Jobmonitor. Search results for Legal, social and cultural professionals

47 Jobs found

Used filters:
 • Legal, social and cultural professionalsx
Displaying 1-47 of 47 results.
 • Company OÜ Marhena Juriidiline büroo in Other
  19.10.2019

  Arhiivi spetsialistTööülesanded: Pakutav töö hõlmab dokumentidega töötamist, ametiasutusega suhtlemist.On vaja töökogemust arhiividokumentide leidmisel. Dokumentide otsingutes Eesti Rahvusarhiivi info-otsisüsteemide ja arhiivide ning muude riiklike andmebaaside kaudu.Töö kirjeldus:- Dokumentide otsing Eesti Rahvusarhiivi e-süsteemis või muude andmebaaside kaudu- Avaliku arhiivi allikate uurimine ja e-päringute koostamine- Arhiivdokumentide analüüs ja kokkuvõtete vormistamine- Suguvõsa uurimine/koostamineOmalt poolt pakume: ettevõte pakub töökohta meeldivas väikeses kollektiivisMuud nõuded: Hindame täpsust, korrektsust ja arhiivi oskuseid ning töökogemus antud valdkonnas on boonuseks. Kodus töötamise võimalus: JahKoormus, vahetused: kokkuleppel...

 • Company Viimsi Vallavalitsus in Viimsi
  19.10.2019

  Tööülesanded: Peamisteks tööülesanneteks on sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste arvestamine ja teenustele suunamine.Ootame Sind kandideerima, kui omad tahet ja oskust muuta Viimsi valla elukeskkond paremaks.Omalt poolt pakume: •muudad Viimsi paremaks;•teed koostööd valdkonna parimate spetsialistidega;•tegutsed põnevas ja väljakutsetest tulvil omavalitsuses, pakkudes arengu- ja eneseteostusvõimalusi.Muud nõuded: • väga hea suhtlemis- ja koostööoskus;• hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;• kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus;• algatus- ja otsustusvõime;• hea pingetaluvus ja võime iseseisvalt töötada.Kandideerimisel tuleb kasuks eelnev omavalitsussüsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine ning hea vene keele oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company AARIKA OÜ in Teenuse
  19.10.2019

  Tööülesanded: Klientide hindamine;sekkumiste planeerimine;teenuse osutamine;võrgustikutöö ja nõustamine;rehabilitatsiooni- ja ravimeeskonnas osalemine;töö Eesti Töötukassa, Haigekassa ja SKA klientidega. Omalt poolt pakume: meeldivat töökollektiivi;võimalus erialaseks arenguks;paindlikku töö aega.Muud nõuded: Kõrgharidus sotsiaal või tervishoiu valdkonnas (võib olla ka omandamise lõpu faasis); tervishoiu või rehabilitatsiooni valdkonnas eelnev töökogemus vähemalt 1 aasta;läbitud rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus;täpsus ning kohusetundlikkus;väga hea suhtlemisoskus;positiivne ellusuhtumine ja avatus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company AARIKA OÜ in Other
  19.10.2019

  Tööülesanded: Töö rehabilitatsiooni meeskonnas. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökollektiivi; toredaid ühisüritusi, paindlikku töö aega.Muud nõuded: Kogemusnõustaja diplom;tervishoiu või sotsiaalhoolekande alane töökogemus/täiendõpe/haridus;korrektne, hoolitsetud välimus;täpsus ning kohusetundlikkus;väga hea suhtlemisoskus;positiivne ellusuhtumine ja avatus;isiklik initsiatiivKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company AARIKA OÜ in Other
  19.10.2019

  Tööülesanded: Töö rehabilitatsioonimeeskonnas. Omalt poolt pakume: -Töökohta Tallinna kesklinnas.-Paindlikku tööaega (osalise või täiskoormusega).-Meeldivaid kolleege ja mitmekülgset tööd.Muud nõuded: Sotsiaaltöötaja kõrgharidus;tervishoiu või sotsiaalhoolekande alane töökogemus/täiendõpe/haridus;korrektne, hoolitsetud välimus;täpsus ning kohusetundlikkus;väga hea suhtlemisoskus;positiivne ellusuhtumine ja avatus;isiklik initsiatiivKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Jõelähtme Vallavalitsus in Other
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Tööülesanded: • peamiselt maa-, ehitus- ja planeerimisvaldkonna kohaliku omavalitsuse üksik- ja üldaktide eelnõude seadustele ja kehtivatele õigusaktidele vastavuse kontrollimine ja muudatusettepanekute tegemine või nende koostamine;• haldusaktidele või –toimingutele esitatud vaiete läbivaatamine ja vaideotsuste ettevalmistamine ning asutuse esindamine kohtus ja teistes õiguskaitseorganites;• õigusliku sisuga kirjavahetuse koostamine või kontrollimine ja sellele õigusliku hinnangu andmine;• lepingute projektide koostamine, lepingute vormistamine, lepingute seadustele vastavuse kontrollimine ja vajadusel lepingutesse muudatusettepanekute tegemine, lepingute täitmise üle kontrolli teostamine;• riigihangete registris dokumentide vormistamine;• vallavolikogu ja -valitsuse liikmete, vallavalits...

 • Company Tartu Vangla in Other
  16.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Sotsiaaltöötaja (esimene üksus)Tööülesanded: Sotsiaaltöötaja põhiülesandeks on sõltuvushäiretega kinnipeetavate taasühiskonnastamine läbi sotsiaalprogrammide, toetavate tegevuste ja eneseabirühmade rakendamise.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd pere- ja töötajasõbralikus asutuses; töötasu 1400 eurot (bruto); professionaalset ja toetavat meeskonda ning meeleolukaid ühisüritusi; väärtuslikku kogemust, võimalust enesearenguks ning laias valikus koolitusi; vähemalt 35 päeva põhipuhkust; spordikulude hüvitamist. Muud nõuded: Erialane kõrgharidus (sotsiaaltöö, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika); eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasemel erialase sõnavara valdamisega; hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas; iseseisvus töös, hea a...

 • Company Eesti Töötukassa in Other
  16.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Tööülesanded: Juhtumikorraldaja nõustab vähenenud töövõimega inimesi tööotsinguil. Ta selgitab välja, mis takistab või soodustab töö leidmist, aitab püstitada töö leidmiseks jõukohaseid eesmärke ning korraldab vestlusi töövõime hindamise taotluse täitmiseks. Juhtumikorraldaja hindab kliendi teenuste vajadust ning tagab vajaliku abi osutamise, selleks suhtleb ta aktiivselt kliendi tugivõrgustikuga ning teeb koostööd sidusgruppidega. Omalt poolt pakume: Töötukassas töötades on Sul võimalus teha tähendusega tööd, panustades ühiskonnale olulises valdkonnas. Meie tegevustel on selged eesmärgid, tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid. Meil on tänapäevane töökeskkond ja hoolime töötajate tervisest. Meil on 7 kalendripäeva lisapuhkust. Pakume uue töötaja koolitusprogrammi ning tööalasei...

 • Company Jõgeva Valla Noortekeskus in Other
  16.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Jõgeva Valla NoortekeskusTööülesanded: Noortejuhi põhiülesanne on korraldada noortekeskuses avatud noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut. On võimalik tegeleda põnevate projektide ja laagrite korraldamisega.Omalt poolt pakume: •võimalusi eneseteostamiseks;•erialaseid koolitusi;•rutiinivaba tööd ja paindlikku töögraafikut;•meeldivat meeskonda ja ühisüritusi.Muud nõuded: •isikuomadused: väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, ausus ja usaldusväärsus, positiivsus ja loomingulisus.Kasuks tuleb: •projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus •laagrikasvataja osakutse•isikliku sõiduauto kasutamise võimalusKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0.5...

 • Company Viru Vangla in Vängla
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Kolmas üksusTööülesanded: Viru Vangla kolmanda üksuse põhiülesanded on korraldada alaealiste vahistatute ning alaealiste ja noorte süüdimõistetute järelevalvet ning vangistuse täideviimist, valvata alaealiste ja noorte kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu või prokuröri pandud kohustuste täitmise järele ning soodustada kriminaalhooldusaluste sotsiaalset kohanemist, et mõjutada neid hoiduma kuritegude toimepanemisest. Psühholoogi põhiülesanded on kinnipeetavatele psühholoogilise abi osutamine, toimetuleku parandamine, õiguskuuleka käitumise motiveerimine ning resotsialiseerimise protsessi soodustamine läbi kriminogeensete riskide maandamise.Omalt poolt pakume: •töötasu 1350 eurot kuus•35 päeva põhipuhkust aastas•huvitavat ja arendavat tööd•arenemis- ja koolitusvõimalusi•toetavat...

 • Company Sotsiaalministeerium in Other
  13.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks.Tööülesanded: •koostada õigusaktide eelnõusid ja teostada õigusekspertiisi;•panustada õigusloome arengusse ühiskonnale olulistes valdkondades.Omalt poolt pakume: Eneseteostuse võimalust uues tegevuspõhises kontoris, konkurentsivõimelist palka, täiendkoolitusi ja arenguvõimalusi, puhkust 35 kalendripäeva ning paindlikku töökorraldust.Muud nõuded: -varasem analüütilise juriidilise töö kogemus;-suurepärased teadmised riigi- ja haldusõigusest;-hea analüüsivõimega ja lahendustele orienteeritud;-hea ajaplaneerimise ja enesejuhtimisoskusega;-hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskusega;-hea pingetaluvusega ja valmis võtma vastutustKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Türi Vallavalitsus in Türi
  13.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Tööülesanded: Lastekaitsespetsialist on ametnik, kelle töö põhieesmärgiks on laste õiguste kaitsmine, laste hoolekande ja sotsiaaltoetuste ning -teenuste korraldamine Türi vallas.Omalt poolt pakume: Meeldivat töökeskkonda, vajadusel täiendkoolitust, väljakutseterohket ja põnevat tööd.Muud nõuded: Kandidaadil peab olema erialane kõrgharidus ning suutma täita teenistusülesandeid vastavalt tippspetsialisti teenistusgrupile omase otsustuspädevuse, vastutuse ja nõuetekohasusega; peab tundma oma teenistusülesannetega seonduvaid seadusi ja nende alusel antud õigusakte, asjaajamisele kehtestatud reegleid, peab oskama koostada õigusakti eelnõu ja haldusakti ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleidKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus in Other
  13.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Tööülesanded: patsientide psühholoogiline hindamine ja nõustamine, et tagada nende parim võimalik toimetulek.Omalt poolt pakume: huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd toredas meeskonnas ja kaasaegses töökeskkonnas, korralikku töötasu, kvaliteetseid koolitusi, häid sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi.Muud nõuded: Oled hea suhtlemis- ja väljendusoskusega, suhtled vene ja soovituslikult ka inglise keeles, naudid töötamist meeskonnasKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Viru Vangla in Vängla
  11.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Juristi põhiülesanded on tagada koostatavate haldusaktide ja dokumentide juriidiline korrektsus, menetleda vaideid, kahjunõudeid ja muid pöördumisi, esindada vanglat haldus- ja tsiviilkohtus ning nõustada vangla teenistujaid teenistuskohustuste täitmisega seotud õigusküsimustes.Omalt poolt pakume: •töötasu 1800 eurot kuus•35 päeva põhipuhkust •huvitavat ja arendavat tööd ning arenemis- ja koolitusvõimalusi•hüvitist alates teisest haiguspäevast •tasuta sportimisvõimalusi (jooga, pilates, jõusaal jne)•turvalist ja nüüdisaegset töökeskkondaMuud nõuded: OOTAME SIND KANDIDEERIMA, KUI:•Sul on kõrgharidus õigusteaduses•valdad eesti keelt kõrgtasemel (C1) ja inglise keelt kesktasemel•Sul on hea arvutioskus•Sul on teadmised haldusmenetlusest ning tunned haldus- ja tsiviilkohtumenetlus...

 • Company Kastre Vallavalitsus in Kastre
  11.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaTööülesanded: Noorsootöö korraldamine ja koordineerimine ning edendamine Kastre vallas; valdkonnapoliitikate väljatöötamine, arendamine ja elluviimine; valla noorsootöötajate töö koordineerimine; võrgustikutöö edendamine; noorsootöö valdkonna ürituste korraldamine; oma valdkonna eelarve koostamine, arengusuundade ja eesmärkide kavandamine ja elluviimine; noorsootöö valdkondlike projektide algatamine ja elluviimine. Omalt poolt pakume: Vastutusrikast ja mitmekesist tööd;toetavat kollektiivi; erialaseid täiendkoolitusi; tööle asumise aega esimesel võimalusel.Muud nõuded: Noorsootööalane kõrgharidus, soovitatavalt töökogemus avalikus sektoris vähemalt 1 aasta; omab arvutialaseid teadmisi; omab teadmisi kehtivatest õigusaktidest ning oskab neid oma töös kasutada; os...

 • Company Kaitsevägi in Auaste
  11.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Osaled Kaitseväe orkestri töös ja orkestri esinemistel ning vastava pillirühma ametialases juhtimises ja juhendamisesOmalt poolt pakume: Põhipuhkust 35 päeva aastasUsaldusväärset ja kindlat töösuhet koos stabiilse sissetulekugaHuvitavat ja vaheldusrikast teenistustSuurepäraseid sportimisvõimalusi (jõusaal, ujumine, ringtreeningud jne)Arenguvõimalusi ning erialaseid täienduskoolitusiSõbralikku ja kokkuhoidvat meeskondaMuud nõuded: Läbitud ajateenistus ning vähemalt nooremseersandi auaste.Erialane haridus.Eelnev kogemus puhkpill- või sümfooniaorkestri vaskpillimängijana.Algatusvõime ja loovus, avatus, korrektsus ning meeskonnatööle orienteeritus.Valmisolek läbida taustakontrollKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Justiitsministeerium in Other
  10.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tegemist on tähtajalise ametikohaga. Tööülesanded: Riigikohtu lahendite kokkuvõtete koostamine, avaldamine ja kohtuteabe sidumine Riigi Teataja avaldatavate õigusaktidega ning kohtuteabega seotud arendustegevuste korraldamine. Omalt poolt pakume: - põnevat tööd mainekas riigiasutuses- enesetäiendamise võimalusi, sh erialaseid koolitusi - paindlikku töökorraldust, sh paindlikku tööaega ja võimalust töötada meie kontoris, kodus või riigimajades üle Eesti - meeldivaid kolleege ja võimalust teha koostööd valdkonna tippspetsialistidegaMuud nõuded: Sobival kandidaadil on: - õigusalane kõrgharidus - erialane töökogemus, kasuks tuleb töökogemus kohtus - eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel - IT valdkonna, õigusteabe allikate ja kohtusüsteemi ning kohtumenetlusõiguse põhjalik tundmine - proj...

 • Company Haridus- ja Teadusministeerium in Naha
  10.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Sinu peamised tööülesanded on:•haridusvaldkonnas õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ja nende menetluse juhtimine;•õigusanalüüside koostamine;•õigusnõustamine.Omalt poolt pakume: •eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas;•süvenemist võimaldavat töökeskkonda kesklinnas;•loovat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris.Muud nõuded: Edukal kandidaadil on:•magistrikraad õigusteaduses või sellele vastav kvalifikatsioon;•vähemalt kolmeaastane töökogemus õigusloome valdkonnas või haridusvaldkonnas õigusküsimustega seotud töö- või ametikohal;•eesti keele oskus C1 tasemel ja inglise keele oskus B2 või sellele vastaval tasemel;•väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;•otsustus- ja vastutusvõime, sh võime ette näha tagajärgi ja lahendada tulemuslikult probleeme...

 • Company Tõrva Avatud Noortekeskus in Other
  10.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Noorsootöötajad asukohaga Tõrvas ja HummulisTööülesanded: Noorsootöö teostamine Tõrva vallas; noori arendavate tegevuste läbiviimine; noorte omaalgatuse toetamine; noorsootööalaste projektitaotluste kirjutamine; osalemine valla ühisürituste planeerimisel; noortekeskuse ruumides korra hoidmine ja järelevalve tagamine.Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast töökeskkonda; koolitusvõimalusi; tähtajatut töölepingut; 35 päevast põhipuhkust.Muud nõuded: Hea koostöö- ja suhtlemisoskus; projektitaotluste koostamise ja projektide juhtimise kogemus; hea algatusvõime ja loovus, kohusetunne, pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime, empaatiavõime.Kasuks tuleb erialane haridus noorsootöö valdkonnas ja varasem kogemus noorsootöösKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,6-0,7...

 • Company Rõuge Vallavalitsus in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Mõniste piirkond (asendamise ajaks)Tööülesanded: Sotsiaaltöö spetsialisti põhiülesandeks on sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine, sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korraldamine, informatsiooni kogumine ja töötlemine abivajajate kohta ning nende nõustamine sotsiaalabi taotlemise võimalustest sotsiaaltöö spetsialisti tööpiirkonnas. Ametijuhendiga on võimalik tutvuda Rõuge valla veebilehel .Omalt poolt pakume: - võimalusi eneseteostuseks;- vaheldusrikast tööd;- koolitusi enesetäiendamiseks;- toetavat meeskonda;- meeleolukaid ühisüritusi;- põhipuhkust 35 kalendripäeva.Muud nõuded: - kõrgharidus (või omandamisel), soovitavalt sotsiaaltöö erialal või keskharidus, millele lisandubsotsiaaltööalase pädevuskoolituse tunnistus;- vastavus avaliku teenistuse sead...

 • Company Prokuratuur in Viru
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Tööülesanded: dokumentide (sh menetlusdokumentide) ettevalmistamine ja nõuetekohane vormistamine;prokuröri abistamine menetlustoimingute ettevalmistamisel;kaebuste, avalduste, teabenõuete ja märgukirjade vastuste projektide koostamine;kohtu- ja prokuratuuripraktika analüüsimine ja üldistamine;õiguslikes küsimustes Viru Ringkonnaprokuratuuri seisukohtade ja arvamuste ettevalmistamineOmalt poolt pakume: •mitmekesist ja vastutusrikast tööd; •võimalusi erialaseks täiendkoolituseks•põhipuhkust 35 kalendripäevaMuud nõuded: •Sul on juriidiline kõrgharidus•Sa valdad kõrgtasemel eesti keelt ning kesktasemel vene keelt; kasuks tuleb inglise keele oskus•Sul on hea analüüsivõime, oled oma tegemistes kohuse- ja vastutustundlik, täpne, iseseisev•Oled hea suhtleja ja oskad ennast hästi väljendada nii su...

 • Company Sindi Avatud Noortekeskus in Sindi
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Sindi Avatud Noortekeskus ootab oma meeskonda rõõmsameelset ja aktiivset noorsootöötajatTööülesanded: - noortele ja noortegruppidele suunatud tegevuste planeerimine ja läbiviimine (töötoad, koolitused, laagrid, ekskursioonid, sündmused, huvitegevus, töömalev jms);- noorte juhendamine ja omaalgatuste toetamine;- noorteinfo edastamine; - noorte nõustamine ning nende isiklikku arengu toetamine väljaspool kooli, kodu ja tööd;- noortekeskuses korra tagamine ning noorte huvide ja vajaduste välja selgitamine- noortele suunatud programmide, projektide planeerimine ja elluviimine ning noorte kaasamine- valmisolek enesearenguks ja projektide kirjutamiseks nii kohalikele-, riiklikele, kui rahvusvahelistele programmideleNõudmised kandidaadile : - Noortega töötamise kogemus- hea suhtlemis-, kuulamis...

 • Company Alardi Mööbel OÜ in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Kujundaja-projektijuht mööblisalongisTööülesanded: Otsime oma mööblisalongi Tallinnas (eritellimusmööbli valmistamine) projektijuhti, kes tunneb huvi disaini vastu, kes tuleb tööle säravate silmadega ja kes ei karda töötada nõudliku tellijaga.Tööülesanded:• Klientide nõustamine ja teenindamine meie salongis• Klientidele hinnapakkumiste koostamine• Klientidele mööbli projektide koostamine tellimuste kinnitustel• Tellimuste koostamine ja edastamine tarnijatele• Uute ja olemasolevate kliendisuhete hoidmine ja loomineOmalt poolt pakume: • Stabiilset ja kindlat sissetulekut • Töötulemusest motivatsioontasu• Mitmekesist, huvitavat, uute väljakutsetega ja suhtlemisrikast tööd• Kaasaegset töökeskonda• Sõbraliku ja toetavat kollektiiviMuud nõuded: • Hea arvuti kasutamise oskus (MS Exel, Word)• Vali...

 • Company Loksa Linnavalitsus in Läste
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks.Tööülesanded: - noorsootöö (sh huvitegevus ja huviharidus) korraldamine ja koordineerimine ning edendamine Loksa linnas;- laste ja noorte sotsiaal-, kultuurilise- ja tervisekasvatuse korraldamine;- linnaraamatukogu, huvikooli, kultuuri- ja huviasutuste teenistuslik järelevalve, koordineerimine ja arendamine;- linna noorsootöötajate töö koordineerimine;- mittetulundustegevuse toetuste taotluste menetlemine ja sellega seonduv asjaajamine;- võrgustikutöö edendamine;- noorsootöö valdkonna ürituste korraldamine;- oma valdkonna eelarve ja arengukava koostamises osalemine;- noorsootöö valdkonna projektide koostamises osalemine.Omalt poolt pakume: - vastutusrikast ja mitmekesist tööd;- sõbralikku ja toetavat ko...

 • Company InCom Profit OÜ in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Tööülesanded: Nõustamine, dokumentide koostamine ja esindamine kohtusOmalt poolt pakume: Motiveeriv palk.Püsivat töösuhet.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Paljassaare Sotsiaalmaja in Other
  05.10.2019 Updated on: 12.10.2019

  eelarve ja personalitöö alalTööülesanded: Paljassaare Sotsiaalmaja dokumentide, sh eelarveprojektide koostamine, registreerimine ja säilitamine; tööajatabelite täitmine; inventuuride läbiviimine; eelarve täitmise jälgimine.Omalt poolt pakume: •huvitavat tööd ning head ja toetavat kollektiivi;•enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;•põhipuhkust 35 kalendripäeva.•täistööaeg;•brutopalk 980 eurotMuud nõuded: •hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;•hea pingetaluvus;•ausus ja usaldusväärsus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Maardu Linnavalitsus in Läste
  04.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Tööülesanded: Laste heaolu hindamine ja huvide kaitse ning esindamine;laste ja lastevanemate nõustamine;hädaohus ja abi vajavate laste kohta laekunud informatsiooni menetlemine ning vajaliku abi korraldamine;Omalt poolt pakume: Võimalusi eneseteostamiseks;vaheldusrikast tööd;toetavat meeskonda35 kalendripäeva põhipuhkust;koolitusi.Muud nõuded: Sotsiaaltööalane kõrgharidus (soovitavalt lastekaitsele spetsialiseerumisega);tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;heal tasemel eesti ja vene keele valdamineametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;hea suhtlemis-, eneseväljendus – ja läbirääkimisoskus;pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime ning soov töötada meeskonnasKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mittetulundusühing STUUDIOTEATER ILMARINE in Other
  04.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Tööülesanded: Lähtudes teatri tegevusest meeste rollide täitmine etendustes.Omalt poolt pakume: Osavõttu etendustes; väljaõpet kohapeal.Muud nõuded: Kandidaadilt ootame positiivset ellusuhtumist; soovitatav teatri- või muusikaalane haridus, osavõtt loomingulisest tegevusest jneKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Perekeskus in Other
  04.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Tööülesanded: Juhtumikorraldaja tegeleb raske ja sügava puudega lastele tugiisikuteenuse osutamise korraldamisega. •tugiisikute töö korraldamine,•tugipaaride ettevalmistamine ja töös hoidmine,•koostöö lapse võrgustikuga, •aruandlus. Omalt poolt pakume: •täiskoormusega tööd sõbralikus ja toetavas kollektiivis,•tähtajalist töölepingut,•brutotöötasu 1050 eurot kuus, •põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas,•koolitusvõimalusi. Muud nõuded: Juhtumikorraldaja töö sobib Sulle kui oled väga hea suhtleja, täpne, terane ja algatusvõimeline. Suudad pingelistes olukordades tasakaalukaks jääda ja oskad hästi meeskonnas töötada, Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mittetulundusühing TÖÖTUTE ADAPTATSIOONIKESKUS in Teenuse
  04.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  tööharjutusteenus Tööülesanded: Tööd otsivate isikute juhendamine ja nõustamine (osaline või täistööaeg); tegu on tööharjutuse teenuse grupi juhendaja tööga.Omalt poolt pakume: Mitmekesist töökeskkonda.Muud nõuded: KUTSETUNNISTUS "TÄISKASVANUTE KOOLITAJA, TASE 6" võisotsiaaltöötaja, vähemalt tase 6; või kutseõpetaja, vähemalt tase 6; või karjäärispetsialist, vähemal tase 6 (sealhulgas karjäärinõustaja, vähemalt tase 6 või karjääriinfo spetsialist, tase 6)Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mittetulundusühing TÖÖTUTE ADAPTATSIOONIKESKUS in Teenuse
  04.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  tööharjutusteenus Tööülesanded: Tööd otsivate isikute juhendamine ja nõustamine (osaline või täistööaeg); tegu on tööharjutuse teenuse grupi juhendaja tööga.Omalt poolt pakume: Mitmekesist töökeskkonda.Muud nõuded: KUTSETUNNISTUS "TÄISKASVANUTE KOOLITAJA, TASE 6" võisotsiaaltöötaja, vähemalt tase 6; või kutseõpetaja, vähemalt tase 6; või karjäärispetsialist, vähemal tase 6 (sealhulgas karjäärinõustaja, vähemalt tase 6 või karjääriinfo spetsialist, tase 6)Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mittetulundusühing TÖÖTUTE ADAPTATSIOONIKESKUS in Teenuse
  04.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  tööharjutusteenus Tööülesanded: Tööd otsivate isikute juhendamine ja nõustamine (osaline või täistööaeg); tegu on tööharjutuse teenuse grupi juhendaja tööga.Omalt poolt pakume: Mitmekesist töökeskkonda.Muud nõuded: KUTSETUNNISTUS "TÄISKASVANUTE KOOLITAJA, TASE 6" võisotsiaaltöötaja, vähemalt tase 6; või kutseõpetaja, vähemalt tase 6; või karjäärispetsialist, vähemal tase 6 (sealhulgas karjäärinõustaja, vähemalt tase 6 või karjääriinfo spetsialist, tase 6)Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mittetulundusühing Spordiklubi Nord in Juba
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  SpordilaagerTööülesanded: Spordilaagri juhtimine; laste tegevuse organiseerimine; huvitegevuse plaani koostamine; huvitegevuse teostamiseks töötajate/praktikantide leidmine ja tööjuhiste koostamine ning juhendamine; laagrivahetuste komplekteerimine; koostööpartneritega suhtlemine; tarnelepingute sõlmimine ja tellimuste õigeajaline teostamine; logistika korraldamine; treenerite huvitegevuse korraldamine; kodulehel ja sotsiaalmeedias tegevuse kajastamine; ja muu selline, mis tagaks nõuetekohase spordilaagri toimimise.Omalt poolt pakume: Juba aastaid toimivat struktuuri; olemasolevat kliendibaasi; konkurentsivõimelist palka; erialaseid koolitusi; eneseteostuse võimalust; nooruslikke ja abivalmis kolleege.Muud nõuded: Oled aus, kohusetundlik, täpne, hea suhtleja ning hea organisaator. Omad hea...

 • Company Viru Vangla in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Viies üksusTööülesanded: Psühholoogi põhiülesanded on kinnipeetavatele psühholoogilise abi osutamine, toimetuleku parandamine, õiguskuuleka käitumise motiveerimine ning resotsialiseerimise protsessi soodustamine läbi kriminogeensete riskide maandamise. Omalt poolt pakume: •Töötasu 1250 eurot kuus•35 päeva põhipuhkust aastas•huvitavat ja arendavat tööd•paindlikku tööaega•arenemis- ja koolitusvõimalusi•toetavat ja nooruslikku meeskonda•hüvitist alates teisest haiguspäevast •tasuta sportimisvõimalusi (jõusaal, jooga jne)Muud nõuded: OOTAME SIND KANDIDEERIMA, KUI:•Sul on erialane kõrgharidus (psühholoogia)•valdad eesti keelt kõrgtasemel (C1) ja vene keelt suhtlustasemel•Sul on hea suhtlusoskus ning väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus•oled tolerantne, empaatiline, usaldusväärne nin...

 • Company MAST Europe OÜ in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  osalise koormusegaTööülesanded: Valmistoodangu omahinna arvestus;eelarve koostamine;finantsanalüüs.Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: osaline koormus ...

 • Company Mittetulundusühing SVSS in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Sotsiaaltöötaja, sotsiaalnõustajaTööülesanded: Motiveerida, koolitada, nõustada ja abistada töötuid töö- või õppimiskoha leidmisel .Omalt poolt pakume: Mitmekesist töökeskkonda, vajadusel lisakoolitust. Väärikat tööd ja väärikat palka. Austavat ja sõbralikku suhtumist.Muud nõuded: Sotsiaaltöötaja, vähemalt tase 6; või 7täiskasvanute koolitaja, vähemalt tase 6; või 7karjäärispetsialist, vähemalt tase 6 (sealhulgas karjäärinõustaja, vähemalt tase 6) või 7.Teie haridustase peab olena nähtav Kutseregistris!Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Rõuge Noorsootöö Keskus in Other
  02.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Tööülesanded: Noorele sotsiaalse ja loova arengukeskkonna kujundamine ja arendavate tegevuste planeerimine, korraldamine, läbiviimine; noorte, sh ka mitteõppivate ja – töötavate noorte, isikliku arengu toetamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd ja põnevat töökeskkonda ning erialaseid täiendkoolitusi, toetavat meeskonda ja avatust uutele ideedele.Muud nõuded: Motivatsioon ja valmisolek toetada noori ning arendada nende tegevusvõimalusi; noorsootöö põhimõtete tundmine; soovitavalt noorsootöö, sotsiaaltöö, pedagoogika või kultuurivaldkonna erialane haridus ja eelnev kogemus selles valdkonnas; inglise keele oskus; valmisolek projekte koostada ja ellu viia;väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus; meeskonnatööle orienteeritud, aktiivne, organiseerimisvõimeline, usaldusväärne ja paindlik. Kodus t...

 • Company Sillamäe Gümnaasium in Kooli
  02.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  osalise koormusegaTööülesanded: Psühholoogi peamine ülesanne on kohtuda õpilastega ja olla neile oma professionaalsete oskuste ja teadmistega toeks. Psühholoog nõustab vajadusel kooli õppe-ja kasvatustegevuses osalevaid töötajaid.Omalt poolt pakume: Arendavat töökeskkonda, koolitusi, väärilist töötasu, mitmekesist tööd, heatahtlikku kollektiivi, motiveeritud õpilasi, kaasaegseid töötingimusi, normaalset juhtkonda:) Ja paindlikku tööaega.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: kuni 0,5 ametikohta...

 • Company Rae Noortekeskus in Peetri
  02.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Peetri NoortekeskusTööülesanded: 1. Noorte vaba aja sisukas korraldamine2. Noorte arengu toetamine3. Projektide algatamine ja läbiviimine4. Kultuuri edendamine ja läbiviimine5. Noortekeskuse allüksuse igapäevase tegevuse juhtimineOmalt poolt pakume: Nooruslikku ja toetavat meeskonda, meeleolukaid ühisüritusi, paindlikku töögraafikut, Muud nõuded: Noortemeelne, hea suhtleja, meeskonnamängija, kasuks tuleb noorsootöö erialane haridusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Haljala Vallavalitsus in Haljala
  02.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  PõhikohagaTööülesanded: Sotsiaaltöö juhi ametikoha eesmärk on Haljala vallas sotsiaalhoolekande korraldamine ja tagamine. Haljala valla sotsiaalpoliitika elluviimise, sotsiaalkindlustuse, sotsiaalhoolduse, tervishoiu ja tööhõive korraldamine vastavalt seadustele ja teistele õigusaktidele.Peamised tööülesanded:•Sotsiaalosakonna töö juhtimine ja korraldamine•Valla sotsiaalvaldkonna eelarve koostamises osalemine ja eelarve täitmise jälgimine•Valdkonna õigusaktide eelnõude koostamine •Riiklike ja vallaeelarveliste toetuse määramise ning maksmise korraldamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele•sotsiaalhoolekande, eestkoste ja hoolduse korraldamine•hooldusvajaduse hindamine (hindamisinstrumendi täitmine) ja ettepaneku tegemine vallavalitsusele•volituste piires valla esindamine kohtus•sotsiaal- ...

 • Company Febrec OÜ in Other
  02.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  kogemusnõustaja tööharjutusgruppide juurdeTööülesanded: Kogemusnõustamise osutamine (vene keeles) sõltuvushäiretega klientideleOmalt poolt pakume: Huvitavat töödMuud nõuded: Kogemusnõustamise baaskoolituse tunnistuse olemasoluKokkupuude sõltuvusteemadegaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus in Teenuse
  02.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Rehabilitatsioonimeeskonda psühholoogTööülesanded: Klientide hindamine, rehabilitatsiooniplaanide koostamine; teenuse osutamine individuaal- või grupitundidena; tugivõrgustiku nõusatmine; meeskonnatöös osalemine.Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega, osalise või täiskoormusega;huvitavat ja vaheldusrikast tööd; enesearendamise ja koolitusvõimalusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lääneranna Noortekeskus in Other
  02.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Tööülesanded: Noortele sisukate vabaaja tegevuste ning ürituste korraldamine ja läbiviimine;huviringide ja päevategevuste korraldamine ning läbiviimine;noorteprojektide kirjutamine ja läbiviimine;oma töövaldkonnas korra ja järelvalve tagamine;osalemine valla noorte ühisüritustel ja nende organiseerimine;juhinduma oma töös Lääneranna Noortekeskuse põhimäärusest.Omalt poolt pakume: Noortepärast ja loomingulist töökeskkonda;huvitavat ja vastutusrikast tööd;erialaseid täiendkoolitusi;paindlikku töögraafikut.Muud nõuded: Isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus;varasem noortega töötamise ja meeskonnatöö kogemusKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,6...

 • Company Kaitsevägi in Aste
  02.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Tööülesanded: -Isikkoosseisu õigusalane nõustamine-Rahvusvahelise õiguse valdkonnas nõustamine (rahvusvaheline humanitaarõigus, operatsiooniõigus, jõu kasutamise reeglid)-Lepingute, käskkirjade ja kirjade projektide koostamine ja õiguslikkuse hindamine-Asutuse esindamine õiguskaitseorganites-Teenistuslike juurdluste ja väärteomenetluste läbiviimine-Isikkoosseisu nõustamine ja teavitamine isikuandmete töötlemise küsimustesOmalt poolt pakume: -Stabiilset ja kindlat sissetulekut -Rahvusvahelist töökeskkonda -Põhipuhkust 35 päeva aastas-Sportimisvõimalusi-Arenguvõimalusi ja erialaseid täiendkoolitusi-Tasuta transporti suunal Tallinn-töökoht-TallinnMuud nõuded: -Eesti kodakondsus ja kaitseväekohustuslane või valmis võtma kaitseväekohustust -Kõrgharidust õigusteaduses ja töökogemust õiguse valdk...

 • Company Sotsiaalkindlustusamet in Other
  02.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Tööülesanded: Peamised ülesanded on:1. teenistujate õigusalane nõustamine, mh personali valdkonnas; 2. lepingute, dokumentide ja toimingute õiguspärasuse tagamine; 3. Sotsiaalkindlustusameti esindamine kohtus.Omalt poolt pakume: Oma tulevase töökoha võid valida Sotsiaalkindlustusameti 18 esinduse hulgast üle terve Eesti. Põhipuhkust 35 kalendripäeva.Muud nõuded: Väärtustame head eneseväljendusoskust, enda seisukohtade kaitsmist ning võimekust töötada nii meeskonnas kui iseseisvaltKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Sotsiaalkindlustusamet in Other
  02.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  hankedTööülesanded: Peamised ülesanded on:1. teenistujate õigusalane nõustamine hangete valdkonnas; 2. lepingute, dokumentide ja toimingute õiguspärasuse tagamine; 3. Sotsiaalkindlustusameti esindamine kohtus.Omalt poolt pakume: Oma tulevase töökoha võid valida Sotsiaalkindlustusameti 18 esinduse hulgast üle terve Eesti. Põhipuhkust 35 kalendripäeva.Muud nõuded: Väärtustame head eneseväljendusoskust, enda seisukohtade kaitsmist ning võimekust töötada nii meeskonnas kui iseseisvaltKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Kuressaare Haigla Sihtasutus in Läste
  02.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Tööülesanded: Töö toimub laste, noorukite ja täiskasvanutega.Omalt poolt pakume: Meie meeskond•väärtustab Sinu kutsealast arengut•julgustab omandama uusi teadmisi•pakub paindlikku tööaega•pakub lisapuhkust 5 kalendripäevaMuud nõuded: Kandideeri, kui Sul on kliinilise psühholoogi kutse või see on omandamiselKodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal, social and cultural professionals Edit filters