Jobmonitor. Search results for Chief executives, senior officials and legislators

8 Jobs found

Used filters:
 • Chief executives, senior officials and legislatorsx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company Lüganuse Vallavalitsus in Lüganuse
  19.10.2019

  Tööülesanded: Lüganuse Vallavallavalitsuse hallatava asutuse - Majanduskeskuse juhi ametikoha eesmärk on majanduskeskuse tulemuslik juhtimine, Lüganuse vallas majanduslike- ja heakorratööde korraldamine, majanduskeskuse eelarve koostamine ja eelarve täitmise jälgimine;- valla heakorratööde korraldamine ja heakorratööde kvaliteetse ja õigeaegse teostamise pidev kontroll;- valla talvise teehoolduse korraldamine majanduskeskuse tehnikaga ja igapäevane talihoolduse kvaliteetse ja õigeaegse teostamise kontroll (k.a hankepartnerite poolt teostatav talihoole);- valla suvise niitmise korraldamine majanduskeskuse tehnikaga ja igapäevase suvehoolduse kvaliteetse ja õigeaegse teostamise kontroll (k.a hankepartnerite poolt teostatav suvehoole)Omalt poolt pakume: võimalusi eneseteostamisekserialast täi...

 • Company Sihtasutus Narva Muuseum in Narva
  19.10.2019

  Tööülesanded: Sihtasutus Narva Muuseum kuulutab välja avaliku konkursi sihtasutuse juhatuse liikme leidmiseks.Sihtasutuse eesmärk on Narva linna ja piirkonna ajaloo ning arhitektuuri-, kultuuri- ja looduspärandi tutvustamine ja populariseerimine ning seeläbi Eesti ajaloo tundmise kasvatamine; Narva linnuse ja bastionide säilimise ja arendamise tagamine; Narva linna ja piirkonna konkurentsivõime tugevdamine.Juhatuse liige vastutab sihtasutuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Juhatuse liikme ülesanded tulenevad sihtasutuse nõukogu otsustest, sihtasutuse põhikirjast ja kehtivatest õigusaktidest.Muud nõuded: Kandideerimise eelduseks on:• kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad;• eesti keele valdamine ning vähemalt kahe võõrkeele oskus (üks soovitavalt vene) ametikohal töötamiseks...

 • Company Riigikantselei in Other
  19.10.2019

  Tööülesanded: Patendiameti peamiseks ülesandeks on teadmistepõhise majanduse toetamine läbi tööstusomandile õiguskaitse andmise. Peadirektor juhib Patendiameti tööd ja esindab riiki rahvusvahelistes organisatsioonides. Peadirektori olulisemaks väljakutseks lähiaastatel on Patendiameti kujundamine kaasaegseks intellektuaalse omandi õiguse kompetentsikeskuseks (sh IT lahenduste rakendamine ja paberivabale menetlusele üleminek ning rahvusvahelise koostöövõimekuse tõstmine) ja asutuse töökorralduse tõhustamine (sh riigi regionaalpoliitiliste eesmärkide elluviimine). Omalt poolt pakume: Võimalust töötada avalikus teenistuses ühtse meeskonna liikmena Eesti riigi heaks.Muud nõuded: Kandidaadile esitatavad nõuded:1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon; 2. vähemalt 3-aastane j...

 • Company Riigikantselei in Other
  19.10.2019

  Tööülesanded: Transpordi asekantsleri ülesanne on kujundada kvaliteetsete ühenduste, ohutu liikluskeskkonna ja nutikate infotehnoloogiliste lahendustega kasutajasõbralik transpordisüsteem, kus inimeste ja kaupade liikumine oleks mugav, ohutu ja keskkonnasäästlik. Transpordi asekantsleri peamiseks väljakutseks on uue transpordi arengukava väljatöötamine ja elluviimine, kogu Eestit hõlmava ühistranspordi ja kergliikluse koostoime ja kättesaadavuse parandamine, Rail Baltic uue raudtee ehitamiseks vajalike ettevalmistuste ja rahvusvahelise koostöö Eesti poolne eestvedamine ja transpordiameti(te) moodustamine vastavalt riigireformi kavale. Omalt poolt pakume: Võimalust töötada avalikus teenistuses ühtse meeskonna liikmena Eesti riigi heaks.Muud nõuded: Kandidaadile esitatavad nõuded: 1. magi...

 • Company Pärnu Linnavalitsus in Pärnu
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Tööülesanded: Nõukogu liikme ülesanneteks on nõukogu tegevuse korraldamine, linna, kui osaniku huvide esindamine ja äriühingu tegevusest regulaarse ülevaate andmine, äriühingu tegevuse strateegiline planeerimine ning järelevalve teostamine juhatuse tegevuse üle.Omalt poolt pakume: Toetavat meeskonda.Muud nõuded: Nõudmised kandidaadile:kõrgharidus; vähemalt 5-aastane edukas ettevõtte või riigiasutuse juhtimiskogemus;nõukogu liige ei tohi kuuluda konkureeriva äriühingu osanike ringi ega tohi olla konkureeriva äriühingu juhtorgani või kontrollorgani liige ega töövõtja.Kasuks tuleb: Töökogemus juhina jäätmekäitluse valdkonnasTäpsemalt: Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company MAXIMA Eesti OÜ in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Tööülesanded: · kaupluse igapäevatöö organiseerimine ja juhtimine· kõrge teeninduskvaliteedi tagamine ja müügieesmärkide täitmine· kaupluse töötajate valikuprotsessis osalemine ning töötajate juhendamineOmalt poolt pakume: Vastutusrikast tööd rahvusvahelises ettevõttes, toredat meeskonda ja kaasaegset töökeskkonda, mitmekülgset motivatsioonipaketti ja ühisüritusi, võimalust teha karjääri enda osakonnas või ettevõttes.Muud nõuded: Sinult ootame:· juhtimisalast töökogemust jaekaubanduses· väga head planeerimis - ja delegeerimisoskust· head suhtlemis- ja koostööoskust· kohusetundlikkust, iseseisvust ja pingetaluvust Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company AS HOOLEKANDETEENUSED in Other
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  ValklasseTööülesanded: -Juhid osakondade igapäevast töökorraldust ettevõtte strateegiast lähtuvalt ning tagad selle nõuetele vastavuse. -Koostad tööajakavad, värbad ja juhendad töötajaid ning osaled töötajate arengu ja koolituse planeerimises; -Oled töötajatele esmane kontakt töökorralduslikes küsimustes. -Tagad töövahendid ja tingimused – tööruumid ja -vahendid jms toetavad funktsioonid. -Tagad efektiivse infovahetuse.- Teed tihedalt koostööd piirkonnajuhiga, klienditöö juhiga ja tugiteenustega klienditöö vajadustest lähtuvalt.Omalt poolt pakume: Meie juures saad teha liikuvat täistööajaga tööd; saad osa innovaatilisest ja edasipüüdlikust töökeskkonnast, Sul on toetavad kolleegid ja abiks hästi toimiv tugiteenuste võrgustik; kaugtööks on olemas transpordi-, side-, jm töövahendid, et...

 • Company Paide Linnavalitsus in Päide
  02.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Tööülesanded: Direktor juhib ja korraldab Paide Muusika- ja Teatrimaja (PaMT) tegevust tagades PaMT põhimääruses asutusele pandud ülesannete täitmise ning kindlustab selle tulemusliku ja häireteta töö ning arengu.Omalt poolt pakume: - Võimalust teha loovat, huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd Järvamaa suurimas kultuuriasutuses.- Kogenud ja toetavat meeskonda.Muud nõuded: Sobiv kandidaat on innovaatiline ja loov, omab julgeid visioone asutuse arendamiseks;- omab juhtimiskompetentse organisatsiooni arengu juhtimise, personalijuhtimise ja ressursside juhtimise valdkonnas;- omab teadmisi asutuse juhtimisest ja majandustegevusest, sh eelarve koostamise oskust;- omab projektide juhtimise kogemust;- nõutavad isikuomadused: algatus-, analüüsi- ja planeerimisoskus, väga hea suhtlemis- , esinemi...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Chief executives, senior officials and legislators Edit filters