Jobmonitor. Search results for Business and administration associate professionals

13 Jobs found

Used filters:
 • Business and administration associate professionalsx
Displaying 1-13 of 13 results.
 • Company Haridus- ja Teadusministeerium in Luua
  21.06.2024 Updated on: 23.06.2024

  Tööülesanded: Kõrghariduse valdkonna poliitika kujundamiseks vajaliku analüüsi ja pädevate otsustuste ettevalmistamise tagamine; kõrghariduse rahvusvahelistumise tegevuste koordineerimine, sh erinevate mobiilsusprogrammide toimimise tagamine; kõrghariduse valdkonna välisvahendite programmide, sh Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamise planeerimine ja korraldamine.Omalt poolt pakume: Meie juures on hea töötada, sest peame oluliseks inimeste arengut, tervist ja head töökeskkonda. Sind ootab professionaalne ja ühtehoidev meeskond, 35 päeva puhkust, kolm virgestuspäeva aastas, ühisüritused ja tervist toetavad hüved. Tööd on osaliselt võimalik korraldada kaugtööna.Muud nõuded: SOBIVAL KANDIDAADIL ON: head teadmised hariduslike erivajadusega õpilaste õppetöö korraldamise põhimõtetest;- vald...

 • Company Haridus- ja Teadusministeerium in Kooli
  21.06.2024 Updated on: 23.06.2024

  Tööülesanded: Koolipidaja ülesannete täitmine ja pidaja esindamine kooli tegevustes -hoolekogudes, tähtsündmustel, aruteludel; - koolide ja koolijuhtide arengu toetamine ning regionaalse koostöö juhtimine; - üldhariduskoolide poliitikate, kordade ja arengukavade koostamisel osalemine; - üldhariduskoolide eelarveprotsessi sujuvuse ja ellu viimise tagamine.,Omalt poolt pakume: Meie juures on hea töötada, sest peame oluliseks inimeste arengut, tervist ja head töökeskkonda. Sind ootab professionaalne ja ühtehoidev meeskond, 35 päeva puhkust, kolm virgestuspäeva aastas, ühisüritused ja tervist toetavad hüved. Tööd on võimalik korraldada osaliselt kaugtööna.Muud nõuded: SOBIVAL KANDIDAADIL ON: head teadmised hariduslike erivajadusega õpilaste õppetöö korraldamise põhimõtetest;- valdkonna õigusak...

 • Company Tartu Vallavalitsus in Tartu
  21.06.2024 Updated on: 23.06.2024

  Tööülesanded: Tartu Vallavalitsus otsib enda meeskonda teede ja liikluskorralduse spetsialisti, kelle põhiliseks tööülesandeks on teede ja tänavatega seotud tegevuste (planeerimine, projekteerimine, ehitamine, hooldamine) koordineerimine ja korraldamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd; sõbralikku ja kokkuhoidvat kollektiivi; 35 kalendripäeva põhipuhkust.Muud nõuded: Tartu Vallavalitsusse ametisse astuv teede ja liikluskorralduse spetsialist on: otsustus- ja vastutusvõimeline; orienteeritud KOVi huvidele; saab ühtemoodi hakkama nii rutiini kui kiiret mõtlemist nõudvate tegevustega; hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskusega; oskab lugeda teeprojekti ja planeeringujoonist;tunneb teede ja tänavate projekteerimise, ehitamise, remontimise ja hooldamise nõudeid; o...

 • Company Eesti Energia AS in Ala
  21.06.2024 Updated on: 23.06.2024

  Tööülesanded: •hallata kontserni ettevõtete tuleohutuspaigaldisi ja turvasüsteeme;•teostada järelevalvet hoolduspartnerite hooldustoimingute üle;•osaleda tuleohutuspaigaldiste ja turvasüsteemide rikete kõrvaldamises;•korraldada tuleohutusalaseid selgitus- ja ennetustöid;•olemasolevate tuleohutuspaigaldiste ja turvasüsteemide tehnilise info kogumine, süstematiseerimine ning normdokumentide koostamisel osalemine.Omalt poolt pakume: •paindlik ja põhjalik sisseelamine ning mitmekülgne arenguteekond;•tugev võrgustik oma ala parimatest tipptegijatest;•võimalus eneseteostuseks kiiresti arenevas rahvusvahelises organisatsioonis ning teha tööd sulle sobivas asukohas;•võimalus liituda meie spordiklubi ja tervisekindlustusega, mis võimaldavad kasutada spordi- ja raviteenuseid soodsatel tingimustel. M...

 • Company Kohtla-Järve Linnavalitsus in Kohtla-Järve
  21.06.2024 Updated on: 23.06.2024

  Tööülesanded: •Kohtla-Järve linna linnaosades heakorra- ja haljastustööde korraldamine ning planeeritud tööde teostamise kontrollimine;•järelevalve teostamine heakorrateenuse lepingute täitmise üle;•hankedokumentatsiooni koostamine;•valdkonnaalase dokumentatsiooni koostamine ;•dokumentide vormistamine, allkirjastamine ja menetlemine.Omalt poolt pakume: sõbralikku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, põhipalka summas 2000-2300 eurot (bruto), puhkust 35 kalendripäeva ning STEBBY platvormi kasutamise kompensatsiooni. Muud nõuded: Sobiva kandidaadi eelduseks on: •Kutse-, keskeri- või kõrgharidus. Soovitavalt kohaliku omavalitsuse korralduse või majanduse valdkonnas.•eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele ja inglise keele oskus suhtlustasandil;•teksti- ja tabeltöötlusprogrammide (M...

 • Company REHUNT OÜ in Other
  21.06.2024 Updated on: 23.06.2024

  Tööülesanded: Töötajate otsing, intervjuu ja registreerimine.Omalt poolt pakume: Stabiilne töö ja stabiilne palk. Kaugtöö võimalus.Muud nõuded: - ärikommunikatsioon, pädev vene keel;- teadmised personali hindamise praegustest meetoditest;- ettevõtte tegevusvaldkonna mõistmine;- teadmised sotsioloogia ja psühholoogia alustest;- kommunikatiivsed võimed;- võime jääda erapooletuks;- tähelepanu detailidele ja tundlikkusele;- võime võita vestluspartneri üle;- vastupidavus stressile;- võime mõelda strateegiliselt;Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Haridus- ja Teadusministeerium in Luua
  19.06.2024 Updated on: 23.06.2024

  Tööülesanded: Valdkonna poliitika kujundamine ning selle rakendamise praktika jälgimine ja suunamine; eelduste loomine erivajadusega õppijale tõrgeteta ligipääsu tagamiseks kesk-, kutse-, kõrg- ja täiskasvanuharidusele; õigusaktide, strateegiliste dokumentide ja tegevuskavade ettevalmistamine ning nende täitmise korraldamine; poliitika ning strateegia kavandamiseks ja kujundamiseks vajaliku analüüsi ettevalmistamine ning rakendamiseks eelduste loomine.Omalt poolt pakume: Meie juures on hea töötada, sest peame oluliseks inimeste arengut, tervist ja head töökeskkonda. Sind ootab suure sotsiaalse mõjuga valdkond, professionaalne ja pühendunud meeskond, 35 päeva puhkust, kolm virgestuspäeva aastas ja tervist toetavad hüved.Muud nõuded: SOBIVAL KANDIDAADIL ON: head teadmised hariduslike erivaja...

 • Company Aktsiaselts "Tallinna Toiduveod" in Other
  19.06.2024 Updated on: 23.06.2024

  Tööülesanded: Varuosade, õlide, määrete, vedelike, remondimaterjalide, töökaitsevahendite saadavuse kontroll, hinnavõrdluste tegemine, tellimine ja kohaletoomineSaabunud kauba kontrollimine, ladustamine, laost kaupade väljaandmine ja laoseisu jälgimine.Omalt poolt pakume: Stabiilset töösuhet.Kindlat töötasu, mis kindlalt igakuiselt kontole laekubEneseteostamise ja -täiendamise võimalusi.Huvitavat ja mitmekesist tööd.Tööd Eesti ühes suurimas maanteetranspordi ettevõttes.Muud nõuded: Ootused kandidaadile:Eelnev töökogemus veoauto ja haagiste varuosade tellimises.Iseseisva töö oskus.Täpsus, kohuse- ja vastutustunne.Algatusvõime.Soovitavalt erialane haridus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Saaremaa Vallavalitsus in Saaremaa
  15.06.2024 Updated on: 19.06.2024

  Tööülesanded: Meedia peaspetsialisti peamiseks tööülesandeks on Saaremaa Vallavalitsuse kommunikatsioonitegevuste korraldamine ja elluviimine.Omalt poolt pakume: •huvitavat ja vastutusrikast tööd;•professionaalset ja toetavat meeskonda;•täiendkoolitusi;•35 päeva põhipuhkust ja 4 tervisepäeva aastas;•haiguspäevade hüvitamist 70% alates teisest haiguspäevast;•brutotöötasu 1670 eurot.Muud nõuded: •kõrgharidust;•varasemat töökogemust kommunikatsioonivaldkonnas, sh meediatekstide kirjutamise ja toimetamise ning meediasuhtluse kogemust;•algatusvõimet ja loovust;•head suhtlemis- ja meeskonnatööoskust ning valmisolekut töö käigus õppida;•väga head eesti keele oskust (vähemalt C1 tasemel);•valdkonna õigusaktidega kursis olemist;•dokumendihalduse põhitõdede tundmist.Kodus töötamise võima...

 • Company Saaremaa Vallavalitsus in Saaremaa
  05.06.2024 Updated on: 08.06.2024

  Tööülesanded: •jäätmehoolduse ja ringmajanduse arengusuundade seadmine Saaremaa valla territooriumil; •hangete, projektitaotluste ning jäätmehooldusalaste õigusaktide koostamine ja rakendamine; •ringmajanduse edendamine, juhendmaterjalide koostamine, klientide ja meediaga suhtlemine, seisukohtade andmine ja probleemide lahendamine. Ringmajanduse ja jäätmehoolduse nõuniku teenistuskoha eesmärk on korraldada ja arendada jäätmehooldust ja ringmajandust Saaremaa valla territooriumil.Omalt poolt pakume: •olulist ja mitmekesist töövaldkonda;•täiendkoolitusi ja sisseelamist hõlbustavat mentorit;•hästi toimivat ja toetavat meeskonda;•paindlikku töökorraldust ja osalist kaugtöö tegemise võimalust;•35 päeva põhipuhkust ja 4 tervisepäeva aastas;•haiguspäevade hüvitamist 70% alates teisest haiguspäev...

 • Company Paide Linnavalitsus in Other
  05.06.2024 Updated on: 11.06.2024

  Tööülesanded: Otsime oma meeskonda suure südamega inimest, kelle kireks on aidata abivajajaid.Peamiste ametiülesannete kirjeldus:•Sotsiaalhoolekandealane (sh teenuste osutamisega seonduv) nõustamine, vältimatu sotsiaalabi korraldamine.•Rahaliste hüvitiste, sh toimetulekutoetuste ning teiste riigieelarvest ja kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramine. •Abivajaduse väljaselgitamiseks kodukülastuste teostamine.•Andmete esitamine sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse STAR ja dokumendihaldussüsteemi Delta.•Valdkonna statistiliste andmete kogumine ja aruannete koostamine.•Valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude koostamine. •Valdkonna toetuste eelarve eelnõude koostamisel osalemine.•Valdkonna projektitöödes osalemine.Omalt poolt pakume: Tule meile tööle, ses...

 • Company Viru-Nigula vallavalitsus in Other
  05.06.2024 Updated on: 11.06.2024

  Tööülesanded: Hankespetsialistina on Sinu peamiseks ülesandeks valla riigihangete ettevalmistamine, hankemenetluse läbiviimine ja vajaliku dokumentatsiooni koostamine koostöös vallavalitsuse teenistujatega, hallatavate asutustega ja valla osalusega ettevõtetes.Omalt poolt pakume: - Vastutusrikast, mitmekesist ja rohkelt väljakutseid pakkuvat tööd; - toetavaid kolleege; - 35 kalendripäeva puhkust; - võimalusi enesetäiendamiseks; - 3 tasustatud tervisepäeva kalendriaastas; - haigushüvitist alates 1. päevast; - sportimisvõimalusi. Muud nõuded: - Sul on töövaldkonnale vastav kõrgharidus; - sul on varasem töökogemus riigihangete valdkonnas, soovitavalt kohalikus omavalitsuses; - sul on hea väljendusoskus nii kõnes kui ka kirjas; - oskad orienteeruda valdkonda puudutavates õigusaktides; - saad h...

 • Company Viimsi Vallavalitsus in Viimsi
  02.06.2024 Updated on: 08.06.2024

  Tööülesanded: Kultuuri- ja sporditaristu arendusvajaduste väljaselgitamine, eelarvestamine ja hangete läbiviimine. Taristu arendamise ja hooldamise juhtimine. Väljatöötamist ootab taristu broneerimissüsteem ja ülevaatamist hinnakiri. Uute tehnoloogiate ja suundumuste toomine oma valdkonda, osalemine projektides ja koostöövõrgustikes.Omalt poolt pakume: Mitmekesist ja tähendusega tööd, millega panustad Viimsi valla arengusse. Toetame su tööalast arengut ja sind ümbritsevad oma ala kirglikud professionaalid. Meie juures saad puhata 35 päeva aastas ning kasutada kolme tervisepäeva oma vaimse ja füüsilise heaolu hoidmiseks.Kodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Business and administration associate professionals Edit filters