Jobmonitor. Search results for Legal, social and cultural professionals

33 Jobs found

Used filters:
 • Legal, social and cultural professionalsx
Displaying 1-33 of 33 results.
 • Company Valga Vallavalitsus in Valga
  24.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: 1.lastekaitse ja perede heaolu puudutavate küsimuste lahendamine;2.töö klientidega, laste ja perede abistamiseks võrgustikutöö korraldamine, teabe jagamine, ennetustöö korraldamine;3.lastekaitsetöö koordineerimine teenistuse siseselt ja partneritega;4.lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine;5.Valga Vallavalitsuse esindamine kohtumenetluses lapsega seotud vaidlustes;6.ametiülesannete piires dokumentatsiooni haldamine, analüüsimine, aruannete koostamine ning sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse andmete kandmine.Omalt poolt pakume: 1.erialaseid väljakutseid, sh rahvusvahelise sotsiaaltöö kogemust;2.tänapäevaseid töötingimusi renoveeritavas sotsiaalkeskuse majas;3.mitmekesist tööd, erialase täiendamise ja arenemise...

 • Company Tartu Maakohus in Tartu
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Täitmisele kuulub üks tsiviilasjadele spetsialiseerunud kohtujuristi ametikoht asukohaga Võrus, määratud ajaks kuni asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni.Tööülesanded: •kohtuasjade ettevalmistamine menetlemiseks •kohtuasjade menetlemine kohtumenetluse seadustes ettenähtud ulatusesKandidaadile tuleb kasuks:•väga head teadmised tsiviilõigusest ning tsiviilkohtumenetlusest•väga hea kirjalik ja suuline väljendus- ja argumenteerimisoskus•varasem töökogemus kohtusüsteemisOmalt poolt pakume: •huvitavat ja arendavat tööd toredas meeskonnas•konkurentsivõimelist töötasu (pärast katseaega 2005 eurot kuus) •võimalust saada osa erialastest koolitustest •põhipuhkust 35 kalendripäeva aastasMuud nõuded: Tartu Maakohtu esimees kuulutab kohtute seaduse § 1251 lõike 5 alusel välja a...

 • Company Jõgeva Valla Noortekeskus in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Jõgeva Valla NoortekeskusTööülesanded: Noortejuhi põhiülesanne on korraldada noortekeskuses avatud noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut. On võimalik tegeleda põnevate projektide ja laagrite korraldamisega.Omalt poolt pakume: võimalusi eneseteostamiseks;erialaseid koolitusi;rutiinivaba tööd ja paindlikku töögraafikut;meeldivat meeskonda ja ühisüritusi.Muud nõuded: isikuomadused: väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, ausus ja usaldusväärsus, positiivsus ja loomingulisus.Kasuks tuleb: projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus laagrikasvataja osakutseisikliku sõiduauto kasutamise võimalusKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0.5...

 • Company Tallinna Vangla in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  1 põhikoht ja 1 asenduskohtTööülesanded: Ametikoha põhieesmärgiks on kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise kontrollimine ning kriminaalhooldusaluste sotsiaalse kohanemise soodustamine eesmärgiga mõjutada neid hoiduma süütegude toimepanemisest.Omalt poolt pakume: • töötasu 1140 - 1425 eurot kuus (bruto)• huvitavat ja vastutusrikast tööd• arengu- ja koolitusvõimalusi• toetavat ja sõbralikku kollektiivi ning meeldejäävaid ühisüritusi• haigushüvitist alates teisest haiguspäevast• 35 päeva põhipuhkustMuud nõuded: • akadeemilist või rakenduskõrgharidust sotsiaaltöö, sotsiaalteenuste, psühholoogia, kasvatusteaduste, korrektsiooni - või õiguse valdkonnas• eesti keele oskust C1 tasemel• vene keele oskust suhtlustasemel• riigi põhikorra, ava...

 • Company Mulgi Vallavalitsus in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Dokumendihaldus ning infoliikumise korraldamine, vallavolikogu- ja vallavalitsuse liikmete nõustamine juriidilistes küsimustes, vallavolikogu- ja vallavalitsuse määruste, otsuste ja korralduste eelnõude ettevalmistamine, teiste ametnike poolt koostatud eelnõude õiguspärasuse kontroll, juriidiliste dokumentide koostamine, kontrollimine ja kooskõlastamine; igapäevase sujuva kontoritöö tagamine, suhtlemine klientidega. Omalt poolt pakume: Võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse; huvitavat ja vastutusrikast tööd;erialast täienduskoolitust; meeldivat töökeskkonda.Muud nõuded: Teadmiste omamine riigi põhiseadusest ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ning avalikku teenistust reguleerivatest õigusaktidest; väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus n...

 • Company Tartu Vangla in Other
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Sotsiaaltöötaja Tööülesanded: Sotsiaaltöötaja põhiülesandeks on sõltuvushäiretega kinnipeetavate taasühiskonnastamine läbi sotsiaalprogrammide, toetavate tegevuste ja eneseabirühmade rakendamise.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd pere- ja töötajasõbralikus asutuses; töötasu 1400 eurot (bruto); professionaalset ja toetavat meeskonda ning meeleolukaid ühisüritusi; väärtuslikku kogemust, võimalust enesearenguks ning laias valikus koolitusi; vähemalt 35 päeva põhipuhkust; spordikulude hüvitamistMuud nõuded: Erialane kõrgharidus (sotsiaaltöö, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika); eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasemel erialase sõnavara valdamisega; hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas; iseseisvus töös, hea analüüsi- ja tulem...

 • Company Smart Community OÜ in Other
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Tõlketööde teostamine.Omalt poolt pakume: Vaba töögraafik.Töövõtuleping.Võimalus kodus töötada.Kaasaegseid töötingimusi.Võimalust töötada kiiresti arenevas tõlkebüroos.Muud nõuded: Keeleoskused: Vene keel, Eesti keel, Inglise keel (min. B2 tase), kasuks tuleb ka mõni teine keel.Täpsus.Soov teha tööd kvaliteetselt.Kiirus.Tellimuste õigeaegne täitmine ja juhtkonnaga side hoidmineKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Narva-Jõesuu Linnavalitsus in Läste
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: AMETIKOHA PÕHIEESMÄRKJälgida laste õigusi kaitsvate seaduste täitmist Narva-Jõesuu linnas ja vajadusel lapse heaolu tagamiseks sekkuda.Esindada seadusest tulenevalt Narva-Jõesuu linna lastega seotud probleemide ja vaidluste lahendamisel laste huve.Juhinduda kohaliku omavalitsuse lastekaitseametniku tööd reguleerivatest riiklikest ning Narva-Jõesuu linna õigusaktidest.Sotsiaalse tõrjutuse ennetamine ning lapsevanematega, lasteaedade ja koolide juhtkondade ning õpetajatega, noorsoopolitsei ja teiste ametkondadega suhtlemine.TEENISTUSÜLESANDEDSotsiaalnõustamise teenus.Juhtumitöö korraldamine.Laste heaolu ja huvide hindamine ning esindamine.Abivajavate ja hädaohus laste kohta laekunud informatsiooni menetlemine - olukorra hindamine ja vajalike sekkumiste kavandamine.Raske või süg...

 • Company Sihtasutus Viljandi Haigla in Teenuse
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: •Sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse kahjude vähendamise teenuse, mobiilse kahjude vähendamise teenuse ja järelteenuse klientide nõustamine sotsiaaltöötaja pädevuse raames; •koostöö erinevate organisatsioonide ja ametkondadega (KOV, PPA, Töötukassa jne); •suhtlemine kriminaalhooldajate, kohtutäituritega; •dokumentatsiooni täitmine, avalduste koostamine; •klientide juhendamine ametiasutustes; •meeskonnatöös osalemine; •igakuiste aruannete koostamine ja õigeaegne edastamineOmalt poolt pakume: •Väärilist töötasu •Sõbralikku ja toetavat meeskonda•Põnevat ja väljakutsuvat tööd•Võimalust oma teadmisi ja oskusi kasutada ja arendada nii klientide paremaks teenindamiseks kui teenuse arendamiseksMuud nõuded: Sul on väga hea suhtlemise ja enesekehtestamise oskus, oskus os...

 • Company Keskkonnaamet in Õle
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  AsenduskohtTööülesanded: Juristi peamisteks ülesanneteks on tagada Keskkonnaameti poolt antavate dokumentide, õigus- ja haldusaktide juriidiline korrektsus, nõustada õigusalaselt Keskkonnaameti erinevaid struktuuriüksusi, lahendada vaidlusi ja esindada Keskkonnaametit kohtus ning osaleda õigusloomes.Ametikoha täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, mis on kättesaadav Keskkonnaameti kodulehelt: Omalt poolt pakume: Miks tulla tööle Keskkonnaametisse? Meie trumbiks on meie inimesed! Toetavad ja sõbralikud kolleegid on päriselt ka olemas! Meid iseloomustavad selged eesmärgid ja kindel palgasüsteem; Tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid, sest kiitust ei ole kunagi liiga palju! Pakume arendavaid valdkondlikke koolitusi; Kasutame kaasaegset tehnoloogiat ja rakendame kaugtö...

 • Company Sihtasutus Hooldekodu Härmalõng in Other
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Teostab hooldusjuhi tööülesandeid Võnnu kodus; omab või on omandamisel hooldustöötaja kutse (tase 4); koos tegevusjuhi ning hooldekodu juhatajaga arendab erinevaid koostöösuhteid hooldekodu elanike lähisugulastega. Tagab igakülgse koostöö hooldekodu elanikke teenindavate perearstidega ja korraldab hooldekodu elanike abistamise eriolukordades. Jälgib hooldekodu elanike tervislikku seisundit ning teeb sellekohased sissekanded hooldusplaanidesse vähemalt üks kord kuus iga inimese kohta (vererõhk jms). Juhendab ja kontrollib hooldustöötajaid (hooldamisprotsesside teostamine, töögraafiku järgimine, eluruumide korrashoid). Täidab vajalikud dokumendid ning koostab toimiku uute elanike vastuvõtmisel hooldekodusse. Koostab koostöös kliendi, tegevusjuhi ja hooldustöötajatega teenusele...

 • Company DEPO DIY EE OÜ in Läti
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tehnilise informatiooni tõlkija (läti-eesti keel)Tööülesanded: Tõlkida ja redigeerida tehnilise tekstiga materiaale Omalt poolt pakume: Erksat ja huvitavat töödKonkurentsivõimelist palkaPakkume majutust kandidaatidele, kes kolivad teisest linnast või riigistMuud nõuded: Suurepärane eesti keele oskus.Hea läti keele oskus.Tehnilise teksti tõlkimise ja redigeerimise kogemus.Tõlkeprogrammi kasutuse kogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Toila Vallavalitsus in Toila
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Lastekaitsetöö koordineerimine ja korraldamine, vanemliku hoolitsuseta laste kaitse ja abi tagamine Toila vallas. Sotsiaalteenuste- ja abi osutamise korraldamine, elanike nõustamine lastekaitseküsimustes, järelevalve teostamine. Hädaohus ja abivajavate laste kohta laekunud informatsiooni menetlemine – olukorra hindamine ja vajalike sekkumiste kavandamine. Omalt poolt pakume: - Erialast täienduskoolitust- Huvitavat ja vastutusrikast tööd- Konkurentsivõimelist töötasuMuud nõuded: Varasem töökogemus sarnasel ametikohal KOV-is või riigiametis vähemalt 2 aastat, väga hea suhtlemis- ja enesekehtestamise oskus ning pingetaluvus; algatusvõime ja loovus, teadmised kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtetest, koostöövalmidus, korrektsus, põhjalikkus, süsteemne mõtlemine Kodus töötamis...

 • Company Kiviõli Noortekeskus in Kooli
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: - Noorte kaasamine;- Koostöö kohaliku kogukonna, kooli ja teiste noortekeskustega;- Noorte vaba aja sisustamine;- Noorsootööalase info kogumine ja haldamine;- Noorte suunamine ja omaalgatusliku tegevuse toetamine;- Noorsootööalaste projektide kirjutamine ja läbiviimine.Omalt poolt pakume: - Eneseteostusvõimalust ja huvitavat tööd;- Rutiinivaba tööd;- Koolitusi enesetäiendamiseks;- Võimalust kaasa rääkida noorsootöö arendamises ja uuendustes.Muud nõuded: Noortega töötamise kogemus ja soov töötada noortega;- soovitavalt kõrgharidus või selle omandamine noorsootöö, pedagoogika või sotsiaaltöö erialal;- valmisolekut õhtupoolseks tööks (tööajad 11.00-19.00, vahel ka nädalavahetusel);- hea pingetaluvus, algatusvõime, enesekehtestamisoskus;- koostöö- ja meeskonnatöö oskusKodus tööta...

 • Company Põhja-Tallinna Valitsus in Läste
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseksTööülesanded: Põhja-Tallinna piirkonna erivajadustega laste probleemide ennetamine ning konkreetsete probleemide lahendamine ja puuetega laste perede nõustamine.Puuetega lapsed (kõik bioloogilises peres kasvavad kuni 18-aastased, kellele on määratud puudeaste). Erivajadustega lapsed (7 kuni 18-aastased) on antud käsitluses koolikohustust mittetäitvad lapsed, kasvatuslike erivajadustega ja käitumisraskustega lapsed, sõltuvusprobleemidega ja kriminaalse taustaga lapsed.Omalt poolt pakume: •Huvitavat tööd ja toetavat kollektiivi.•Enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.•Põhipuhkust 35 kalendripäeva.•Palk 1500 eurot (bruto)Muud nõuded: •Pedagoogiline, noorsoo- või sotsiaaltööalane kõrgharidus.•Tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide tundmine, nende rak...

 • Company Alardi Mööbel OÜ in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Kujundaja-müügikonsultant mööblisalongisTööülesanded: Otsime oma mööblisalongi Tallinnas (eritellimusmööbli valmistamine) müügikonsultanti-kujundajat, kes tunneb huvi disaini vastu, kes tuleb tööle säravate silmadega ja kes ei karda töötada nõudliku tellijaga.Tööülesanded:• Klientide nõustamine ja teenindamine meie salongis• Klientidele hinnapakkumiste koostamine• Klientidele mööbli projektide koostamine tellimuste kinnitustel• Tellimuste koostamine ja edastamine tarnijatele• Uute ja olemasolevate kliendisuhete hoidmine ja loomineOmalt poolt pakume: • Stabiilset ja kindlat sissetulekut • Töötulemusest motivatsioontasu• Mitmekesist, huvitavat, uute väljakutsetega ja suhtlemisrikast tööd• Kaasaegset töökeskonda• Sõbraliku ja toetavat kollektiiviMuud nõuded: • Hea arvuti kasutamise oskus (MS ...

 • Company aktsiaselts "Põlva Haigla" in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Taastusravi, vaimse tervise keskuse ja rehabilitatsioonikeskuse patsientide:*isiksuseomaduste, psüühiliste protsesside ja probleemide hindamine ja mõõtmine kehaliste ja psüühiliste haiguste ning inimese psühhosotsiaalse funktsioneerimise raskendatuse puhul; * psüühika- ja käitumishäirete diagnoosimine; * psühhoteraapia; * nõustamine; * konsulteerimineOmalt poolt pakume: • osalist või täistööaega;• sõbralikku ja toetavat meeskonda;• huvitavat ja arendavat tööd tervishoiuasutuses;• võimalusi erialaseks täiendkoolituseks;• konkurentsivõimelist töötasu, transpordikulude kompensatsiooni;• eneseteostusvõimalustMuud nõuded: Töötajalt ootame:* erialast kõrgharidust või sellega võrdsustatud haridust* kliinilise psühholoogi kutsetunnistus või selle omandamist* väga hea probleemikäsit...

 • Company aktsiaselts "Põlva Haigla" in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Taastusravi osakonnas, rehabilitatsiooni meeskonnas ja vaimse tervise keskuses patsientide/klientide psühholoogiline ja/või pereterapeutiline nõustamine sh: * nõustamine ja konsulteerimine psühholoogilistes küsimustes; * patsientide/klientide raviprotsessi planeerimine ja realiseerimine;* tugivõrgustiku nõusatmine; * meeskonnatöös osalemineOmalt poolt pakume: * osalist või täistööaega;* sõbralikku ja toetavat meeskonda;* huvitavat ja arendavat tööd tervishoiuasutuses;* võimalusi erialaseks täiendkoolituseks;* konkurentsivõimelist töötasu* transpordikulude kompensatsiooni;* eneseteostusvõimalustMuud nõuded: Töötajalt ootame:* erialast kõrgharidust või sellega võrdsustatud haridust* psühholoogi kutsetunnistus või selle omandamist* pereterapeudi kutsetunnistus või selle omandami...

 • Company Tõrva Vallavalitsus in Läste
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamiseksTööülesanded: Lastekaitsespetsialisti töö põhieesmärk on laste seadusega tagatud õiguste kaitse ja laste heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning laste kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.Teenistusülesannete lühikirjeldus:• laste õiguste ja huvide kaitsmine ning lastega perede toimetuleku toetamine; • lastele ja lastega peredele suunatud riiklike ning kohalike toetuste ja teenuste korraldamine;• valdkonna õigusaktide ja dokumentide ettevalmistamine ning täitmise kontroll;• võrgustikutöö teiste omavalitsuste, riigiasutuste ja teiste juriidiliste ning füüsiliste isikutega; • eestkoste teostamine;• valla esindamine kohtus lastekaitse küsimustes;• laste hoolekandeliste projektide koostamine ja juhtimine.Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast tö...

 • Company Märjamaa Vallavalitsus in Märjamaa
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Ootame oma meeskonda spetsialisti, kelle peamisteks tööülesanneteks on Märjamaa vallavalitsuse (ametiasutuse ja poliitilise organi) ning hallatavate asutuste juhtide nõustamine õigusalastes küsimustes, valla esindamine kohtus ja notaris, lepingute koostamine ja nende seaduslikkuse üle kontrolli teostamine, osalemine õigusaktide eelnõude väljatöötamisel, vallavalitsuse õigusaktide seaduslikkuse kontrollimine ja muude õigustoimingute tegemine. Omalt poolt pakume: •mitmekesist ja vastutusrikast tööd•täiendkoolituse võimalusi•puhkust 35 kalendripäeva aastas•haigushüvitist haigestumise teisest päevast•tegusat ja toetavat meeskonda;•erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste.•teenistuskoha arendamise eesmärgil tasemeõppes õppima asumisel (õppesessiooni aj...

 • Company Märjamaa Vallavalitsus in Läste
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Lapsehoolduspuhkusel ametniku asendamineTööülesanded: Lastekaitsespetsialisti peamised tööülesanded on:•laste õiguste ja huvide kaitsmine•laste heaolu, huvide ja abivajaduse hindamine•perede nõustamine ja teenustele suunamine•peredega juhtumipõhise töö ja asutustega võrgustikutöö kavandamine, korraldamine ja juhtimine•vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine•lastekaitse ennetavate programmide ja projektide väljatöötamine ja korraldamineOmalt poolt pakume: •uuendustele suunatud töökeskkonda;•mitmekesist ja vastutusrikast tööd;•toetavat meeskonda;•enesearengu võimalusi;•haigushüvitist haigestumise teisest päevast;•35-kalendripäevast põhipuhkust;•erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste.•teenistuskoha arendamise eesmärgil tasemeõppes õppima asumisel (õppese...

 • Company Tbhawt Manufacturing OÜ in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Täielik juriidiline tugi ettevõttele ja selle tegevustele, lepingute, hankedokumentide koostamine ja õiguslik analüüs jneOmalt poolt pakume: Stabiilset töökohta;motiveerivat töötasu.Muud nõuded: Eelnev töökogemus;hea pingetaluvus, korrektsus, täpsus;kiire probleemide lahendamise oskus;teadmised ettevõttete erisustest, mille omanikud on mitteresidendidKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kaitsevägi in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Toetuse väejuhatusTööülesanded: -Osalemine Kaitseväe orkestri töös ja esinemine Kaitseväe orkestri koosseisus orkestrandinaOmalt poolt pakume: -Põhipuhkust 35 päeva aastas-Stabiilset sissetulekut-Suurepäraseid sportimisvõimalusi (jõusaal, ujumine, ringtreeningud jne)-Usaldusväärset ja kindlat töösuhet-Arenguvõimalusi ning erialaseid täienduskoolitusi-Meeldivat ja kokkuhoidvat meeskondaMuud nõuded: OOTAME SINULT-Läbitud ajateenistus-Vähemalt erialast keskeriharidus-Eelnevat kogemust puhkpilli- või sümfooniaorkestri puhkpillimängijana-Teenistuskohustuste täitmiseks vajaliku kontoritarkvara (nt Word, Excel) ja andmebaaside kasutamise oskust-Eesti keele ja inglise keele oskust heal tasemel-Valmisolekut taustakontrolli läbimiseks Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kaitsevägi in Saksa
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Toetuse väejuhatusTööülesanded: -Kaitseväelaste (k.a ajateenijad) sotsiaalvaldkonnaalase toetustegevuse korraldamine ja läbiviimine erinevates üksustes nii Tallinnas kui väljaspool Tallinna -Kaitseväe veteranipoliitika meetmete rakendamine ja soodustuste korraldamine -Sotsiaalvaldkonnaalaste uuringute ja arendustegevuste, väljaõppesüsteemi ning sotsiaalprogrammide korraldamine ja läbiviimine KaitseväesOmalt poolt pakume: -Põhipuhkust 35 päeva aastas-Stabiilset sissetulekut-Suurepäraseid sportimisvõimalusi (jõusaal, ujumine, ringtreeningud jne)-Usaldusväärset ja kindlat töösuhet-Meeldivat ja kokkuhoidvat meeskondaMuud nõuded: NÕUDMISED KANDIDAADILE-Rakenduslik kõrgharidus või bakalaureusekraad sotsiaaltöö erialal. Lisaks eri-, kutse- ja ametialane enesetäiendamine-Erialane töökogemus (sotsi...

 • Company Pärnu Linnavalitsus in Pärnu
  17.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Tööülesanded: Ametniku peamisteks tööülesanneteks on jälgida laste õigusi kaitsvate seaduste täitmist Pärnu linnas ja vajadusel lapse heaolu tagamiseks sekkuda ning esindada seadustest tulenevalt Pärnu linna lastega seotud probleemide ja vaidluste lahendamisel laste huve.Omalt poolt pakume: Erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd; eneseteostamise ja –täiendamise võimalust antud valdkonnas; 35 kalendripäeva puhkustMuud nõuded: Kõrgharidus (soovitavalt sotsiaaltööalane); väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus; algatus-, otsustus- ja vastutusvõime, iseseisvus; väga hea pingetaluvus; täpsus ja kohusetunne; hea arvutioskus.Kasuks tuleb varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas ja/või avalikus teenistuses, vene ja inglise keele oskus, B-kategooria juhtimisõigusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lasnamäe Linnaosa Valitsus in Läste
  15.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  asenduskohtTööülesanded: Laste õiguste ja huvide kaitsmine;perede nõustamine ja teenustele suunamine;juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, probleemide lahendamisse sotsiaalvõrgustikku kuuluvate asutuste ja isikute kaasamine;vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine;perede nõustamine laste kasvatamisega seotud vanematevahelistes vaidlustes.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd;arenguvõimalusi;täiendkoolitusi;sõbralikku ja toetavat kollektiivi;35 kalendripäeva puhkust.Muud nõuded: Iseseisvus, analüüsivõime, pingetaluvus ja kohusetunne;hea suhtlemisoskus, organiseerimis- ja algatusvõime ning meeskonnatöö oskused;kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning asjaajamiskorra tundmineKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Põltsamaa Vallavalitsus in Põltsamaa
  15.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  määramata ajaksTööülesanded: Sotsiaaltöötööspetsialisti teenistusülesanneteks on valla sotsiaaltöövaldkonna arendamises ja tegevuste kavandamises osalemine, valdkondlike õigusaktide koostamise protsessis osalemine ning valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, abivajajate nõustamine nende õigustest ja sotsiaalteenuste ja -toetuste taotlemise võimalustest ning nende abistamine taotluste esitamisel või muude toimingute tegemisel, täisealistele abivajajate abivajaduse hindamine ning vajaliku sotsiaaltoetuse või -teenuse määramise korraldamine, täisealiste isikute eestkostevajaduse hindamine ja kohtule avalduse esitamine eestkoste seadmiseks jms.Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on sotsiaaltööspetsialisti ametijuhendis Põltsamaa valla veebilehel .Omalt poolt pakume: - huv...

 • Company Sillamäe Gümnaasium in Kooli
  15.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  osalise koormusegaTööülesanded: Psühholoogi peamine ülesanne on kohtuda õpilastega ja olla neile oma professionaalsete oskuste ja teadmistega toeks. Psühholoog nõustab vajadusel kooli õppe-ja kasvatustegevuses osalevaid töötajaid.Omalt poolt pakume: Arendavat töökeskkonda, koolitusi, väärilist töötasu, mitmekesist tööd, heatahtlikku kollektiivi, motiveeritud õpilasi, kaasaegseid töötingimusi, normaalset juhtkonda:) Ja paindlikku tööaega.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: kuni 0,5 ametikohta...

 • Company Lasnamäe Linnaosa Valitsus in Other
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  alalineTööülesanded: Täisealiste erivajadustega inimeste õiguste ja heaolu tagamine nõustamise, teenustele suunamise ning muu abi andmise kaudu.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd ning meeldivat kollektiivi;enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;puhkust 35 kalendripäeva.Muud nõuded: Hea suhtlemisoskus, pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus in Vändra
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  TähtajalineTööülesanded: Sotsiaaltööspetsialisti põhiülesandeks on sotsiaaltöö korraldamine Põhja-Pärnumaa vallas Vändra piirkonnas.Omalt poolt pakume: Võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse; mitmekesist ja vastutusrikast tööd; enesetäiendamise võimalusi; sõbralikku ja toetavat meeskonda.Muud nõuded: Erialase ettevalmistusega kõrgharidus või kõrgharidus omandamisel; soovitavalt varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas; eesti keele valdamine kõrgtasemel; teadmiste omamine kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtetest ja sotsiaalvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest; oskus kasutada ametikohal vajalikke arvutiprogramme; otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus; pingetaluvus; ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistaks ametisse võtmise (§ 1...

 • Company Mittetulundusühing TÖÖTUTE ADAPTATSIOONIKESKUS in Teenuse
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  tööharjutusteenus Tööülesanded: Tööd otsivate isikute juhendamine ja nõustamine (osaline või täistööaeg); tegu on tööharjutuse teenuse grupi juhendaja tööga.Omalt poolt pakume: Mitmekesist töökeskkonda.Muud nõuded: KUTSETUNNISTUS "TÄISKASVANUTE KOOLITAJA, TASE 6" võisotsiaaltöötaja, vähemalt tase 6; või kutseõpetaja, vähemalt tase 6; või karjäärispetsialist, vähemal tase 6 (sealhulgas karjäärinõustaja, vähemalt tase 6 või karjääriinfo spetsialist, tase 6)Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Koosa Noorteklubi in Other
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Vahetu töö noorte ja noortegruppidega. Noorte arenguks sobivate tingimuste loomine. Noorte erinevatesse tegevustesse kaasamine, noortega usaldusliku suhte loomine ning noorte omaalgatuse ja vastutuse arendamine. Lisaks abistamine väiksemate kultuurisündmuste ettevalmistamises ja läbiviimises. Seoses ürituste korraldamisega tuleb valmis olla paindlikuks tööajaks (õhtud, nädalavahetused). Noortekeskuse ruumide korrashoidmine. Omalt poolt pakume: Meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda, toetavat juhtkonda, arengu- ja koolitusvõimalusi. Võimalust läbi viia huviringe. Muud nõuded: Ootame omaalgatusvõimet, head suhtlemisoskust ja valmidust meeskonnatööksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Maardu Linnavalitsus in Läste
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Laste õiguste ja huvide kaitsmine;Perede nõustamine, teenustele suunamine ja kodukülastuste läbiviimine;Hädaohus ja abi vajavate laste kohta laekunud informatsiooni menetlemine ning vajaliku abi korraldamine;Vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine;Arvamuste ja avalduste esitamine kohtule ja linnavalitsuse esindamine kohtus.Omalt poolt pakume: võimalusi eneseteostamiseks;vaheldusrikast tööd;35 kalendripäeva põhipuhkust;sõbralikku ja toetavat meeskonda;enesetäiendus- ja koolitusvõimalusiMuud nõuded: Sotsiaaltööalane kõrgharidus (soovitavalt lastekaitsele spetsialiseerumisega);tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;heal tasemel eesti ja vene keele valdamineametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;hea suhtlemis-, ene...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal, social and cultural professionals Edit filters