrashoid*Dokumentide nõuetekohane säilitamine ja hävitamineOmalt poolt pakume: *Töötasu alates 1100 eurot*Motiveeritud kolleege*Kaasaegseid töövahendeid*Põhipuhkust 35 päeva*Tasuta sportimisvõimalusiKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Viru Vangla in Tartu
  03.12.2022

  Tartu VanglaTööülesanded: *Vanglasse saabuva paberposti ja perioodikaväljaannete vastu võtmine ja jaotamine*Välja saadetava paberposti vormistamine*Dokumentide registreerimine dokumendihaldussüsteemis*Arhivaalide korrashoid*Dokumentide nõuetekohane säilitamine ja hävitamineOmalt poolt pakume: *Töötasu alates 1100 eurot*Motiveeritud kolleege*Kaasaegseid töövahendeid*Põhipuhkust 35 päeva*Tasuta sportimisvõimalusiKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mulgi Vallavalitsus in Mulgi
  02.12.2022 Updated on: 03.12.2022

  Tööülesanded: Arendus- ja hankespetsialisti ametikoha põhiülesanneteks on valla arengu kavandamine, projektipõhiste rahastamiste juhtimine ja koordineerimine, riigihangete alaste tegevuste teostamine ja alustava ettevõtja starditoetuste taotluste menetlemine.Omalt poolt pakume: huvitavat ja vastutusrikast tööd, eneseteostusvõimalust eesmärgiga panustada Mulgi valla arengusse, enesetäiendamise võimalust, toetavat meeskonda. Muud nõuded: Arendus- ja hankespetsialisti ametikohal on nõutav: •vähemalt keskeriharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus;•eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil; •arvuti kasutamise oskus, oskus töötada vajalike andmekogude ja infosüsteemidega;•avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õi...

 • Company Põllumajandus- ja Toiduamet in Other
  02.12.2022 Updated on: 03.12.2022

  Põllumajandusloomade aretuse valdkonna peaspetsialistTööülesanded: Sinu ülesandeks on järelevalve korraldamine põllumajandusloomade aretuse valdkonnanõuete täitmise üle aretusühingutes, valdkonna protseduurikirjelduste koostamine, järelevalveametnike nõustamine ja koolitamine. Sealhulgas on Sinu ülesanneteks toetuste kontrolli korraldamine, valdkonna tegevuslubade menetlustoimingute korraldamine ja aretusprogrammide heakskiitmine. Osaled valdkonna teavitus- ja ennetustegevustes ning erinevate auditite ettevalmistamisel ja läbiviimisel.Omalt poolt pakume: Pakume Sulle põnevat tööd - võimalust anda oma panus põllumajandusloomade aretuse valdkonna arendamisse ning kujuneda valdkonna eksperdiks. Toetame Sinu erialast arengut nii Eestis kui väljaspool, saad osa inspireerivatest koolitustest ja ...

 • Company Eesti Töötukassa in Tartu
  02.12.2022 Updated on: 03.12.2022

  Tööülesanded: Sul on võimalus kaasa lüüa täiesti uue kontseptsiooniga büroo ja Lõuna- Eesti karjäärikeskuse loomisel.Juhtivkonsultandina on Sinu ülesanneteks:- nõustajate meeskonna igapäevase töö juhtimine;- nõustajate meeskonna töö toetamine, et tiim tegutseks tulemuslikult ja ühtehoidvalt;- meeskonnale eesmärkide seadmine ning nende saavutamiseks tegevuste planeerimine;- erinevates töörühmades ning arendustegevustes osalemine organisatsiooni siseste ja väliste partneritega.Sinu uude tiimi kuuluvad nii töövahenduskonsultandid kui ka juhtumikorraldajad, kelle tööülesanded on küll mõnevõrra erinevad, kuid kõiki meid ühendab soov viia kokku tööotsija ja tööandja.Lisaks oma tiimile on Sul võimalik koostööd teha töötukassa erinevate tugiüksuste ja juhtivkonsultantidega üle Eesti. Mitmel korral...

 • Company Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium in Other
  01.12.2022 Updated on: 03.12.2022

  Tööülesanded: Sinu ülesandeks on olla teenuste kaubanduse valdkonna arengu kujundaja ja ettevõtluseks soodsa tegutsemiskeskkonna looja. Piiriüleste teenuste nõunik: - arendab Eesti teenuste sektori konkurentsivõime suurendamiseks ja teenuseosutajate piiriülese tegutsemise soodustamiseks vajalikku õiguskeskkonda- arendab koostöös teiste ministeeriumidega piiriüleste teenuste valdkonda, käivitab ja viib ellu teenuste sektori konkurentsivõimet tõstvaid algatusi- osaleb Eesti seisukohtade kujundamises ja kaitsmises Euroopa Liidu õigusaktide ja kolmandate riikidega sõlmitavate vabakaubanduslepingute läbirääkimistes - osaleb teenuste kaubanduse valdkonnaga seotud rahvusva...

 • Company Rakvere Vallavalitsus in Rakvere
  01.12.2022 Updated on: 03.12.2022

  Tööülesanded: Rakvere valla ruumilise planeerimise korraldamine ning koostatud planeeringute nõuetele vastavuse tagamine ja planeeringutega seonduvate küsimuste lahendamine. Ametijuhendiga saab tutvuda veebilehel: Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd ja eneseteostust; koolitus- ja arenguvõimalusi; toredat meeskonda; 35 kalendripäeva puhkust + 3 tasustatud tervisepäeva aastas; osaliselt kaugtöö tegemise võimalust (peale katseaja lõppu).Muud nõuded: Oskab käsitleda ametikohal vajaminevaid arvutiprogramme, andmekogusid, sh MS Office, dokumendihaldussüsteemi AMPHORA ja registreid; ühe võõrkeele oskus ametialase sõnavara valdamisega; omab teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldust ja valdkonda reguleeritavatest õigusaktidest ning õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest ja koostamisest.Kodus tööta...

 • Company Eesti Energia AS in Ala
  30.11.2022 Updated on: 03.12.2022

  Järvamaa/Viljandimaa/Pärnumaa piirkondaTööülesanded: Enefit Connecti võrguvarade üksusesse kuuluva kaitsevööndi järelevalve meeskonna eesmärk on teostada järelevalvet elektripaigaldiste kaitsevööndis ja tagada kaitsevööndis toimuvate tegevuste ohutus.Sinu peamisteks ülesanneteks on elektri- ja sidepaigaldiste kaitsevööndis toimuvate tegevuste kooskõlastamine ja järelevalve. Kaablitrassi asukoha määramine ja mahamärkimine objektil, tegutsemislubade väljastamine ja tegutsejate juhendamine, paigaldiste lõhkumistega seotud sündmuste menetlemine. Samuti osaled kliendipöördumiste lahendamise protsessis.Omalt poolt pakume: Meiega saad:tegutseda Eestile strateegiliselt olulises valdkonnas, mis areneb kiiresti, pakkudes arengu- ja eneseteostuse võimalusi;teha mitmekülgset ja arendavat tööd; töötada...

 • Company Rae Vallavalitsus in Rae
  27.11.2022 Updated on: 03.12.2022

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaksTööülesanded: keskkonnajärelevalve teostamine Rae vallas;järelevalve teostamine õigusaktide täitmise üle;haldusmenetluste (riiklik järelevalve) ja väärteomenetluste läbiviimine;osalemine preventiivses töös avaliku korra rikkumiste ennetamiseks;looduskaitselise tegevuse (s.h võõrliikide tõrje) korraldamine.Omalt poolt pakume: iseseisvat ja mitmekülgset tööd;võimalust panustada järjest parema Rae valla kujundamisse;erialaseid koolitusi;tegusat, sõbralikku ja toetavat kollektiivi;kaasaegseid töövahendeid;võimalust töötada nii kodus kui kontoris;35-päevast põhipuhkust,3-e tasustatud tervisepäeva.Muud nõuded: teadmised valdkondlikest õigusaktidest;ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning andmekogude kasutamisoskus;pingetaluvus;kohuse- ja vastutu...

 • Company Põllumajandus- ja Toiduamet in Other
  26.11.2022 Updated on: 02.12.2022

  Loomaheaolu valdkonna peaspetsialist (loomkatsed)Tööülesanded: Sinu ülesandeks on olla valdkonnajuhiks katseloomade kaitse korraldamisel ja teostamisel.Sealhulgas: •korraldad loomkatseprojektide hindamiskomisjoni tööd, loomkatseprojekti loataotluste menetlemist ja lubade väljastamist; •korraldad ja teostad järelevalvet loomkatsete läbiviimise nõuetekohasuse ja katseloomade kaitse tagamise üle;•kogud ja analüüsid katseloomade kasutamise alast teavet ning teed sellealast koostööd Euroopa Komisjoni ja Maaeluministeeriumiga.Omalt poolt pakume: Pakume Sulle põnevat tööd - võimalust anda oma panus loomaheaolu valdkonna arendamisse ning kujuneda valdkonna eksperdiks. Toetame Sinu erialast arengut nii Eestis kui väljaspool, saad osa inspireerivatest koolitustest ja koostöövõimalustest ning kolleeg...

 • Company Valga Vallavalitsus in Valga
  25.11.2022 Updated on: 27.11.2022

  Tööülesanded: •IT-taristu toimivuse ja turvalisuse tagamine; •vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste infosüsteemide kavandamise, arendamise ja haldamise korraldamine;•IT kasutajatoe osutamine ja protsessi parendamine Valga Vallavalitsuses ja selle hallatavates asutustes; •IT infrastruktuuri arendamine (sh riigihangeteks vajaliku dokumentatsiooni koostamine);•IT-juhendite ja kasutajate koolitamise korraldamine;•digiteenuste tagamine;•infoturbe põhimõtete järgimise tagamine, E-ITS koordineerimine ja rakendamine Valga Vallavalitsuses ja selle hallatavates asutustes. Omalt poolt pakume: •eneseteostust, huvitavat ja mitmekesist tööd;•paindlikku tööaega;•koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;•35 kalendripäeva põhipuhkust.Muud nõuded: •vastavus avaliku teenistuse seaduses ametnikule sät...

 • Company Rakvere Linnavalitsus in Other
  25.11.2022 Updated on: 01.12.2022

  Tööülesanded: Peamised teenistusülesanded on rahvastikuregistris elukoha andmete töötlemise toimingute tegemine;sündide ja surmade registreerimine, abielude sõlmimine ja lahutamine, perekonnaseisuandmete muutmine ja parandamine ning muude seaduses sätestatud perekonnaseisutoimingute tegemine. Omalt poolt pakume: Sõbralikku meeskonda ning motiveerivat töötasu; erialaseid koolitusvõimalusi; tervise edendamiseks tehtavate kulude hüvitamist; 35 kalendripäeva põhipuhkust.Muud nõuded: Vastavus avaliku teenistuse seaduse nõuetele; õigus tegutseda perekonnaseisuametnikuna või valmisolek omandada vajalikud teadmised ja sooritada Siseministeeriumis eksam perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õiguse saamiseks Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Panamir OÜ in Lao
  25.11.2022 Updated on: 01.12.2022

  Tööülesanded: Sinu peamisteks tööülesanneteks on:- Kontori varustamine kulumaterjalidega (koopiapaber, kirjatarbed jne.)- Varuosade, õlide, määrete, vedelike, remondimaterjalide, töökaitsevahendite saadavuse kontroll, hinnavõrdluste tegemine, tellimine ja kohale toomine- Suhtlemine erinevate tarnijatega- Päringute koostamine ja vormistamine- Pakkumiste arhiveerimine- Lao korrashoid- Saabunud kauba kontrollimine, ladustamine, laost kaupade väljaandmine ja laoseisu jälgimine.Omalt poolt pakume: Püsivat töösuhet stabiilises ettevõttesStabiilset töötasuToetavat ja abivalmis töökollektiiviMuud nõuded: Juhiload B ja hea sõidukogemusAnalüüsivõimeHea suhtleja ja ka kuulajaHea ajaplaneerimiseoskusTehniline taiplikkusKorrektsus ja täpsusKohusetundlikkus ja aususKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Muinsuskaitseamet in Aasuvälja
  24.11.2022 Updated on: 30.11.2022

  Otsime lahendustele orienteeritud spetsialisti, kes korraldab Järva maakonnas muinsuskaitsetööd, hindab kultuuripärandit tervikuna ja väärtustab koostööd inimestega pärandi hoidmisel, arendamisel ja kaitsel.Tööülesanded: •nõustada ja juhendada mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise omanikke ja valdajaid mälestise või ehitise hooldamise, remondi, ehitamise, konserveerimise ja restaureerimise küsimustes;•anda välja tööde tegemiseks lube ja kooskõlastusi, teha järelevalvet;•teha koostööd mäluasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste ja riigiasutustega kultuuriväärtuste tutvustamisel ja kaitse korraldamisel.Omalt poolt pakume: •huvitavat ja vastutusrikast täiskoormusega tööd riigiametis, millega saab alustada kohe;•kaasaegset paindlikku töökorraldust, kodukontoris töötamise võimalust;•35 k...

 • Company Muinsuskaitseamet in Pärnu
  24.11.2022 Updated on: 30.11.2022

  Otsime lahendustele orienteeritud spetsialisti, kes korraldab Pärnu maakonnas muinsuskaitsetööd, hindab kultuuripärandit tervikuna ja väärtustab koostööd inimestega pärandi hoidmisel, arendamisel ja kaitsel.Tööülesanded: •nõustada ja juhendada mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise omanikke ja valdajaid mälestise või ehitise hooldamise, remondi, ehitamise, konserveerimise ja restaureerimise küsimustes;•anda välja tööde tegemiseks lube ja kooskõlastusi, teha järelevalvet; •teha koostööd mäluasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste ja riigiasutustega kultuuriväärtuste tutvustamisel ja kaitse korraldamisel.Omalt poolt pakume: •huvitavat ja vastutusrikast täiskoormusega tööd riigiametis, millega saab alustada kohe;•kaasaegset paindlikku töökorraldust, kodukontoris töötamise võimalust;•35 ...

 • Company Haljala Vallavalitsus in Haljala
  22.11.2022 Updated on: 30.11.2022

  tähtajaline kohtTööülesanded: Planeerimisspetsialisti hoolde usaldame Haljala valla ruumilise planeerimise korraldamise, üldplaneeringu ja detailplaneeringute menetlusprotsessi läbiviimise ja planeeringutega seonduvate küsimuste lahendamise.Täpsemad tööülesanded on toodud ametijuhendis, mis on leitav Haljala valla veebilehelt: . Omalt poolt pakume: Sind ootab meie juures ees- väljakutset pakkuv töö Haljala vallavalitsuses, kus panustad iga päev meie valla arengusse ja seeläbi vallaelanike rahulolusse;- saad töötada arenevas meeskonnas, kus väärtustame head koostööd, enesetäiendamist, rõõmsat meelt ja üksteisest hoolimist;- Sinu põhipuhkuse kestvus on 35 päeva aastas ning lisaks ootab Sind meie juures 7 tasutatud tervisepäeva;- haigushüvitis alates esimesest päevast. Tagame töötamiseks kaas...

 • Company Justiitsministeerium in Other
  22.11.2022 Updated on: 30.11.2022

  Tööülesanded: Peamised ülesanded on:õigusloome koordineerimine konkurentsiõiguse valdkonnas, sh vastavate Eesti ja Euroopa Liidu (EL) õigusaktide väljatöötamises ja nende rakendamises osalemineosalemine õigusloomealastes töö- ja ekspertgruppides, sh EL ja muude asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide töösRahvusvahelise ja EL õiguse analüüs oma tööülesandeid puudutavas valdkonnasOmalt poolt pakume: Omalt poolt pakume:huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd mainekas riigiasutuses võimalust kaasa rääkida Eesti õigussüsteemi arengus ning esindada Eestit EL ja rahvusvahelisel tasandiltänapäevast töökeskkonda, paindlikke töötingimusi ja sõbralikke kolleegemitmekülgseid eneseteostus- ja koolitusvõimalusi, sh võimalust areneda valdkonna tippspetsialistikssoodsaid võimalusi sportimiseks ja aas...

 • Company Kohtla-Järve Linnavalitsus in Linna
  19.11.2022 Updated on: 25.11.2022

  (ajutiselt äraoleva teenistuja asendamise ajaks)Tööülesanded: •Isikukaartide haldamine; •personalikäskkirjade vormistamine;•puhkuste arvestuse pidamine ja ajakava koostamine;•uute hallatavate asutuste juhtide tööle vormistamine ja töölt vabastamise toimingu läbiviimine;•uue töötaja katseaja tähtaja jälgimine;•osalemine personali värbamise ja valiku protsessis;•informatsiooni andmine järelevalvet teostavate organisatsioonide esindajatele;•personalipoliitika/strateegia ning muude personalivaldkonda reguleerivate dokumentide (töökorralduse reeglid, ametijuhendid, koolituse alased dokumendid jne) ja protseduuride koostamine ning arendamine;•oma tegevusvaldkonna õigusaktide eelnõude linnavalitsuse ja volikogu istungitele koostamine ning vastavasisuliste õigusaktide täitmise jälgimine;•personal...

 • Company Haridus- ja Teadusministeerium in Luua
  19.11.2022 Updated on: 26.11.2022

  Tööülesanded: Oled oodatud meie meeskonda, kui Sul on soov kujundada valdkondlikest strateegiatest ja õigusaktidest tulenevat keelepoliitikat.Meiega koos saad:planeerida „Eesti keele arengukava 2021-2035“ rakendamist;koordineerida ja planeerida eesti keele õpet välismaal;koordineerida keelevaldkonna õigusruumi kaasajastamist; lüüa kaasa murdekeelte arendamisel;koordineerida keelevaldkonna strateegiliste partnerite taotlusvoore;korraldada keeleauhindade konkursse.Omalt poolt pakume: Meie juures ootab Sind professionaalne meeskond ja tähendust loov töö. Pakume 35 päeva puhkust, kolme tasustatud virgestuspäeva, spordikompensatsiooni, arenguvõimalusi ja paindlikke töötamise võimalusi.Muud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui: oled valmis põnevaks, väljakutseid pakkuvaks ja intensiivseks tööks...

 • Company Kohtla-Järve Linnavalitsus in Linna
  18.11.2022 Updated on: 19.11.2022

  (ajutiselt äraoleva teenistuja asendamise ajaks)Tööülesanded: •Isikukaartide haldamine; •personalikäskkirjade vormistamine;•puhkuste arvestuse pidamine ja ajakava koostamine;•uute hallatavate asutuste juhtide tööle vormistamine ja töölt vabastamise toimingu läbiviimine;•uue töötaja katseaja tähtaja jälgimine;•osalemine personali värbamise ja valiku protsessis;•informatsiooni andmine järelevalvet teostavate organisatsioonide esindajatele;•personalipoliitika/strateegia ning muude personalivaldkonda reguleerivate dokumentide (töökorralduse reeglid, ametijuhendid, koolituse alased dokumendid jne) ja protseduuride koostamine ning arendamine;•oma tegevusvaldkonna õigusaktide eelnõude linnavalitsuse ja volikogu istungitele koostamine ning vastavasisuliste õigusaktide täitmise jälgimine;•personal...

 • Company Põllumajandus- ja Toiduamet in Rapla
  18.11.2022 Updated on: 24.11.2022

  Põhja regioon (Rapla või Tallinna esindus)Tööülesanded: Sinu ülesandeks on järelevalvetoimingute läbiviimine loomatervishoiu ja loomade heaolu valdkonnas, sh:•kontrollid loomapidamisnõuete täitmist loomapidajate juures;•menetled loomade heaolualaste ning loomsete kõrvalsaaduste keskkonnast tuvastamisega seotud vihjeid;•menetled veolubade ja transpordivahendite sertifikaatide taotlusi ning väljastad veterinaarsertifikaadi või muu dokumendi väljaveoks;•võtad järelevalve ja seireproove ning hindad proovitulemusi;•koostad aruandlust ja sisestad järelevalvetulemused andmebaasidesse.Omalt poolt pakume: Pakume Sulle põnevat tööd - võimalust anda oma panus loomatervise ja -heaolu valdkonna arendamisse ning kujuneda valdkonna eksperdiks. Toetame Sinu erialast arengut nii Eestis kui väljaspool, saa...

 • Company "INVL Life", uždaroji akcinė draudimo bendrovė Eesti filiaal in Läti
  17.11.2022 Updated on: 20.11.2022

  Tööülesanded: * Kliendi andmete ja kindlustusavalduste kontroll, nende sisestamine, seonduv suhtlus peamiselt müüginõustajaga, kindlustuslepingute muudatuste haldamine, arvete väljastamine, e-arvete haldus, maksete pealekandmine, kindlustusdokumentide ja teadete saatmine kliendile, väljamaksete haldus ning failide arhiveerimine jms* Loetletud tööd on seotud erinevate majasiseste ja majaväliste andmebaaside kasutamisega* Tähtis on tagada andmete õigsus ja tööde vastavus nõuetele* Andmete töötlus, koondamine ja aruandlus* Osalemine üksuse peamiste andmebaaside ja protseduuride arendustes koostöös nii Eesti kui ka Leedu ja Läti kolleegidegaOmalt poolt pakume: * Aastane leping "INVL Life", UADB Eesti filiaali lepinguhalduse üksuses* Sinu seljatagust kaitseb võimekas ja kogenud meeskond, kes to...

 • Company Sihtasutus Virumaa Muuseumid in Other
  17.11.2022 Updated on: 22.11.2022

  Tööülesanded: Kliendi vajaduste ja ootuste väljaselgitamine ning sellest tuleneva teenindusstrateegia väljatöötamine ja elluviimine; teenindus- ja toitlustusmeeskonna komplekteerimine, juhtimine, arendamine ja koordineerimine; eriilmeliste ürituste korraldamine; protsesside ja tegevusefektiivsuse parendamiseks ettepanekute tegemine. Vastutab teenindusstrateegia elluviimise eest meeskonnas ja teenindusprotsessi tulemuslikkuse eest.Omalt poolt pakume: Täistööaega; hoolivat meeskonda; võimalust kaasa rääkida töögraafiku kujundamisel; avatud olemist Sinu uutele ideedele ja ettepanekutele.Muud nõuded: Eelnev töökogemus; Oled kohusetundlik ja korrektne; Oled õppimisvõimeline ning meeskonnatööle suunatud; valdad suhtlustasandil eesti keelt ja inglise keelt; pinge- ja stressitaluvus.Kodus töötamis...

 • Company Rapla Vallavalitsus in Rapla
  17.11.2022 Updated on: 22.11.2022

  koormusega 1,0Tööülesanded: Ametikoha eesmärk on Rapla valla teetööde kavandamine, ehitamine ja uuendamine, sh teede, tänavate, sildade ning seonduvate rajatiste projekteerimise, ehitamise, remondi ja hoolduse korraldamine ning nendeks tegevusteks vajalike riigihangete ja pakkumusmenetluste läbiviimiseks vajaliku tehnilise dokumentatsiooni koostamine, pakkumusmenetluste läbiviimise korraldamine ning sõlmitud lepingute täitmise järelevalve, teehoiukava ja teiste teehoidu käsitlevate arengudokumentide eelnõude väljatöötamise korraldamine, projektide ja planeeringute läbivaatamine, vajadusel märkuste esitamine ja kooskõlastamine oma pädevuse piires, liikluse, parkimise ning teeregistriga seotud toimingute korraldamine, optimaalse liikluskorralduse tagamine, liikluskorraldusvahendite (liiklusm...

 • Company Pärnu Linnavalitsus in Linna
  17.11.2022 Updated on: 22.11.2022

  Tööülesanded: Andmekaitsespetsialisti peamised tööülesanded on: koostab ja uuendab asutuse andmekaitset reguleerivaid juhiseid ja muid dokumente; koordineerib andmekaitsenõuete täitmist ning nõustab ja koolitab selles valdkonnas linnavalitsuse ja linna asutuste teenistujaid; teostab andmekogude ja infosüsteemide kooskõlastamist ja registreerimist riigi infosüsteemi haldussüsteemis; korraldab andmekaitse alaste mõjuhinnangute tegemist; osaleb arendusprojektides, eesmärgiga tagada andmekaitse alaste riskide hindamine, uute turvameetmete väljatöötamine või olemasolevate parendamine. Omalt poolt pakume: Sulle pakume: * valdkondlikke väljakutseid; * otsustusõigust ja vastutust; * enesearengu- ja koolitusvõimalusi; *paindlikku töökorraldust; * 35 kalendripäeva põhipuhkust ja 3 tasustatud tervise...

 • Company Alutaguse Vallavalitsus in Other
  13.11.2022 Updated on: 20.11.2022

  JärelevalvespetsialistTööülesanded: - korraldab Alutaguse vallas haldusjärelevalvet, viib läbi väärteo- ja kohtuvälise menetluse ning vormistab vastavad dokumendid;- kontrollib oma pädevuse piires seaduste ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide täitmist (jäätmehoolduseeskiri, heakorraeeskiri, avaliku korra eeskiri, ehitusseadustik, liiklusseadus jne);- kontrollib järelevalvega seonduvate lepingute täitmist (teede kasutus ja hooldus, jäätmemajandus, heakord jne);- koostab oma teenistusvaldkonna dokumendid ja korraldab vastamise saabunud kirjadele;- kogub ja süstematiseerib teavet oma teenistusvaldkonnas, tagab avalikustamisele kuuluva informatsiooni edastamise;- sisestab ja töötleb valdkonnaga seotud andmeid erinevates andmekogudes (ehitisregister, kinnistusraamat, e-toimik jne)- koostab vald...

 • Company Sillamäe Linnavalitsus in Sillamäe
  11.11.2022 Updated on: 17.11.2022

  Tööülesanded: Sillamäe Linnavalitsus otsib oma meeskonda linnamajanduse osakonna juhatajat.Teenistusülesanded:Linnamajanduse osakonna juhataja töö eesmärk on Sillamäe linnamajanduse töö planeerimine, korraldamine ja juhtimine.Juhataja:-Planeerib ja juhib linnamajanduse osakonna tööd.-Kontrollib ja korraldab linna ühistranspordi tööd; korraldab linna tänavate, teede ning treppide ehitust, remonttöid ja hooldamist.-Kontrollib sõlmitud lepingute täitmist.-Korraldab teeregistri andmete kogumist, töötlemist, väljastamist ja säilitamist.Linnamajanduse osakonna juhataja ametijuhend on leitav veebilehelt: .Omalt poolt pakume: -35 kalendripäeva puhkust;-huvitavat ja arendavat tööd;-stabiilset tööd;-spordi- ja tervise edendamise toetust;-koolitusvõimalusi;-sõbralikke ja toetavaid kolleege.Muud nõud...

 • Company Haridus- ja Teadusministeerium in Luua
  11.11.2022 Updated on: 02.12.2022

  Tööülesanded: Kuidas muuta matemaatika õppeprotsessi mõtestatumaks, uurimuslikumaks ja tänapäevasemaks?Kuidas luua ja läbi viia tänapäevaseid matemaatikatunde?Kuidas arendada kõrgetasemelist matemaatilist mõtlemist?Kuidas muuta matemaatikat õpilastele silmaga nähtavaks ja käega katsutavaks?Kui Sulle on oluline matemaatika ainevaldkonna eesmärgipärane arengning soovid olla valdkonna eestvedaja ja partnerite kaasaja,siis oled väga oodatud liituma meie meeskonnaga! Sinu töö peamine eesmärk on olla visionäär, eestvedaja ning siseriiklike ja välispartnerite kaasaja valdkonna kujundamisel ning pideva arengu tagamisel ning näha digipädevuse arendamise ja matemaatika õpetamise seoseid.Omalt poolt pakume: Meie juures ootab Sind professionaalne meeskond ja tähendust loov töö. Pakume 35 päeva puhkust...

 • Company Lüganuse Vallavalitsus in Lüganuse
  10.11.2022 Updated on: 15.11.2022

  Tööülesanded: Planeerimisspetsialisti teenistuskoha eesmärk on Lüganuse valla planeeringute menetlemise ja koordineerimise korraldamine, lähtudes heast projekteerimis-, planeerimis- ja ehitustavast. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd;mitmekesist, vastutusrikast ning arendavat töökeskkonda;toetavat meeskonda;erialaseid täiendkoolitusi;Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhendiga kehtestatud teenistujate II palgagruppi kuuluvat palka Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Pärnu Linnavalitsus in Other
  10.11.2022 Updated on: 15.11.2022

  Tööülesanded: Avalikel aladel kõrghaljastuse-, metsade ja asendusistutustega tegelemine; raieloa taotluste menetlemine; ehituslubade, detailplaneeringute ja kaevelubade menetlusprotsessides osalemine.Omalt poolt pakume: Erialaselt huvitavat tööd ja väljakutseid; vastutust ja otsustuste tegemist; 35 kalendripäeva põhipuhkust; 3 tasustatud tervisepäeva aastas; spordihüvitist; kokkuhoidvat meeskonda.Muud nõuded: Ootame, et Sa omad erialast kõrgharidust, nt metsandus, aiandus, maastikuarhitektuur vmt; oled kohusetundlik ja täpne; oled iseseisev ja hea organiseerimisvõimega; oled hea meeskonnamängija.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company STALKMET OÜ in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Puhastusteenuste aktiivne müük ja uute klientide leidmineTööülesanded: * Hinnapakkumiste koostamine* Ettevõtte ja selle tegevuste tutvustamine antud regioonis* Olemasolevate klientidega suhtlemine ja kliendisuhte hoidmineOmalt poolt pakume: * Palju huvitavat ja vaheldusrikast tööd arenevas meeskonnas* Võimalust tõusta karjääriredelil ja luua oma müügimeeskond* Motiveerivat palgasüsteemi (põhi- ja tulemuspalk)* Kaasaegset töökohta ja töövahendeidMuud nõuded: * Ootame Sind oma meeskonda, kui omad energiat, kirge, tahet suurte eesmärkide saavutamiseks ning oled valmis tegema rohkelt tööd klientide leidmiseks* Oled hea suhtleja ning saad hakkama ka raskustega* Sul on varasem töökogemus aktiivse müügiesindajana* Kasuks tuleb, kui omad eelnevat töökogemust kinnisvara valdkonnas, puhastusteenuste...

 • Company Keskkonnainspektsioon in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: • Kuritegude kohtueelne menetlemine keskkonna ja loodusvarade kaitse ning kasutamise nõuete rikkumise valdkonnas karistusseadustiku 20. peatüki alusel• oma valdkonnas esitatud avalduste, teabenõuete, selgitustaotluste ja märgukirjade vastuste korrektsuse ja õiguspärasuse tagamine Omalt poolt pakume: • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd • eneseteostusvõimalust kaasaegses ja koostööle orienteeritud meeskonnas• isiklikku mentorit• erialaseid täiendkoolitusi• sõbralikku ja toetavat meeskonda • haigestumise korral hüvitise maksmist alates teisest päevast• ametiauto kasutamist töösõitudeksMuud nõuded: • Politseiline või õigusalane kõrgharidus• töökogemus kuritegude kohtueelse menetlemise valdkonnas vähemalt 3 aastat• põhjalikud teadmised kriminaalmenetlusest...

 • Company Justiitsministeerium in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Põhiülesanne on õiguspoliitiliste otsuste ettevalmistamine avaliku õiguse valdkonnas, eeskätt haldusõiguse üldosa, korrakaitseõiguse ja halduskohtumenetluse küsimustes, sealhulgas:•õigusaktide ja nende rakenduspraktika analüüs•õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ja analüüs•osalemine õigusloomealastes töö- ja ekspertgruppidesOmalt poolt pakume: •huvitavat tööd mainekas riigiasutuses •võimalust panustada Eesti õigussüsteemi arengusse•meeldivat töökeskkonda ja sõbralikke kolleege•eneseteostus- ja koolitusvõimalusiMuud nõuded: Sobivalt kandidaadilt ootame•õigusalast akadeemilist kõrgharidust•põhjalikke teadmisi riigi- ja haldusõigusest•väga head analüüsi- ja tulemuste prognoosimise võimet•iseseisvust töös, algatus- ja otsustusvõimelisust•väga head suhtlemis- ja eneseväljendusos...

 • Company Delamode Estonia OÜ in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Uute klientide otsimine.Müügimaterjalide ettevalmistamine.Müügikampaaniate korraldamine (e-posti ja muude vahendite abil).Suhtlemine klientidega telefoni ja e-kirja teel.Kliendipäringutele ja hinnapakkumistele vastamine.Kiire ja kvaliteetse klienditeeninduse tagamine.Omalt poolt pakume: Stabiilne palk.Spordivõimalused ja ühisüritused.Usaldusväärne rahvusvaheline ettevõte.Muud nõuded: Kohusetundlikkus.Hea organiseerimis- ja läbirääkimisoskus.Analüüsivõime.PaindlikkusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Keskkonnaamet in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Lapsehoolduspuhkusel viibiva ametniku asendajaTööülesanded: maaomanike ja jahimeeste nõustamine; kiskjakahjude hindamine või hindamise korraldamine; jahindusnõukogude ettevalmistamine; jahipiirkonna kasutusõiguse lubade väljastamine ja muutmine; jahipidamise ja ulukite lisasöötmise korraldamine ja kooskõlastamine kaitsealadel; metssea ja suurkiskjate küttimisandmete koondamine; asutuse teiste struktuuriüksuste nõustamine jahinduse küsimustes.Ametikoha täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, mis on kättesaadav Keskkonnaameti kodulehelt.Omalt poolt pakume: Meie trumbiks on meie inimesed! Toetavad jasõbralikud kolleegid on päriselt ka olemas! Meid iseloomustavad selged eesmärgid ja kindelpalgasüsteem - meie tulemusjuhtimise süsteemikiidavad teisedki! Tunnustame häid töötulemusi ...

 • Company Põllumajandusamet in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendajaTööülesanded: Sinu töö eesmärgiks on kaasa aidata sellele, et tarbijal on kasutada efektiivsed ja lubamatut ohtu mitte põhjustavad taimekaitsevahendid ning väetised. Sinu ülesandeks on koordineerida 7-liikmelise taimekaitsevahendite hindamismeeskonna tööd. Tagad, et taimekaitsevahendite turule lubamise või tingimuste muutmiste taotlused on hinnatud ning ekspertarvamused esitatud. Osaled ekspertgruppide töös ja rahvusvahelistel töökohtumistel. Korraldad koostööd huvigruppidega, koostad ja avalikustad valdkonna infomaterjale.Omalt poolt pakume: Pakume Sulle võimalust anda oma panus taimekaitse valdkonna arendamisse. Toetame Sinu erialast arengut läbi täiendkoolituste ja rahvusvaheliste töökohtumiste nii Eestis kui välismaal. Meie juures töötades on ...

 • Company Harmtex Design OÜ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Kardinate müügikonsultant-disainerTööülesanded: Kliendile erinevate kardinalahenduste tutvustamine ja aktiivne pakkumine Tallinna salongis.Mõõdistustööde teostamine objektidel.Kardinate riputamine objektidel.Omalt poolt pakume: Kliendile müügiks kvaliteetseid tooteidEneseteostusvõimalust arenevas ettevõttesSõbralikku ja toetavat professionaalset meeskondaNüüdisaegset töökeskkonda ja konkurentsivõimelist tasustamissüsteemiKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company aktsiaselts SALVEST in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaTööülesanded: Sinu põhiülesandeks on Salvesti müügi suurendamine läbi kauplusetasandi tegevuste Lõuna-Eesti piirkonnas. Sinu igapäevakohustuste hulka kuuluvad poodide külastamine, müügitulemuste analüüs, eriväljapanekute teostamine ning pidev suhtlus kaupluste ja kontori vahel.Omalt poolt pakume: Pakume omalt poolt võimalust kaasa aidata Eesti ühe pikemate traditsioonidega toidutööstusettevõtte arengule, püsivat töösuhet, vaheldusrikast ja huvitavat tööd ning erinevaid ettevõtte soodustusi. Leping sõlmitakse lapsehoolduspuhkusele suunduva töötaja asendamise perioodiks.Muud nõuded: Otsime oma meeskonda Tartusse särasilmset ja initsiatiivikat kolleegi, kes:•omab kogemusi jaekaubanduses ja selget arusaama müügiedendusest;•on kohusetundlik, töökas ja hea suhtleja su...

 • Company JOOGIEKSPERT OÜ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: - täisautomaatsete kohviautomaatide hooldustööd (nii hoolduskeskuses kui ka kliendi juures)- kohviautomaatide rikete kõrvaldamine ja remonttööd- kohviautomaatide paigaldus- ja seadistamistööd- kaubatellimuste komplekteerimine ning kliendi asukohta kohale toimetamine- klientide nõustamine nende kasutuses olevate seadmete kasutuse ja toorainete osasOmalt poolt pakume: - Erialast väljaõpet- Konkurentsivõimelist töötasu- Arenemisvõimalusi tõeliseks professionaaliks- Positiivset ja toetavat kollektiivi -Palju head kohviMuud nõuded: - Hea suhtlemisoskus ja enesedistsipliin-Tehniline taiplikkus- Võime iseseisvalt õigeid otsuseid vastu võtta ja kiirelt tegutseda- Positiivne ellusuhtumine ja tervislikud eluviisidKasuks tuleb varasem töökogemus tehnika ja elektroonikaseadmete remondi j...

 • Company Novem Kinnisvara OÜ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Kinnisvara üüri- ja müügitehingute vahendamine, klientide nõustamine, kliendisuhete hoidmine ja arendamine.Omalt poolt pakume: Võimalust õppida detailselt tundma kinnisvaramaailma; väljaõpet kogenud kolleegide poolt; mentorlust; toetavat ja ambitsioonikat kollektiivi; töökohta kontoris Tartu vanalinnas; võimalust planeerida oma tööaega iseseisvalt; häid, tulemustest sõltuvaid teenimisvõimalusi.Muud nõuded: Sobiv kandidaat on suhtlemisaldis, empaatiavõimeline, avatud meele, aktiivse hoiakuga ja teotahtelineKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Eesti Töötukassa in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Kas Sind huvitab teenuse disain ja kvaliteet? Oled Sa mõelnud, milliseid teenuseid vajaksid tööturule naasmiseks vähenenud töövõimega inimesed? Kui Sul on soov panustada sotsiaalvaldkonna teenuste arendamisse, siis uuri lähemalt, sest töötukassa töövõimet toetavad teenused vajavad juhti.Omalt poolt pakume: Töötukassas töötades on Sul võimalus teha tähendusega tööd, panustades ühiskonnale olulises valdkonnas. Meie tegevustel on selged eesmärgid, tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid. Meil on tänapäevane töökeskkond ja hoolime töötajate tervisest. Meil on 35 kalendripäeva puhkust ning me võimaldame paindlikku tööaega ja vajadusel kodutööpäevi. Pakume uue töötaja koolitusprogrammi ning tööalaseid täiendkoolitusi. Igapäevases töös toetavad Sind sõbralikud, abivalmid...

 • Company Eesti Töötukassa in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Töövahenduskonsultant võtab kliente töötukassas arvele ning on seetõttu töötukassas enamasti ka esmane kontakt inimese jaoks. Ta võtab vastu töötuna registreerimise ja töötushüvitiste avaldusi. Tema ülesandeks on aidata kliendil teha oma soovide, kogemustega ja tööturu võimalustega kooskõlas olevaid töövalikuid. Samuti jagab ta vajalikku infot tööturuolukorra pakkumiste ja toetavate teenuste kohta ning aitab planeerida samme sobiva töö leidmiseks.Töövahenduskonsultandi töö on vaheldusrikas tänu suhtlusele väga erinevate inimestega ning pakub rõõmu teadmisest, et on võimalik neile toeks olla.Omalt poolt pakume: Töötukassas töötades on Sul võimalus teha tähendusega tööd, panustades ühiskonnale olulises valdkonnas. Meie tegevustel on selged eesmärgid, tunnustame häid töötulemusi...

 • Company Rae Vallavalitsus in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: - isikuandmete kaitse üldmääruse ja isikuandmete kaitse põhimõtete järgimise korraldamine vallavalitsuses ja hallatavates asutustes;- andmekaitsealaste mõjuhinnangute, strateegia, juhendite, tegevusplaanide jms koostamine, nende täitmise nõustamine ja täitmise jälgimine;- vallavalitsuse teenistujate ja valla asutuste isikuandmeid töötlevate töötajate teavitamine, nõustamine ja koolitamine andmekaitse valdkonnas;- isikuandmete töötlemise ja andmekogude pidamise nõuete täitmise kontrollimine;- koostöö järelevalveasutustega isikuandmete töötlemise küsimustes ning andmekaitsega seotud juhtumite lahendamine.Omalt poolt pakume: - eneseteostust ja põnevaid väljakutseid- õppimis- ja arenguvõimalusi- tegusat ja sõbralikku kollektiivi- mobiilise töö tegemise võimalust- 35-päevast põhip...

 • Company Rae Vallavalitsus in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: - Rae Vallavalitsuse sisekontrollisüsteemi ja -meetmete välja töötamine;- järelevalve teostamine vallavalitsuse ja hallatavate asutuste tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle;- järelevalve teostamine eelarveliste ja sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite kasutamise üle;- vallavalitsuse ja hallatavate asutuste kasutuses oleva vara kasutamise efektiivsuse ja otstarbekuse kontrollimine;- vajadusel distsiplinaarmenetluste läbiviimine ning teenistujate kohta esitatud kaebuste menetlemine.Omalt poolt pakume: - mitmekülgset ja iseseisvat tööd- õppimis- ja arenguvõimalusi- tegusat ja sõbralikku kollektiivi- mobiilise töö tegemise võimalust- 35-päevast põhipuhkustMuud nõuded: - riigi- ja kohaliku omavalitsuse süsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine;- raamatupidamise, e...

 • Company OÜ FineFloors in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Aktiivne puiduõli müük üle Eesti.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja mitmekülgset tööd. Sõbralikku kollektiivi ja tulemustele orienteeritud palka.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company H&E Kaubad OÜ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Lääne-Eesti piirkondTööülesanded: Noor ettevõte soovib oma kollektiivi võimekaid müügiinimesi. Aktiivne müük, klientide konsulteerimine, nõustamine; kliendisuhete hoidmine ja arendamine, tellimuste vormistamine ja edastamine, toodete müük ja tutvustamine (demonstratsioon), uute klientide leidmine ning nende korrektne teenindamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd, arendavat töökogemust, karjäärivõimalusi, erinevaid müügikoolitusi, liikuvat tööd, tööautot või isikliku auto kasutamise kompensatsiooni, meeldivat ja sõbralikku töökeskkonda,Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing Rotaks-R in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Söödalisandite ja farmikeemia nõuandlik müük. Farmide külastamine ja nõustamine (üle Eesti). Uute kliendisuhete loomine. Olemasolevate klientide hoidmine.Omalt poolt pakume: Võimalust teenida mitmekordset Eesti keskmist palka. Tööks vajalikke vahendeid (auto, telefon, arvuti). Uusi teadmisi ja kogemusi, mis tagavad Sinu positsiooni loomakasvatuse valdkonnas. Välislähetusi.Muud nõuded: Oled aktiivne ja ei karda müügitööd. Omad loomakasvatuslikku haridust või teadmisi loomakasvatusest (kasuks tuleb eelnev töökogemus farmis). Omad B-kategooria juhilube. Omad teadmisi veistele ratsioonide koostamisest. Soovid ennast pidevalt arendada. Saad hakkama inglise keeles suhtlemisegaKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Veterinaar- ja Toiduamet in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  kalapüügi ja turukorralduse osakond, töö asukoht SaaremaalTööülesanded: kelle põhiülesandeks on EL ja Eesti seadusandlusega kehtestatud kutselise kalapüügi korraldamine ning kutselise kalapüügi registri ning selle alamregistrite pidamine, kalapüügiga seonduvate andmete kogumine ning aruandluse esitamine kalapüügil Läänemerel Saare ja Lääne maakonnas ning Saare ja Lääne maakonna siseveekogudel kaluri kalapüügiloa alusel kala püüdvate kalurite püügipiirkonnas ning kala üleandmisel ja esmakokkuostul.Peaspetsialist: võtab vastu ja menetleb püügiloa taotlusi; korraldab püügivõimaluste jaotamist taotlejate vahel ja koostab sellekohased otsused; annab dokumentide alusel taotlejatele kalapüügiload ja registreerib loa kutselise kalapüügi registris; kontrollib esitatud andmeid, kutsetunnistuste ole...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Business and administration associate professionals Edit filters