Jobmonitor. Search results for Legal, social and cultural professionals

26 Jobs found

Used filters:
 • Legal, social and cultural professionalsx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company Tori Vallavalitsus in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Suigu NoortetuppaTööülesanded: Noortega vanuses 7-26 igapäevane tegelemine.Muud nõuded: Noorsootöö mõiste tundmineKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Smart Community OÜ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Work tasks: Translates scientific, technical, socio-political, economic and other special literature, patent descriptions, normative-technical and shipping documentation, materials of correspondence with foreign organizations, as well as materials of conferences, meetings, seminars, etc. Performs oral and written, full and abbreviated translations in a timely manner, while ensuring the exact correspondence of the translations to the lexical, stylistic and semantic content of the originals, compliance with the established requirements for the used scientific and technical terms and definitions. Carries out editing of translations. Prepares annotations and abstracts of foreign literature and scientific and technical documentation. Participates in the compilation of thematic reviews of foreig...

 • Company AS HOOLEKANDETEENUSED in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Tegevusplaanide kvaliteedi tagamine: kliendi profiili analüüs ning töötajate nõustamine kliendile sobivate tegevuste ja keskkonna valiku osas, tegevusplaanide koostamise koordineerimine ning regulaarne tagasiside andmine kliendile osutatava teenuse kvaliteedi osas;Reorganiseeritavate üksuste klientide kolimise ettevalmistamise suunamine.;Erakorraliste ja probleemsete kliendijuhtumite monitoorimine, analüüs ja lahendamine koostöös üksuse juhtide ja tegevusjuhendajatega;Oma valdkonna piires uute üksuste töötajate koolitamine ja nõustamine.Omalt poolt pakume: - Mitmekülgset ja huvitavat, alati värskust pakkuvat erialast täistööajaga tööd, kus on võimalik ennast teostada ning erialaselt täiendada.- Osalemist erinevates töögruppides üle Eesti;.- Võimalust töötada kodukontoris, vaj...

 • Company Tartu Aleksander Puškini Kool in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Eripedagoogi töö eesmärgiks koolis on hariduslike erivajadustega õpilaste arengutaseme väljaselgitamine ja nende õpilaste õppe ning arengu toetamine.Omalt poolt pakume: - toredaid õpilasi;- meeldivaid kolleege;- kaasaegset õpikeskkonda;- arengu- ja koolitusvõimalusi.Muud nõuded: Nõudmised kandidaadile- erialale vastavat haridust, haridus võib olla ka omandamisel;- vastutustunnet ja korrektsust;- koostöövõimet, empaatiavõimet ja väga head suhtlemisoskust.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Eesti Töötukassa in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Juhtumikorraldaja II nõustab vähenenud töövõimega inimesi tööotsinguil. Juhtumikorraldaja selgitab välja, mis takistab või soodustab töö leidmist, aitab püstitada töö leidmiseks jõukohaseid eesmärke ning korraldab vestlusi töövõime hindamise taotluse täitmiseks. Juhtumikorraldaja hindab kliendi teenuste vajadust ning tagab vajaliku abi osutamise, selleks suhtleb ta aktiivselt kliendi tugivõrgustikuga ning teeb koostööd sidusgruppidega. Omalt poolt pakume: Töötukassas töötades on Sul võimalus teha tähendusega tööd, panustades ühiskonnale olulises valdkonnas. Meie tegevustel on selged eesmärgid, tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid. Meil on tänapäevane töökeskkond ja hoolime töötajate tervisest. Meil on 7 kalendripäeva lisapuhkust. Pakume uue töötaja koolitusprogra...

 • Company Valga Vallavalitsus in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Laste õiguste ja huvide kaitsmine; abivajajate (alaealiste ning nende vanemate ja eestkostjate) nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abistamise võimalustest; juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, pere võrgustikku kuuluvate isikute kaasamine; vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine; lastele ja peredele toimetulekuks vajalike sotsiaalteenuste korraldamine; koostöö tervishoiu-, haridus- ja hoolekandeasutustega, omavalitsustega ja era- ning ühiskondlike organisatsioonidega.Omalt poolt pakume: Tänapäevaseid töötingimusi, töökoht asub renoveeritud teenuskeskuse majas; erialase täiendamise ja arenemise võimalust; häid võimalusi tervisliku ja sportliku eluviisi harrastamiseks; vajadusel tööandja eluruumi; töötasu 1150 eurot, põhipuhkust 35 kalend...

 • Company Viru Vangla in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Psühholoogi põhiülesanded on kinnipeetavatele psühholoogilise abi osutamine, toimetuleku parandamine, õiguskuuleka käitumise motiveerimine ning resotsialiseerimise protsessi soodustamine läbi kriminogeensete riskide maandamise.Omalt poolt pakume: •töötasu 1500 eurot kuus•35 päeva põhipuhkust aastas•huvitavat ja vastutusrikast tööd•arenemis- ja koolitusvõimalusi•toetavat ja nooruslikku meeskonda•hüvitist alates teisest haiguspäevast •tasuta sportimisvõimalusi (jõusaal, jooga jne)•turvalist ja nüüdisaegset töökeskkondaMuud nõuded: OOTAME SIND KANDIDEERIMA, KUI:•Sul on erialane kõrgharidus (psühholoogia)•valdad eesti keelt kõrgtasemel (C1) ja vene keelt suhtlustasemel•Sul on hea suhtlusoskus ning väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus•oled tolerantne, empaatiline, usal...

 • Company Saaremaa Vallavalitsus in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Eestkostespetsialisti teenistuskoha eesmärk on eestkostetöö korraldamine piiratud teovõimega täisealistele isikutele Saaremaa vallas. Omalt poolt pakume: •motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;•avaliku teenistuse seadusest tulenevaid hüvesid;•erialast täiendkoolitust.Muud nõuded: Nõuded kandidaadile:•erialane kõrgharidus vastavalt sotsiaalhoolekandeseaduses kehtestatud nõuetele;•eesti keele valdamine kõrgtasemel;•eelnev töökogemus teenistuskoha või teenistuskohale lähedases töövaldkonnas.Kandidaadilt eeldame:•head suhtlemisoskust ja empaatiavõimet;•dokumentide koostamise oskust;•oskust kasutada arvutiprogramme ja andmekogusid;•oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada;•B-kategooria juhilubade omamistKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tartu Vangla in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Sotsiaaltöötaja põhiülesandeks on kinnipeetavate õiguskuulekale käitumisele suunamine ja kriminogeensete riskide vähendamine läbi taasühiskonnastavate tegevuste.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd pere- ja töötajasõbralikus asutuses; töötasu 1037 eurot (bruto); professionaalset ja toetavat meeskonda ning meeleolukaid ühisüritusi; väärtuslikku kogemust, võimalust enesearenguks ning laias valikus koolitusi; vähemalt 35 päeva põhipuhkust; spordikulude hüvitamist. Muud nõuded: erialane akadeemiline kõrgharidus (sotsiaaltöö, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika); eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasemel erialase sõnavara valdamisega; hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas; iseseisvus töös, hea analüüsi- ja tulemuste pro...

 • Company Põlva Kool in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Õpilaste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega.Omalt poolt pakume: Eneseteostusvõimalust suures põhikoolis, toetavat meeskonda.Muud nõuded: vastavus kvalifikatsiooninõuetele; nõustamisoskus, arusaam kaasavast haridusest; heasuhtlemis- ja koostöövalmidus; arvutikasutamisoskusKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Tartu Noorsootöö Keskus in
  24.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Tööülesanded: Noortele suunatud tegevuste planeerimine ja läbiviimine (töötoad, koolitused, sündmused, huvitegevus jms); noorte juhendamine ja omaalgatuste toetamine; noorteinfo edastamine;koostöö arendamine teiste noorteorganisatsioonidega.Omalt poolt pakume: Toetavat ja sõbralikku meeskonda; paindlikku tööaega;töötamist graafiku alusel;enesetäiendamisvõimalusi; rahvusvahelistes koostööprojektides ja täiendkoolitustel osalemist;puhkust 42 kalendripäeva aastas.Muud nõuded: Hea noorsootööalaste õigusaktide ja arendusdokumentide tundmine; hea suhtlemis-, planeerimis- ja läbirääkimisoskus; loovus, paindlikkus, hea kohanemisvõime; valmisolek töötada õhtustel aegadel, viia läbi mitmepäevaseid sündmusi ja vajadusel asendada noorsootöötajaid teistes noortekeskustes; kasuks tuleb eelnev töökogemus...

 • Company Väike-Maarja Valla Noortekeskus in
  22.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  0,5 ametikohta lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asemelTööülesanded: - noortele suunatud tegevuste planeerimine ja läbiviimine (töötoad, koolitused, sündmused, huvitegevus jms);- noorte juhendamine ja omaalgatuste toetamine;- noortekeskuses korra tagamine;- koostöö arendamine teiste noorteorganisatsioonidega.Omalt poolt pakume: -võimalusi eneseteostamiseks-erialaseid koolitusi-rutiinivaba tööd ja paindlikku töögraafikut-meeldivat meeskonna ja ühisüritusiMuud nõuded: - Kõrgharidus, selle omandamine või noorsootöötaja kutse olemasolu või noortega töötamise kogemus (soovitavalt noorsootöö-, hariduse- või sotsiaalvaldkonnas);- hea suhtlemis-, kuulamis- ja planeerimisoskus;- loovus, paindlikkus, positiivsus ja hea kohanemisvõime;- valmisolek töötada nädalavahetustel ja hilistel kellaaegadel;- ...

 • Company Osaühing Dold Puidutööstus in
  22.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Tööülesanded: Tootmisanalüütikuna saad süstematiseerida ja dokumenteerida tootmise jaoks vajalikku informatsiooni; Jätkata Eesti tütarettevõttes olemasoleva tootmise järelkontrollisüsteemi ülesehitamist ja viia läbi tootmisega seotud analüüse; Arendada tootmise planeerimist ja planeerimise metoodikat;Nõustada juhte ja anda sisendeid igapäevasteks tegevusteks.Omalt poolt pakume: Ametikoht pakub võimalust süvendatult kokku puutuda kõigi puidutööstuse tootmisetappidega, osaleda tootmise projektide väljatöötamises ja rakendamises ning teha parendusettepanekuid ja näha nende mõju. Pakume Sulle huvitavat tööd ning võimalust anda oma panus väärika ajalooga ettevõtte arengusse.Muud nõuded: Oled väga hea analüütilise ja süsteemse mõtlemisega;Oled tulemustele orienteeritud ja kõrge algatusvõimega;O...

 • Company FITCENTER OÜ in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Tantsutreeningud / Showtants/ Iluvõimlemine Tööülesanded: Treeningute läbiviimine lastele ja noortele, tantsukavade/koreograafia loomine, oma treeninggrupi tegevuse kajastamine. ProDance tantsutreeningud toimuvad üle Harjumaa erinevates piirkondades. Vabad treenerikohad pakume uueks hooajaks sügis 2020-mai 2021.Omalt poolt pakume: Motiveeriv töötasu, täiendkoolitused, boonused ettevõtte poolt, sõbralik kollektiiv, paindlik töögraafik.Muud nõuded: Oled aus, kohusetundlik, täpne ja hea suhtleja. Oskad oma teadmisi ja kogemusi juhendatavatele edasi anda. Oled valmis meeskonnatööksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Keskkonnainspektsioon in
  19.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Tööülesanded: Inspektorite igapäevane nõustamine keskkonnajärelevalve teostamisel; ettekirjutuste peale esitatud vaiete lahendamine; keskkonnainspektsiooni esindamine kohtu kõigis astmetes; lisaks palju teisi erinevaid õigusharusid puudutavaid ülesandeid.Omalt poolt pakume: Toetavat meeskonda ja valdkonnaspetsiifilist väljaõpet töökohal; erialaseid täiendkoolitusi; paindlikku tööaega;kaasaegset töökeskkonda;ametiauto kasutamist töösõitudeks; 1800 euro suurust põhipalka. Muud nõuded: Juriidiline kõrgharidus; kehtiv autojuhiluba; eesti keele oskus kõrgtasemel; vähemalt ühe võõrkeele valdamineKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Rakvere Kultuurikeskus in
  19.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Tööülesanded: •Noorsootöö edendamine •Noortele tegevuse planeerimine ja läbiviimine •Noorte kaasamine erinevatesse projektidesse ning tegevustesse•Turvalisuse ja korra tagamine noortekeskusesOmalt poolt pakume: •Osalist tööaega•Vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat töökeskkonda•Toetavat meeskonda•Erialast täiendkoolitust•Püsivat ja stabiilset töödMuud nõuded: •Vähemalt keskeriharidus soovitavalt noorsootöö-, hariduse- või sotsiaalvaldkonnas•Eelnev töökogemus valdkonnas•Loomingulisus, innovaatilisus ja lai silmaring•Algatus- ja otsustusvõime •Valmisolek õhtuseks tööks kuni kella 20.00Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Muinsuskaitseamet in
  19.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Lapshoolduspuhkuse asendajaksTööülesanded: Arheoloogianõunik •Teeb oma piirkonnas muinsuskaitse- ja arheoloogiaalast selgitustööd.•Vaatab läbi, kiidab heaks ja kooskõlastab arheoloogiapärandit puudutavaid dokumente ning väljastab arheoloogiamälestistega seotud tööde lubasid.•Koostab ja väljastab vajadusel arheoloogiamälestisi puudutavatele detailplaneeringutele ja projektidele muinsuskaitse eritingimusi.•Teostab järelevalvet oma piirkonna arheoloogiamälestiste seisukorra üle•Lahendab kultuuriväärtuslike leidudega seotud küsimusi.KANDIDEERIMISE EELDUSED•Kõrgharidus arheoloogia valdkonnas•Avaliku sektoriga seotud õigusalase regulatsiooni tundmine •Eesti keele oskus kõrgtasemel•Inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil •MS Office (Word, Excel, Outlook) kasutamise oskus •Väga hea suhtlemisos...

 • Company Kaitsevägi in
  16.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  Tööülesanded: Seoses sõjalise operatsiooniga Aafrikas Mali Vabariigis otsime prantsuse keele tõlke, kes aitaksid suhelda Eesti kaitseväelastel Prantsuse kaitseväelaste ning kohalike elanikega.Rotatsiooni pikkus on 4 kuud, millele eelneb 3-kuuline väljaõpe.Omalt poolt pakume: -Missiooniks vajalikku väljaõpet-Majutust ja toitlustust Kaitseväe pooltMuud nõuded: -Vastavust tegevteenistusse võtmise nõuetele, sh valmisolekut taustakontrolliks-Varasem tegevteenistus või läbitud ajateenistus-Prantsuse keelses keskkonnas elamise- ja töötamise kogemus (nt. teenistus Prantsuse Võõrleegionis)Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company AS Wasa in
  16.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  Tööülesanded: •Nõustamine (informeerimine, juhendamine, jõustamine, motiveerimine) ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, et toetada ja soodustada isiku edaspidist funktsioneerimist, tegevus- ja osalusvõimet.•Isiku lähivõrgustiku aktiveerimine, kogukonna ressursside vahendamine, avalike teenuste osutajate ja teiste formaalse võrgustiku liikmete (tööandjad, haridustöötajad, töötukassa juhtumikorraldajad) nõustamine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.Omalt poolt pakume: Pakume meeldivat töökeskkonda ja kokkuhoidvat meeskonda, samuti erialaseid koolitusi.Muud nõuded: Vajalik tegevusterapeudi diplom või kutsetunnistusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Teraapiatugi OÜ in
  16.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Tööülesanded: Kliendi tegevuskava koostamise protsessis osalemine;kliendiga kontakti loomine ja koostööle motiveerimine;koguda teavet kliendi vajaduste kohta ning selgitada neile nende õigusi ja kohustusi;analüüsida kliendi olukorda ja pakkuda võimalusi probleemide lahendamiseks; otseselt nõustada probleemide lahendamisel;tagasiside andmine kliendile.Omalt poolt pakume: Ajakohast töökeskkonda;aktiivset eneseteostusvõimalust;tööd paindliku graafiku alusel;meeldivat ja sõbralikku kollektiivi;arenguvõimalusi erialaselt.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Vändra Gümnaasium in
  16.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Tööülesanded: Sinu tööks on: õpilaste probleemide ja koolistressi ennetamine; õpilaste, vanemate ja kolleegide nõustamine õpilaste probleemide lahendamiseks; meeskonnatöö ja koostöö teiste valdkonna spetsialistidega.Omalt poolt pakume: Võimalust pidevaks enesearenguks ja aktiivset enesetoestust; mitmekülgseid koolitusvõimalusi, huvitavat ja vastutusrikast tööd.Võimalus erialast haridust omandavale tööotsijale!Muud nõuded: Oled sobiv kandidaat, kui omad erialast haridust või alles õpid, oled avatud meelega ja soovid panustada koolielluKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Valga Vallavalitsus in
  16.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Tööülesanded: Lastekaitsetöö koordineerimine vallas;laste ja perede abistamiseks juhtumipõhise võrgustikutöö kavandamine ja korraldamine;kohtumenetluses lapsega seotud vaidlustes Valga Vallavalitsuse esindamine;ametiülesannete piires dokumentatsiooni haldamine, analüüsimine, aruannete koostamine ning sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse andmete kandmine;lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine.Omalt poolt pakume: Tänapäevaseid töötingimusi, töökoht asub renoveeritud teenuskeskuse majas;erialase täiendamise ja arenemise võimalust;mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;häid võimalusi tervisliku ja sportliku eluviisi harrastamiseks;vajadusel tööandja eluruumi;töötasu 1450 eurot, põhipuhkust 35 kalendripäeva.Muud nõuded...

 • Company Tori Põhikool in
  16.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Tööülesanded: Haridusasutuse psühholoogOmalt poolt pakume: Töökohta looduskaunis kohas Pärnu jõe ääres Sõbralikku töökollektiiviMuud nõuded: Koolipsühholoogi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad, sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutseKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tartu Ringkonnakohus in
  14.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Täitmisele kuulub üks kohtujuristi ametikoht halduskolleegiumis määratud ajaks kuni asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseniTööülesanded: Kohtuasjade ettevalmistamine menetlemiseks; kohtuasjade menetlemine kohtumenetluse seadustes ettenähtud ulatuses.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja arendavat tööd toredas meeskonnas; konkurentsivõimelist töötasu; võimalust saada osa erialastest koolitustest; põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas.Muud nõuded: Tartu Ringkonnakohtu esimees kuulutab kohtute seaduse § 1251 lõike 5 alusel välja avaliku konkursi kohtujuristi ametikoha täitmiseks.Ootame kohtujuristi ametikohale kandideerima juriste, kes on huvitatud karjäärist kohtusüsteemis ning vastavad kohtute seaduse § 47 lõike 1 punktides 1-3 esitatud nõuetele või kellel on magistrikraad ...

 • Company Tartu Maakohus in
  14.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Täitmisele kuulub üks tsiviilasjadele spetsialiseerunud kohtujuristi ametikoht asukohaga Võrus, määratud ajaks kuni asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni.Tööülesanded: •kohtuasjade ettevalmistamine menetlemiseks •kohtuasjade menetlemine kohtumenetluse seadustes ettenähtud ulatusesKandidaadile tuleb kasuks:•väga head teadmised tsiviilõigusest ning tsiviilkohtumenetlusest•väga hea kirjalik ja suuline väljendus- ja argumenteerimisoskus•varasem töökogemus kohtusüsteemisOmalt poolt pakume: •huvitavat ja arendavat tööd toredas meeskonnas•konkurentsivõimelist töötasu (pärast katseaega 2166 eurot kuus) •võimalust saada osa erialastest koolitustest •põhipuhkust 35 kalendripäeva aastasMuud nõuded: Tartu Maakohtu esimees kuulutab kohtute seaduse § 1251 lõike 5 alusel välja a...

 • Company Haabersti Linnaosa Valitsus in
  12.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Ajutiselt äraoleva ametniku asendajaTööülesanded: •laste õiguste ja huvide kaitsmine;•abivajajate (alaealiste ning nende vanemate ja eestkostjate) nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abistamise võimalustest;•juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, probleemide lahendamisse sotsiaalvõrgustikku kuuluvate asutuste ja isikute kaasamine; •vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine;•kohtu nõudel arvamuste koostamine vanema hooldusõigusi puudutavates ning lapse vara ja pärimisõigusega seotud küsimustes, eestkosteasutuse esindamine kohtus;•alaealisi puudutavates tsiviilasjades kohtule arvamuse andmine, vajadusel lapse eraldamine perekonnast, eestkoste seadmise ja hooldusõiguse piiramise algatamine kohtus;•koostöö tervishoiu-, haridus- ja hoolekandeasutustega, teiste...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal, social and cultural professionals Edit filters