Jobmonitor. Search results for Production and specialized services managers

29 Jobs found

Used filters:
 • Production and specialized services managersx
Displaying 1-29 of 29 results.
 • Company Osaühing VIOLANTE MÖÖBEL in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Ettevõtte materjalide lao haldamine, inventuuride läbiviimine tootmisprogrammi kaasabil.Tootmisprogrammi laoosa igapäevane haldamine.Sissetuleva kauba arvestuse pidamine.Materjalide ja pooltoodete arvestuse pidamine tootmisprogrammis, toodete struktuuri pidamine.Suhtlus (välis)tarnijatega, osaliselt kaupade tellimine.Koostöö emafirma tootmisprogrammi spetsialistidega (inglise keeles)Muud eeltoodud kohustustega seotud jooksvad ülesanded, muuhulgas osalemine kauba vastuvõtus.Pikemas perspektiivis arendustöö tootmisprogrammiga.Omalt poolt pakume: Kindel sissetulek.Huvitav töö stabiilses ettevõttes.Arengu- ja karjäärivõimalus firmasiseselt.Osaliselt doteeritud lõunasöök .Muud nõuded: Hea suhtlusoskus, võime ennast kehtestada.Arusaamine laotööst.Inglise keele oskus vähemalt keskmi...

 • Company ISOEST OÜ in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  paycheckWork tasks: Tasks:* estimate and offering,* project management and resource coordination,* hand over and billingWe offer: • excellent job in a rapidly developing company,• strong team• we will measure KPI every week• we will give you the possibility to arrange your own projectOther requirements: experience should beOption to work from home: No...

 • Company Hobby Hall Group OÜ in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Tööülesanded: Parimate ostutingimuste tagamineSortimendi haldamine ja korrashoidAnalüüsida ja tagada tooteinfo kvaliteetTehnilise info vahetus ning haldus turundus- ja arendusmeeskonna vahelSuhtlus klienditeeninduse osakonnaga, info vahendamine, küsimustele vastamineKonkurentide tegevuse jälgimineAndmete (tooteinfo ja –kirjelduste) sisestamine süsteemi ja/või selle organiseerimineKampaaniate planeerimine ja läbiviimineOmalt poolt pakume: Stabiilset töökohta Eesti suurimas ja kiirelt arenevas veebikaubamajasAsjalikku ja toetavat meeskondaVäga head eneseteostus- ja arenguvõimalustKonkurentsivõimelist töötasuOmatöötaja soodustusiMuud nõuded: Omad eelnevat töökogemust IT ja/ või nuti valdkonnasOmad eelnevat tootejuhtimise kogemustOled hea analüüsivõimega Oled võimeline töötama nii iseseisvalt ...

 • Company Maanteeamet in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Tööülesanded: Ehituse projektijuhi tööülesanneteks on:•projekteerimise ning ehitus- ja remondiprojektide elluviimise administratiivne, rahaline ja tehniline juhtimine;•hangete läbiviimisel osalemine, sh ehitus- ja remonttööde riigihanke taotluste ja tehniliste kirjelduste koostamine ning riigihanke hindamiskomisjoni töös osalemine; •tellija esindamine teehoiutöödel ning jooksvalt võlaõiguslike lepingute täitmise jälgimine;•projektide ning ehitus- ja remondiobjektidele auditeerimise korraldamine;•teede projekteerimise lähteülesannete, nõuete ning teehoiutööde kirjelduste ja kulutuste kalkulatsioonide koostamine projektide realiseerimiseks;•esitatud päringutele vastuste projektide ja muude dokumentide eelnõude koostamine.Omalt poolt pakume: Meiega on Sul:•põnev töö, mille tulemusi tajume me ...

 • Company Maanteeamet in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: •Suure väina püsiühenduse eriplaneeringu koostamisega seotud tehniliste nõuete, seisukohtade ning kooskõlastuste andmine, sh ameti spetsialisti protsessi kaasamise korraldamine;•riigiteede tee ehitusprojektide projekteerimistingimuste ja ehituslubade andmise menetluse korraldamine;•riigiteede arendamiseks vajalike eskiiside ja eelprojektide koostamise korraldamine, sh lähteülesannete koostamine, eskiiside ja eelprojektide koostamise administratiivne, rahaline ja tehniline juhtimine, liiklusohutuse auditeerimise korraldamine, sh auditeerimise protsessis pädeva asutuse ülesannete täitmine;Omalt poolt pakume: •põnev töö, mille tulemusi tajume kõik •paindlikud töötingimused stabiilse ja usaldusväärse tööandja juures •arendavad koolitused•igakuine sporditoetus•35-päevane põhipuhku...

 • Company HORECA SERVICE OÜ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Kaupade pakkimine ja ladustamine, lao igapäevatöö korraldamine, inventuuride läbiviimine, kaupade kvaliteedikontroll, tarnegraafikute jälgimine.Omalt poolt pakume: Motiveerivat tasustamise süsteemi. Stabiilset töökohta edukas ettevõttes. Mõnusat nooruslikku meeskonda. Omatöötaja soodustusi.Muud nõuded: Arvutioskus, täpsus, ausus, füüsiline vastupidavusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Aktsiaselts Eesti Vanglatööstus in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tallinna vanglas asuvasse metallitööde osakondaTööülesanded: •Igapäevase sujuva töö korraldamine metallitööde osakonnas•Kinnipeetavate tööoperatsioonide jaotamine, töötamise juhendamine ja kontrollimine •Seadmete hoolduse ja remonttööde korraldamine•Töövahendite ja - materjalide tellimine ning arvestus•Töögraafikute, kalkulatsioonide, kinnipeetavate palgaarvestuse ja muude aruannete koostamine Omalt poolt pakume: •Toredaid kolleege•Õppimisvõimalust•SpordikompensatsiooniMuud nõuded: •Vähemalt keskeriharidus•Keevitusvaldkonna tundmine•Organiseerimisvõime, enesekehtestamise oskus, kohusetundlikkus, täpsus, hea pingetaluvusKasuks tuleb:•CNC pinkide tundmine• AutoCad/SolidWorks tarkvara kasutusoskus•Varasem meeskonna juhtimise kogemus•Kiire õppimisvõime ja positiivne ellusuhtumineKodus tö...

 • Company Rakvere Linnavalitsus in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Rakvere Gümnaasium on Rakvere linnas tegutsev üldhariduskool, kus õpib üle 800 õpilase. Kooli õppetöö toimub kahes majas: Vabaduse tn 1 hoones, kus õpivad 6.-12. klassi õpilased, ja Tallinna tn 29//Võidu tn 26 majas, kus õpivad 1.-5. klassi õpilased. Gümnaasiumiastmes õpib umbes 200 õpilast, põhikooliastmes on igal klassil kolm paralleelklassi. Lisaks on koolis avatud tõhustatud tuge vajavate õpilaste klassid. Tulenevalt riigigümnaasiumi avamisega 1. septembril 2022. a korraldab Rakvere linn oma koolivõrgu ümber, hakates pakkuma ainult põhiharidust.Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” § 2 lg-s 1 sätestatud gümnaas...

 • Company Riigikogu Kantselei in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Avalike suhete osakonna ülesanne on Riigikogu tööst avalikkuse informeerimise korraldamine, Riigikogu strateegilise suhtekorralduse koordineerimine ning avaliku arvamuse kujunemise jälgimine ja analüüsimine. Eesmärgiks on pakkuda professionaalset tuge Eesti rahvaesindusele tema igapäevatöös. Osakonnajuhataja planeerib ja juhib osakonna tööd.Omalt poolt pakume: Pakume vastutusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd ainulaadses organisatsioonis, võimalust koostööks asjatundjate toetavas meeskonnas.Muud nõuded: Ametikohal edukaks toimetulekuks on vajalik•magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase, eelistatult kommunikatsiooni või suhtekorralduse alal; •erialane töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses ja hea arusaamine avaliku sektori toimimisest;•vähemalt 2 aas...

 • Company Kehtna Vallavalitsus in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: · lasteaia kasvatus-, õppe-, tervishoiu-, majandus- ja finantstegevuse juhtimine koostöös hoolekoguga:· lasteaia toimimise tagamine vastavalt õigusaktidele, põhimäärusele ja ametijuhendile;· lasteaia üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise tagamine Omalt poolt pakume: .Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  haridustehnoloog-projektijuhtTööülesanded: Sul on võimalus kujundada õpikeskusest koht, kus rõõmu õppimisest leiavad kõik koolipere liikmed. Oled peamine tugi õpikeskkondade kasutamisel ja e-kursuste ettevalmistamisel. Aitad leida sobivaimaid õppimist toetavaid vahendeid ja keskkondi.Sul on võimalus olla koolipoolne haridusprojektide vedaja ja tugiisik osalejatele. Oled osaline kooli digiarengu kujundamisel, toetad ettevõtlikkuse arengut, luues võimalusi arendavateks tegevusteks ning andes noortele võimaluse korraldada põnevaid ja harivaid sündmusi.Omalt poolt pakume: Toetavat ja toredat kollektiivi, paindlikku töökorraldust ja huvitavat tööd.Muud nõuded: Kasuks tulevad kogemus lastega töötamisel, teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ning haridustehnoloogiaalane huvi ja ettevalmistus. Kandi...

 • Company Otepää Vallavalitsus in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Keeni Põhikooli direktorTööülesanded: Direktori ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine ning tulemuslik finants- ja majandustegevuse juhtimine.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja mitmekülgset tööd, koolitusvõimalusi.Muud nõuded: Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; juhtimiskompetentsid ja –kogemus; eelarve koostamise ja eelarvelise asutuse majandamise oskus; nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikud isikuomadused; teadmised haridusvaldkonnas; eesti keele oskus kõrgtasemel; ühe võõrkeele oskus heal suhtlustasemelKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lib OÜ in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamineTööülesanded: Hinnapakkumiste koostamine, ostutellimuste vormistamine ja kauba sisseost.Kaubalähetuste koostamine ja dokumentide ettevalmistamine.Müügi ja logistika jälgimine, info edastamine ja info liikumise eest vastutamine.Tellimuste vormistamine, arvete väljastamine, maksete kontrollKliendi kohapealne ja online suhtlemine (e-post, sotsiaalvõrgustikud, telefon).Kauba arvestus.Pakkijate koordineerimine ja tegevjuhi assisteerimine.Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi.Konkurentsivõimelist töötasu ja lisatasu heade tulemuste eest.Väikest, sõbralikku ja toetavat, meeskonda.Tööalast väljaõpet.Stabiilset töökohta.Muud nõuded: Hea vene keele oskus sh väljendamise oskus nii kõnes kui kirjas.Hea pingetaluvus ja arvestamise oskusKodus töötamis...

 • Company Aktsiaselts Eesti Vanglatööstus in
  01.06.2020 Updated on: 02.06.2020

  Viru vanglas asuvasse metallitööde osakondaTööülesanded: •Igapäevase sujuva töö korraldamine metallitööde osakonnas•Kinnipeetavate tööoperatsioonide jaotamine, töötamise juhendamine ja kontrollimine •Seadmete hoolduse ja remonttööde korraldamine•Töövahendite ja - materjalide tellimine ning arvestus•Töögraafikute, kalkulatsioonide, kinnipeetavate palgaarvestuse ja muude aruannete koostamine Omalt poolt pakume: •Toredaid kolleege•Õppimisvõimalust•SpordikompensatsiooniMuud nõuded: •Vähemalt keskeriharidus•Keevitusvaldkonna tundmine•Organiseerimisvõime, enesekehtestamise oskus, kohusetundlikkus, täpsus, hea pingetaluvusKasuks tuleb:•CNC pinkide tundmine• AutoCad/SolidWorks tarkvara kasutusoskus•Varasem meeskonna juhtimise kogemus•Kiire õppimisvõime ja positiivne ellusuhtumineKodus töötam...

 • Company Maanteeamet in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Projektijuhina on Sinu vastutusrikas roll korraldada PPP tee-ehitusprojektide elluviimist alates tehingu struktureerimisest, koostööpartneritega läbirääkimistest, lepingu sõlmimisest kuni 2+2 tee opereerimiseni. Omalt poolt pakume: •professionaalset väljakutset laiaulatusliku koostöö korraldamisel PPP kompetentsikeskusega ning teiste avaliku ja erasektori koostööpartneritega•mitmekülgseid arenguvõimalusi •mobiilse töö tegemise võimalust, paindlikke töötingimusi stabiilse ja usaldusväärse tööandja juures •igakuist sporditoetust ning muid tervist edendavaid võimalusi•35-päevast põhipuhkust ja 3 tervispäeva aastas•ühiseid traditsioone ja ettevõtmisiMuud nõuded: Ootame Sind meie meeskonnaga liituma, kui Sul on: •teedeehitus-, ehitus- või transpordialane kõrgharidus •töökogemu...

 • Company Otepää Gümnaasium in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Õppe- ja kasvatustöö korraldamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd, kaasaegset töökeskkonda ja toetavat kollektiivi. Häid sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi ning looduskaunist keskkonda.Muud nõuded: Vastavus kvalifikatsiooninõueteleKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Hiiumaa Vallavalitsus in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogide, hoolekogu ja koolipidajaga, toetada iga õpilase arengut kaasaegses koolikeskkonnas ning tagada eelarvevahendite õiguspärane ja otstarbekas kasutamine.Omalt poolt pakume: Motiveerivat töökeskondaPuhkust 56 kalendripäevaErialaseid täiendkoolitusiMuud nõuded: Kandidaadilt oodatakse: magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni, juhtimiskompetentsi ja –kogemust. Juhtimiskompetentse hinnatakse jargmistes valdkondades: organisatsiooni arengu juhtimine, meeskonna juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, ressursside juhtimine ja enesejuhtimine, teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest, eelarve koostamise ja eelarvelise asutuse majandamise oskus, nüüdisaeg...

 • Company Kihnu Vallavalitsus in
  24.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Kihnu Kooli direktorTööülesanded: Kihnu Kooli direktori konkursi eesmärk on leida asutuse juht, kes hoiab kõrgel Kihnu Kooli õppekvaliteeti, rakendab õppetöös uusi ja ajakohaseid lähenemisi ning oskab arvestada Kihnu Kooli eripäradega. Seda kõike Kihnu lastele parima võimaliku hariduse omandamise võimaluste tagamiseks. Õppetegevuse läbiviimise korraldamisele tuleb kasuks oskus leida loovaid lahendusi.Omalt poolt pakume: Vajadusel antakse direktori kasutusse töösuhte ajaks kahetoaline eluruum Kihnu Uusmajas.Muud nõuded: Vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013. määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” § 2 lõigetes 1 ja 3 sätestatule; kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest; õpi- ja otsustusvõimelisus,...

 • Company Kaitseressursside Amet in
  24.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Tugistruktuuride osakondTööülesanded: juhid finants-, dokumendihaldus-  ja haldusvaldkonda koostad ja viid ellu oma töövaldkonna tegevusplaane osaled strateegilistes planeerimisprotsessides ja arendad ameti tugiteenuseid oled innustav eestvedaja oma meeskonnale. panustad Eesti riigi kaitsesseOmalt poolt pakume: aktiivset võimalust kaasa lüüa ameti kujundamisel ja arendamisel kaasaegset keskkonda ja paindlikku töökorraldust täiendkoolitusi toetavat meeskonda motivatsioonisüsteemist tulenevaid soodustusi 35 puhkusepäeva aastasMuud nõuded: omad magistrikraadi või vastavat kvalifikatsiooni oled varasemalt juhtinud nii inimesi kui ka protsesse oskad koostada tegevusplaane ja arengukavasid ning neid edukalt ka ellu viia Sind iseloomustab avatud ja arengule suunatud mõtteviis - ...

 • Company Tallinna Pae Gümnaasium in
  24.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Tööülesanded: Osaleb kooli arengukava koostamisel, kooli info-ja kommunikatsiooni tehnoloogia (IKT) strateegia väljatöötamisel ja elluviimisel.On kursis infotehnoloogia (IT) ja tarkvara arenguga ja teeb ettepanekuid kooli riist-ja tarkvara täiendamiseks.Koostab IT-ga seotud kooli arendusprojekte.Koostab plaanid kooli arvutite paiknemiseks ja tarkvaraga varustamiseks. Omalt poolt pakume: Stabiilset sissetulekut, sõbralikku koillektiivi, kaasaegseid töötingimusi. Põhipuhkus 35 päeva suvel.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lennuamet in
  22.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Tööülesanded: Osakonna juhataja korraldab lennuohutusalast järelevalvet lennuettevõtete ja mitteärilise lennutegevuse üle; piloodikoolituste järelevalvet ning lennundusspetsialistide eksamineerimist ning lennunduslubade väljaandmist. Omalt poolt pakume: •Toetavat ja sõbralikku meeskonda•Erialaseid (välis)koolitusi•Paindlikku tööaega•Spordi- ja tervise edendamise toetust•Puhkust 35 kalendripäeva •Kaasaegset töökeskkonda•Meeleolukaid ühisüritusi•Võimalust panustada ja muuta lennundusmaailmaMuud nõuded: Nõuded ametikohale:•Lennundusalast haridust•ATPL või CPL piloodiluba •Põhjalikke teadmisi lennundust reguleerivatest õigusaktidest.Kandideerimisel annab eelise juhtimiskogemuse olemasolu, auditeerimise põhialuste tundmine ning teadmised ohutusjuhtimise süsteemist.Ametikohale asumine eeldab L...

 • Company MTR Halduse OÜ in
  22.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Telekomi-ja elektritööde projektijuhtTööülesanded: Telekomi- ja elektritrasside välitööde projektide juhtimine, materjalide ja ressursi planeerimine, dokumentatsiooni vormistamine ja objektidel kasutatava ehitustehnika hoolduse ja remondi planeerimine.Omalt poolt pakume: Väljaõpet kohapeal ja täiendkoolitusi, kaasaegseid töötingimusi ja vaheldusrikast tööd. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Baltic Defence & Technology OÜ in
  19.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Militaarsõidukite remondi ja hooldustööde korraldamine töökojasTööülesanded: Militaar- ja eriotstarbeliste sõidukite hoolduse, remondi, konserveerimise ja ümberehituse korraldamine ning kontrollimine töökojas. Seal hulgas ratas- ja roomiksõidukid, soomustehnika, tankimismasinad ja -seadmed.Sissetulevate sõidukite eel-, vahe- ning järelkontrollide teostamine.Töökäskude koostamine.Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist palkaStabiilset tööaegaEnesearendamise võimalustMuud nõuded: VARASEM KOGEMUSOotame oma kollektiivi tublisd ja töökaid autoremondilukkseppasid, kellel on varasem kogemus sellel alal ja läbitud erialane haridus. ISESEISVUSKuna tegemist on eriotstarbelise tehnika remondiga, peab kandidaat olema valmis oma oskusi täiendama ning probleemidele iseseisvalt lahendusi leidma. MUUD NÕ...

 • Company Hobby Hall Group OÜ in
  16.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Tööülesanded: Parimate ostutingimuste tagamineSortimendi haldamine ja korrashoidAnalüüsida ja tagada tooteinfo kvaliteetTehnilise info vahetus ning haldus turundus- ja arendusmeeskonna vahelSuhtlus klienditeeninduse osakonnaga, info vahendamine, küsimustele vastamineKonkurentide tegevuse jälgimineAndmete (tooteinfo ja –kirjelduste) sisestamine süsteemi ja/või selle organiseerimineKampaaniate planeerimine ja läbiviimineOmalt poolt pakume: Stabiilset töökohta Eesti suurimas ja kiirelt arenevas veebikaubamajasAsjalikku ja toetavat meeskondaVäga head eneseteostus- ja arenguvõimalustKonkurentsivõimelist töötasuOmatöötaja soodustusiMuud nõuded: Omad eelnevat töökogemust kodutehnika seadmete valdkonnasOmad eelnevat tootejuhtimise kogemustOled hea analüüsivõimega Oled võimeline töötama nii iseseis...

 • Company Haridus- ja Teadusministeerium in
  16.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Tööülesanded: Sinu peamised tööülesanded on:•keelepoliitika põhimõtete ja eesmärkide kavandamine ning keelepoliitika alase töö korraldamine;•keelepoliitika rakendamise toetamine;•keeleosakonna teenistujate töö koordineerimine.Omalt poolt pakume: Omalt pool pakume:•eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas;•nüüdisaegset organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalustega;•huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris.Muud nõuded: Edukal kandidaadil on:•magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;•varasem inimeste ja protsesside juhtimise kogemus;•vähemalt kolmeaastane töökogemus keelepoliitika valdkonnas;•head teadmised Eesti keelepoliitikast, selle kujundamisest ja elluviimisest;•eesti keele oskus C1 tasemel, väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus;•inglis...

 • Company OÜ Densel Baltic in
  16.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Tööülesanded: Laotöö planeerimine ja ladustamise igapäevane efektiivne korraldaminePersonali juhendamineKauba vastuvõttuOsalemine ladustamisega seotud projektides ja arendustöödesInventuuride juhtimineVastutus ladude osakonnas tööohutuse, isikukaitsevahendite kasutamise ning tuleohutuse eestLogistikatöö korraldamineOmalt poolt pakume: Stabiilset ja mitmekülgset tööd ja konkurentsivõimelist töötasu. Võimalust koolituseks ja arenguks. Töökoht on täiskohaga ja võimalusega koheselt tööle asuda.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Maanteeamet in
  14.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Tööülesanded: Ehituse projektijuhi tööülesanneteks on:•teeprojektide lepingute administratiivne, rahaline ja tehniline juhtimine;•riigihanke taotluste ja tehniliste kirjelduste ettevalmistamine ning riigihanke hindamiskomisjoni töös osalemine; •riigiteede projekteerimise lähteülesannete, teeprojektide tehniliste kirjelduste ning kulutuste kalkulatsioonide koostamine;•riigiteede liiklusohutuse auditeerimise korraldamine;•uuringute tellimise ettevalmistamine teeprojektide või tehniliste kirjelduste koostamiseks;•esitatud päringutele vastuste projektide koostamine ja muude dokumentide eelnõude koostamine.Omalt poolt pakume: Meiega on Sul:•põnev töö, mille tulemusi tajume me kõik •paindlikud töötingimused stabiilse ja usaldusväärse tööandja juures •arendavad koolitused•igakuine sporditoetus•35...

 • Company Lääne-Nigula Vallavalitsus in
  14.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Kullamaa Keskkooli direktori vaba ametikoha täitmiseksTööülesanded: Kullamaa Keskkool on Läänemaal Lääne-Nigula vallas Kullamaa külas asuv 130 õpilasega põhikool ja gümnaasium, mis tegutseb ühe asutusena (http://www.kullamaa.edu.ee/index.php). Avalikul konkursil valituks osutunud isikuga sõlmitakse Kullamaa Keskkooli direktori ametikohale asumiseks tähtajatu tööleping.Omalt poolt pakume: Mitmekülgset ja huvitavat tööd, võimalust eneseteostuseks.Muud nõuded: Teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest; heal tasemel arvuti kasutamise ja dokumentide koostamise oskus; vastutustunne, korrektsus, täpsus, õpi- ja otsustusvõimelisus; väga hea analüüsi- ja planeerimisoskus, meeskonnatöö, koostöö- ja suhtlemiso...

 • Company Viljandi Linnavalitsus in
  14.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Viljandi Kaare Kooli direktorTööülesanded: •tagada koolis kvaliteetse põhihariduse pakkumine;•juhtida kooli nii, et koolipere oleks hoitud ning õppetegevus rõõmustaks kõiki;•vastutada kogu organisatsiooni meeskondliku toimise, kompetentside kasvu ja arengu eest; •igapäevaselt kindlustada tõhus ja sujuv majandamine kõige juurde kuuluvaga. Omalt poolt pakume: Sind ootab loominguline ja mitmekesine juhtimistöö laste ja õpetajatega ühes omapärases ja väga vajalikus koolis. Muud nõuded: •Sul on kõrgharidus hariduse või juhtimise valdkonnas ning vastad kooli direktoritele esitatavatele nõuetele;•Sinu tööks on vähemalt viis aastat olnud juhtimine ning soovitatavalt omad kogemust haridusasutuses ning jagad kaasava hariduse põhimõtteid;•Sa oskad hinnata hariduse rolli iga inimese arengu kujundamise...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Production and specialized services managers Edit filters